Měřič spotřeby paliva vznětových motorů

Číslo patentu: 224581

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kozák Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Měřič spotřeby paliva vznětových motorů, sestávající z uzavřeného palivového okruhu, vyznačující se tím, že okruh je tvořen čerpadlem (2) paliva, za kterým je připojen průtokový počítač (3), s nímž je spojena vyrovnávací nádrž (4), která je jednak spojena s dopravním čerpadlem (5) a jednak se snímačem hladiny (9), který je funkčně spojen se spínacím relé (8) a čerpadlem (2), dopravní čerpadlo (5) je spojeno přes naftový filtr (6) se vstřikovacím čerpadlem (7), které je spojeno přepadovým potrubím (10) s vyrovnávací nádrží (4).

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO WNALFJY(54) Měříč spotřeby paliva vznétových motor-üvynález řeší zařízení k automatickému měření skutečně spotřeby paliva vznětových motorů.Kontrola spotřeby paliva se dosud většinou zajištuje pouze orientačně, vizuálním způsobem z ukazatele stavu paliva,který je zabudovén v panelu kontrolních přístrojů. Informace o množství paliva v nádrži je na ukazatel předávána ze snímače výšky hladiny paliva, upevněného v horní části palivové nádrže. Při pracovním procesu motoru dochází k tomu, že palivo procházející vstřikovacím čerpadlem motoru není plně využito a jeho určitá část se vrací zpět do nádrže. Nevýhodou stávajícího řešení je především pouhá vizuální kontrola bez možnosti objektivního číeelného měření spotřebovaného množství paliva. Údaj o množství spotřebovaného paliva je závislý na obsluze stroje.Vzhledem hzpotřebě objektivního měření skutečně spotřeby paliva vznětovýoh motorů bylo doposud používáno průtokového počítače, který se umístil pouze na přívodní potrubí paliva vedoucí k dopravnímu a vstřikovacímu čerpadlu. Tento způsob měření neumožňoval zeznamenávat množství paliva, které zůstalo nevyužito a vracelo se zpět přepadovým potrubím do hlavní pelivové nádrže. Z uvedených důvodů se na přepadové potrubí za vstřikovacím čerpadlem osazovaly též průtokové počítače. Ty ovšem nebyly schopny tak malé množství paliva měřią a proto se ani toto řešení v praxi dobře neosvědčilo.Uvedené nevýhody při měření spotřeby paliva vznětových motorů odstraňuje vynález, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z uzavřeného pelivového okruhu. okruh je tvořen čerpadlem paliva, za kterým je připojen průtokový počítáč, jenž jespojený s vyrovnávací nádrží, která je jednak spojene s dopravním čerpadlem a jednak se snímačom hladiny, který je funkčně spcjen se spínacím relé a čerpadlem paliva. Dopravní čerpadlo je spojeno přes naftový filtr se vstřikovacím čerpadlem, které je spojeno přepedovým potrubím s vyrovnávací nádrží.Výhody měřičeuspotřeby paliva vznětových motorů podle vynálezu spočívají v přesném číselném zjištění skutečně spotreby paliva při provozu motoru, což vede k úspoře a zvýšení hospodárnosti s palivy.Navržené řešení je založeno na principu uzavřeného palivového okruhu mezi průtokovým počítačem, vyrovnávací nádrží a přepadovým potrubím za vstřikovacím čerpadlem. Dnüší výhodou je jednoduchost zařízení a možnost uložení v motorovém prostoru.Možný příklad provedení meřiče spotřeby paliva vznětových motorů je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu. Měřič spotřeby paliva se skládá z uzavřeného palivového okruhu tvořeného z čerpadla g paliva, za kterým je připojen průtokový počítač 1, s nímž je spojene vyrovnávací nádrž 5, ta je spojena jednak s dopravním čerpadlem 5 a dále se snímačem hladiny Q,který je funkčné spojen se spínacím relé § a čerpadlem g, dopravní čerpadlo Ž je spojeno přes naftový filtr § se vstřikovacím čerpadlem 1, které je spojene přepadovým potrubím gg s vyrovnávací nádrží A. Měření spotřeby paliva je provedeno tak, že čerpadlo g čerpá palivo z hlavní nádrže l a dopravuje je přes průtokový počítač 2, do vyrovnávací nádrže i, do doby než snímač 2 výšky hladiny paliva zaznamená nastavené horní maximum paliva ve vyrovnávaoí nádrží 5. V tomto okamžiku spínací relé § přeruší dodávku e proudu čerpadlu g. Z vyrovnávací nádrže A je nepřetržitě odebíráno palivo dopravním čerpadlem.§, odkud je tlačeno přes naftové filtry Q do vstřikovacího čerpadla 1, v tomto čerpadle zůstává během pracovního procesu určité nezpracované množství paliva, které je odváděno přepadovým potrubím lg zpět do vyrovnávací nádrže 5 a je znovu použito, aniž prošlo průtokovým počítačem 2. Tento způsob zamezuje nekontrolovatelné spotřebě paliva.PREDMĚT VYNÄLEZU 224 531 Měřič spotřeby paliva vznětových motorů,sestávející z uzavřeného palivového okruhu, vyznačující se tím, že okruh je tvořen čerpadlem (2) paliva, za kterým je připojen průtokový počítač (3), s nimž je spojene vyrovnávací nádrž (4), která je jednak spojene s dopravním čerpadlem (5) a jednak se snimačem hladiny (9), který je funkčně spojen se spinacím relé (8) ačerpadlem (2), dopravní čerpadlo (5) je spojeno přes naftovýfiltr (6) se vstřikovacím čerpadlem (7), které je spojene přepadovým potrubím (10) s vyrovnávací nádrží (4).

MPK / Značky

Značky: motorů, měřič, spotřeby, paliva, vznětových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-224581-meric-spotreby-paliva-vznetovych-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Měřič spotřeby paliva vznětových motorů</a>

Podobne patenty