Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 225481

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zvara Ivan, Chmela Štefan, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu, ktorý predstavuje zlúčenina 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylester kyseliny 2-metyl-3-{15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/} propánovej obecného vzorca I kde R je protón alebo metyl.

Text

Pozerať všetko

äąiĺtíšlžýžxťf PD PIS VYNÁLEZTU § 25 481ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverejnené 24 06 33Autor vynálezu CHHELA ŠTEFAH prom. chem., NITRA ,mmLovlc PAVOL nm. Csc., MALACKY ,LUKÁČ IVAN ing. CSc.,2 mm IVAN ing., BRATISLAVASvetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a pôsob jeho prípravyovynález sa týka svetelného stabilízátora typu stérícky bráneného amínu, ktorý predstavujú zlúčeniny 2,2,6,6-tetrametyl-4-pipe rídylester, resp. 1,2,2,66-pentametyl-4-piperidylester kyseliny 2-metyl-3-ĺlñ-/7,15-díazadispiro 5,l,5,3 hexadecyl/Š propánovej a spôsobu ich prípravy.Stérícky bránené aminy sú modernou triedou svetelných stabílízátcrov plastických látok. Z literárnych údajov je známe, že stabiljzátory obsahuňúce v molekule dve aktívne zložky sú účinnejšie ako stabilizátory obsahujúce iba jednu aktívnu zložku. Podobné zlúčeniny s jednou aktívnou zložkou sú predmetom US patentu 3 992 351.Uvedenú nevýhodu V podstatnej miere odstraňuje tento vynález, ktorého podstatou je svetelný stabilizátor typu etéricky bráneného amínu, predstavujúci zlúčeninu 2,2,6,6-tetramety 1 píperídylester kyseliny 2-metyl-3-(15-/7,15-džazadiepiro 5,l,5,3 hexadecyl/1 propánovej obecného vzorce Ikde R je protón alebo metylĎalej je podstatou vynálezu spôsob prípravy týchto zlúčením,ktorý sa vyznačuje tým, že na metylester kyseliny 2-metyl-3 ~kde E je protón alebo metylvo vyššie vrúcom /110 35160 OC/ uhlovodíkovom rozpúšťadle za prítomnosti reesterifíkačného katalyzátora /amíd lítny, tetrapropylortotítanát a pod./.Predmetné zlúčeniny obsahujú V molekule dve aktívne zložky,čim sa znečne zvyšuje ich účinnosť V procese stabilizácie.Roztok 1 mólu metylesteru kyseliny 2-metyl-3-15-/7,15-diazadíspiroĽ 5,l,5,3 hexadecyl/ propánovej a 1,2 molu 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpíperidinu v 150 ml xylénu sa refluxoval 8 hodín za prítomnosti amídu lítneho. Po ochladení sa reakčná zmes premyla vodou a vysušila síranom horečnatým. Surový produkt, získaný oddestílovaním xylénu na rotačnej vákuovej odparke, sa čístil kryštalizácíou z n-hexánu. Produkt v podobe bielej kryštalíckej látky /t. t. 70 až 72 °c/ sa získal vo výťažku 70 .Roztok l mólu metylesteru kyseliny 2-metyl-3-(15-/7,l 5-diazadispiro 5,l,5,3 hexadecyl()propánovej a 1,2 mólu 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentametylpíperidínu V 1 500 ml xylénu sa refluxoval 8 hodín za prítomnosti tetrapropýlortotitanátu. Reakčná zmes sa premyla vodou,vysušila síranom horečnatým a xylén sa oddestiloval na vákuovej odparke. Produkt v podobe bledožltej olejovitej kvapaliny sa ziskal v 68 výťažku.Zmes polypropylénu s 0,1 obsahom antioxidantu(2,6-di-terc. butyl-4-metylfenol)O,l 5 obsahom stearátu vápenatého a 0,2 obsahom stabilizátora stála v dichlőrmetáne 18 hodín pri laboratórnej teplote. Po oddestilovaní dichlórmetánu na rotačnej vákuovej odparke sa ziskal prášok, ktorý sa ďalej homogenizoval V miešacej komore plastograŕu 5 minút pri teplote 200 OC. Zo zmesi sa vylisovali fólie hrúbky 0,18 mm pri t. 190 OC a dobe lisovanie 30 sekúnd. Kontrolná fólia sa pripravila rovnakým spôsobom, len sa nepridal stabilizátor. Fólie sa ožarovali ortuťovou výbojkou 125 W. Fovnomernosť ožarovania sa dosiahla otáčaním vzoriek okolo zdroja žiarenia. Nárast karbonylových skupín V závislosti od času ožarovania je mierou degradácie polyméru vplyvom UV žiarenia. Prirastok karbonylových skupin sa sledoval pomocou IČ spektrofotometra. Fólia bez svetelného stabilizátora dosiahla nárast karbonylových skupín (Ä A 00 0,3 po 300 hodinách. Fólia obsahujúca svetelný stabilizátor podľa vzorce Iľdosiahla A A 00 0,3 po 600 hodinách. V prípade svetelného stabilizátora pripraveného v príklade 1 sa dosiahla hodnota ĽXACO 0,3 po 1 600 hodinách a u evetelného stabilizátora pripraveného podľa príkladu 2 nárast karbonylovýchskupín Z 3 ACC 0,3 sa dosiahol po 1 300 hodinách.Uvedené zlúčeniny sa môžu využiť ako svetelné stabilizátory do polymérov, predovšetkým do polyolefinov.

MPK / Značky

Značky: aminu, bráneného, stabilizátor, stericky, spôsob, světelný, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225481-svetelny-stabilizator-typu-stericky-braneneho-aminu-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty