Číslo patentu: 220984

Dátum: 15.03.1986

Autor: Švec Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka osvetľovacej sústavy, určenej predovšetkým pre episkopické premietacie prístroje a kopírovacie stroje. Je tvorená valcovým zdrojom svetla, v ktorého blízkosti sú umiestnené dve zrkadlá majúce v reze kolmom na os zdroja svetla tvar paraboly a v reze kolmom k tejto osi tvar priamky. Na protiľahlej strane je obdobné zrkadlo. Ohniská všetkých zrkadiel ležia v bode,, ktorým prechádza i os zdroja svetla a ktorým prechádzajú aj osi parabolickej krivky týchto zrkadiel. Sústava týchto zrkadiel slúži k prisvetleniu jednej strany predlohy, ktorá je menej presvetlená priamym svetlom, vychádzajúcim zo zdroja svetla. Vyriešená osvetľovacia sústava je zvlášť vhodná pre kopírorovacie stroje a episkopické premietacie prístroje.

Text

Pozerať všetko

751 Aultou vynälezu ŠVEC KAROL i o g IUR pri B-najtlslavevynález sa ttýíka osvetľov-aloej sústavy, určenej predovšetkým pre epiiskoplcké premie~ wtacie prIsIbrowjea- kopírovacie stroje. el-wavenärvavlcwąvým zdrojom svetla, rv ktorého blízkosti sú ulmestnené dve zrkadlá majúce V Irezewkolmo-m na os zdmoja svetlajatver pastarboly .a v reze kolmolm k~ tejto osi tvar priamky. Na protiľalmlej strane je .obdobne zrkadlo Ohm-ská všetkých zrkadle) ležia v bude.,ktorým prechádza i os zdroja, svetla a leto rým prechádzajú aj osi parrabollckej krivky týlchłto jzlrkawdiel. sústava »týcłhto zrkadle elú~ ži k prís-vedeniu j-ednej strany predlohy, ktoTá je menej p-resveutlená jçrriamym svet-lom, vy- vchádzejíúcim zo zdroja -sv-etla. Vyriešená osvetľovacia sústava je zvlášť vhodná pre kopýrowovecie et-roje- e episkopic ké premietanie prietnoje.vynález sa. týka OSVBlfľOVaICB-j sústavy na premietanie nepriehľadnýoh predlôh, zvlášť vhodnej pre episkopické .prístroje a kopírovacie sroje, tvorenej zdrojom svetla so sústavou dutýach zrkadiel, osvetľujúciuch podložku s uloženou predlohou.Doteraz používané osvietľovacie sústavy pre iepiiskopickérsnimanie obrazu sa skladajú z jednoduchý-ch rovinných alebo iných zrkadiel, umiestnených za zdrojom svetla po obocłh stranach predlohy tak., agby vytvárali potrebné rovnomerne osveitlenie predlohy. Majú všalk rtu nevýhodu, že ich usporiadanie vyžaduje viac svetelných zdrojov, väčšiu spotrebu tenergie, väčšie priehrieivanie, ktoré si nutne vyžadujje účinnejšie chladenie.râodmienkoo dokonalého pozorovania, snimaaniaz, prípadne premiertnutia vloiženej .predlohy je te-da predovšetkým rovnomerné a intenzívne osvetlenie podložky, na ktorej jeuložená .predlohia. Súčasne stym je spravi-dll-a požadovaná i jednoducha, rozmerove malá a výrobne málo nákladná osvetľovacia sústava.Tieto požadavky rieši .predmet vynálezu,ktorým je osvetľovacia sústava pre eipisko-jpické .premietanie obrazu, zvlášť vhodná pro episkopioké premietanie pristroje a pre k-opírovacie etroje,-.tvorenázdrojom svetla a sústavou ndutých zrkaldiel, osvetľujúca podložku s IDLOŽGHOU .predI-ohUu.Podstata vynálezu spočílva v (tom, že v blizkosti zdroja svetla, -tvcreného jedným allebo niekoľkým valcovýrrmi telesom, sú andesinené horné hlavné zrkadlo a spodné hlavné zrkadlo a na protiľtrhleij strane je umiestnené vedľajšie .zrkadlo, z ktorých každé má V reze .kolmom na os zdroja svetla tvar paraboly a v reze rovnobežnom s touto oisou tvar .priamky a ich ohniská ležia v spoločnom bode, ktorým prechádza. .ej os zdroja svetla a osi perarbol tývohito zrkaudiel.Takto vyriešené osvetľovacia -sústavta poskytuje nielen dobré rozloženie svetla po celom formáte osvehlovanej predlohy, ale p 0 užitý zdroj svetla. zabezpečuje i podstatne nižšiu spotrebu elektrickej energie, s tým súvisiace menšie priehrievainize celého prístroja a nižšie náklady.Prľkllaądné prevedenie osvetľovacej sústavy podľa vynalezu je schétmatincky znázornené na priložených výkresoch, kde naobr. 