Segmentová sklopná líska pro vysokou nastírku

Číslo patentu: 225065

Dátum: 01.12.1984

Autor: Rec Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká segmentové sklopné lísky u níž se reakce sil nutných ke sklápění vzájemně vyruší a nepřenáší se do stavby. Segmentové sklopné lísky vysokovýkonných hvozdů jsou z důvodu vysokých vrstev řešeny tak, že se všechny segmenty sklápí jedním směrem, čímž se dostane ve sklopeném stavu dostatečná mezera mezi jednotlivými segmenty, nutná ke spolehlivému sesypání vysoké vrstvy odhvozděného sladu. Všechny sklopné segmenty jsou přes stejné pákové mechanismy napojeny na hlavní vodorovná táhla, která jsou posouvána hydraulickými válci, ukotvenými v obvodovém plášti hvozdu. Při popsaném uspořádaní lísky působí všechny reakce sil vznikajících při sklápění jedním směrem, sčítají se a přenášejí se na stavební část hvozdu. V místech ukotvení hydraulických válců působí na plášť hvozdu veliké vodorovné síly, jejichž spolehlivé zachycení je velmi komplikované a nákladné. Rovněž vlastní nosníky lísky jsou všechny ohýbaný jedním směrem a tudíž musí být jejich tuhost ve vodorovném směru zvyšována mohutným vyztužením.

Text

Pozerať všetko

(54) segmentová sklopná lisks oro vysokou nestirkuvynález se týká segmentová sklopné lieky u ni se reakce sil nutných ke sklápěn( vzájomné vyruàí e nepŕenáli se do stavby. segmentová sklopné lísky vyeokovýkonných nvoldů jsou z důvodu vysokých vrstev řeàerw takde ae všechny segmenty sklápí jedním směremćíml se dostane ve sklopsnám stavu dostatečně mslera mezi jednotlivými segmentymutn( ke spolehlivámu sesypsní vysoké vrstvy odhvozděnáho slsdunlšechrw sklop- 2né segmenty jsou pres stejné pákové mechsnismy ne-pojany na hlavní vodorovné táhlaxterá jsou posou- ĺ k . 1vúne nydreulickými válcimkotvenými v obvodovám ýPři popsanem uspořádání lieky působí všechny ý Treakce síl vsniksjících pri sklápěni ,jedním směrem, T- 3 sčíteji se a přenássjl se na stavební část. hvosdu. ýV místech ukotveni hydraulických válcl působí na plášĺ hvozdu velíká vodorovné eílyqejichi spolehlivé uchycení je velmi komplikovaná a nákladná.Rovné vlastní nosníky lieky jsou vsechny orgýbáru / ,,jedním směrem a tudíi musi být. jejich tuho ve vo- / dorovnám směru zvysovúm mohutným vyztužením. Ä 4 ~ 1 m 5.1 . 4zzsmns Výše uvedené nedostatky jeou odetraněny eegmentovousklopnou líekou podle vynáleu,jehož podstatou je,še líeke je rozdělene na dvě ěáeti,nejl 6 pe po 1 oviny,jejichł eogmenty ae eklápí proti eob 6,poIoeí pikových mechnniemů a hlavních táhe 1,která ee pohybují proti eobě e od eebe. Pohyb hlavních táhel obetarávejí pohybové eroub,pŕípadnš hydraulické vú 1 ce,umíetIn 6 v oee eklápění.Redll 1 ením eklopnych eegmentů na dvě poloviny eklúpějící ee proti eobě ee docílí rovnováhy ei 1,vyvozujících ekltpční líeky a jejich reekcí k oee eklápění.Při propojení noeníků y lieky jednoduchymi vyztuhemi ee všechny vodorovné reakce eíl vzájomne vyruší e nepŕenášejí ee do stavby.Ne pripojených výkresoch je znázorněna líeke podle vyná 1 ezu,kde na obr.l je líoke v ŕezu e v půdoryeu. Na obr.č.2 je znázorněn pákový mechaniemue e pohybovým šroubem,který posouvá hlavní táhle.Sklopné segmenty § tvoŕící lísku jsou před pákoví ovládány hlevnímí tehly 1,které ee při eklápění pohybují proti eobě e při zavírání lieky ee pohybují od eebe. Protiemňrny pohyb hlavních túhel 5 obeterávají páková mecheniemy o pohybovým šroubem l,maticemi 2 e pákemi 1. které jsou upevněny pod noeníky líeky v oee aklápění. Pohybová árouby L jsou vzájemné propojen trubkovými hŕídeli 1 a přes kuželovou převodovku Q e pomeluběłny hŕídel 1 jeou poháněny rezervačním pohonem,umíetěnym mimo hvozd.Pŕi otáčení pohybových ěroubů l (obr.2),kterě jsou opatřeny pravým a levým závitem se matice g pohybují bud od eebe nebo při opačném smyslu otáqení proti eobě a pomocí pák 1 poeunují hlavní táh 1 eg a tím eklápíPopoenou líeku lze použít jak ve sladovnéch,tak i v jiných rovinných aušárnách.225 N 5 l. segmentová sklopné líska vyznačená fĺí,že 1 łvě-čá 81 i aegmentů (8),ak 1 opných proti sobě jsou ovládáąy samostatnými hlavními táhly(4)2. segmentová sklopné líska podle bodu Lvyznačená tím,že hlavní vodorovné táhlaü) jsou Idú. ohy bovýmí šroubyü) nebo łxydraulickými válcímmístěnými v use. sklápěni

MPK / Značky

Značky: vysokou, líska, segmentová, nastírku, sklopná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-225065-segmentova-sklopna-liska-pro-vysokou-nastirku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Segmentová sklopná líska pro vysokou nastírku</a>

Podobne patenty