Spôsob prípravy fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyces aureofaciens

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Bunky mycélia v inokulačnej kultúre Streptomyces aureofaciens spotrebujú z pôdy ortofosfát a predchádzajú z rastovej fázy spomaleného rastu. Takáto kultúra je fyziologicky stará na očkovanie produkčného stupňa biosyntézy chlortetracyklínu. Hladina ortofosfátu v kultúre udrží sa pridaním ďalšieho ortofosfátu vo vhodnej fáze kultivácie alebo tým, že inokulačná živná pôda sa pripraví so zmesou rozpustného a málo rozpustného ortofosfátu, z ktorého sa v priebehu kultivácie nepretržite uvoľňuje rozpustný ortofosfát a nedôjde k jeho spotrebovaniu. V produkčnom stupni pridáva sa benzyltiokyanát do pôdy podľa doterajšieho spôsobu a ďalej v produkčnej fáze pritokováním v prikrmovacom roztoku sacharózy. Stimulujúci účinok benzyltiokyanátu v produkčnej fáze na kultúru, potenciálne schopnú ďalšej biosyntézy, prejaví sa udržaním nezmenenej rýchlosti tvorby antibiotika až do konca procesu a tiež po jeho ekonomicky účelnom predĺžení nad obvyklú dobu podľa doterajšieho spôsobu.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (1 n)/.v.-n-,-. 15 09 83W BERTAN MILAN ing. ,mur llĺlllll CICH VOJTECH ing 1 MARTINČEK LUBOMIR ing.,VIDO VLADIMIR ing.,ZIGOVA EVELINA ing.,KVETKOVÁ TLGÁRIA RNDr. , BANSKÁ BYSTRICA1 spêsob prípravy fyziologícky mladej ínokulačnej( a produkčnej kultúry kmeňa streptomyces aureofaciensBuňky mycélia V inokulačnej kultúre Streptomyces aureofaciens spotrebujú z pody ortofosfát a predchádzajú z rastovej fázy spomaleného rastu. Takáto kultúra je fyziologicky stará na očkovanie produkčného stupnu biosyntézy chlortetrecyklinu.Hladina ortofosfátu v kultúre udrží sa pridaním äalšiebo ortofosfátu vo vhodnej fáze kultivácie alebo tým, že inokulačná živná poda se pripraví so zmesou rozpustného a málo rozpustného ortofosfátu, z ktorého sa v priebehu kultivácie nepretržite uvoĺňuje rozpustný ortofosfát a nedojde k jeho spotrebovaniu.V produkčnom stupni pridáva sa benzyltiokyanát do pody podľa doterajšieho sposobu a čalej V produkčnej fáze pritoková~ nim v prikrmovacom roztoku sacnazózy. Stimulujúci účinok benzyltiokyanátu v produkčne fáze na kultúru, potenciálne achopnu čalšej biosyntézy, prejaví sa udržanim nezmenenej rýchlosti tvorby antibiotika až do konca procesu a tiež p 0 jeho ekonomicky účelnom predĺžení nad obvyklú dobu podľa doterajšieho sposobu.vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyces euroofaciens, produkujúceho chlőrtetracyklin.Doteraz se inokulačná kultúre produkčného kmeňa Streptomyoee aureofaciene pripravuje naočkovanim epőrového alebo vogetativneho očkevacieho materiálu kmeňa do inokulačnej živ. nej pôdy. ktorej zloženie vychádza z če. patentu č. 87 520. Živná pôda obsahuje zdroje uhlíka. dusíka, kukuričný výluh,rozpuetný ortofosfát, minerálne soli a protipenidlo. Kultivácia kmeňa prebieha za určených podmienok. Počas kultivácie buňky mycélie úplne spotrebujú ortofosfát zo živnej pôdy,ako to uvádza Doskočil. J., Hoěťálek. Z., Kašparová, 3 Zajiček, 3 Herold, M 1959 Development of Streptomyces aureofaoiena in eubmerged culture. J. Biochem. Microbiol. Taohnol. Eng. l. 261 - 271, a prechádzajú 2 rastovej fázy do fázy epomaleného rastu, ktorá sa prejavuje znakmi sekundárneho metabolizmu fyziologicky starej kultúry, tvorbou pigmentu a chlőrtetracyklír . Podľa Boretti, G., Di Marco, A. Scotti. T., Zocchi, P a 55 Giornale di Miorobiologia. l,97, limitujúci faktor prechodu buniek z raetovej fázy do fázy spomaleného rastu je ortofosfát. Nárast inokulačnej kultúry sa posudzuje podľa makroskopického vzhľadu. hustoty kultúry a hodnoty jej pH. V dobe očkovanie do produkčného stupňa je inokulačná kultúra už fyziologicky stará. čo dokazuje spotrebovanie ortofoefátu 2 pôdy. tvorba pigmentu a chlőrtetrecyklinu a klesanie pH kultúry do oblasti charakteristickej pre produkčnú fázu kmeňa.Do produkčného stupňa pridáva sa benzyltiokyanát podľa Cs. patentu č. 90 962 v jednorázových dávkach V raetovaj fáze produkčnej kultúry.Nevýhoda používania fyziologicky starej inokulačnej kultúry, ako to uvádza Sikyta. B 1978 Metody technické mikrobiologie, 170 - 171, prejavuje sa v produkčnom stupni pri jednorázovej fermentácii, kde za podmienok doterajšieho spôsobu pridávania benzyltiokyanátu dochádza k predčasnému vy. čerpaniu produkčnej schopnosti mycélia ako to dokazuje spome Iovanie produkčnej rýchlosti bioeyntézy chlőrtetracyklinu pred koncom fermentačného procesu.Uvedené nevýhody odstraňuje podľa vynálezu spôsob pripravy fyzioĺogícky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyoes aureofaciens, produkujúceho chlőrtetrecyklin. kultiváciou v inokulačnej pôde. obsahujúcej zdroje asimilovatelného uhlíka a dusíka, rozpustný ortofosfát a minerálne živné soli. a v produkčnej pôde, za pritokovania benzyltiokyanátu v produkčnej fáze kultúry jeho podstata spočíva Jednak v tom, že sa kultivácia robi v inokulečnej pôde obsahujúcej na začiatku kultivácie 40 až 70 hmotn s výhodou 45 až 60 hmotn. celkove potrebného ortofosfátu,pričom sa koncentrácia ortofosfátu V pôde v aelšom priebehu kultívácie až do jej skončenia udržuje na hodnote rádove 10 ° g/ml pôdy a jednak V tom, že v produkčnej pôde okremdávok benzyltiokyanátu v rastovej fáze pritokuje sa v produkčnej fáze další benzyltiokyanát v množstvo 0,5 až 8 g/ml pôdy, s výhodou 1 až 4 g/ml pôdy. Potrebná koncentrácia ortofoefátu v pôde sa udržujev pripade rozpustného ortofosfátu, napriklad draeelného,pridavkom príslušného množstva v 18. až 22. hodine kultivácie, pripadne tak, že sa do inokulačnej pôdy pridá zmes rozpustného ortofosfátu s obmedzene rozpustným hydrogenfosforeču nanom vápenatým v takom vzájomnom pomere rozpustnej a obmedzene rozpuetnej soli, aby obsah fosforu v nich bol v pomere 1 2 1. pri celkovom obsahu ortofosfátu v tejto zmesi40 až 70 hmotn., s výhodou 45 až 60 hmotn. 2 celkove potrebného množstva ortofosfátu pre použitý produkčný kmeň,pričom v priebehu kultivácie inokula sa už žiadny ortofosfát nepridáva. Obmedzene rozpustné fosfáty vápenaté sú depotné látky, z ktorých sa V priebehu kultivácie nepretržite uvoľňuje rozpustný ortofosfát, takže nedôjde k limitovaniu rastovej fázy následkom nedostatku ortofosfátu v pôde. Inokulačnou kultúrou. ktorá se pripravi podľa uvedeného spôsobu. naočkuje sa pôda v produkčnom stupni. V produkčnej fáze pritokuje sa do kultúry okrem zdrojov uhlíka a dusíka aj benzyltiokyanát, ktorý je rozpustený v zásobnom roztoku saoharőzy a pridá se do pôdy V množstve 0,5 až 8 g/ml pôdy, s výhodou 1 až 4 g/ml pôdy.výhoda používania fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry sa prejaví v produkčnom stupni. kde produkčná mycélium si udrží schopnosť intenzívnej tvorby chlőr~ tetracyklínu až do konca procesu. Táto vlastnosť mycélia je fyziologickým predpokladom na predĺženie procesu nad obvyklúPodla doterajšieho spôsobu pripravy inokulečnej kultúry je množstvo KHZPO 4 v základnej pôde 0,03 . Doba nárastu inokulačnsj kultúry je 24 hodín. Zbytkové množstvo ortofosfátu v inokulačnej kultúre pri jej očkovaní do produkčnéhostupňa je nula. Do produkčného stupňa pridáva sa benzyltiokyanát v množstve po 2 g/ml pôdy v nultej, 10., 20. a 30, hodine fermentácie. V tomto stupni dosiahne sa produkcia chlőrtstracyklínu odpovedajúce indexu 100 . Príklad 2Podla vynálezu je množstvo KHZPO 4 v základnej pôde 0,015 . V 20. hodine kultivácia pridá sa do kultúry 0,004 KHZPO 4. Doba nárastu kultúry je 24 hodin. Zbytkové množstvo ortofoafátu v inokulačnej kultúre pri jej očkovaní do produkčného stupňa je rádove 10 ° g/ml pôdy. Príklad 3 IPodľa vynálezu je množstvo KHZPO 4 v pôde 0,008 a CaHP 04.2 H 20 0,009 . Doba nárastu kultúry je 24 hodín. Zbytkové množstvo ortofosfátu v inokulačnaj kultúra pri jej očkovaní do produkčného stupňa je rádove 10 ° g/ml pôdy. Príklad 4 jPodľa vynálezu je množstvo KHZPO 4 v pôde 0.008 a cas/P 04/2 0,016 . Doba nárastu kultúry je 24 hodín. Zbytkové množstvo ortofosfétu v inokulačnej kultúra pri jej očkovani do produkčného stupňa je rádove 10 ° g/ml pôdy. Priklad 5Podľa vynálezu v príklade 2, 3 alebo 4 pripraví sa ino-V kulačná kultúra. Do produkčného stupňa. ktorý sa naočkuje touto kultúrou. pridáva sa benzyltiokyanát okrem doterajšieho spôsobu tiež v produkčnej fáze spolu s roztokom sacherőzy,v ktorej zásobnom roztoku je benzyltiokyanát rozpustsný, a ktorý sa prítokuja do pôdy na udržovanie hladiny zdroja uhlí

MPK / Značky

MPK: C12N 1/38

Značky: aureofaciens, spôsob, inokulačnej, mladej, fyziologicky, kmeňa, kultury, přípravy, streptomyces, produkčnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-229000-sposob-pripravy-fyziologicky-mladej-inokulacnej-a-produkcnej-kultury-kmena-streptomyces-aureofaciens.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyces aureofaciens</a>

Podobne patenty