Způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas za účelem dezaktivace vody od směsi štěpných produktů. Zatím není známý účinný způsob čištění vody od směsi štěpných produktů. Dosavadní stagnace v tomto oboru není způsobena jenom rozdílnou sorpční afinitou samotných radionuklidů. Radionuklidy jsou v daném případě odvozeny od více než deseti prvků, a to z velké většiny naprosto odlišných chemických vlastností. Celý problém je složitější ještě tím, že v kontaminovaných vodách jsou přítomné vedle radioaktivních složek také makrokvanta běžných doprovodných prvků a průmyslové odpady většinou organického původu. Tyto skutečnosti vylučuji možnost úspěšného využití měničů iontů jako prakticky jediného způsobu dezaktivace vody, který by mohl pro zmíněný účel připadat v úvahu.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD ono VYNÁLEZY v (40) Zveřejněno 29 04 8 J AOBJEVY (45) Vydáno 01 07 845120, ymezu ňazAč JAN ing., KOLÍN KRTIL JOSLF ing. CSc., ROZTOKY U PRAHY STŘÍHAVKA VLADIMÍR ing., PRAHA BOF JAN prom. chem., PRAHA BIHELLER JAN ing., PRAHA(54) Způsob aktívace zpeyměného bíosorbentu obsahujíciho biomasu telomových rostlin nebo řasPředaětea vynalezu je způsob aktivace zpcvnčneho bioaorbentu obeahujiciho biomasu telonových rostlin nebo řaa za účelom dezaktivace vody od aněoi štčpných produktů.Zatia neni známý účinný způsob čištění vody od aaěoi Itčpných produktů. Dooavadni atagnace v touto oboru-neni způaobena jenoa rozdilnou aorpčni afinitou aaaotných radionuklidů. Radionuklidy jsou v dané případě odvozeny od vice než dcaeti prvků, a to z velké většiny naproato odlišných cheaických vlastnosti. calý problém je aložítějii ještě tía, že v kontaminovaných vodách jsou prítomné vedle radioaktivních aložek také nakrokvanta běžných doprovodných prvků a průuyalové odpaoy většinou organickćho původu. Tyto skutečnosti vylučuji aožooet úapěiného využití aěničů iontů jako prakticky jediného způaobu dezaktivace vody, který by aohl pro zniněný účel připadat v úvahu. V224 15 a Uvedené nevýhody odstraňuje způsob postupně aktivacszpsvněněho biosorbsntu obsahujiciho biomasu teloaových rostlin nebo řas, zviáětě pro zachycovani radioizotopů sněai ětěpných produktů, spočivajici na vzniku koloidně Iispsrzni směsi sražanin stabilně zabudované vlivsn kapilórnich silZpůsob postupné aktivaca zpsvněnsho biosorbantu obsahujiciho biomasu teloaových rostlin nabo řas, zvlàitě pro zachycovsni radioizotopů saěsi ětěpných produktů, spočivsjici na vzniku koloidně dispsrzni saěsi sražanin stabilně zabudované vlivsn kapillrnich sil v pőrézni biopolyasrni struktuře se uskutočňuje a probiha tak, že jeden objaa rozdrcaného biosorbsntu o velikosti zrna 0,3 - 5 na se aktivuje přispacifickéa zatižani 2 - 30/hod. pěti až dsssti objsuy 0,01 - 0,05 uolárniho roztoku solo aanganatć, pěti až dva eeti objsny 0,005 - 0,05 aolárniho roztoku nanganistanu al- tvkalického, pěti až desati objaay 0,001 - 0,005 aolárniho roztoku sols stříbrné, jadnia až dsscti objaay 0,05 - 0,15 aolúrnibo roztoku solo zinsčnaté, jadnia až dsasti objsny 0,05 - 0,15 aolúrniho roztoku fsrokyanidu alkalickěho, ncbo bez aols aangansté a vyayje as vodou.snažsnina ja aloženy ze směsi hydratovaněho kysličniku aanganičitého a fsrokyanidů střibra s zinku.zvýěanà a ustálaná sorpčni schopnost těchto upravených pbiologických sorbsntů vůči celé skupině radioizotopů spočivá na chemické charakteristica aražsniny, respektive mikrosražaniny. Upravené biosorbsnty je pak nutné brět jako koaplexni sonpčni systém, který je schopný účinně kuaulovat vytypovaně radionuklidy aikrokvantsn stabilně usazoně