Zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje

Číslo patentu: 221726

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ježek Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje. Zapojení dosahuje vysoké účinnosti při malých tepelných ztrátách. Rušivé vysokofrekvenční zákmity na výstupním napětí mají mnohem menší amplitudu. Podstatou vynálezu je oscilátor obdélníkových kmitů spojený přes derivační obvod prahový obvod a zesilovač s bází koncového tranzistoru, přičemž emitor je spojen se společným vodičem a kolektor je spojen přes primární vinutí vysokonapěťového transformátoru s napájecím zdrojem. Sekundární vinutí vysokonapěťového transformátoru je spojeno s násobičem napětí, přičemž jeden výstup je spojen se společným vodičem a druhý tvoří výstupní svorku vysokého napětí. Kolektor koncového tranzistoru je spojen jednak přes první impedanci s napájecím zdrojem a jednak přes druhou impedanci s výstupem derivačního obvodu. Zapojení je určeno pro napájení obrazovek scintilátorů, fotonásobičů a jejich obvod v elektronově optických přístrojích.

Text

Pozerať všetko

0 mm PRO vvNALEzY A OBJEVYvynález se týká zapojená stupně k násohiči vysokonapětového zdroje.Zapojení dosahuje malých tepelných ztrátá frekvenční zákmíty na výstupním napětí mají mnohem menší amplitudu.Podstatou vynáłezu je oscilátor obdćłníkových kmitů spojený přes derivační obvod prahový obvod a zesilovač s bázi koncového Lranzístoru, přičemž emitor je spojen se sgolečným vodičem a kolektor jespojen pres primární vinutí vysokonapětového trans» formátoru s napájçcím zdrojem. Sekundární vinutí vysokonapětového transformátoru je spojeno s násobičem napětí, přičemž jeden výstup je spojen se společným vodičem e druhý tvoří výstupní svorku vysokého napětí. Kolektor koncového tranzistoru je spoen jednak přes první impedancí s napájec m zdrojem a jednak přes druhou impedanci s výstupem derivačního obvodu. še určeno pro napáenI obrascintil torů, fotonásobič a jejích obvodů v elektronově optických přístrojĺch.(54) zapojení budicího stupně k násobíči vysokonapěfového zdrojevšsoké účinnosti při c . Rušivé vysoko l 880Vynález se týká zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapětováho zdroje určeného zejména pro elektronově optické přístroje.Elektronnvě optické přístroje vyžadují pro provoz urychlovací napětí v rozsahu do100 kV. Toto urychlovací napětí se získává pomocí vyeokofrekvenčních vyeokonepětových soustav sestavajících z vysokofrekvenčního oscilátoru, budícího n výkonového stupně, násobiöe a zpětnovezehní větve. Výkonový stupeň nepájí vysokonapětový traneformátor a násobič bud sinusově nebo obdélníkovými pulsy. Protože u napájení sinusového nelze dosáhnout vysoké účinnosti zdroje, používá se často napájení obdélníkovymi pulsy. Velká vstupní kapacita násobiče tvoří s indukčností sekundárního vinutí vysokonapětového transformátoru rezonanční obvod s rezonenčním kmitočtem srbvnatelným s budicím kmitočtem. To vede ke snížení účinnosti a vzniku vysokofrekvenčnich zdkmitů, které mohou zejména u elektronových mikroskopů působit rušivé e vyžadují tedy pečlivou filtraci.Tyto dosavední nevýhody odstraňuje zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapětového zdroje, jehož podstatou je, že osciálátor obdělníkových kmitů je spojen přes derivační obvod, prahový obvod a zesilovač s bázi koncového tranzistoru, přičemž emitor je spojen ss společným vodičom a kolektor je spojen přes primárni vinutí vysokonapětového transformátoru s nepájecím zdrojem, zatímco sekundární vinuti vysokonepětového transformátoru je spojene e násobičem napětí, jehož jeden výstup je spojen se společným vodíčem a druhý tvoří výstupní svorku vysokého napětí, přičemž kolektor koncového tranzistoru je spojen jednak přes první impedanci s napájecím zdrojem a jednak přes druhou impedanci s výstupom derivečního obvodu.Hlavní přsdností tohoto zapojení je podstatné vyšší účinnost, malé tepelné ztráty,umožňující použít chladící žebra o podstatné nižší hmotnosti než u dosud používaných zdrojů. Další výhodou je, že na výstupním napětí a napájecich přívodech jsou rušivé vysokofrekvenční zákmity s velmi malou amplitudou. Koncový tranzistor je minimálně napěĺově namáhán, což přispívá ke zvýšení spolehlivosti zdroje.Vynález blíže objasní přiložené výkresy, kde na obr. 1 je blokové schema zapojení budíciho stupně k násobiči vysokonapětováho zdroje, na obr. 2 a je zobrezen průběh napětí a proudu na kolektoru koncového tranzístoru v zapojení podle předmětu vynálezu e na obr. 2 b je zobrazen průběh napětí a proudu na kolektoru koncového tranzistoru při buzení obdélníkovýmí pulsy se střídou 1 z 1 V zapojení dosud používeném.Výstupní svorka napájecího zdroje 2 je spojene přes primární vinutí 1 vysokonapětového transformátoru Q s kolektovem koncového tranzistoru 1, jehož emitor je spojen se společ~ ným vodičem LA. Báze koncového tranzistoru Ž je spojene přes zesilovač 1, prahový obvod 3 a derivační obvod 3 s oscilátorem L obdélníkových kmítů. Kolektor koncového trenzistoru 2 je spojen jednak přes druhou ímpedanci lg s výstupom derívačního obvodu 2 a jednak přes první impedanci ll s výstupní svorkou napájecího zdroje 2. Sekundární vinutí Q vysokonspětového transformátoru Q je spojene s násobičem napětí lg, přičemž jeden Výstup je spojen se společným vodičem 13 a druhý výstup tvoří výstupní svorku 13 vysokého napětí.Oscilátor l obdélníkových kmitů je nastaven tak, aby pracoval na kmitočtu rovném rezonenčnímu kmitočtu rezonenčního obvodu tvořeného índuköností sekundárního vinutí Q vysokonapětového transformátoru á a vstupní kapacitou násobiče napětí lg. Tyto obdélníkové pulsy se derivují derívačním obvodem 2. Přes prahový obvod 1 projde na vstup zesilovače A pouze část pulsu překračujíci prahovou hodnotu. Časová konstanta derivačuího obvodu g je nostavena tak, aby šířka pulsu na vstupu zesilovače 5 byla 1/6 až I/10 periody. Zesilovač 5 puls zesílí a omezí, čímž se změni jeho tvar na obdélníkový, a budí jím koncový tranzistor 2. Protože kolektor koncového tronzistoru 2 je připojen k prímárnímu vinutí 1 vysokonapětového transformátoru á, chovajícímu se jako rezonenční zátěž, způsobí úzké proudové pulsy kolektorového proudu o frekvenci shodné s rezonanční frekvencí obvodu jeho rozkmitání. V praxi je optimální šířka budicích pulsú I/6 až t/10 periody. První impedunce 11 zajištuje zatlumení kolektorového obvodu a druhá Impedance 12 tvoří zápornou zpětnou vázbu pro vysokofrek 3 221726Venční zákmíty vznikající při spínání a rozpínání koncového Lranzistoru 5. Průběh napětí na kolektoru koncového tranzistoru 1 je téměř sínusový. Stejnosměrné napětí za násobičem napětí LQ má zvlnění pouze budicího kmitočtu.Na obr. 2 a je zobrazen průběh napětí a proudu na kolektoru koncového tranzistoru 1 v zapojení podle předmětu vynálezu. Proud protéká koncovým tranzistorem 2 jen v té části periody, kdy je na kolektoru minímální napětí a tim jsou minimální výkonové ztráty. Vypínání kolektorového proudu koncovým trenzistorem 2 probíhá při téměř nulovém napětí na kolektoru a proto nevadí ani nepříliš strmá závěnná hranabudicího pulsu. Pro porovnání je na obr. 2 b zobrazen průběh kolektorováho napětí a proudu koncového tranzistoru/2 při buzení pulsy se střídou 1 I V zapojení dosud používaném. Na zobrezeném průběhu je znát výrazný obsah vyšších harmonických a vyšší ztrátový výkon na koncovém tranzistoru 2.Zapojení bodle vynálezu je vhodné zejména pro napájení obrazovek, scintilátorú, fotonásobičů a jiných obvodü v elektronově optických přístrojích.Zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěĺového zdroje, vyznačné tím, že oscilátor (1) obdélníkových kmltů je spojen přes derivační obvod (2), prahový obvod (3) a zesilovač (4) s bázi koncového tranzistoru (5), přičemž emitor je spojen se společným vodičem (14) a kolektor je spojen přes primární vinuti (7) vysokonapěľového transformátoru (6) s výstupní svorkou napájecího zdroje (9), zatinco sekundárni vinutí (8) vysokonapěĺového transformátoru (6) je.spojeno s násobičem napětí (10), jehož jeden výstup je spojen se společným vodíčem (14) a druhý tvoří výstupní svorku (13) vysokého napětí, přičemž kolektor koncového tranzistoru (5) je spojen jednak přes první impedancí (11) s výstupní svorkou napájecího zdroje (9) a jednak přes druhou impedancí (12) S Výstupem derivečního obvodu (2).

MPK / Značky

Značky: stupně, zapojení, budicího, vysokonapěťového, zdroje, násobiči

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-221726-zapojeni-budiciho-stupne-k-nasobici-vysokonapetoveho-zdroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje</a>

Podobne patenty