3 je prisvetlenie predlohy vedľajším zrkadlom, obr. 4 je prisvetlenie predlohy spodným hlavným zrkadlom, obr. 5 je pris-vert-lenie predlohy .horným hlavným zrkadlom. a vedľajším zrkadlom.Ako vyplýva z obr. 1 je základnou časťou osvetľovecej sústavy zdroj svetla 4, ktorý je tvorený z lineárnych halogénových žiaroviek alebo žiariłviek. V jeho blizkosti sú umiestnené dve, svojou d-untou stran-ou odvrátené zrkadlá, .a .to .horné hlavné zrkadlo 1 a nan tesne narväzuj-úce spodné zrkadlo 2. Obe majú v reze rovnobeižnom- s osou 04 zdroja. svetlo 4 tvar priamky a v reze kolmom k tejto osi 04 tvar .parašbolickej krivky. Ich ohniská F 1 a F 2 ležia v -spoločnom bode F,ktorým prechádza i zmienená os 04, a rtilež osi 01 a 02 peraibollckých krľviek ihornêJh-o hlavného zrkadla 1 a spodného hlavného zrkaidla 2.Nial -vzdľalenejšeIj strane podložky 5 je umiestnené vedľajšie zrkadlo 3, ktorého vydłuŕtá strana je opäť odvretená od zdroja svetla 4 a je tvaroveobdobna s tvarom zrkadiel 1 e 2. jeho ohnisko F 5 ležív spoločnom bode F, ktorým prechádza i os D parabolickeij içzrivky tohoto vedľajšieho zrkadla 3.Na p-odiložkç 5 je uložená osvetľovanä pozo-VAko je zrejmé z obr. 2., je podložka. 5 e tým aj predloha 6 osvetlená zväzkom lúčov S 1, ktorý vychádza priamo zo zdroja. svetla 4. jeho ľavý .krajjný lúč vymedzuje horný rozmer horného hlavného zrkadla 1. Zdroj svetla 4, umiestnený po strane predlohy G, os~wetľuije teda vo väčšej .miere jej ľavú stranu. Kompenzáciu správneho rozloženia svetla umožňuje süstav-a zrkadiel 1, 2 a 3, prostredníctvom kutorýoíh je prisvetľovanä pravá strona predlohy B. Ako vyplýva z obr.- 3,» zväzok lúčov S 2 dopada na vedľajšie zrkadlo. 3, kitosrým je -ussmernený na pred-lohu B. Obdobne funkciu ma i spodné hlavné zrkadlo 2, Au smerňujúnce zväzok lúčov S 5 podľa obr. 4. Horn-é hlavné zrkadlo 1, v súčinnosti s vedľajším zrkadlom 3 usmerňuj-ev zväzok .lúčov S 4, .ako vyplýva z obr.Pomocou tohoto prisvetlenia sa dá dosiahnut rovnomerné osvetlenie predlohy B po celom jej formáte. Popíisasnú osvetľovarciu sústavu je možné použiť na snímanie obrazu u koplrovacilch strojov na n-a statické paremiertanie alebo pozorovania u episkopirckých prístrojov.Osvextľnnvacia síistava pre eipiskopiącké »premíetemie, zvlášť vhodná pre episkopixcké pre mieçtacie pąríws-troje a kopírovacie stroje, tv-omená zdmojam svetl-a a sústav-au dutýrcth zrkadiel, osvetľujúca podložku s uloženou predlohou, vyznačurjiúuca sa tým, že V blízkosti zdroja svetla 4, »tv-ovreiného jedným äilełbů niekoľkými vaLcovým-i telesa-mi, sú umiestnené horné hlavné zrka-à-IU 1 a- spodné hlavnézrkadlo 2 .a na pr-otiľahlej »strane je umieist~ nené vedľajšie zrkadlo 3, každé má v TGZBwkolmxom na os 04 zdmja vsvet 1 ~a m .tvasriparabonly a v reze ravnobeižnam Is tomto 0 s-ou O 4 utvar priamky a ich ohniská F 1,F 2, F 3 ležia V spoločnom bode F 1, Ilntomým prechádza. i os» 04 zdmaja svetla. 4 a osi paraabo-l 01, 02, 03. zťlçaidievl (1, 2, 3.

MPK / Značky

Značky: osvetľovacia, sústava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-220984-osvetlovacia-sustava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Osvetľovacia sústava</a>

Podobne patenty