Vysílač světelné roviny

Číslo patentu: 222382

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ponec Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vysílače světelné roviny, který v soupravě slouží k fotogram metrické diagnostice velkých dutých prostorů, zvláště důlních jam a šachet. Je tvořen zdrojem světla, kruhovou výbojkou, která leží v ohnisku eliptické o kruhového zrcadla, v jehož druhém ohni ku leží i ohnisko kruhově kolimační čočky. Vycházející světelný paprskový svazek vytváří světelnou rovinu, je rovnoběžný a vytíná na stěně jámy rovinnou stopu, která se snímá a tyto snímky jsou fotogrammetrickou cestou vyhodnocovány. I

Text

Pozerať všetko

vynález se týká vysüačo avětelné roviny, ktorý v soupravě slouží k fotogrammetrické diagnostico velkých dutých prostoru,zvláště dülních jem a šachuJe tvořen zdrojem světla, kruhovou výbodkou, které leží v ohnisku eliptického kruhověho zrcadle, v jehož druhém ohnisku leží i ohnisko kruhové kolimační čočky. Vycházející světelný paprskový svazek vytvá- M světelnou rovinu. je rovnoběžný e vytiná na stěně jámy rovinnou stopu, která se snímá a tyto snímky 23011 fotogrammatrickou cestou vyhodnocov nyv. a íaábximąêaz eu augnaeuee vělřýćh6 řěäětàŕàŕci áàü ro b V má vynöaíaa, ulohłĺe. ks. üyêhä 1 cigJt 5 tóvýpoakymmsmkänm aąnnmmąüąmhwmmn Ädoeto sa íntenoivłiíepř ,ný yagäíąy papŕskový evažüą ktery by gustava dokonalý snímek pro fotogrammetrickě vyhőčnřoeování.tem »úkol ras pisat vypà 1 àjząx. mam je ůszíàa svétiąíijê iąoviggy, tvorený zdrojem světlo a kolínační čo§ 1 ćgupktěrá v souprav inou k fotogreimětřické diagnoaim velkýchz Podstata vynláleàuh ĺepooíváľv too, iivýboaka, opayttená kruhovou cioňoąu, leží v ohnisku eliptického kŕuhovćho iřćadla. v jehož dřúhám ohnísku, va kterém a. unístěna1 ätěiĺbína, ich ohnisko icoíímační čočky.Takto .uspořäőahě àaříàełiíłma lepší vlasthostí nežvdosud užívane zařízení Při tajných rozňěi-ioh ee zvýší sväteiw vykon kvalita svazku sväua případně je možno při stednéài výkonu eněit rozíněž-y a ehíäít výkon výbojky.Na přílołenýąoh vykrsséąnpupou sćhemàtickypąznázoměny optické soustavy vysílačůľavětnlv nýchýŕovin, à to ho obr. 1 optíćká soustava znäiňeho vyeílače, na obr. 2 optické soustavaznameho vyeílače se šíkąýui svíštelrgými peprsky, na obr. J optická soustava vyřeäeného vysílaöe à ha obr. 4 příklàäně proviüehí výsilače.Ve všech uvedenýoh přípaoech je celé zařízení synetrícke podél osy otáčení g e na obrázcích je pro jednoduchosť nakreslena pouze polovina tohoto zařízení.Na obr. 1 a 2 jsou echematíoky znázorněna optické soustava znéniého vysílače světelné roviny. Je tvořeno kruhovou výbodkou Lhuloàäenou v ohnísku kruhové čočky Q, které kolimuje evětolné svazky a vychäzejíoí rovnoběžłw paprskový svazek 8 vytváří na stěně jámy rovínnou světelnou stopu. Kruhové výhojka 1 má konečný příćný průřez gy. Aby světelný papi-skový svazek g, vycházejíoíz vysíleče, byl dostatečně intenřzívní, je Ěádoucí dosáhnout velkého aparturního íhlu 5. V tom případě však konečrü příčný průřez 3 ,kruhové výbpjky 1 způeobuje,že z vysílače novychĺází pouze rovnoblžný světelný paprskový svazek g, ale í soubor šikmých papreků E pod úhlem kg, ktorý je dan vztsham w -ř, jde z značí ohniskovou vzdálenost čočky Q v řezu světelnou rovinou a 1 značí polovinu příčného průřezu kruhovévýbojky 1.Jak vyplývá z obr. 3 a 4, je optická soustava vysílače světelné roviny podle vynálezu tvořeno zdrojem světla, to jest kruhovou výbojkou 1. která leží v ohnisko. E 1 eliptíckého zrcadle g, mající tvar části prstence s eliptíolzýu průřezem. V jeho druhém ohnísku E 2 je Umístěno ětěrbina 51 která vymenuje příčný průřez 21 kruhové výbojky 1. Před ní je umístěna kruhové clona 92, která zamezuje přímě prosvětlení ätěrbiny 9,. V uvedeném ohni sku E 2 leží současně i ohnisko E 5 kolímační čočkyPaprskový svazek, vycházející z výbojky LI, se odráží na ploše eliptíckého zrcadle g a zobrazuje se v cłmísku 22. .Výstupní aperturní úhel ž le mnohem menší než vstupní aperturm úhel ž, takže při stejné výšce kruhové čočky Q, dané požadovanou tloušřkou Světelné ro~ viny, je vstupní aperturní úhel i větší než u známé optické soustavy podle obr. 1. Štěrbina g, , umistěná v ohnisku 22, zmenłäuje rozměr přičného průřezu g kruhové výbojky 1 na přijatelnou hodnotu s ohledem na úhel i. Intenzita souboru šikmých paprsků 2 klesá s restaucim úhlem a. Světelný paprskový svazek § po průchodu kruhovou čočkou Q vychází jako rovnoběžný a íntenzívně prosvětluje měřenou plochu, která se snímá a pak fotogrammetrickou cestou vyhodnocuje.Popsaný vysílač světelné rev-iny je v soupravě vhodný k fotogrammetrické diagnostice sví slých šachet nebo štol, zvláště v důlnim průmyslu.Jysílač Světelné roviny, který je tvořen zdrojem světla a kolimační öočkou, ktoré v scupravě s oužĺ k fotogrammetrické diegnostíce velkých dutých prostorů, zvláště důlních jam a tunelů, vyznačující se timl, že kruhové výbojka (V), opatřená kruhovou clonou (C 2),leží v ohni sku (F 1) eliptického kruhového zreadla (Z), v jehož druhém ohnisku (F 2), ve kterém je umístěna i štěrbina (C 1), leží ohnisko (Fč) kolimační čočky (č).

MPK / Značky

Značky: světelné, roviny, vysílač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-222382-vysilac-svetelne-roviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysílač světelné roviny</a>

Podobne patenty