Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskozních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek

Číslo patentu: 225080

Dátum: 01.12.1984

Autori: Blažek Jiří, Havlíčková Dagmar, Svoboda Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskózních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek dopravovaných z reaktorů tavicích zařízení nebo zásobníků čerpacím zařízením pracujícím na principu smykového účinku, například šneků, do rozvodů k dalšímu zpracování, vyznačený tím, že se na taveninu nebo roztok makromolekulární látky působí stálou smykovou rychlostí vyvozenou stálými otáčkami čerpacího zařízení a při stálém odběru látky se stanovuje molekulová hmotnost podle měřených hodnot tlaku za čerpacím zařízením.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY v (40) Zveřejnčno 24 03 33 AOBJEVY (45) Vydáno 01 12 54°.V mvntcxovi nam ing(54) Způsob stanovení molekulově hmotnosti viskozních tavenin nebo roztoků makromolokulárních látekvynález se týká stanovení molekulové hmotnosti tavenin nebo roztoku makromolekulárních látek při jejich dopravě z reaktorů, tavících zařízení nebo zásobníku do rozvodného zařízení taveniny ke zpracování, u něhož se řeší způsob působení čerpacího zařízení na kapalinu a nastavení podmínek měření.Provozní stanovení molekulově hmotnosti tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek, které je mnohdy volná důležité pro řízení výroby, naráží na četné obtíže. Pokud jsou odebírány vzorky tavenin či roztoku a jsou pak následovně analyzovány,představuje to metodu jednak pracnou, jednak zdlouhsvou a také vylučující možnost operativních zásahů při řízení výroby. Dále je možno pro provozní stanovení molekulové hmotnosti tavenin či roztoku makromolekulárních látek použít viskozimetrů. Provozní viskozimetrické měření bývá často zatíženo značnými chybami, je třeba zajistit dobrou temperaci viskozimetru a čas-. to dochází k lukálním degradacím měřené kapaliny. Viskozímetry A jsou drahé a choulostivě při provozním použití. Obdobně lze na molekulovou hmotnost usuzovat z otáček nebo kroutícího momentu rotujících elementü, kupříkladu vynáěecích šneků nebo míchadel. Otáčky dopravních elementů jsou při konstantním dopravovaném množství taveniny a stálém protitlakunepřímo ůměrné viskozitě. w Při měnících se otáökách dochází ke změnám smykové rychlosti, což vede u nenewtonských kapalin, ke kterým taveniny a roztoky makromolekulárních látek patří, k nepřesnostem ve stanovovane viskozitě a molekulové hmotnosti. Na molekulovou hmotnost taveniny nebo roztoku makromolekulární látky lze usuzovat rovněž z tlakového rozdílu měřeného na potrubí, jímž prochází stálé množství sledované taveniny nebo roztoku. Měření vyžaduje dvě přesná měřidla tlaku a udržování stabilní teploty v měře ném úseku.Výše uvedené nedostatky dosud užívaných postupu jsou odstraněny postupem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na taveninu či roztok makromolekulární látky se působí stálou smykovou rychlostí vyvozenou stálymi otáčkami dopravního elementu. Molekulová hmotnost je při konstantním dávkování taveniny ůměrná tlaku vyvozenému dávkovacím elementem. Navrhovaný způsob umožňuje rychlé a poměrně přesné měření molekulové hmotnosti a na jeho podkladě je možno provádět operativní zásahy při řízení výroby. Patří k výhodám postupu, že u nenewtonských kapalin probíhá měření při konstantní smykové rychlosti a není zkreelováno odchylkami od nenewtonského chování. Protože při tomto měření se nevyskytují žádné neůčinné prostory, nedochází k degradacím taveniny. Změny tlaku v hydraulickém odporu, který je tvořen