Membrána pro dialýzu ve formě ploché fólie, hadicové fólie nebo dutého vlákna z celulózy regenerované cuoxamovým způsobem

Číslo patentu: 226188

Dátum: 15.03.1986

Autori: Henne Werner, Dünweg Gustav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Membrána pro dialýzu ve formě ploché fólie, hadicové fólie nebo dutého vlákna z celulózy regenerované cuoxamovým způsobem, vyznačená tím, že se skládá alespoň z jedné vrstvy, přičemž tloušťka vrstvy membrány je 1 až 100 µm, měřeno při 50% relativní vlhkosti a při teplotě 20 °C, přičemž alespoň jedna z vrstev má ultrafiltrační výkon 14 až 60 pm.s-1.Pa-1, střední propustnost pro molekuly 4.10-3 až 12.10-3 cm/min a membrána má schopnost zadržovat vodu alespoň 145 %, měřeno podle DIN 53714, přičemž se popř. alespoň jedna vrstva z alespoň dvou vrstev skládá z regenerované celulózy se zapuštěnými částicemi adsorbentu v množství až 95 %.

Text

Pozerať všetko

(32) (31303) Právo přednosti od 01 06 78(73) Mujilzl patznlu AKZO NV, ARNHW (Nizozemsko)(54) Membrána pro dialýzu ve formě plochá fólie, hadicové fólia nebo dutého vlákna z celulózy regenerované cuoxamovým způsobemvynález se týká membrány pro dielýzu z regenerované ce 1 u 1 őzy.Membrány pro dielýzu z regenerované celulőzy jsou známy a jsou již ve velké míře používány pro umälé ledviny. Výhodné jsou k tomuto účelu obzvláětě membrány pro dialýzu,které se regenerudí z cuoxamových roztoku. Dosevadní způsob pro výrobu těchto mémbrán se prakticky nelíši od zpüsobů, kterými se odpovídající celulőzové fólie vyrábějí již po mnoho let. Popis takové výroby je například v publíkaci Ullmanna Enoyclopädíe der technischen Chemie (Ullmennova encyklopedie technické chemie), 3. vydání, 1960, svazek 5,str. 204 a další a svazek 11, strane 260 a delší.Tyto známé membrány pro dielýzu, které se skládejí z celulózy regenerované cuoxanovým způsobem, se vyznečují vhodným poměr-em hydrodynamické permeability k difúzní permeebilitě takovou velikosti párů, že se brání průchodu bilkovin a jiných vysokomolekulárních látek z krve, dobrou alučitelností s krvi, jakož také dobrými mechanickými vlastnostmi pro použití v díalyzétoru.Membrány pro dialýzu vyrobené z jiných materiálů mají sice často zvýšenou hydrodynamickou permeabilitu, mají však zároveň sníäenou difúzní permeabilitu.Tyto známé membrány pro dialýzu se vyrábějí z polyakrylátů, z polysulfonů, z polyvinylalkoholú, z polykarbonátů, z acetátu celulőzy a z nitrátu celulőzy. Acetát celulőzy a nitrét celulőzy se přitom více nebo méně silně zmýdelňudí. Těmto typům membrán se dává přednost pro hemofiltrační ošetřeni.V novější době se zavádí hemofiltrace .jako způsob ošetřování dialýzou pacientů trpících vysokým tlakom. Pro reinfuzi větších množství kapaliny do lidského krevního oběhu se po oäetřování dialýzou používá membrán, které mají vysokou hydrodynamickou permasbilitu e počíta se e nedoststkem zeloženým na menší difúzríí permeebilitě známých typů membrán.