Převodník napětí kmitočet

Číslo patentu: 225085

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vedral Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Převodník napětí kmitočet, vyznačený tím, že sestává z referenčního zdroje /4/, jehož výstup je připojen k analogovému vstupu prvního spínače /1/ a k invertujícímu vstupu rozdílového zesilovače /5/, jehož výstup je spojen s analogovým vstupem druhého spínače /2/ a jehož neinvertující vstup je spojen s analogovým vstupem třetího spínače /3/ a výstupy prvního spínače /l/, druhého spínače /2/ a třetího spínače /3/ jsou spojeny se vstupem korigovaného převodníku /6/ napětí kmitočet, jehož výstup je spojen s čítacím vstupem vratného čítače /7/, jehož řídící vstup je napojen na druhý výstup řídící jednotky /8/, jejíž první výstupy jsou propojeny s řídícími vstupy prvního spínače /1/, druhého spínače /2/ a třetího spínače /3/.

Text

Pozerať všetko

(54) Řŕovod nik napětí kmitočet. mll Vynález řeší zapojení převodníku napětí kmitočet s číslico~ vou korekcí nelinearíty. LDosudznámá zapojení převodníků napětí kmitočet pracují na principu řízení integrace vstupního napětí nebo na principu napětově řízeného oscilátoru. Tyto převodníky vykazují z důvodu nedokonalosti použitých součástek nelinearitu převodní charakteristiky, která se projevuje zejména u převodníkü s vyšším jmenovitým kmitočtem a u převodníků s vysokým rozsahem vstupního signálu.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení převodníku napětí kmitočet s číslicovou korekcí nelinearity podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, ze sestává z referenčního zdroje, jehož výstup je připojen k analogovému vstupu prvního spínače a k invertujícímu vstupu rozdílového zesilovače, jehož výstup je spojen s analogovým vstupom druhého spínače a jehož neinvertující vstup je spojen s analogovým vstupem třetího spínače. Výstupy prvního spínače, druhého spínače a třetího spínače jsou spojeny se vstupem korisovaného převodníku napětí kmitočet, jehož výstup je spojen s čítacím vstupom vratného čítače, jehož řídící vstup je napojen na druhý výstup řídící jednotky, jejíž první výstupy jsou propojeny s řídícími vstupy prvního spínače, druhého spínače a třetího spínače.Předností převodníku napětí kmitočet podle vynálezu je zejména zvýšení linearity převodní charakteristiky, nebot systematické chyby korigovaného převodníku jsou kompenzoványjeho doplnkovou převodní charakteristikou. Další předností převodníku napětí kmitočet je automatická korekce chyb, vzniklých časovou a teplotní nestabilitou použitých součástek. VZäimü Zapojení převodníku napětí kmitočet podle vynálezu je blíže objasněno na pŕiloženém výkresu.Převodník napětí kmitočet sestává z referenčního zdroje 1,jehož výstup je připojen jednak k analogovému vstupu prvního spínače ł, jednak k ínvertujícímu vstupu rozdílového zesilovače Ž,jehož výstup je spojen s analogovým vstupem druhého spínače Š. Vý~vstupem korígovaného převodníku É napětí kmitočet, jehož výstup. je spojen s čítacím vstupem vratného čítače Z. Neinvertující vstup rozdílového zesilovače Ž je spojen s analogovým vetupem třetího spínače 2 a tvoří současně vstup 2 převodníku nepětí~ kmitočet, jehož výstup łg je vytvořen výstupem vratného čítače 1. Převodník napětí kmitočet se dále sestává z řídící jednotky §,jejíž první výstupy jsou spojeny s řídícími vstupy prvního, druhého a třetího spínače ł, g, Ž a jejíž druhý výstup je spojens řídícím vstupem vratného čítače 1.Převodník napětí kmitočet podle vynálezu pracuje tak, že v prvém taktu převodu je sepnut první spínač ł, druhý a třetí spínač Š, 2 jsou rozepnuty a korígovaný převodník Q napětí kmitočet převádí referenční napětí z referenčního zdroje 3 na impu 1 s~ ní signál, který je čítán ve vratném čítači 1, čítajícím poV konstantní dobu vpřed. Ve druhém taktu převodu je druhý spínač gsepnut, první a třetí spínač ł, Ž jsou rozepnuty a korigovaný převodník napětí kmitočet Q převádí rozdíl referenčního napětí a vstupního napětí převodníku napětí kmitočet ze vstupu 2 na impulsní signál, který je čítán na vratném čítačí 1, čítajícím po konstantní dobu vzad. Ve třetím taktu převodu je třetí spínač 2 sepnut, první a druhý spínač ł, g jsou rozepnuty a korigovaný převodník Q napětí kmitočet přenáší vstupní napětí na impulsní signál, který je čítán na vratném čítači Z čítajícím po konstantní dobu vpřed. áorigovaný výsledek převodu je určen polovínou hodnoty stavu vratného čítače 1.Převodník napětí kmitočet podle vynálezu lze užít pro konstrukcí vysoce líneárních převodníků napětí kmitočet, například pŕi integračním měření časové spojitých signálů, při číšlicovémpäennšm VYNÁLEZU . pon Převodník napětí kmitočet, vyznačený tím, že sestává z referenčního zdroje /4/, jehož výstup je připojen k analogovému vstupu prvního spínače /1/ a k ínvertujícímu vstupu rozdílovéhoízeeilovače /5/, jehož výstup je spojen s analogovým vstupem dru hého spínače /2/ a jehož neinvertující vstup je spojen s analo govým vstupem třetího spínače /5/ a výstupy prvního spínače /l/,pdruhého spínače /2/ a třetího spínače /3/ jsou spojený se vetupem korigovaného převodníku /6/ napětí kmitočet, jehož výstup je spojen s čítacím vstupem vratného čítače /7/, jehož řídící vstup je napojen na druhý výstup řídící jednotky /8/, jejíž první vý stupy jsou propojeny s řídícímí vstupy prvního spínače /1/, dru 4

MPK / Značky

Značky: převodník, kmitočet, napětí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225085-prevodnik-napeti-kmitocet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Převodník napětí kmitočet</a>

Podobne patenty