Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem zpracovávaných kovových součástí

Číslo patentu: 224740

Dátum: 01.08.1985

Autori: Rybář Oldřich, Jakeš Jan, Mikšovský Otto, Exner Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem tepelně zpracovávaných kovových součástí, sestávající z roštu a klikového mechanismu, kde pohyb pohonu je odvozen pomocí ojnice a kliky od výstupu z převodovky opatřené elektromotorem, vyznačené tím, že rošt (6), uložen těsně pod dopravníkovým pásem (l) je pomocí čepů (12) a táhel (5) spojen s pákou (11) na bubnu (2), konající jen kývavý pohyb a je na hřídeli bubnu (2) uchycena blokovacím systémem, zajišťujícím jednosměrný pracovní pohyb bubnu (2), přičemž nejméně jeden čep (12) táhla (5) je ustaven v podélné ose roštu (6).

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY V(75) Autor vynálezu MIKŠOVSKÝ orro, EXNER MILAN ing.(54) Pohybová ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průcłxodem zpracovánných kovových součástívynález se týká pohybového ústrojí dopravníkového pásu a ovládání jeho pohybu při průchodu pracovním proetorem pece s kontinuálním průchodem tepelné zpracovávených kovových součástí.Většine známých průmyslových peçí má pohyb nekonečného dopravníkového pásu zedištěndvěma bubny, z nichž je jeden hnaoí e druhý nepínecí. Při tomto způsobu pohonu musí býttah vytvoŕený napínacím bubnem tak veliky, any na hnacím hubnu bylo větší tření, než je součet všech odporů a tŕení na dopravníkovém pásu na horní 1 spodní větvi. Tento systémmá řadu nevyhod, z nichž nejzávažnější Je vytehování (prodlužování) délky dopravníkovéhopásu za vysokých kalících teplot (až 1000 °G), tím vzniká časté poruche e je zde ovlivněna krátké životnost dopravníkového pásu. Ze známých řešení uvádíme příkledně švýcarský petent č. 438 391, ktorý řeší tento technicky 1 ekonomický problém krokovecím způsobem pohonu dopřavníkového pásu. Zařízení pracuje tak, že na roštu, ktorý je vložen v precovním prostoru pece Je položen doprevníkový pás. Směrem do pracovního prostoru ee rošt pohybuje.1 s dopravním páeem, při pohybu doprevního pásu zpět pás stojí. Na doprevníkový pás půeohí Jen minimální nepíneoí eíle a to zvyšuje několikanáeobně jeho životnost. Nevýhodou tohoto řešení je vlastní krokovscí pohon roštu - pod roštem mimo pracovní prostor pece Je vytvořena drážka, do ktoré svíole zapadá rolna výetředníku. otáčaním rolny výetředníku vznik ne pohyb vpřed e vzda. Je zřegmć, že když se rolne výetřadníku nachází v oee roštu nepůso 224740bí na něj žádnou ailou - rošt stojí. z toho plyne, že když ee rolna výetředníku nacházív oee roštu, nepůobí na něj žádnou silou, když se ale rolna nachází v poloze kolmé na osu roštu působí na něj největší silou a rychlostí, tedy největším momentem chybu. Rošt je etahován nejen do strany souhlasně s momentom ohybu, ale vzniká i namáhání roštu mimo oau střídavě v tahu a, tlaku. Jedna polovina roštu je takto neustále namáháha v tehu a druhá v tlaku. Protože tímto způsobem pohonu nelze zajistit namáhání, a to zejména v tehu, v celémprůřezu, dochází pri pracovních teplotách k tečení (protahování) materiálu roštu a aealabo-.vání průřezu až rošt praskne, přetrhne se. Dojde tak k havárii celého zařízení, rošt a do- »pravníkový pás musí být nahražen novým. Výroba roštu e dopravníkového-pásu je velmi nesnad-rná a náročná, výrobek je z vysoce legovaných žáruvzdorných ocelí.Nevýhody dosavadního řešení z větší části odstraňuje pohybové ústrojí dopravníkovéhopásu eeetávající z roštu a klikového mechanismu dle vynálezu, jehož podstata spočíváv tom, že rošt je uložený těsně pod dopravníkovým pásem a je pomocí čepu a táhla apojen e pákou, .konající jen kývavý pohyb. Páka je na hřídeli bubnu uchyoena blokovacím systémem, zajištujícím jednoaměrný pracovni pohyb bubnu. Čep páky je ustaven v podélné oae roštu.Navrhované pohybové ústrojí dle vynálezu upouští od použití výstredníku, pro jehozřejmě nevýhody. vyššího účinku pohonu dle vynálezu se docílilo jednak uetavením čepu v oseíroětu, nahrazením výetředníku klikou na výstupu z převodovky a spojením roštu táhlem, čepo-qvě propojenym s pákou bubnu Pohyb roštu je přímo závislý na pohybu bubnu. Roät je tedy v obou směrech namáhán ve eměru podélná osy střídavě jen proatým tahem či tlakem v celémprůřezu, což velmi zvýši jeho životnost. Tím, že rošt není nemáhán momentem chybu a stano- Íván do strany, zlepší se vedení dopravníkového pásu, je odetraněno jeho namáhání ve spojíchĺ(tyčky a zámky) a podstatne se zvyšuje jeho životnost. Výrobné náročný napínací buben odpadá e je nahražen odpruženým válcem sloužíc ím pro vyrovnání dilataoe dopravníkového pásu.Na pripojených výkresoch je znázorněno provedení pohybového ústrojí podle vynálezu,kde značí obr. l - řez uspořádáním pohonu v průmyslové peci, obr. 2 - detail uetavení čepu, v řezuNa obr. l je znázorněno uspořádání pohonu roštu a dopravníkového pásu podle vynálezu. iPohon dopravníkového pásu l eestává z bubnu g, převodovky j e ojnice 1 spojujíoí pákua fklikový mechaniemus 1. Dále je vybaven táhlem 5 a roštem 6, který je uložen pod dopravníko vým páaem l, na roštu g je uchycen čep lg. Pohyb vychází z převodovky 3 poháněné elektromo-ĺnorem lg. Na výstupu z převodovky j je klikový meohaniamua 1. Ojnice i přenáší pohyb klikového mechoniemu 1 na páku l bubnu g, která koná kývavý pohyb. Páka l je na hřídeli bubnu g uchycena blokovacím systémem, zajištujícím jednosmerný pracovní pohyb bubnu g. Táhlo jčepově spojené s pákou l a roštem prostřednictvím čepu .g provádí kyvavý pohyb páky l na ~přímočarý pohyb roštu § vpred a vzad. Čep lg je uetaven v ose roštu 6 a táhlo 5 se pohybujesouoee s roštem 6. Na roštu g je volně položen dopravníkový pás l, který při pohybu roštu gsměrem do pracovního prostoru pece ae také poaune vpred. Rošt Q se v praoovním prostoru pe ce, tvoreným muflí § pohybuje na koulích li. Protože páka ll je na hřídeli bubnu uohycenablokovacím syetémam, dovolující jen pohyb směrem vpřad, otáčí se při pohybu páky L 1 i bubeng a pomáhá pohybu dopravníkového pásu g. Vpřed se doprevníkový pás l poeune o průměr otá čení čepu 1. Při zpětném pohybu roštu Q je buben g zablokován a brání poeunutí dopravníko vého páeu g zpět. Ilopravníkový pás ł zůstává stát a rošt se vrací působením páky g do zpět né polohy, aniž by dopravníkovým páeem posunul. Pomocný válce 2 napíná doprevníkový pás 1jen tolik, aby byla zachycena jeho dilatace.Navržené řešení je určeno pro pohon nekonečného dopravníkového pásu v průmyslové pecí.je však možne aplikovat í v prumyslovych pacích etrkacích nebo i v případech, kdy jde opřerušovaný pohyb pohyb v jednom směru, např. při posunu obráběnýoh .součástí na dopravníkuedné operace k další, nebo tam, kde je nutné i během provozu měnit délku pracovního po aunu.Pohybová ústrojí dopravníkového pásu pro pec e kontinuální průchodem tepelné zpracovávaných kovových součástí, eestávající z roštu a klikového mechanismu, kde pohyb pohonu je odvozen pomocí ojnice a klikyvýevtupu z převodovky opatřené elektromotorem,vyznačené tím, že rošt (6), uložený. těsně pod dopravníkovým pásom (l) je pomocí čepü(12) a táhel (S) spojen s pákou (ll) na bubnu (2), konející jen kývavý pohyb a je nahřídeli bubnu (2) uchycena blokovacím systémem, zajišłujícím jednosměrný pracovní pohyb bubnu (2), přičemž nejméně jeden čep (12) táhla (5) je ustavan v podélné ose roš tu (6).Pohybová ústrojí podle bodu 1, vyznačené tím, že při dvou čepech (12) táhla (5) mohou být tyto čepy umístěny po stranách roštu (6), souměrně k jeho ose.fołwbové ústrojí podle bodu 1, vyznačené tím, že při dvou pákách (ll) bubnu (2) mohou být tyto páky umístěny po stranách bubnu (2).

MPK / Značky

Značky: zpracovávaných, kontinuálním, dopravníkového, kovových, součástí, pohybové, ústrojí, průchodem, pásu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-224740-pohybove-ustroji-dopravnikoveho-pasu-pro-pec-s-kontinualnim-pruchodem-zpracovavanych-kovovych-soucasti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem zpracovávaných kovových součástí</a>

Podobne patenty