Zařízení pro automatické blokování zásuvek

Číslo patentu: 225090

Dátum: 01.12.1984

Autor: Ryšavý Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro automatické blokování zásuvek, vyznačené tím že je tvořeno horizontálním příčníkem (6), umístěným za manipulačním otvorem (2) v zásuvce (8) a jednak připevněným svými konci ve vedení (1) a jednak volně uloženým na bočnicích (3) zásuvky (8), do nichž jsou v uzavřené poloze zásuvky (8) připevněny v ohybech horizontálního příčníku (6) rohatky (5).

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynálezu RYŠAVÝ LADISLAV, BRNO(54) Zařízení pro automatické blokovúní zásuvekVynález se týká zařízení pro automatické blokování zásuvek,používané zejména v kucnyňskycn linkách.Kuchyňské linky poatrádají zařízení pro automatické blokování zásuväk, což má za následek každoročne množství dětských úrazu v domácnosti, nebot je velmi obtížné uhlídat věwi jako nože, vidličky a mnohé jiné předměty před těmito malými zvědavci.Podstata zařízení pro automatické blokování zásuvek spočívá v tom, že za manipulačním otvorem v zásuvoe je místěn horizontélní příčník, který je jednak připevněný svými konci k vedení a jednak je volně uložený na bočnicích zásuvky. Do bočnic jsou v uzavřené poloze zásuvky připevněny v ohybech horizontálního příčníku rohatky. Horizontální příčník je vytvořen do profilu vaničky s rovným dnem a jeho každý bočnice je opatřena seřizo vacím ohybom. Rohatka je vytvořena z podélně rozříznuté trubky, která je zasunuta do menšího předvrtaného otvoru v bočnici.Rohatka je na vyčnívajícím čele z bočnice zásuvky sražena podZařízení pro automatické blokování zásuvek zabraňuje dětem jakékoliv manipulace s těmito záeuvkami a tím přispívä ke zvýšení bezpečnosti dětí v domácnoetech.garízení pro automatické blokování záeuvek podle vynálezu . je znĺzorněno na výkreeu, kde na obr. l je čelní pohled zásuvky,na obr. 2 je pohled na zásuvku z boku a na obr.3 je.poh 1 ed na zásuvku shoraąZásuvka § je uložena v drážce 1 ve vedení l. K manipulaci slouží manipulační otvor 3. Na bočnicích 1 je uložen vlastní vahou horizontální příčník §, který je zavěšen svými konci v horních částech vedení l tak, aby nedocházelo k vzájemnémustyku těchto dvou součástí. V přední krajmí části horizontálního příčníku Q jsou zasunuty rohetky 2. K eliminaci výrobních nepřesností slouží seřizovecí chyby 1, kterými je možno doseřídit základní polohu blokáže v zasunuté poloze zásuvky §. Horizontální příčník Q je vyroben z ocelového drátu o ň 3,5 mm. Rohatky 2jsou vyrobeny z trubek 5 6 x l mm a jsou podélně rozříznuty kvůli radiálnímu předpětí ve vrtaném otvoru. Rohatky 1 mají horní funkční konce sešikmeny pod úhlem 45 O.Zařízení podle vynálezu pro automatické blokování řeší pro~ blém využití vzrůstového rozdílu mezi nái dospělými a dětmi. Dítě totiž zcela jeduoznačně uchopí za manípulační otvor g v zá~ suvce § za spodní část, nebot je to přirozené vzhledem K jeho výšce a i v případě, že by vželo za horní okraj zásuvky, je u řešení zachována bezpečnostní vzdálenost mezi čelní plodiou zásuvky § a horízontálním příčníkem§, což nedovolí otevření zásuvky §. V případě, že do manipulačního otvoru 3 v čele zásuvky § vsune prsty větší jedinec, prakticky od dítěte školního věku,jeho prsty automaticky nadzvednou horizontální příčnik Q, čímžnastane odblokování zásuvky Q a následuje její vytažení. Zajištěuní nastane automaticky po zasunutí zásuvky § do výchozí polohy,čímž horizontální příčník Q se zaklesne za rohatku Ž.Zařízení pro automatické blokováni záauvek, vyznačené tím, že je tvořeno horízontálním přičnikem (6), umistěným za ma nípulačnim otvorem (2) v zásuvce (8) a jednak připevněnym svými konci ve vedení (1) e jednak volně uloženým na bočníê cich (3) zásuvky (8), do nichž jsou v uzevřené poloze zásuvky (8) připevněny v ohybech horízontálního příčniku (6)Zařízení pro automatické blokováni zásuvek podle bodu 1,vyznačené tim, že horizontálni přičnik (6) je vytvořen do profilu vaničky s rovným dnem e jeho každá bočnice je opatřena seřízovacim ohybem (4).Zařízení pro automatické blokováni zásuvek podle bodu l, vyznačené tim, že rohatka (5) je vytvořena z podélně roz~ ŕíznugé trubky, která je zeaunuta do menšího předvrtenáhootvoru v bočnici (3), přičemž rohatka (5) je na vyčnivajicim čele sražena pod úhlem 45 °.

MPK / Značky

Značky: automatické, blokování, zásuvek, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225090-zarizeni-pro-automaticke-blokovani-zasuvek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro automatické blokování zásuvek</a>

Podobne patenty