Úkolem tohoto vynálezu Je vytvoření nové membrány pro dielýzu, s alespoň tak vysokou difúzní permesbilitou, ,jaké je běžná u membrén vyrobených cuoxamový způsobem, která by měla výrazně lepší a vyšší hydrodynamickou permeabilitu a měla zachovanou dobrou slučitelnost s krví a dostatečně mechanickćívlastnosti.Tento úkol je podle vynálezu vyřeäen membránou pro dialýzu ve formě ploché fólie,hadicové fólie nebo dutáho vlákna z celulőzy regenerované cuoxemovým způsobem, která .je vyznačena tím, že se skládá alespoň z Jedná vrstvy, přičemž tloušřka vrstvy membrárw .je 1 až 100 pm, měřsno při relativní vlhkosti 50 96 a při to lotě 20 °C, přičemž alespoň Jedna vrstve má ultrafiltrsční výkon 14 až 60 pane-kPa , střední propustnoet pro molekuly 4.103 až 12.104 cut/min a membrána má schopnost zadržovat vodu alespoň 145 - měřeno podle DIN 53714 - a přičemž popřípsdě alespoň jedna vrstva z alespoň dvou vrstev se skládá z regenerovaná celulőzy se zapuštěnými částicemi adsorbentu v množství až 95 SS.Ultrafiltrační výkon membrán se stanoví měřením objemu kapaliny, který procházípři deném tlakovém rozdílu při teplotě 37 OC membránou s plochou danou spereturou s který.je pro obecnou porovnávatelnost normován se zřetelem na jednotku plochy, času a tlaku. Jako kapaliny se používá fyziologickáho roztoku chloridu sodného. Způsob le popsánv publikaci Evaluation of Hemodialyzers and Dialysís Membrsnes (Hodnocení hemodialyzeru a membrán pro dialýzu) depsrtemantu U. S. Departement of Health, Education and Welfsra,DHEW publikace číslo (MIK) 77 - 1294, str. 24 až 26.Difúzní permeebilita je u dialytických membrán mäřítkem pro propustnost membrán pro rozpuštěné látky a je závislá kromě na membráně na molekulární hmotnosti rozpuätäné latky. Jako zkušební látka se používá pro uramické jedy o střední molekulová hmotnosti pro posouzení vhodnosti membrány roztoku 100 mg/litr vitamínu B 12 ke stanovení střední propustnosti pro molekuly.Měří se koncentrsční změny dvou různé koncentrovsných výchozích roztokd na obou stranách membrán s čseem. Střední propustnost pro molekuly se vypočítá z následující rovnice za použití roztoku vitamínu B 12.střední propustnost pro molekuly A/UVa Vvb/ /tz - t,/AC, zaměřený rozdíl koncentrace mezi oběms stranami membrány se zřetelem na čas t,A ploohuąmembrány Vs Vb objem obou komor, které Jsou odděleny membránouZpůsob je rovněž popsan v publikaci Evalustion of Hemodislyzers and Dislysis lüembrsnes amerického US Department of Healt, Education and Welfare, DHEW publikace číslo (NIH) 77-1294, str. 14 a 5 pro měření plochých a hadicových membrán e na str. 20 pro měření dutýoh vláken.Membrány s mimořádně vysokou účinnosti vykszují schopnost zedržovst vodu podle DIN 53814 alespoň 145 95. U dosud známých membrán pro dialýzu se namäřila schopnost zsdržovet vodu nejvýše 120 až 130 ž. uS výhodou je tlouětka vrstvy membrány pro dialýzu I až 100 mikrometrd, měřeno při 50 relativní vlhkosti vzduchu a při teplotě 20 °C. Membrány pro dialýzu mají poměrně vysokou schopnost zadržovat vodu, což také značné ovlívňuje měření tloušřky vrstvy. Proto Je nutno vázet hodnoty na určité klima pro měření.K ovlivnění struktury membrány a k vytvoření chemicky reaktivních skupin se může část celulćzy v cuoxamovém roztoku ekládat z chemicky modifikované celulőzy. Estery celulőzy, nopř. acetát celulőzy, propionát celulőzy-e dusičnan celulőzy, Jsou však nevhodná, ,jelikož ee jejich zmýdelnováním může ovlivšovat volná kyselina, která proniká do krve pacienta a mohla by vyvolat potíže pacienta.Při .jednom provedení vynálezu