Způsob dekontaminace vod a separace balastních látek

Číslo patentu: 225793

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pecák Václav, Matouš Václav, Homolka Václav, Tympl Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob dekontaminace vod a separace balastních látek od chemických nebo biologických nečistot nebo dekontaminace vod obsahujících radioizotopy a/nebo koncentrace a separace některých těžkých kovů, zvláště uranu, z vodných roztoka za pomoci hydrolyzovaných solí železitých nebo železnatých, silikátů hlinito-alkalických, některých fosfátů, komplexních kyanidů nebo jiných účinných sorbentů o velmi vysokém povrchu, suspendovaných nebo kopresipitovaných ve zpracovávaném médiu s charakterem velmi jemných suspenzí až koloidů, vyznačený tím, že k směsi zpracovávané vodné fáze s jemným sorbentem se přidává sorpčně účinná přísada hydratovaného magnetitu Fe3O4 . n H20, kde n odpovídá hodnotám 0,5 až 8, a to v množství 0,1 až 5 g/dm3 a směsný kal se hladce oddělí a zkoncentruje v magnetickém poli s hodnotou magnetické indukce 0,1 až 1,5 T.

Text

Pozerať všetko

54) Způsob dekontaminaoe vod a separaoe balastníoh látekvynález se týká čištění vody v běžná vodohoopodářskě praxi i čištění odpadníoh vod,svláětě průmyalovýoh. Způsob pracuje v magnetiokém poli s velmi Jemnými účinnými sorbenty,jež jsou Jinak v praxi nepoužitelné a je zvlášť výhodný pro čištění vod s radioaktivním oharakterem a/neho slouží k nakonoentrováni balaetů pro jejich eventuální separari a izolaoi.Třobaže v minulých dosotilotíoh byla vypraoována řada účinných způsobů pre čištění vod, zvláětě odpadnioh, zůstává támatika čištění vody stále otevřeným problémom. I když se v praxi uplatñudi dnes vedle čořioioh metod hydrolyzovaným siranem hlinitým stále ví~ os obdobné soli i žolezitá a železnatá, nejsou postupy, využívaaioí pravidla přirozeně oedimantaoe mrakového kalu dnes již vždy dostatočné. Stále atoupajioi objemy znečištěných vod, obsahujioíoh nejrůznějäi toxické nebo radioaktivní látky nejsou čistici stanice schopny zprooovat jsou zpravidla přctižony a často neni ani vhodny postup k dispo~ Iioi. Důsledkom toho pak jostálě zhoršování životního prostředí a trvalé ohrožovâní lidského zdraví i přírodních zdrojů. Zvlášt velkým problémom Jsou právě odpady radioaktivní, kde Jde hmotově Jon o stopové množství äkodlivin, jež se zvlášt obtižně odotraňují na druhé straně bylo by však možno mnohdy uvažovat takové škodliviny po zkonoentrování i k oventualní regeneraoi a znovuzískáni některých oenných materiálů.I když obecně lze v takových případech uvažovat nasazení některých komerčníoh sorbentü, zvláště ionexů, Jejich efektivní využití pro stopově ředěné roztoky JegprúvěVvelmi problematiokě. Výmenná reakce může probíhàt na povrchu eorbentu i uvnitř jehohmoty. Na povrchu prcbíhá taková výměna velmi rychle, uvnitř hmoty Je však rychlost výměny závislá na rychlosti difuze hmotou. Zmenäí-li se prümer nrne eorbsntu na polovinu, zvýší se rychlost povrchové reakce dvojnásobne H rychlost vnitřní sorpce čtyřnáscbně. Přirozeně v praxi nelze zmenšovat ve 1 ikcatzrna scrbentu necmezenä, neboł k oddělování sorbentu kapaliny by pak bylo třebe vysokých prcvomníoh tleků, filtrace by.byla problematioká nebo by docházelo k odplavování scrbentu. Semovolná