Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických a pneumatických hadic

Číslo patentu: 226111

Dátum: 15.04.1986

Autori: Novák Jan, Kaláb Josef, Bezstarosti Vladislav, Drapač Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických či pneumatických hadic, sestávající z řady článků a dvou upevňovacích koncovek, kde jednotlivé články jsou tvořeny bočnicemi, mezi nimiž je uprostřed a napříč uložen dělený pražec s otvory pro uložení neseného kabelu či hadice, vyznačující se tím, že každá z bočnic (5) článku (2) je tvořena vnějším výliskem (6) a vnitřním výliskem (7), navzájem nerozebíratelně spojených, kde oba výlisky (6, 7) vytváří v jedné své polovině vodicí drážku (8), přičemž příčná strana (17) bočnice (5) článku (2) je na straně protilehlé vodicí drážce (8) opatřena dosedací plochou (16) zkosenou o úhel (?).

Text

Pozerať všetko

Vyrnález se týká nosiče elektrických silových kabelů, příptadně hydraulických e pneumatických haclic.Pohon obráběcích .a tvářecích strojů je zajišťován jednak elektrickou energií, přiváděnou ke stroji »a jeho pohyblivým částem silovým elektrickým kabelem, a jednak hydraulicky nebo pllellľľliřlĺĺClšý s pohonným médiám přiváděným ke stroji vysokotlakými hadicemi. U těchto strojů je známo používat k vedení kabelů nebo hadic nosičů,tvořených jednotlivými články, které umožňují změnu směru trasy vedeného kabelu či hadice. Tyto články jsou tvorený bočnicemi, mezi nimiž je uložen dělený pražec, který svírá nesený kabel či hadici. Mezi sebou jsou články spoje.ný čepy, uloženými V podélné ose bočnice článku. Ohyb článku je omezen další dvojici čepů, které jsou uložený V blízkosti obvodové části bočnic článku, na to tak, že v jedné bočnici jsou uložený V kruhových otvoreclí, z-atímco v druhé bočnici V segmentovýclí drážkách, je jichž délka určuje hranici chybu ČlĚlIlklL Dělený pražec je spojen s bočnícemi článku prostřednictvím příložek tvaru U a pomocí šroubů. Nevýhodou .tohoto známeho řešení je zejména složitost tvarů jednotlivých dílců článkového nosiče, která vyža 226111 »duje použití jednoúčelových lisovacích nástrojů.Nevýhody a nedostatky známého řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je nosič, zejména elektrických silových kabe 1 ů,- případně hydraulických či pneumatic~kých hadic, sestávajíci z řady článků a dvou upevňovacích koncovek, kde jednotlivé články jsou tvorený bočnicemi, mezi nimlž je uprostřed a na-příč uložen dělený pražec s otvory pro uložení nesenáho kabelu.Podstatou výnále-zil je, že každá z bočnic článku je tvořena vnějším výliskem a vnitřním výliskem, navzájem nerozebínatelně spojených, kupříklatlií bodovým svaírem, kde oba výliský vytváří v jedné své polovině vodicí drážku, přičemž příčná strana bočnice článku je na straně protilehlé vodicí drážce opatřena dosedací plochou, zkosenou o úhel o.gľodstatou vynálezu je dále, že dno vodicí drážky bočnice článku tvoří dorazovou plochu pro záběr jednak se zkosenou dosedvací plochou a jednak s vertikální príčinou stranou bočnice článku sousedního.Dále je podstatou vynálezu, že vnitřní výlisek bočnice je opíatřen V příčné ose článku dvěma nad sebou uspořádanými proti 226111sy, vyhnutými směrem dovnitř článku, pro uložení děleného pralžce.Konečné je podstatou vynálezu, že bočnice je opatřena v podélně ose dvěma. protilehlými kruhovými otvory pro uložení spojovagcích čepů, přičemž vnější výlisek bočnice článku je opatřen v ose obou prolisů otvory pro upevňovací šrouby děleného pražce. Vyšší účinek vynálezu se projevuje jednodušším tvalrem celého článku, a podstatnou úsporou materiálu, protože namísto dřívějších šesti čepů je použito pouze dvou čepů. Dále dochází k úsporám na pracnosti,kdy do bočnilc čláłnků se vylisují pouze dva kruhové otvory, přičemž segmentová otvory odpardají docela. Počet dílců se sníží nejen o čtyři čepy, ale i o příložky pro uložení prajžce, které jsou u nového řešení nahnazeny držákovými prolisy z výchozího materiálu vnitřního výlisku bočnice článku. Vlastní omezení ohybu článku je za-jištěno jednoduchým zkosením jedné z příčných hrán