Prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu

Číslo patentu: 220906

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jurík Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístroj je určený na meranie intenzity magnetického poľa, vytvoreného vo valcovom priestore supravodivým kvadrupólom. Podstata prístroja spočíva v tom, že pozostáva zo snímača, upevneného na nemagnetickej tyči, ktorá je spojená s otočným kotúčom, uloženým vo valcovom otvore vertikálne posúvateľného držiaka, pričom vertikálne posúvateľný držiak je spojený s horizontálne posúvateľným držiakom, ktorý je upevnený na posúvateľnom stojane upevnenom pomocou čapov na tyčiach, ktoré sú podopreté podperami, priskrutkovanými na základnom nosníku s pravítkom. Prístroj možno využiť pri meraní rozloženia intenzity magnetického poľa v urýchľovačoch elementárnych častíc.

Text

Pozerať všetko

54 Prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivêhoPrístroj je určený na meranie intenzity magnetického poľa, vytvoreného vo valcovom priestore supravodivým kvadrupólom. Podstata prístroja spočíva V tom, že pozo« stáva zo snímača, upevneného na nemagneticke tyčí, ktorá je spojená s otočným kotúčom, uloženým vo valcovom otvore vertikálne posúvateľného držiaka, pričom vertikálne posúvateľný držiak je spojený s horizontálne posúvateľným držiakom, ktorý je upevnený na posúvateľnom stojane upevnenorn pomocou čapov na tyčiach, ktoré sú podopreté podperami, priskrutkovanými na základnom nosníku s pravítkom.Prístroj možno využiť pri meraní rozloženia intenzity magnetického poľa v urýchľovačoch elementárnych častíc.vynález sa týka prístroja na meranie intenzity magnetického poľa, vytvoreného vo valcovom priestore supravodivým kvadrupólom.Doteraz známe magnetické supravodivé kvadrupóiy sa používajú na usmernenie a zhustenie elektricky nabitých elementárnych častíc elektrónov, protonov a i.) v urýchľovacom priestore moderných urýchľovačov napríklad V synchrotrónochl Vzhľadom na to, že veľkost intenzity a rozloženie magnetického poľa vo valcovom priestore aktívnej zóny supravodivého magnetu určujú geometriu urýchľovaného prúdu elementárnych častíc, vyžaduje sa, aby hodnoty intenzity magnetického poľa neprekračovali vypočítané rozpätie a aby sa dal ľubovoľný bod aktívnej zóny magnetického poľa nastaviť v rovine s presnosťou i 0,1 mm a v pozdlžnej osi s presnosťou i 1 mm. V súčasnosti sa tieto podmienky zabezpečujú pomerne obtiažne rôznymi pomôckami a prípravkami.Uvedené nedostatky odstraňuje prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu, podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva zo snímača, upevneného na nemagnetickej tyčí, ktorá je spojená s otočným kotúčom, uloženým vo valcovom otvore vertikálne posúvateľného držiaka, pričom vertikálne posúvateľný držiak je spojený s horizontálne posúvateľným držiakom, ktorý je upevnený na posúvateľnom stojana upevnenom pomocou čapov na tyčiach, ktoré sú podopreté nastaviteľnými podperamí a justačnými podperami, priskrutkovanými na základnom nosniku s pravítkom.Vynález prístroja na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu umožňuje merať rozloženie a intenzitu magnetického poľa v ľubovoľnom mieste kvadrupólu.Schéma prístroja na meranie intenzity magnetického poľa je znázornená na obr. 1. Na obr. 2 je uvedená priestorová krivka,ktorú vytvorí zámerný bod na magnetickom snimaci.Posúvateľný stojan 1 tvaru L má na svojej pravej strane priskrutkovaný suport,ktorý pozostáva z horizontálne posúvateľného držiaka 2, ktorý sa pomocou horizontálnej nastavovacej skrutky 3 a vertikálne posúvateľného držiaka 4 nastaví pomocou vertikálnej nastavovacej skrutky 5. Oba posúvateľné držiaky 2, 4 sa posúvajú v rybinovitých drážkach, pozdĺžne zafrezovaných do oboch držiakov. Vertikálne posúvateľný držiak 4 prechádza na pravej strane do valcového kotúča B, na ktorého obvode je kruhova stupnica s 20 minútovým delením. Do valcového otvoru E vertikálne posúvateľného držiaka 4 je zasunutý koniec dutej nemagnetickej hliníkovej tyče B, v ktorej je