Boční zakladač s ruční manipulací pro zdvihová zařízení

Číslo patentu: 221112

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šrámek Vratislav, Nykl Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je mechanizace zakládání a vyjímání břemen z úložných prostor, které jsou běžnými manipulačními prostředky nedostupné. Zakladač je řešen jako jednoduché přídavné zařízení k vysoko zdvižnému vozíku bez požadavku na motorický pohon. Podstatou vynálezu je upínací část umístěná na desce vysokozdvihu, na níž navazují nejméně tři nosné části na vzájem otočně spojené podél svislých os, přičemž poslední z nosných částí tvoří rameno nebo upínací desku. Na desku se umísťují fixované vidlice, které mohou zaujímat zásluhou konstrukce zakladače, libovolnou polohu v určené výškové rovině. Rameno má tvar hřebene, který umožňuje vázat břemena na krátko a tak snížit zakládací výšku. Vynález se může uplatnit i ve spojitosti s jakýmkoliv jiným svislým zdvihem.

Text

Pozerať všetko

54 Boční zakladač s ruční manipulací pro zdvihová zařízeníÚčeiem vynáiezu je meclmanízvace zaklädání a vyjímání bąřemene z úložných prostor,které jsou běžnýmti manipulačními proosstředky nedostupné. zakladač jwe řešen jaukln jedrmsduché přídavné zařízení k vysaołkozdvižnému vicvzíku bez prožadawku na monturický pohon. Paowdstatou vynálezu je upínací část umístěnaá na dxesce vysokozdvihu, na níž navazují nevjméně tři nsoosné částí navzájem otočné spojené płoidél svisłých os,přičemž poslední z Iioisných částí tvoří rameno nebo upínací desku. Na desku se umisąťují fixłoxrvané vidlice, které mxohtou zaujimat zásluhou konstrukce zakladače, líbovłoümou polohu V určené výškiové rorvtině. Ramenu) má tvar hřebene, který umožňuje váza Uřemena ma krátko a tak snížit zakládací vwýšku. vynález se může uplatnit ii vte spoujiuosrti s jakýmkoliv jiným svislým. zdvíhem.Vynález se týká přídavného zařízení určeného převážně pro vysokozdvižné vozíky. Umožňuje pomocí ruční manipulace boční zakládání přepravovaných břemen.Dosud známé druhy ucelené konstrukce nebo přídavnéhlo zařízení určeného pro boční zaklákflání blřemen dopravlovnných samojízdnými mampulávory, převážně vysoko» zdvižnými vozíky, používají mvoüorický ploHon v kombinací přímočarých saní nebo saní a otočné-ho ramene. Nevýhodou známých konstrukčních řešení je to, že je nelze použít pno bezpohonovou manipulaci z důvodu velkých třecích odporů. Z tohoto důvodu se pro břemena odpovídající výložné nosnosti těchto zařízení ruční manipulace pro bloční zakládání nevyskytuje.Výše uvedená omezení a nedostatky jsou Iodlstrraněny bovčním zakladačem s ruční manipulací pro zdvlihová zařízení podle vynálezu, jehož podstalliou je upínací část umístěna na čelní desoe vyslokozdvižného vozíku neho obrdo-bnéhio manipulátoru na níž navazují ne-jméně tři nosné části navzájem otočné spojené podél svrislých os, přičemž poslední z nosných částí tvoří rameno nebo upínací desku. Při uplatnění ramene je to~ to opatřeno v nosné části pří-čnými výčnělky, jejichž přečnívající části i mezery mezi nimi jslou větší nežli střední průměr vázacího prostředků. Při uplatnění upínací des.ky, obepíná tuto alespoň jedna ze závesných částí násuvných uidlic tak, že .o horní záviěs násuvné vidlice, spočívající na uodicí plošce horní hrany upínací desky, se opírá upínací matice, kterou spolu s horním závěsem násuvné vidlice prochází upínací táhllo jež je V horní části opatřeno závitem a v dolní části spojene s upín-acím klínem uedeným třmenem nłásuvných vüdlic k sešlkmené spodni hraně upínací desky.Výhodou nového řešení je jednoduchá konstrukce, snadná Inontáž .a šĺľlůkě manipulační uplatnění. jeho instalaci a reinstalaoi může provzádělt zaučená lolsoba, způsiobilá přlestavuovat vidlice vysokozdviž-něhol vo» zíku. Připoužití poslední nosné části ve tvaru ramene zůstává navíc zachována i současná funkce původních vidlic. Nové řešení umožňuje vedle běžné manlipulaoe spo jené s parametry nosného stroje rovněž vyložené čelní i boční zakládání břemen ve venkovním í vnitřním prostoru, ve volných i omezených podmínkách úzkých průjezdů a chodeb, zejména pak mezi regály a. při vykládce