Spôsob výroby nosníkov polovodičových systémov

Číslo patentu: 222923

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kriho Jozef, Dojčan Jozef, Dudík Miroslav, Beleščák Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka oboru elektroniky v oblasti súčasti polovodičových prvkov. Účelom vynálezu je zlepšenie mechanických vlastností nosníkov z medi pri zachovaní elektrických a tepelných požiadaviek a bez použitia legúry z drahého kovu. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím precipitačne vytvrditeľnej zliatiny medi vhodným zaradením tepelných operácií do technologického procesu výroby nosníkov. Podstatou vynálezu je, že predlisky nosníkov vyrobené zo zliatiny medi legovanej zirkóniom sú podrobené rozpúšťaciemu žíhaniu a prudkému a vytvarovaný nosník sa podrobuje umelému stárnutiu.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (.u» 7.-.-~j.- 31 12 32DOJČAN JOZEF ing.,STARÁ TURÁ nunľx MIROSLAV ing., PIEŠŤANY mno JOZEF, CHTELIIICA.54)Sp 6 eob výroby nosnikov polovodičových systémovvynález sa týka oboru elektroniky V oblasti súčasti polovodičovýoh prvkov.Účelom vynálezu je zlepšenie mechanických vlastnosti nosníkov z medi pri zachovaní elektrických e tepelných požiadaviek a bez použitia legúry z drahého kovu.Uvedeného účelu sa dosiahne použitím pçggipitačne 2 vytvrditeĺnej zliatinw medi vhodným zara- v . denim tepelných operácií do technologického procesu výroby nosnikov. Podstatou vynálezu je, že predlisky noaníkov vyrobené zo 5 zliatiny medi legovanej zirkőniom sú pod robené rozñúšfaciemu žíheniu a prudkámu a vytvarovaný nosník se podrobuje umalěmu stár- Čĺbľí 4 nutiu.az ste Vynález sa týka nosnikcv pre polovodičové systémy, hlavne výkonových prvkov a rieši technologický postup ich výroby.U doposiaľ známeho klasického spôsobu výroby nosnikov sa vychádza z predliskbvvyrobených z bezkyslikatej medi, na ktoré sa naspájkujú oceľové zváracie prstence a takto upravené predlisky sa vytvarujú na konečný tvar nosnikóv. Nevýhodou tohoto spôsobu je nizka pevnosť stien nádoby nosnikov pri lisovani do odvádzačov tepla i závitových časti pri pracovnom upínani maticami. U ďalšieho známeho spôsobu sa prevádza dolegovanie základného materiálu 1 hmotnostným striebra. zásluhou tejto legúry sa zvýši prahová rekryätalizačná teplota medi, čim sa zaručí zvýšenie pevnosti upinacích častí nosníkov. Nevýhodou tohoto spôsobu je vysoká spotreba drahého kovu e nosniky nemožno precipitučne vytvrdzovať a tým ziskat zlepšenie mechanických, elektrických a tepelných vlastností. Ďalším známym spsôsobom zameraným hlavne na zníženie pršcnosti pri výrobe je spôsob.u ktorého je základný materiál plátovaný vrstvou zliatiny CuNi. Z tohoto dvojvrstvověho materiálu sa v-ytvarujú nosníky a nepotrebná časť plátovaného kovu sa odbrúsi. Zbytok vrstvy CuNi tvori zváraciu plochu noanikov. Nevýhodou tohoto spôsobu je obmedzená možnost pretvorenia dvojvratvového materiálu. IHoreuvedené nevýhody odstraňuje spôsob výroby nosnikov polovodičových systémov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že predlieky noeníkov sú vyrobené z bezkyslikatej medi legovanej 0,13 až 0,18 hmotnostnými zirkőnia. Zliatina je podrobená rozpúšťaciemu žíhaniu pri teplote 940 až 9 eo°c po dobu 5 až 25 minút a prudkému schladnutiu vo vode teploty 20 °C. Toto tepelné spracovanie sa vykoná na zliatine v tvare drôtu alebo po vytvarovani predliaku nosníkov. Na predlisky nosníkov sa naspájkujú zváracie prstence a po tvárniacich operáciach za studena sa vykoná umelé stár.nutie nosnikov pri teplote 380 až 430 °C po dobu 2 až 10 minútaVýhoda tohoto spôsobu spočíva v tom, že sa dosiahne vysoká pevnosť upínacích častí nosníkov, ako i dobré tepelné a elektrické vlastnosti bez použitia legúry z drahého kovu. Taktiež nie sú obmedzené možnosti pretvorenia materiálu pri technologickom postupe výroby.v 4 Spôsob výroby nosníkov polovodičových systémov podľa vynálezu pre alternátorové diody je znázornený na priloženom výkrese,kde na obr. 1 je zobrazený predlisok nosníka, na obr. 2 je zobrazený výlisok nosníka, obr. 3 zobrazuje nosník s neapájkoveným zváracím prstencom a obr. 4 zobrazuje vytvarovaný nosník.Nosníky sa vyrobia tak, že zo zliatiny medi legovanej 0,15 hmotnostnými v tvare drôtu D 8 mm sa nasekajú a dotvarujú predlieky nosníkov 1. Predlisky sa podrobia rozpúšťaciemu žíhaniu vo vodíkovej atmosfére pri teplote cca 96090 po dobu cca 20 minút a prudkémm echladnutiu ponorením do vody cca 20 °C teplej, čím se v zliatine získa presýtený tuhý roztok. Po vysušení predliskov nosníkovłl se tieto pretvarujú za studena na rotorovom hydraulickom lise do tvaru výlisku nosníkov g Po odstránení okují omieľením sa na výlisky nosníkov g prispájküjú tvrdou etriebornou spájkou v priebežnej peci s vodíkovou atmosférou pri teplote cca 850 °C oceľové zváracie prstence 1 s vrstvou medi na povrchu. Potom sa prevedie dotvarovanie nosníkov operáciami prevádzanými za studena a to prehľbením vnútorného dna A pretláčaním na lise a naryhovaním vonkajšej vâlcovej časti 5. Po týchoto tvárniacich operáciach sa výtvarované nosníky podrobia umelému stárnutiu pri tep-. lote cca 4 oo°c po dobu cca 5 minút v peci s vodíkovou atmosférou. Počas umelého stárnutia dôjde k precipitačnému rozpadu presýteného tuhěho roztoku, čím sa získa zlepšenie mechanických vlastností,t.j. tvrdosti a pevnosti v ťahu ako i zvýšenie elektrickej a tepelonej vodivosti. Takto vyrobené nosníky sa potom povrchovo galv. spôsob výroby noaníkov polovodičových systémov vyznačený tým, že na predlieky noeníkov vyrobená z bezkyalíkate) nedá. 1 egonnej 0,13 až 0,18 k hmotnostným. zirkőnia, podrobene) rospúätaciemu žíhaniu pri. teplote 940 aš- 9 so°c podobu 5 až 25 minút a prudkěmu achladnutiu vo vode teploty 20 °C, se. naapájkuàú zváracie prstence a. po tvárniacich opericiaoh za studena aa vykoná umelé stárnutie nosníkov pri teplote 380 až 43 o°c po dobu 2 až 10 minút.

MPK / Značky

Značky: nosníkov, spôsob, polovodičových, výroby, systémov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-222923-sposob-vyroby-nosnikov-polovodicovych-systemov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby nosníkov polovodičových systémov</a>

Podobne patenty