Výkonnostný a obmedzovací regulátor otáčok pre vstrekovanie paliva vznetových motorov

Číslo patentu: 225098

Dátum: 01.12.1984

Autor: Knoll Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka regulácie dodávky paliva, palivového čerpadla vznetového motora. Na reguláciu dodávky paliva palivového čerpadla vznetového motora sa používa výkonnostný alebo obmedzovací regulátor s odstredivými závažiami. Výkonnostný regulátor je používaný väčšinou u traktorov a v iných poľnohospodárskych motoroch, obmedzovací je používaný v automobilových vznetových motoroch. U doteraz známych odstredivých regulátorov sú použité odstredivé závažia, proti ktorým pôsobia dva valcové pružiny. Radiálny pohyb závaží je prenášaný cez pákový mechanizmus na palivovú tyč vstrekovacieho čerpadla. Pružina s menším priemerom drôtu zabezpečuje voľnobežné otáčky motora, pružina a väčším priemerom drôtu zabezpečuje pracovné otáčky

Text

Pozerať všetko

°rrr. POPIS vv NÁLEZU 225 098Výkonnootný a oblodzovaoi regulátor otáčok pro vstrekovaním palivo vznetových motorov. 4 . Vynálu u týka regulácia dodávky paliva, pnlxvováhoNa reguláciu dodávky palivo palívnvého čom-padlo vznetovóho motora na používa výkonnoatný Ilabo obneůlovuoí roguláor o odotrodivýni sávaäiami. Výkonnostny regulátor je používaný víłělinou u traktorov o v iných poľnohospodárskych notox-och, obmedzovnci do pouzivany v automobilových vznntovýohU dozoru známych odntreohých regulátorov sú pouziteodltrodivá závažia, proti ktorým působí dva Inloová pruhtu. Rsdlálrxy pohyb závaží je pronáiarąý ou pákový mechanikuuo m palivová tyč vocrckovnoieho čorpadla. Pružina s mon Eín priomeron drntu sabozpočujo voľnobaznć otáčky noton, á spružina o vičlim priemere drotu zabezpečuje pracovná otáč225 usa ky motora u výkonnostného motora, u obmedzovacieho reguláto ra obmedzuje maximálne dovolené otáčky.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje výkonnostný a obmedzovací regulátor otáčok pre vstrekovanie paliva vznetových motorov, pozostávajúci z ramien pripevnených na hriadeli a závaží s vonkajšími a vnútornými pružinami, pričom na hriadeli je uložené duté teleso zakončené nábehovou hranou,ktorá je dorazom pre pružinovú podložku, posuvne uchytenú na ramene, ktorá mení predpätie pružiny a tým mení regulátor na výkonnostný alebo obmedzovací.Výhoda výkonnostného a obmedzovacieho regulátora otáčok spočíva v tom, že obsluha motora môže meniť regulátor výkonnostný, používaný u traktorov, na obmedzovací, používaný uautomobilov a naopak. Zmenou typu regulácie je možné zme unit dynamické vlastnosti vznetového motora.Na priloženom výkrese je na obr. 5 znázornený regulátor výkonnostný, na obr. Q ako obmedzovací.Výkonnostný a obmedzovací regulátor otáčok pozostáva z otáčajúceho sa hriadeľa 2, na ktorom sú upevnené ramená 1,na ktorých sú pohyblívo uložené závežiaž, v ktorých sú umiestnené dve pružiny, vnútorná l a vonkajšia g Pružina lje z väčšieho priemeru drôtu a je uložená voľne bez predpätia, 225 usa ktorá udržuje otáčky zvolené obsluhou na požadovanej hodnote, pružina g je s menším priemerom drôtu a udržuje voľnobežná otáčky. Pri otáčaní sa hriadeľa 1 odstredivá sila závaží Ž pôsobí na pružinu ł cez podložku łł, pohyb závažia sa prenáša na páku łg a objímku §, ktorá je spojená s palivovou tyčou vstrekovacieho čerpadla.Pri zmene typu regulátora na obmedzovaçi, obsluha presunie duté kúželové teleso 5 a tým nábehová hrana 2 zatlači pružinovú podložku Q, čim je predopnutá pružina g. Pohyb závaží nastane až pri určitých maximálnych otáčkach, kedy od stredivá sila závaží 2 premôže sílu predpätej pružiny a ažvtedy nastane pohyb závažia í na páku łg a objímku §, ktoráje spojená palivovou tyčou vstrekovacíeho čerpadla.225 nan Výkonnoatný a obmedzovací regulátor otáčok pre vstreko vvanie paliva vznetových motorov, pozostávajúci z ramien pri pevnených na hriadeli a závaží opatrených s vonkajšími a vnútornýmí pružinami sa vyznačuje tým, že na hriadeli je uložené duté kúželové teleso /4/ zakončené nábehovou hranou /9/,ktoré je dorazom pre pružinovú podložku /6/ posuvne uloženúna ramene /7/, meniacu predpätie pružiny /1/.

MPK / Značky

Značky: vznětových, výkonnostný, paliva, regulátor, otáčok, vstrekovanie, motorov, obmedzovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225098-vykonnostny-a-obmedzovaci-regulator-otacok-pre-vstrekovanie-paliva-vznetovych-motorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výkonnostný a obmedzovací regulátor otáčok pre vstrekovanie paliva vznetových motorov</a>

Podobne patenty