a nakládce na dopravní prostředky. Usvměrnění je přitom prováděno v nastavené výšce přímým působením obsluhy na břemeno za použití velmi malé síly oprotvi jeho váze. Při uplatnění násuvných vidlic lze provádět velmi jednoduchou změnu roztečí a rýchlou fixaci stanovené polohy. Při použití ramena umožňují příčné výčnělky vázání břemen promlocí lan na krátkou vzdálenost a může se navíc uplatnit i výsuvné rameno s lolžočným hákem.Na výkresoch je znázorněií příklad pro 4vedení bočníhlo zakladače s ruční manipulaci pro zdvihová zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 je půdolrys- sklopené polohy,na obr. 2 tentýž půdorys V rozevřené poloze, na obr. 3 al, 3 b, 3 c, je znázornená ne třech pohledech poslední nosné část 2 v úpravě ramene 2 a a na obr. 4 au, 4 b~ je znázorněne ve dvou pohledech posledn nofsná část 2 v úpravě upínací desky 2 h s. násuvnými widlicemli B. Na půdorysu bločníhlo zakladače s ruční manipulací pro zdvlihov-á zařízení obłr. 1, je znázorněno minimalizované základní seskupení ve sklopené poloze. Slabě je vyznačená pro porovnání čelní deska 17 vysokozdvižného vozíku. K ní je připevněna upínací část 1 jež je spojená prwolstřwednictvím čepu 9 s první nosnou částí 2. Ta je opět prostřednictvím dalšího čepu spojená s druhou nosnou částí 2 a ta opět tímtéž způsobem s další nosnou částí 2. ejich počet je přjito-m omezen pouze pevnostníml a prostoznovými faktory. Poslední nosná část 2 má dvě vaniavnty, jež jsou uvedeny na obr. Sa, 3 b, 3 c a 4 a, 4 h. Boční zakladač s ruční manipulací pro zdvlíhová zařízení má ve skliopené poloze tlouštku rovnu součtu tlrouštěk nosných částí 2 a konstrukčních vůlí. Minimální tloušťka příznivé snižuje čelní vyloženl a zkr-acuje boční manipulaci při zakládání břemen. Na p-ůdorysu v Iobr. 2 je znázorněno mlnimalizovaně základní seskupení téhrolž v jedné z možných rozevřených poloh silnou čárlou a ve dvou konkrétních hočních polohách čerchovaně v úpravě ramene Za a upínací desky 2 h s násuvnými vidlicemü 8. Na obr. 2 je znázorněne rovněž manipulační varíabil-itaí nos. ných částí 2 navzájem otočné spojených prostřednictvím čepů 9 a otáčejících se kolem svlslých os 3 V manipulačních úhlwech 0, jejichž velikolst je rovna 360 méně konsřtrukčně-pevnostní omezení. Na obr. 3 a, 3 h,3 c je ve třech pohledech znázorněna poslední nos-ná část 2 ve tvaru ramene Za. Skládá se ze dvou trubek pouotočených ve svislé rovíně o 90 ° a spojených žebrem. Svislá trubka je sousLtře-dná kolem OSY 3 shoclně s čepem 9. Otvor v podélné trubce může sloužit jako uložení pro výsuvnlé rameno s otočným hákem 15, jehož poloha se ilixuje zej-išťorvacím šroubem 16. Shora jslou na podélné trubce přivařeny příčné výčnělky 4 za něž se zavěšují Vázací prostředky 5 se zapleteným okem dle příkladu na obr. Sal,3 b, 3 c. Vhodnou klomhinaoí zavěšenl za příčné výčnělky 4 se Vázací proistředek 5 zkraecuje nebo prodlužuje podle rozměru a tvaru bwřemene tak, aby celkové uvázání břemene bylo tuhé a krátké z titulu snadné a bezpečné »strunové manipulace s malým výškovým rozměrem pro zakládání např. do regálů. Na obr. 4 a, 4 h je vie dvou pohledech znázorněna poslední nosná část 2 ve tvaru upínací desky 2 h spolu s násuvnými widllvcemí B. Horní hrana upínací desky 2 h je upravena- pro vedení horního závěsu ná 221112suvné vidlice E, přičemž svislé síly zachycuje Vlodicí ploškia 7 a kljopné síly zkosená strana. Spodní strana upínací desky 2 h je upravena lobdnobným způsobem. 0 zkosenou stranu se Úlpĺlľäl upínací klín 12 vedený třmenem násuvné vidlice 13. Upínací klín 12 je pevné spojen s upínacím táhlem 11, které prochází hor-ním závěsem násuvné vidlice 6. Na upínąací táhlo 11 je našrouboväna upíIrací matice~ 1 I tak, že se nopírá z vnějšku o závěs násiuvné vidlice B. Svislá část násuvné vidlice 8 spolu s hortním závěsem násuvné vidlice B, upína-cim táhlem 11, upínacím klíne-m 12 .a třmenem násuvné vidlúce 13 tvoří piiositzčednictvím upínací matice 10 regulovaztelnoo objímku kolem upínací desky 2 b. Násuvné vidlice 8 jsou tímto způsobem pevné ftimorvány k upínací desce 2 h pro bezpečnou boční manipulaci.Při proožití bročníhno zxaklaądaičie