Způsob aktivace jílových materiálů

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob aktivace jílových materiálů vyznačený tím, že jílový materiál je vystaven účinku magnetického pole o indukci vyšší než 0,1 Tesla po dobu od 1 mikrosekundy do 7200 sekund jednou až stonásobné, přičemž tento způsob může být použit samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem aktivace,

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLEZY(40) ZveFeJněno 29 07 35 AOBJEVY (45) Vydáno 01 02 55 ŠEBEK VLADIMIR ing. ,(75) BABBREK JIŘI RNDr cso KARLOVY vm Autor vynálczu(54) . Způsob aktivace jílových materiálů226 227 Vynález se týká jílových materiálů, u nichž se řeší způsob zvýšení jejich sorbce a iontové výměny aktivací s použitím expo~ sice materiálu v magnetickém poliA Zvýšení sorbční a iontovč výmčnných schopností závisí na vytvoření dalšího fyzikálne i chemicky aktivního povrchu jílových mikrokrystalů, což je spojene s nutnosti dodání energie vhodnou formou. Nejčastěji se k ůomu používá mechanické energie /mletí, hnětení,roztírání/ nebo akustické energie /ultrazvuk, pat. SSSR 545 965/ či energie chemických činidel /Na 2 C 05/ a tepla /vodní pára/.Takto ukládaná energie není úplně využite k vlastní aktivaci nebo nedosahuje žádaného účinku ve zvýšení sorbce, případně dalších vlastností /nąpř. vaznosti a pevnosti/.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstatou je, že materiál je Vystaven účinku magnetického pole o indukci vyšší než 0,1 Tesla po dobu od 1 mikrosekundy do 7200 sekund jedenkrát nebo opakované, přičemž tento způsob může být kombinován i s jiným druhem aktivace iDodání energie exposicí vlhkého materiálu v magnetickém poli vhodné intenzity a trvání způsobí účinný přesun interkrystalioké vody ve prospěch vody volně vázané, čímž je odhalen nový aktivní interkrystalický povrch a tak zvýšena sorbční a iontově výmenná223 227 Učinek aktivace podle vynálezu zvvsuje i kvalitu jílovýchmateriálů, které dřive nemohly být zahrnuty do bilančních zásob ložiska a vyklizely se na odval Tím je dosahováno vyšší výtěžnosti ložiska i vyššího ekonomického zhodnocení suroviny, která tak může sloužit pro náročnějši průmyslové využití.0,1 - 0,5 mm byl vložen do magnetického pole s indukci 1,8 Tesla na dobu 1 minuty. Sorbcemetylenové modře na tomto materiálu proti neexponovanćmu se zvýšila ze 146 mg/g na 180 mg/g sušiny, tj.Materiál podle př 1 byl exponován v magnetickém poli 1,8 Tesla po dobu 60 minut. Sorboe metylenové modře se zvýšila ze 146 na 13 mMgaůĽw,t 0639 xMateriál dle př 1 byl exponován v magnetickém poli 1,8 Tesla po dobu 1 sekundy. Sorbcevmetylenové modře se zvýšila ze 146 mg/g sušiny na 216 mg/g, tj. o 47,9 .Př,4 Materiál dle př. 1 aktivovaný smisením se 4 Na 2 C 03 na sušinubyl exponován v magnetickém poli-1,9 Tesla po dobu 0,5 sekundy Sorbce metylenové modře se zvýšila ze 146 mg/g na 262 mg/g.Díateriál - bentonit s vlhkosti 36,2 a zrněním oaž 6 mm byl exponován v magnetickém poli 1,4 Tesla trojím průchodem se zdržnou dobou 0,2 sekundy a potomaktivován smísením s Na 2 CO 3. Veznost materiálu se zvýšila o 17 proti neexponovanému.Materiál dle př 5 byl exponován v magnetickém poli 1,6 Tesla po dobu.5 minut za současné aktivace hnětením se sodou při60 ą 65 °c. Vaznost materiálu se zvýšila o 22 9-3 proti stejně zpracovanému bez exposice.Materiál dle př. 5 aktivovaný odležením na deponii po dobu 10 měsíců byl exponován v magnetiokém poli 1,4 Tesla se zdrž nou dobou 5 sekundy. Vaznost materiálu se zvýšila o 21 proti neexponovanému.Př 8 Materiál dle př. 1 byl exponován pulsně magnetickým polem s in tenzitou l,95 ľ po dobu 100 mikrosekund. Sorbce metylenové modře se zvýšila ze 146 mg/g sušiny na 232 mg/g, tj o 58,9 .Jak je zřejmě 2 příkladů, lze s výhodou tohoto způsobu využít v kombinaci se známými způsoby aktivace s tím, že je možno do~ sáhnout celkově vyššího účinku nebo stejného účinku, ale s podstatným omezením vložené energie na aktivaci.

MPK / Značky

Značky: způsob, aktivace, jílových, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-226227-zpusob-aktivace-jilovych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace jílových materiálů</a>

Podobne patenty