Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich prípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej, obsahujúce 12 až 18 atómov uhlíka v alkylovej skupine, obsahujúce opakujúce sa jednotky obecného vzorca I: kde R1 a R2 je protón alebo metyl skupina X je kyslík alebo imino skupina.

Text

Pozerať všetko

(54) Kopolyméry alkylasternv kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich pñpravyvynález sa týka kopolymérov alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej s akrylátmi a metakrylétmi obsahujúcimi v molekule jednotku stérícky bráneného amínu a spôsobu ich prípravy.Stěricky bránené amíny sú modernou triedou svetelných stabílizátorov plastických látok. Nevýhodou nízkomolekulárnych látok tejto triedy je ich ľahká vypíeratelhosť a toxicíta.Tieto nedostatky rieši použitie polymérneho stabilizátora. Homopolyméry ekrylátov,resp. metakrylútov obsahujúce stéricky bráneny amín sú známe z niekoľkých prác /Kerrer F. E. Makromol. Chem., ji, 595 (1980), Kurosaki T., Takahaski O. and Okawara M. J. Polym. Scí. Polym. Chem. Ed., 0, 3 295 (| 972)/. Ich určitou nevýhodou je dost značná polarita, v důsledlm čoho sa zhoršuje znášanlivosť týchto homopolymérov so stabilizujúcim polymérom.Uvedená nevýhodu v podstatnej miere odstraňuje tento vynález. Podstatou vynálezu sú kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej obsahujúce 12 až 18 atőmov uhlíka v akrylovej skupine obsahujúce opekujúce sa jednotky obecného vzor-ca Ikde R 1 a R 2 je protőn alebo motyl a X je kyslík alebo imino skupina. Ďalej je podstatou vynálezu spôsob prípravy týchto kopolymérov, ktorý sa vyznačuje tým, že sa alkylestery kyseliny akrylovej alebo metakrylovej obsahujúce 12 až 18 atőmov uhlíka v alkyl skupine kopolymerizujú s derivátmi kyseliny akrylovej alebo metakrylovej obsahujúcimi v molekule jednotku stéricky bráneného amínu obecného vzorce M 2 cM 3 cH 3 Ť (v 1 ) cHzc-co-x N-R 1 2CH 3 CH 3 kde R 1 a R 2 sú protőn alebo metyl e X je kyslík alebo imino skupina, v inertnej atmosfére za prítomnosti radikálového iniciátora.Výhodou predmetných zlúčenín je jednak ich zvýšená molekuluvá hmotnosť, ktoré prispieva k zníženiu ich vypierateľnosti a prítomnosť dlhého alkylového reťazca zlepšuje znéšanlivosť stabilizatora s úžítkovým polymérom.0,01 mőlu oktedecylesteru kyseliny akrylovej, 0,01 mőlu 4-metakroyloxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu, 0,5 hmot. AIBN /a,a -azobisizobutyronitri 1/ se rozpustilo v 30 ml benzénu. Polymerizačna nássda bola striedavo trikrát odvzdušňovená a prebublávaná dusíkom.Obsah polymerizačnej ampulky bol nakoniec zatavený pod dusikom. Polymerizácia prebiehala 90 hodin pri 77 °C. Kopolymér sa čistil prezrážaním benzénového roztoku do metanolu. Kopolymér po vysuěení predstavoval biely prášok. Konverzie 51 .Analogickým spôsobom ako v príklade I ss previedol rad polymerizěcii s použitím mono mérov M R 3Význam subetituentov v uvedených monoméroch M, a M 2, podmienky polymerizácie a charakteristiky získaných produktov sú uvedené v tabuľke 1. V tabuľke 1 t - predstavuje dobu polymerizácie, T - teplotu a Mb - priemernú hmotnostnú molekulovú hmotnosť.Zmes polypropylénu s 0,1 obsahom antioxidantu 2,6-diterc.butyl-4-metylfenolu, 0,15 obsahom steeratu vápenatého a 0.4 obsahom stabilizátora pripraveného podľa príkladu 1 stála v dichlőrmetáne 18 hodín pri laboratőrnej teplote. Po oddestilovani metylénchloridu. mrmúmjmmwwowuhsaümmýwäwčuąhmwwuwmvmmhwjmmmpmnm grafu 5 minút pri teplote 200 °C. Zo zmesi sa vylisovali főlie hrúbky 0,18 mm pri teplote 190 °C a dobe lisovanie 30 sekúnd. Kontrolná fólia sa pripravila rovnakým postupom, len sa nepridal stabilizátor. Főlie sa ožeroveli ortuťovou vybojkou 125 W. Rovnomernosť ožarovanie sa dosiahla otáčaním vzoriek okolo zdroja žiarenia. Nárast kerbonylových skupín v závislosti od času ožarovania je mierou degradácie polyméru vplyvom UV žiarenia. Prírastokkarbonylových