rozvodem taveniny, jsou při změnách molekulové hmotnosti kompenzovány, takže dochází ke zrovnoměrnění tlaku na konci rozvodu. Způsobgdle předloženého vynálezu využívá technologického zařízenía nevyžaduje zvláštní ődržbu, jaká by byla potřebná u viskozimetrů. Poskytuje možnost vyřazení poměrně složité a drahé regulace tlaku v porovnání se způsobem, kdy se při stálém protitlaku na molekulovou hmotnost usuzuje ze změn otáček. Tím též do- A chází k ůsporám energie. dTavenina polyetylentereftalátu o dynamické viskozitě 200 Pes a teplotě 290 °C je z koncového reaktoru, v němž zmíněné viskozity dosahuje, vynášena vynášecími šneky či dvojšeky do rozvodného potrubí před zvlákňovací čerpadlo, jimiž je dále dopravována do zvlákňovacích bloků a šachet, kde vytváří vlákna. Molekulová hmotnost polymeru je kromě doby setrvání v reaktoru ovlivněna podmínkami reakce, zejména vakuem v reaktoru. Tlak za vynášecím šnekem jepdle dosud užívaného postupu udržován na konetantní hodnotě změnami otáček vynáěecího šneku a změny molekulové hmotnosti jsou indikovány na základě změn otáček. Operativní zásahy do vakua jsou prováděnydle měnících se otáček. Podle předloženého vynálezu jsou otáčky vynášecího šneku nastaveny na konstantní hodnotu a změny molekulové hmotnosti jsou indikovány ze změn tlaku vyvozeného vynášecím šnekem. Vlivem měnící se viskozity se mění tlakové ztráta v potrubí za vynášecím šnekem. Změny tlaku za vy nášecím šnekem jsou kompenzovány změnami tlaku v potrubí, takžedochází k celkovému zrovnoměrnění výsledného tlaku, což je přínosem oproti postupu dřive použivanému.Nově navrhovaným postupem odpadá regulační okruh tlaku, variátory na šneku a stejnosměrné pohony, čímž dochází ke zjednodušeni držby a k ůspoře energie.Molekulová hmotnost je určována na základě měřených hodnot tlaku p podle vztahupřičemž K 1 a K 2 jsou konstanty charakterizujíci vlastnosti, nnožství makromolekulární látky a parametry čerpaciho zařízení a po je tlak před čerpacim zařízením.Při dřive uvažovaném způsobu, kdy byl tlak udržován na konstant-1 ni hodnotě 3 MPa, odpovidaly změně molekulové hmotnosti při změně vískozity taveniny z 185 Pas na 200 Pas změny otáčok vynášeciho šneku zhruba v hodnotě 3 ot/min, což činilo asi 2 z celkového rozsahu zápisu těchto otáček. Podle těchto změn bylo upravováno vakuum tak, aby molekulová hmotnost zůstala konstantní. Při použití nově navrhovaného způsobu jsou otáčky vynášeciho šneku udržovány na hodnotě 90 ot/min a při změnách molekulové hmotnosti,odpovidajícich změnám viskozity taveniny z 185 Pas na200 Pasjsou změny tlaku za vynášecim šnekem v hodnotě 0,25 MPa.Tato změna je lépe patrná vzhledem k tomu, že představuje 25z nastaveného rozsahu zápisu otáček.kdle těchto změn jsou prováděny zásahy do vakua. Hodnoty konstant pro tento případ jsouNavrhovaný způsob indikace molekulové hmotnosti lze využít pro jiné polymery než polyetylentereftalát, např. pro polyakrylonitril, polyamid, polypropylén či roztok vískőz . Žařizeními, která lze pro navrhovaný způsob použit, mohou být např. tavicí extrudery, zubová čerpadla apod. Uvedeným způsobem lze nejenom indikovat molekulovou hmotnost, ale zároveň zajistit dobře ovlada telný chod těchto zařízení.

MPK / Značky

Značky: makromolekulárních, způsob, stanovení, látek, hmotnosti, viskózních, roztoku, tavenín, molekulové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225080-zpusob-stanoveni-molekulove-hmotnosti-viskoznich-tavenin-nebo-roztoku-makromolekularnich-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskozních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek</a>

Podobne patenty