Zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny

Číslo patentu: 225072

Dátum: 01.12.1984

Autori: Churý Miroslav, Hůlek Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny určeného zejména pro hlubinné doly. Dosud známá zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny jsou řešena tak, že důlní tyčovina musí být do nich z dopravních nádob přeložena a po ukončení impregnačního procesu znovu do dopravních nádob naložena. Práce spojené s touto manipulací jsou značná zdlouhavé a představují nejen zvýšenou pracnost, nýbrž i poměrně nízkou produktivitu práce, která nepříznivě ovlivňuje kapacitu celého impregnačního procesu. Uváděné nedostatky jsou odstraněny zařízením pro impregnaci důlní tyčoviny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z ocelové nosné konstrukce umístěné na počvě důlního díla nad úrovni jímky na niž jsou na jedné straně na prvních čepech uchyceny překlopné ocelové rámy v nichž jsou aretována kola dopravní nádoby s důlní tyčovinou a na druhé straně jsou umístěny sklopné ocelové opěrné části, přičemž nad ocelovou nosnou konstrukci jsou umístěny nosníky s kladkami, přes které je vedeno tažné lano od vrátku, uchycené na

Text

Pozerať všetko

ššsžľitfšžľšiiv PD PIS VYNALEZU 225 072 Ť0 mm mo VYNÁLEZY (40) Zveřejněno 34 05 53 AOIIEVY (45) Vydáno o 12 84Autor vna|ezu cnuní umosLAv, ORLOVÄ.Zařízení pro tmprognaci dů 1 ni~tyčov 1 nyvynález ldtýků znřizenl pro tmpregnąci důlni tyčovL-.yf určeného zejmćnn pro hlublnné doly.Dolud známá zařízení pre mpugnmcl muui tyčovlny ,inou řeůsnu tak, Za dúlní tyüuvlnl musi být do nich z dnprvłnlch nádob přoložonn u po ukoufiení Lmprosnnčniho pruoeau znovu do dopravních nádob unlužona. Práce apojanć a tauto mnipulaci jsou znlčně zdlouhavl n předstnvuji nejcn zvýšenou prncnnst,nýbrž I. pomĺrně nízkou produkcivtłu práce, která xxepřłznlvä ovllvňuje łclpncltu celého lmpregnlčnlhu procesu.Uváděné uadustatky Jsou odatruułuy znřízauím pro impremm důlni tyčovlny podle vynálaiu, jehož poasuc. Ipočivň v turn, že seatúvâ z ocelové nosné konstrukce umíttěné nl počvě důlniho an. nad úrovni. Jhky nn. níž Jsou u Jedná strnnč na prvních bepaah uehynewy přenopnć ocelové rámy v nlchž souurotován- kola dupuvni nádoby s dú 1 ni tyőovinou n na druhástrana jlou umsstauy sklopné ocelové opěrné části, přičemž nad ccelovou nounou konstrukcí nou mxscsuy nosnlky s klndkn- Vmi., přes ktoré je wanna tažné lano od vrátim, uclyccné naVýhodou zařízení podle vynálezu je Jednoduchá konstrukce,která umožnuje značné zvýšit kapacitu impregnačního procesu při snížení pracnosti, zvýšení bezpečnosti a podstatném zvýšení produktivity práce.Na výkresech je znázorněno příkledné provedení zařízení podle vynálezu, řeäeného zejména pro důlní díla.Na obr 1 a 2 Je schématlcky znázorněno v nárysu zařízení pro impreguaoi důlní tyčoviny a to v poloze před a po překlopení dopravních nádob s důlní tyčovinou do jímky s lmpregnaöním roztokem.Zařízení pro impregnaci dů 1 nítyčoviny umístěné na počvě důlního díla, je tvořeno ocelovou nosnou konstrukcí ł umísténou nad úrovni Jímky 5. Na jedné straně ocelové nosné konstrukce ł jsou na prvních čepech 2 otočné uloženy překlopné ocelové rúmy 5, na nichž Jsou aretována kola dopravní nádoby, které tvoří samostatné sekce výhodné se třemi dopravním 1 nádobami łł s důlnítyčovinou lg. Na druhé straně Jsou umístěny sklopné ocelovéopčrné části Q překlopných ocelových rámů 3. Pro uchycení tažné ho lena Z vedeného samostatné pro každou sekci překlopného ocelového rámu 5 přes kladku Q na nosníku łg, slouží výkyvné rmneno 2. Výkyvné rameno 2 Je Jednou stranou uloženou na druhém čepu lg překlopného ocelového rámu 3 a druhou stranou při překlápění překlopného rámu 3 do jímky 2 Je zajištěno zajištovacím čepem 1 . Při překlápění překlopných ocelových rámů 3 po uaímpregnování důlní tyčoviny lg v dopravních nádobách łł, je zajišľovací čep łl vysunut, čímž se přesune těžiště překlopných ocelových rámů 5 a při překlápění se tak překoná mrtvá poloha. Překlápění překlopných ocelových rámů 3 je s výhodou prováděno pomocí vrâtku Q a tažného lane 1 vedeného přes kladkulg upevněě nou k nosníku lg. Toto uspořádání může být nahraženo samostatnou pohonnou jednotkou využívající pâkového, šroubového nebo ozubeného převodu pro překlápění překlopných oceloyých rámů 3,umístěnou na ocelové nosné konstrukcí ł.Zařízení pro impregnacidů 1 ní tyčovíny podle vynálezu lze s výhodou využít Jak v hlubinných dolech, tak íena povrchu, při» padně přímo u lesních dodavatelských podnků.225 |W 2 Zařízení pro impreguaci důlni tyčoviny, vyzcačujicí se tím, že sestává z ocelové nosné konštrukce (1),umíatěné na počvě.důlního díla nad úrovní Jimky (5)ua níž Jsou na jedné straněna prvních čeoech (1) uohyceny-překlopné ocelové rámy (2)vnichž jsou aretována kola dopravní nádoby (11) s důlni tyčevinou (12) a na druhé straně jsou umistěny sklopné ocelovéopěrné části (h), přičemž nad ocelovou nosnou konstrukcí (1)jsou umístěny nosníky (10) s kladkami (8), přes které Je ve deno tažné lano (7) od vrátku (6),uchyceué na výkyvném rameni (9).

MPK / Značky

Značky: tyčoviny, zařízení, důlní, impregnaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225072-zarizeni-pro-impregnaci-dulni-tycoviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny</a>

Podobne patenty