skupin sa sledoval pomocou IČ-spektrofotometra.Kontrolná főlia bez evetelného stabilizátor dosiahla nárast karbonylovýchakupínA ACO 0,3 po 160 hodinách. Fólie obsahujúca svetelný stabilizátor podľavpríkladu 1 dosiahleAlLco 0,3 po 760 hodinách. Zlepšenie znášaternosti sa prevádzalo porovnávania stabilizačnej účinnosti stabilizátora pripraveného podľa prikladu 1 s homopolyméron od odpovedajúceho monoméru M 2. Folia obsahujúca ,2 95 homopolyméru M 2, pripravená rovnakým postupom, dosiahla hodnotuAAco 0,3 po 250 hodinách.Analogíckým spôsobom ako v príklade 11 sa prevñedla príprava fólií a ich testovanie v rotačných ožarovacích zariadeniach. Fólia obsahujúca 0,4 stabilizátora pripraveného podľa prikladu 2 dosiahla AACO 0,3 po 670 hodinach, bez stabilizátor po 160 hodinách,s 0,14 obsahom odpovedajúceho homopolyméru M 2 po 250 hodinách.P r i k l a d 13 Főlia obsahujúca 0,4 96 stabilizátora pripraveného podľa príkladu 3 dosiahla danú hodnotu stupňa degradacie po 1 220 hodinách, bez stabilizátora po 190 hodinách a v pri tomnosti 0,2 i odpovedajúceho homopolyméru m, po 260 hodinách.Fólia obsahujúca 0,4 stabilizátora pripraveného podľa príkladu 4 dosiahlaA A 00 0,3 po 975 hodinách, bez stabilizátora po 190 hodinách.Fólia obsahujúca 0,4 ähstabílizátora pripraveného podľa príkladu 5 dosiahlaA A 00 0,3 po 710 hodinách, folia bez svetelného stabilizátor-a po 140 hodinách a fólia obsahujúca 0,2 á odpovedajúceho homopolyméruďúz po 240 hodinách.Főlia obsahujúca 0,4 96 stabilizátor-a pripraveného podľa príkladu 6 dosiahlaAaco 0,3 po 475 hodinách a folia bez stabilizátora po 140 hodinách.Fólia obsahujúca 0,4 stabilizátora pripraveného podla príkladu T doaiahla A Aco 0,3 po 880 hodinách, főlia obsahujúca 0,2 5 homopolyméru odpovedajúceho monoméru M 2 po 250 hodinách a főlia bez svetelného stabilizátor po 150 hodinách.Fólia obsahujúca 0,4 95 stabilizátora pripraveného podľa príkladu 8 dosiahla A Ace 0,3 po 310 hodinách a fólia bez evetelného stabilizátora po 150 hodinách.Főlíe obsahujúca 0,4 96 stabilizátora pripraveného podľa pxíkladu 9 dosiahla AACO 0,3 po 1 200 hodinách, fólia bez stabilizátor-a po 150 hodinách a fólia obsahujúca 0,2 i homopolyméru odpovedajúceho monoméru M 2 po 530 hodinách.Főlia obsahujúca 0,4 z stabilízátore pripraveného podle prikladu 10 dosiahla AACO 0,3 po 830 hodinách a fólia bez svetelného stabilizátora po 150 hodinách.Uvedené zlúčeniny se můžu použliť ako svetelná stabilizátory polymérov, predovšetkým polyolefínov. Ich zvýšené molekulová hmotnosť znižuje ich vypierateľnost a prítomnosť dlhého alkylu v bočnpm reťazci zlepšuje ich znáäanlivoať so stabilizujúcim pplymérom.Príklad R 3 M 1 R 2 zl xĚç Kam .T 023 v Muža v kopci 1 H 17 053 H o 90 77 51 6,7 Á 2,54 2,09 2 CHB I 1 CHB H 0 90 77 95 3 , 4, 2,96 2,55 3 H 17. 0113 0 x 3 o 90 77 96 5,2 2,48 2,02 4 0 x 3 1 1 e 713 01-13 o 90 × 17 a 7 9,5 2,04 2,79 5 H 17 m 3 H NH 90 77 41 6,8 5,10 4,33 V 6 e 113 1 1 e 113 H NJ-I 48 77 94 2,5 5,85 6,06 7 H 17 n H o 90 77 s 9,2 2,63 1,36 s e 173 n H 1-1 o 90 77 46 25,1 3,00 2,51 9 n 17 H 0 x 3 o 90 70 14 9.7 2,54 2,731. Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej, obsahujúce 12 až 18 stômov uhlíka v alkylovej skupine, obsahujúce opakujúce sa jednotky obecného vzor-ca Ikde R 1 a R 2 je protőn alebo metyl skupine X je lcyslík alebo imino skupina.2. Spôsob prípravy kopolymércv podľa bodu 1, vyznačujüci sa tým, že alkylestery kyseliny akrylovej a metakrylovej obsahujúce 12 až 18 atőmov uhlíka v alkyl skupine na ltopo 1 y~ merizujú s derivátmi kyseliny akrylcvej alebo metakrylovej obsahujücimi v molekule Jednotku stéricky bráneného emínu obecného vzor-ca M 2

MPK / Značky

Značky: metakrylovej, akrylovej, kopolymery, spôsob, přípravy, alkylesterov, kyseliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-226303-kopolymery-alkylesterov-kyseliny-akrylovej-a-metakrylovej-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty