Způsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenylendiaminu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob úpravy taveniny N - fenyl - N'- izopropyl - p - - fenylendiaminu k omezení prašného podílu v konečném produktu, vyznačující se tím, že se tvar vnějších ploch základních částic této látky ohraničí alespoň jednou geometricky jednoduchou plochou, například čočkovitou, kulovou nebo rovinnou.

Text

Pozerať všetko

q DP VYNÁLEIY UŘA RO (40) Zveřejněno 24 05 33Autor vynám mou. JAROSLAV ing., Hausa ANTONÍN RNDr., BRATISLAVÄ, ŠINDELÁŘ .mi ing., xoLLín .user RNDr., sun. uns mnošr ing mšax JOSEF doc. ing. Osc., mum BERKOVÄ xvän ing., 9 mm,(54) Způsob úpravy taveniny N-fenyl-N-izopropyl-p-Ienylendiaminu225 M Vynález řeší problém snížení prašnosti konečného produktu N - fenyl - N- izopropyl - p - fenylendiaminu sloužícího jako antioxideční prostředek zejména v gumárenském průmyslu.Dosud se N - fenyl - N- izopropyl - p - fenylendiemin dodává ve tvaru antioxidačních šupinek a v této formě se používá zejména jako anticxideční prostředek v gumárenském průmyslu.Šupinky vznikají tuhnutím taveniny na vnějším povrchu otáčejícího se, zevnitř chlazeného dutého válce, z něhož jsou přítlačným nožem snímány. Takto vznikející částice mají velmi neurčitý geometrický tvár e široké spektrum velikostí. Nevýhodný je zvláště prachový podíl, který je nežádoucí zejména z důvodůgienických, nebot dochází ke vdechování jedovaté látky a z důvodů bezpečnostních, nebot hrozí nebezpečí výbuchu a požáru organickéno prachu této látky. Značné množství prachových podílů způsobuje i technologické potíže, neboř je nutno oddělovat e recirkulovat tyto prachové podíly. S tím jsou spojeny zvýšené investiční, provozní i mzdové náklady.Šupinková finální forma tohoto produktu je stále.náchyluá j zvyšovet svůj prachový podíl při jakékoliv další manipulaci,zvláátě v průběhu transportu.Běžné se toleruje 3 prachový podíl měřenýu výrobce, kterýůvšak po transportu ke spotřebiteli stoupne na 10 až 12 hmot.Hlavním zdrojem vznikajících prachových čéstic jsou nedefiąnovatelné, nepravidelné lomové plochy ztuhlé vrstvy seřezávané možem z válcové plochy. Prachový podíl vzniká při primárním rozlamování vrstvy v průběhu jejího snímání z válce, při sekudnár-L- 225 ním rozlamování částic jako následek dalšího mechanického namáhání a při vzájemných posuvech jednotlivých částic, ke kterým dochází v průběhu jakékoliv manípulaoe s tímto materiálem.Výše uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu. Způsob úpravy spočíva v tom, že tvar vnějších ploch základních částic této látky se ohraničí alespoň jednou, geometrický jednoduchou plochou, například čočkovitou, rovinnou nebo kulovou. Té to podmínce vyhovuje tvar čočky, koule, kapky, destiček a podobné. Tvaru destiček je možno u částic této látky dosáhnout s výhodou tak, že se roztavená látka nechá ztuhnout na rovinné ploše opatřené dvěma navzájem pootočenými sadami žeber, zpravídla rovnoběžných, konického průřezu. Ztuhlá tavenina se pak rozláme po sejmutí z plochy na jednotlivé geometrický určené částice. Obzvláště výhodný je postup, kdy se oddelená množství taveniny dávkují na chlazený dopravní pás a po jejím ztuhnutí se vytvořené častice snímají. Je samozřejmě možné vytvářet tvary základních částic i dalšími postupy, například lisování do tablet.Upravením základních částic N - fenyl - N- izopropyl - p - fenylendiaminu do takového prostorového útvaru, že jejich povrch je ze všech stran omezen jenom jednoduchými plochami,jejichž tvar přímo vyplýva z daného tvářecího procesu se odstraní jakékoliv tvorbą prachu. Částice jsou v porovnání se šupinkami podstatné pevnější, rozlámáním takových částic vznikají úlomky, prach jen v minimálním množství. Síly potřebné k jejímo rozlomení jsou ještě závislé na konkrétním geometrickém tvaru.Vynález je bliže objasněn pomocí dále uvedených příkladů jeho provedení.Lisováním rozdrcené ztuhlé taveniny na tabletovacím lisu byly získány častice rotačně symetríckého tvaru, omezené nízkou válcovou plochou o průměru 6 mm, uzavřenou dvěma kulovými vrchlíky. Výška útvaru byla 5 mm. Pol 9 týdnech manipulace si mulující transport s vzájemným třením částic bylo zjištěno 0,2 prachu z počátečního bezprašnéhovzorku.Ztuhnutim taveniny vylité do kovové misky o rozměrech 240 x 360 mm s pěti přičnými žebry tvaru trojbokých hranolů položenými na dno, byla ziskána 10 mm silná deska, která se snadno rozlamovaľa v čarách, kde byla vrstva vloženými žebry zeslabena na 5 mm. Anožství prachu zjištěná při lámání je tech nicky nevýznamné.Příklad 5 z Tavenina vytemperovaná do metastabilni oblasti byla naka pávána na dopravní pás, který byl chlazen. Bylý ziskány pastiny,jejichž povrch je omezen rovinnou plochou a kulovým vrchlíkem. Průměr částic byl 7 mm, středová výška 5 mm. Vzorek byl podroben stejnému namáhání Jako při příkladu 1. Zjištěný prachovýpodíl byl pod 0,05 .

MPK / Značky

Značky: n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu, taveniny, úpravy, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225069-zpusob-upravy-taveniny-n-fenyl-n-izopropyl-p-fenylendiaminu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenylendiaminu</a>

Podobne patenty