sedimentace sor bentu příliš jemného Je rovněž problematioká, nebot znamená obrovská časová ztráty, příliš rozměrná zařízení, Jejich přetěžování atd.vZmíněnénedostatky dosavadníoh čeřioích a zvláětě sorpöníoh postupů odstraňuje způsob čištění vod a zkonoentrováníbelastů podle vynálezu. Podstatou vynálezu je dekontaminace vod a eeparace balastních 1 átek.od chemických nebo biologických nečistotnebc~dekcntaminace vod obsahujících radioizotopy a/nebo koncentrace a separace některých,tšžkých kovů, zvláště uranu, z vodných roztckůza pomoci hydrolyzovaných solí šelezitýoh nebo železnatých, siiikátů hlinitc-alkalických, některých fosfítů, kcmplexních kyanidů nebo jiných účinných sorbentů o velmi vysokém povrchu, suspendo vanýoh.nebo.koprecipitovaných ve zpraócvávaném médiu s charakterom velmi jemných suspenzí až koloidů, vyznačený tím, že k směsi zpracovávenó vodné fáze s jemným aorbentem se přidává eorpčně účinná přísade hydratovaněho magnetitu Fe 304.n R 20, kde n odpovídá hodnotám 0,5 až 3, a to v množství 0,1 až 5 g/an 3 a směený kal se hladce oddčlí a zkontrcluje v magnetickěm poli-s hodnotou magnetické indukce 0,1 až 1,5 T.Způsob podle vynělezu nejen že odstraňuje dříve zmínöně nedostatky, ale Jejich rub využívá ve svůj prospěch, Jako např. Jemnoät částio, resp. velikost povrchu koloidů. Dostupnost i snedncst získávání pomocných látek zvláätä hydratovaněho magnetitu ŕeaoą . n H 20 z odpadního FeS 04 v.7 E 20, např. podle če. autorekeho eevädöení č. 2252 ą 6 dále význam posthpu jen podtrhuje.~Využití vynálezu Je určeno pro širokou vodohospodářskou praxi. Je vhodné pro běžný vodárenský provoz i pro zpracování-prdmyslových odpadd. himořádně vhodná je využití vynálezu pro odpadárenakou praxi Ja dernä energetických komplexů a pro separaci a konoentrování v rudněm průmyslu.využití vynálezu je názorněilustrováno sérií příkledů. Jeä však možnosti využi-tí nevýčerpávají ale přicpůeobením nebo cbměnou lze vynález uplatnit i pro Jiné účely, než příklady přímo nvýdí a tcnapř. při koncentraěníchpochodech/e následující izola f oí drahých kovů např. zlata a skupiny platiny apod., při koncentrovánía/nebo separa. ci zirkonie.-tentalu nebo niobu.nebo plutonia a zvláště curia nebo americia, dáleOdpadní voda, silně znečiätěnú koloidními a rozpuštěnými látkami ze zpracování masa (obsah sušiny 4,5 5/dm 3) byla smísena 5 vodným roztokom, obsahujíoin 2 3 síranu hlinitého, pH upraveno hydroxidem vápenatým na 7,5 a smäs dále byla smísena s vodnou suapenzí, obaahujíoí 5 3 hydratovaného magnetitu Fe 304.Po rozmíohání vodná auspenze byla eeparována od pevného podílu mžikovým průtokem magnetickým polem s magnetiokon indukcí až 1,5 T.Původní nepřídemně páchnouoí tmavě šedá až černá, silně zakalená kapalina ne změnila na téměř čirý, Jen mírně nažloutlf efluent zbytkové znečištění kapaliny činilo 21 mg/dm 3 suäiny.Odpadajíoí rmmtová voda za zpracování uranu byla desaktivována sorpoí s hydratu vanýn magnetiten.k 5 dm) vody s obsahom l,9.l 07 M uranu bylo přimíseno 0,5 g Fe 304 a po separaoi v mognetickém poli a magnetickou indukoí 0,1 T byl získán adsorbát obsahující 226,7/us uranu. Odohézajíoí filtrát s konoentrací 2,7.l 08 M uranu další adaorpoí s 0,5 g Fe 3 O 4 poskytl adaorbát s oboahem 32,1 ug uranu. Adaorbát 1 dosáhl koncentrace 0,033 ranu, zatímco druhý adaorbát obsahuje 0,005 uranu. Srovnáním e některými zpraoovanými ru dani o konoentraoíoh 0,01 až 0,03 jsou získaná adsorbáty svou konoentrací v relaciRadioaktivní voda, obsahující 20 ug 1370501 v dm 3 byla snísena se sorbentem s charakterom hlinitokřomičitanu aodného o molárním poměru SiO 2 sA 1 . 