se k ovlivnění struktury používá alkylcelulőz, které ee mohou přimíchávat v množství až do 30 , vzteženo na hmotnost celulőzy v cuoxemovém roztoku. K veetavění chemicky reaktivních skupin jsou obzvláětě vhodné alkylamincelulőzyy protože se na ně může adovat např. heparin.Výhodná forma provedení vynálezu je založena na tom, že .je membrána vytvořena Jako plochá fólie. Jiná výhodná forma provedení vynálezu spočíva v tom, že je membráma vytvo řena Jako hadicová fólie. Pro stavbu kompaktních dialyzátorü se hodí obzvláště membrány, která .jsou vytvořeny jako duté vlákna a jsou vestavěny do dialyzátoru ve formě svazku dutých vláken.Zvláätní forma provedení vynálezu je založena na tom, že Jsou membrány pro dialýzu podle vynálezu vytvoreny ze dvou nebo z několika vrstev, z nichž alespoň Jedna vrstva vykazuje vysoký ultrafiltrační účinek a vysokou střední propuetnoet pro molekuly. Tím lze předejít vzniku míst proeekování v membráně, kterými by ee popř. mohla dostávat do dialyzátu krov.Může ee však také vytvářet membrána pro dialýzu, např. použitím chemicky modifikované celulőzy, která ee vyznačuje určitými chemicky reaktivními skupinami, na nichž je možná zvláštní chemická vazbu, ve formě oddäleně vrstvy zvláätním způsobem nebo ee vytváří jedna .jediná vrstva, která se vyznačuje dobrými mechanickými vlaetnoetmi, a tak dodávámembráně tyto dobrá mechanická vlastnosti, aniž by se tím enižoval vysoký ultrafiltračnívýkon a vysoká střední propustnost pro molekuly v silné míře.Další výhodná forma provedení membrán prodialýzu podle vynálezu .je založena na tom,že jedna z vrstev membrány ee skládá z regeneroveně celulózy ae zavedenými čáeticemi adsorbentu až do množství 95 5 hmotnostních. Taková membrány umožňují edeorpcí podporovanou dialýzu při současné vysoká ultrafiltreci., která umožnuje rychlé zotavení zvláätě v kritických stavoch pacienta.Tento typ membrány rovněž umožnuje oäetření jiných obrazů nemoci než ledvinového onemocnění bez použití diolyzátu, což značne usnadňuje oäetřování. Jako příklady ee uvádí echizofrenie a psoriaeis.Jekoiadaorbenty Jsou vhodné aktivní uhlí, kyeličník hlinitý, kyeličník zirkoničitý,foefát zirkonu, kyselina křemičitá a/nebo ailikáty. Těchto adsorbentu se používá ve velmi jemné formě a mohou se vnáäet jednotlive nebo v kombinaci vzájomne do vrstvy celulőzy. Výhodná je väak, ,jeetliže je vždy pro .jeden adsorbent .jedne oddelené vrstva, popř. také e různým množetvím adeorpčního prostředku.Pro výrobu membrán pro dielýzu podle vynálezu ee může zčáeti použít velmi roznych poetupů. V náuledudících príkladoch ee popisuje pouze jeden z těchto způeobm který je vhodný pro výrobu membrán podle vynálezu.Z pŕíkladd vyplývá ohromný pokrok oproti dosud známým membráném pro dialýzu.Prálkovitý kysllčník měčnatý se male v proudověm mlýnu až na velikost částic nejvýše 20 mikromatrů.5 g takto ,jemné mletého kysličníku měänatého se tak vmíchá do 103 g normálního, pro výrobu celulőzovýoh membrátfbäžného ouoxamového roztoku, že dojde k rovnoměrnému rozptýlení 35 kysličníku mečnstého s 65 i oelulőzy, vztaženo na pevnou látku, v roztoku. Roztok se nenese reklí na skleněnou desku. Vrstvs o tlouěłce 110 mikrometrü se zpracovává po dobu 20 sekund louhem, obsahujíoím 110 g/lítr hydroxidu sodného, 4 g/litr mědi a10 g/litr amoníaku, potom se 20 sekund oplachuje vodou o teplotě místnosti, dále se uložína dobu 30 sekund do kyselé lázně, obsahující 160 g kyseliny sírová v litru, 12 g/litr mědi a mající teplotu 60 °G, s nakonec se zpnaoovává po dobu 5 minut v kysellně sírová o teplotě 80 ° 0 s o koncentraoi 100 g/litr kyseliny sírová a 1 g/litr mědl.Takto získaná membrána se propírá vodou o teplotě 50 °C k vymytí kyseliny a zpraco-vává se glyoerinovým roztokom o teplote 25 °C, obsahujícím 200 g/litr glycerinu a suäí se ne ~desce o teplotä B 0 °G. Tlouštka membrány měření při 50 relativní vlhkosti -vzduchua při teplot zo °c 3. 15 míkrometrů, ultrafiltroční výkon Je 30 pm.s.Pa, střednípropustnost pro molekuly (vitamín B 12) .je 8 ein/min a schopnost zadržovat vodu podle DIN 53714 E 19 195 ř.4,3 kg jemné mletého kyeliäníku měänstého, podobné Jako podle příkladu 1, se smíchá se 105 kg cuoxamovâho roztoku pro regener-eci oelulőzy a vytlačude se prstencovou lící tryskou do louhové 1 aàna, obsahující I 60 vg/litr hydroxidu amonného, 4 3/111 » mědi e 10 g/litr amoniaku. Doba koagulace je 30 sekund.Film se zpracovává kyselinou, vodou a glycerinem způsobem popsarxým v příkladu 1. Zíeká se menbrána o tlouäĺce 19 míkrometrů po usušení při teplotě 60 °C, která má střední filtrační výkon 20 pm.s.Pa 1 a schopnost zsdržovat vodu podle DIN 53714 165 96.7,4 kg .jemné mletého kyeliöníku měčnatého, podobnč Jako podle příkladu l, se smíchá s 80 kg cuoxamováho roztoku pro regeneraci oelulőzy a vytlečuje se prstencovou tryskou pro duté vlákna za použití leopropylmyriatátu ,jako .jádrové kapaliny do louhové lázně,obsahující 125 g/lítr hydroxidu eodnáho, 4 g/litr mědi. s 5 g/litr amoniaku. Dutá vlákno se dále zprsoovává způsobem popssným v příklsdu 1, tj. kontlnuâlním způsobem. Glycerinová lázeň má před sušení konoentreci B 0 g/litr, sušení se provádí při teplotě 55 °C. Po odstranění vnitřní kepolim prací kspallnou nerozpustnou ve vodě je ultrafiltrační výkon 56 pm.s 1.Pa, , střední propuetnost pro molekuly 10 cm/min s schopnost zadržovst vodu podle DIN 53714 210 5.1. Membráns pro dlslýzu ve formě ploché főlie, hadicové fólie nebo dutáho vlákna z celulőzy regenerovane ouoxsmovým způsobem, vyznačená tím, že se skládá alespoň z Jedná vrstvy, přičemž tlouěřka vrstvy membrány .je 1 až 100 pm, mčřeno při 50 relativní vlhkosti a při teplote 20 °C, přičemž alespoň jedna z vrstev má ultrsfiltrsční výkon 1.4 až 60 pm..s 1.Pa , střední propustnost pro molekuly 4.104 až 12.104 cut/min a membrána má schopnost zsdržovat vodu alespoň 145 5, měřeno podle DIN 53714, přičeuiž e pupř. alespoň Jedna vrstva z alespoň dvou vrstev skládá z regenerovsné celulózy se zapuštěmýml částicemi adsorbentu v množství až 95 .

MPK / Značky

Značky: cuoxamovým, regenerované, membrána, dutého, formě, dialýzu, fólie, ploché, celulózy, vlákna, hadicové, způsobem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-226188-membrana-pro-dialyzu-ve-forme-ploche-folie-hadicove-folie-nebo-duteho-vlakna-z-celulozy-regenerovane-cuoxamovym-zpusobem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Membrána pro dialýzu ve formě ploché fólie, hadicové fólie nebo dutého vlákna z celulózy regenerované cuoxamovým způsobem</a>

Podobne patenty