bočnice článku.Konkrétní provedení vynálezu je schemarticky znázorněno na připojených výkresech,kde obr. 1 představuje celkový pohled .na nosič v pracovní poloze, obr. 2 je pohled na článek nosiče v půdoryse, obr. 3 znázorňuje bo.korys článku z obr. 2, obr. 4 představuje pohled na bočnici článku z vnitřní str.any a obr. 5 je půdorysný pohled na. bočnici z obr. 4.Podle vynálezu je nosič 1 elektrických silových kabelů, případně hydraulických či pneunraiických haldic, tvořen jednak radou navzájom otočné spojených článků 2, a jednak koncovkami 3, 4. jednou koncovkou 3 je nosič 1 připevněn k podlaze, která je rovnoběžná s ložem obráběcího, či tvářecihostroje, ako je kupříkladu suport, koník a pod., a ke kterým je přiváděna elektrická,případně hydraulická energie. K této pohyblivé části stroje je připevněna druhá koncovka 4 nosiče 1. jednotlivé články 2 nosiče 1 jsou tvořeny dvěma bočnicemi 5, z nichž každá sestává z vnějšího výlisku B a vnitřnílho výlisku 7 navzájom spojených nerozebíraltelně kupříkladu bodovým svarem,kde obe výlisky 6, 7 vytváří po svém spojení v jedné polovině vodicí dráužekki 8, jejíž dlnlo tvoří donezovou plochu 9 sousedního článku nosiče 1.Vnitřní výlisek 7 je opatřen dvěma prolisy 10, jejichž části jsou vyhnuty směrem dov-nitř článků 2 a tvoří vedení i upevňovací konzoly děleného pnažce 11, umístěného mezi bočnicem-i 5 příčně. Obě bočnice 5 jsou opatřeny v podélně ose článku 2 kruhovými otvory 12 pro spojovací čepy 13. vnější výlisek 6 bočnic 5 je opatřen v ose prolisů 10 dvěma otvory 14 pro upevňovací šrouby 15 děleného pražce 11. Bočnice 5 článků 2 jsou opatřeny dosedací plochou 16 na jedné z příčných strán., zkosenou pod úhlem u, který při dosednutí na dorazovou plochu 9, vytvořenou dnem vodicí drážky B, určuje rozsaah ohybu jednotlivých článků 2 nosiče 1. Úhel aa odpovídá požadovainému poloměru R ohybu nosiče 1. V případě, kdy jsou články 2 nosiče 1 rozvinuty, jak je tomu v horní a spodní horizontální poloze nosiče 1, vytváří dorazovä plocha 9 vodicí drážky 8 doraz pro příčnou strsanu 17 bočnic 5 článku 2, a tím zajišťuje ustcavení nosiče 1 ve vodorovné poloze a zabraňuje tak pronášení nosiče 1, které by bylo způsobeno jedna-k vlastní hmotnosti nosiče 1, a jedmk hmotnosti neseného kabelu čihadice..1. Nosič, zejména elektrických sllových kabelů, přípialdně hydraulických či pneumatických hadic, sestávajicí z řady článků a dvou upevňovacích koncovek, kde jednotlivé články jsou tvořeny bočnicemi, mezi nimiž je uprostřed a napříč ulcžen dělený pražec s »otvory pro uložení neseného kabelu či hadice, vyznačující se tím, že každá z bočnic 5 článku 2 je tvořeno vnějším výliskem 6 a vnitřním výliskem 7, navzájem nerozebírartelně spojených, kde oba výlisky 6, 7 vytváří v jedné své polovině vodicí drážku 8, přičemž příčná strana 17 bočnice 5 článku 2 je na straně protilehlé vodící drálžce B opatřena dosedací plochou 16 zkosenou o úhel (al.2. Nosič podle bodu 1, vyznačující se tím,že dno vodicl drážrky 8 bočnice 5 článku 2 tvoří dornzovou plochu 9 pro zá běr jednak se zkosenou dosedací plochou 16, a jednalk si vertikální přlčnou stranou 17 bočnice 5 sousedního článku 21.3. Nosič podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že Vnitřní výlisek 7 bočnice 5 je opatřen v příčné ose článku 2 dvěma nad sebou uspořádanými prolisy 10, jejichž protilehlě části jsou vyhnuty směrem dovnitř článku 2, pro uložení děleného pražce 11.4. Nosič podle bodů 1 až 3, vyznačující se tím, že bočnice 5 je opa-třena v podélné ose dvěma protilehlými kruhovými otvory 12 pro uložení spojovacích čepů 13, přičemž vnější výlisek 6 bočnice 5 je opatřen v ose obou prolísů 10 otvory 14pro upevñovací šrouby 15 děleného praž ce 11.

MPK / Značky

Značky: silových, pneumatických, elektrických, nosič, hadíc, zejména, kabelů, případně, hydraulických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-226111-nosic-zejmena-elektrickych-silovych-kabelu-pripadne-hydraulickych-a-pneumatickych-hadic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických a pneumatických hadic</a>

Podobne patenty