si ruční manipulací pro zdvíhlová zařízení podle vynáIezu v příldladném použití ve spojení s vyslo» kozdvrižnvým vozíkem je nutné nejprve sruovnat výsuvné ližiny s čelní deskou 17 vysokozdvi-hu dJo., svislé polohy, ucłropit poslední nlosnlou část 2 a přłisunout ji, v případě ramene 2 a nerd a v případě upínací desky 2 h s násovnými vlidlicemi 8, pod břemeno. Po uvázání vázacími prostředky 5 výše popsaným způsobem nebo podebráním násuvnými vidlicemi 8, se provede svislý zdvih do převohní polohy a ruční skllopení bločního zakladače s ruční manipulací pro zdvihová zařízení směrem k čelní desce 17 vysokozdvihu až pokud to biřemeno dovolí. Po zaklonění výsuvných ližin s čelní deskiou 17 vyslokzozłdvihu následuje přepiiaVJa břemene až na místo vykládky, kde následuje opět svislié ustiavení čelní dvesky 17 vysokozdvihu spolu s nastavením na požadovanou výšku. Přli bočním zakladaní, např. do regälu, obsluha uchiopí poslední nosnouu část 2 nebo přímo bremeno a navede je nadpožadovaný úložný priestor při respektoirání vzájomných poloh jednotlivých nosných částí 2 V rozmezí mamimálních úhlů a a pevné vzdálenosti svislých os 3 črepů 9. Pro Spuštění břemenie následuje iodvázání a ruční vrácení hočníľuo zakladače s ruční manipula-cí pro zdviho-vá zařízení do výchozí sklopené polohy. V případě ramene Za ve spojení s výxsuvným namenem s otočným hrákem 15 je možno váza bremeno obvyklým způsobem. Rovněž při použití upínací dnesky 2 b s násuvnými vidli-oemí 8 je maniipuliace- shodná s běžnýnri vidllioemí. Výhodou je jejich snadné přesouvání a ustavování. Povolením upínací matice 10 klesá upínací táhlo 11 s upínacím klínem 12 vedeném ve třmenu násuvné vlidllícwe 13 a uvolňuje se tak přítlak na upínací desku 2 b. Uvloilněnou násuvnou vidlica 8 lze pak stranłově posouvat do požadované polohy. Utažením matice 10 sroupá opět upínací táhllo 11 spolu s opínlacím klínem 12. Upínací klín 12, vedený tiřmenem násuvné vidlice 13, odtlačujle upínací desku 2 h ke svislé části násuvné vidlice 8 a tím zabraňuje posunutí násuvné vidlice 8 i jejímu smraoovému vychýlení.Boční zakladač s ruční manäłpulaci pro zdvíholvá zařízení podle Vynálezu je určen jako doplněk ke swislému nioruorickémuzdvihu pr-o rozšíření jeho manipulačních sc-hlopnosti bez převodu motorické síly. Použütĺm vynálezu se sice se zvětšením nianlpulačního rádiusu úměrně snižuje maximální váha bře-nrene, ale zato dochází V případě středně těžkých břemen k výraznému zlepšení využití sklładlových prostor s malom až střední lobrátklowiou frekvencí například speciálníhlo nráiřaidí) pči velmi nízkých investičních náklłaidech a nárocícih na kvalifikaci wozbsluhy. Výhodou jsou přitom prakticky shodné maoipulační distpoziioe s příIIrou ruční manipnlací při více než duesetinásobné zvětšené maniílpulační sile.1. Boční zraklładač s ruční manípulací pro zdviholvá zařízení podle vynálezu, vyznačující se tím, že se skládá z upínací části 1 a nejméně třech nosných částí 2 navzájem otočné spojených plodél szvislých os 3,přičemž poslední z nosných částí 2 tvoří rameno- 2 Ia nebo upínací desku 2 b.2. Boční zakladač podle bodu 1, vyznačující se tím, že rsameno za je opatřenoi v nosné časmi příčnýnii výčnělky 4, jejiohž přečnívající části i mezery mezi nimi jsou větší, nežlíi střední průměr vázacího prosrředku 5.3. Boční zakladač pioldlie bodu 1, vyznačující se tím, že upínací desku 2 b ohepíná alespoň jedna ze závěsných částí násuvných vidltic 8 tak, že o hiocrní závěs násuvné vidlice 6, spočívraijící na vodzicí plošce 7 horní hra-ny upínací desky 211, se opírá upínací matice 10, kterlou s horním zévěsem násuvné vidlice 6 prochází upínací tahllo 11, jež je V horní části opatľřemo závitem a v dolní části spojeni) s upínacím klíne-m 12 vede-ným třmenem násuvné vlidhice 13 k -sešikmené spodní hraně upinací desky 2 b.

MPK / Značky

Značky: boční, zdvihová, zakladač, zařízení, manipulaci, ruční

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-221112-bocni-zakladac-s-rucni-manipulaci-pro-zdvihova-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Boční zakladač s ruční manipulací pro zdvihová zařízení</a>

Podobne patenty