sněsněsražsniny, jakož i svýn vlastnia povrchsn. Csnnou vlastnos 224 153 tí, ktoré doprovází sorpci radionuklidů na aktivované biosorbenty,je plynulost zmíněného procesu i vedle makrokvan ta běžných doprovodných prvků, jakož i vedle organickýchkouponent přítomných ve vodách.smčsnâ nikrosraženina stabilné zabudovaná vliven kapilárních pil především v pőrech biosorbentu usměrňuje a udržuje sorpci radionuklidů z velkého objemu vody při vysoké dszaktivační účinnosti. Vznik zmíněnć mikrosražsniny se spe ciúlními vlautnostui týkajícími se zâchytu vytypovaných cadioizotopů je založen na aktivsci biosorbentového filtru těsně před dezaktivací zředěnými roztoky stříbrnými, iinečnatými, manganatými, dále manganistanu a ferokyanidu. charakteristická aměsná mikrosrmžsnina má speciální vlastnosti pro sorpci radionuklidů ze směsi ätěpných produktů. Nejenom, že se rozhodujícím způsobem účastní výběru radionuklidů při sorpci, ale prodlužuje samotný čistící proces s vysokou dezaktivační účinnosti. Možno konstatovat, že mikrosraženina má charakter koloidní disperzs, která, je-li mimo dosah kapilárních sil, se z aktivovaného bioaorbentového 1 ože lehce vymyje. Z toho vyplýva, že ťiltr z aktivovaného biosorbentu je dokonale připraven na vlastni čistící proces až po stabilní usazaní specifické mikrosraženiny v jeho po vrchu. Zmíněného stavu je dosaženo, vymyje-li se disperzní 4.sedlina z takových míst povrchu biosorbentu, kde kapilarnísíly již na své okolí nepůsobí. sedlinu přítomnou v těchtomístech můžeme oznsčit dále za nefunkční nebo noschopnou se účastnit dezaktivačního procesu, protože není stabilné usazena v bissorbehtu s vymyje ss.Do kolony s pőrézní vložkou bylo převedeno 50 ml biosorbsntu na bázi biomasy bramborové natč zpevněné karbami dovým skelstem a o velikosti zrna 0,4 - 1 mm. Nasledovalaoktivoce bioaorbgntu postupný přivúděnin roztoků při opocifickén zatiłoni s n 2,5 Ihod. 500 ni 0,02 nolúrniho oi ranu uanganotého, 500 ni 0,03 noiórniho nongoniotgnu draoolnćho, 500 nl 0,002 nollrniho duoičnsnu otřibrného, 250 Il 0,1 nolárniho aironu zinočnotćho a 250 nl 0,1 nolárniho forokyanidu drooolného. Izzi každý přidonýn aktivsčnin činidlen bylo upravovoné ložo hiooorbontu pronyto vždy 250 nl vody, při specifické zstižoni o - 20/hod.Takto upravený biosorbontoýýn filtrom bylo vyčiltěno 200 1 vody od směsi itěpných produktů o vice než 80 zn dezaktivačni účinnosti při specifickéu zstižoni o I 20/hod.Do koiony 0 pőrćzni vložkou bylo přovodono 50 ul bioa.aorbentu na bázi biouosy jotelo iučniho ipevněné korbaoio.výu okoloton o o velikosti zrna 0,4 Ä 1 mm. Nâalodovoio sktivaco biosorbontu postupný přivldčnio roztoku 500 nl 0,00 uolorniho Iongsnistonu draoolneho, 500 nl 0,002 solárniho duoičnonu atřibrného, oba při spoćifickéu zatižoni o s 20/hod. Dllo aktivoce biooorbontu pokračovalo při opocifiokón zatižoni s - 2,5/hod., a to 250 nl 0,1 nolúrniho roztoku duoičnsnu zinočnotćho A 250 nl 0,1 oolúrniho roztoku ferokyonidu drssoinóho. uezi každý přidnnýu oktivočninčinidlon bylo uprsvovoné ložo biooorbontu pronyto vždy 100 ulvody při opocifickón zatižoni 0 - 20/hod. Rovněž takto uprovonýn biooorbentovýn filtrom bylo vyčiltěno 200 1 vody od směsi Itčpných produktů 0 vice než 50 xni dozsktivačni účinnosti při specifické zstižoni s a 20/hod.

MPK / Značky

Značky: obsahujícího, zpevněného, telomových, aktivace, způsob, biosorbentů, rostlin, biomasu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-224158-zpusob-aktivace-zpevneneho-biosorbentu-obsahujiciho-biomasu-telomovych-rostlin-nebo-ras.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas</a>

Podobne patenty