5,4 s velikosti částic nižší než 50 um. Objemová aktivita roztoku činila 6,5.l 05 Bq/cma.K 100 om roztoku bylo přimíaeno 9,3 mg sorbentu a 50 mg hydratovaného magnetitu. Po oddělení pevné fáze průtokem v mngnetickám poli s megnetiokou indukoí 0,4 T byla zaznamenána dekontaminaoe protékajícího efluentu na 94,6 .Za stejnýoh podmínek Jako v příkladu 4, bylo přidáno k vodné směsi sorbentu 0,5 g Fe 304 o n E 200Při oddělení pevná fáze v magnetickém poli byla zaznamenána dekontaminaoe roztoku na 99,96 .K 100 ml deionizované vody bylo přidáno 0,1 cm neaktivniho Cscl (ekvivalentniho radioaktivní hodnotě 4,a.1 o 9 Bq) o konoentraci zo mg om 3 Gscl, 0,1 om 3 6 N-B 2804 a 0,1 cm 3 roztoku 1370301 v objemové aktivitě 6,5.l 05 Bq/cm 3. Aza míchání vneoena nato do roztoku dávka 100 mg molybdofosfátu amonného, naěež do směsi vnesen Fe 304.n H 20 v množství 50 mg. Po rozmiohúni byla pevná fáze oddělena v magnetiokěm poli s magnetiokou indukoi 0,2 T. Filtrace provedena vo třech časových intervaloch. Po 20 minutách byla zaznamonána dekontaminace roztoku na 94,1 za 60 minut proběhla dekontaminaoe na 98,4 arza 1 440 minut vykazoval roztok dekontaminaoi na 99,01 , což odpovídá distrihuěním koofioientům l,5.l 04, 7,0.l 04 a 1,0.l 05.Odpadní důlni voda vykazovala aktivitu ekvivalentní 307 impulsů za 50 minut(přičemž srovnávaoí standart o konoentraoi 1.1 O 7 M uranu vykazoval Sl impulsü zaKe stanovení použite linie 235-U, tj. 185,42 keV avšak vzhledem k tomu, že jeprakticky identická s 22683, tj. 184 kov, není dále sorpoe apocificky vyhodnotitelná.3 vody a po separaoi koloidní suspenza v magnetiokém poli při hod magnctitu k 1 dm notě magnetické indukoe 1 T vykazoval vytákající efluent aktivitu ekvivalentní 32impulsům za 50 minut, což odpovídá dekontaminaoi asi na 90 .Roztok obsahující Cacl Jako v příkladu 5, byl v množství 1 000 omg smisen a 10 mg pevného K 4 Fe(CN)6 a při pH 3,5 byl dále přidán roztok s obsahom 2 mg FeIII. Vypadlá modrá koloidni sraženina byla ve vodněm médiu omísena s 50 mg hydratovaněho magnetitu. V magnetiokém poli 0,7 T oddälená pevná fáze odsorbovala více než 99,7 veškeré aktivity roztoku.Způsob dekontaminaoe vod a separaoe balastních látek od chemických nebo biologických nečistot nebo dekontaminace vod obsahujicích radicizotopy a/nebo koncentrace a separaoe některých těškýoh kovů, zvláště uranu, 2 vodných roztoků za pomoci hydrolyzovaných solí želozitýoh nebo železnstýoh, silikátů hlinito-alkaliokýoh, některých fosfátů. komplezníoh kyanidů nebo jiných účinných sorbentů o velmi vysokém povrchu.suspendovaných nebo kopresipitovcnýoh ve zpracovávaněm médiu s charakterom velmi

MPK / Značky

Značky: dekontaminace, separace, balastních, způsob, látek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225793-zpusob-dekontaminace-vod-a-separace-balastnich-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob dekontaminace vod a separace balastních látek</a>

Podobne patenty