upevnené kotúčom 7 s kruhovou stupnicou. Nastavovacia skrutka 1 U umožňuje natáčanie dutej nemagnetickejtyče B vo valcovom otvore 9, ktorá sa po vyžadovanom nasta 4veni zabezpečí fixačnou skrutkou 11. Celé zariadenie možno posúvat na štyroch pevných drážkových čapoch 12, naskrutkovaných na spodnú stranu posúvateľného stojana 1. Posúvateľný stojan 1 sa posúva na dvoch tyčiach 13, ktoré sú na koncoch uchytené v dvoch vertikálne nastaviteľných podperách 14. Tyče 13 sa vertikálne nastavujú dvoma podperami 15, aby sa pri posúvaní posúvateľného stojana 1 čiastočne eliminoval priehyb tyčí 13, ktoré sú upevnené na nosníku 16. Tyče 13 sa nastavujú pomocou štyroch skrutiek 14. Na spodnej časti posúvateľného stojana 1 je upevnený jazýček-IS,pomocou ktorého sa odčita poloha posúvateľného stojana 1 na pravítku 20 s milimetrovým delením, ktorý je voľne uložený na nosníku 16. Celé nastavovacie zarladnie je uložené na dvoch betónových blokoch. Na konci nemagnetickej tyče 8 je upevnený snímač Hallova sonda 21 intenzity magnetického poľa so zamerným bodom. V supravodivom kvadrupóle 22 má aktívna magnetická zóna vaicovitý tvar. Na oboch koncoch valcového priestoru supravodivého kvadrupólu 22 sú súosovo zasunuté sklenené kotúče 23, 24, ktoré majú v svojom strede vygravírovaný zámerný kríž, hrubý cca 0,01 mm. Supravodivý kvadrupól 22 je uložený na betónovom podstavci. Ako zameriavací ďalekohľad 25 možno použiť ďalekohľad firmy Zeiss-jena so štyridsať násobným zväčšenim a presnosťou odčítania v rovine i i 0,025 mm. Poloha zameriavacieho ďalekohľadu 25, uloženého na betónovom podstavci 29 sa nastaví skrutkami 26, 27, 28. Celé nastavovanie zariadenie s posúvateľným stojanom 1 sa posúva skrutkami 17, pripevüànými na nosníku 16, pričom celé zariadenie je uložené na betónových podstavcoch 18.Pri meraní treba snímač 21 intenzity magnetického poľa úplne vysunúťá z aktívnej zóny supravodivého kvadrupólu 22. Do pravej a ľavej časti valcového otvoru sa súosovo zasunü sklenené dosky 23, 24, ktoré majú v strede vygravírovaný zámerný kríž. Myslená spojnica stredov oboch zámerných krížov určuje geometrickú os valcového priestoru supravodivého kvadrupólu 22. skrutkami 26, 27, 28 nastaví sa zameriavací ďaiekohľad 25 do takej polohy, aby sa stred jeho zámerného kríža kryl so stredmi zámerných krížov na priehľadných sklenených doskách 23, 24 a v takejto polohe sa zameriavaci ďalekohľad 25 zafixuje. Potom sa vytiahnu sklenené dosky 23, 24 a na ľavú stranu začiatku valcového otvoru sa zasunie snímač 21 so zámerným bodom. skrutkami 14, 15, 17 sa nastaví zámerný bod snímača 21 tak, aby sa kryl so stredom zámerného kríža zameriavacieho cľalekohľadu 25. Podľa určeného programu sa ďalej posúva suport doprava. Pritom zámerný bod snímača 21 vytvorí priestorovú krivku, ktorej súradnice sa zapíšu. Presnosť merania v smere asi Z je i l mm a v smere osi X a Y i 0,025mm. Po vytvorení priestorovej krivky sa z nameraných hodnôt určí jej matematický tvar. Táto krivka je krivkou systematických chýb, t. j. odchýikou pohybu zámerneho bodu snímača 21 od geometrickej osi valcového priestoru supravodivého kvadrupölu 22. Pri vyhodnocovaní výsledkov meraní sa sýstematické chyby z nameraných hodnôt vy lúčia. Elektrický signál zo snímača 21 sa spracuje v príslušných elektrických obvodoch.Prístroj možno využít všade tam, kde treba merať rozloženie intenzity magnetického poľa magnetov používaných v urýchľovačoch elementärnych častíc.Prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo snímača 21,upevneného na nemagnetickej tyčí 8, ktorá je spojená s otočným kotúčom 7, uloženým vo valcovom otvore 9 vertikálne posúvateľného držiaka 4, pričom vertikálne posúvateľný držiak 4 je spojený s ho rizontálne posúvateľným držiakom 2, ktorý je upevnený na posúvateľnom stojane 1 upevnenom pomocou čapov 12 na tyčiach 13, ktoré sú podopreté nastaviteľnými podperami 14 a justačnými podperami 15,priskrutkovanýml na základnom nosníku 16 s pravítkom 20.

MPK / Značky

Značky: supravodivého, prístroj, intenzity, meranie, magnetického, kvadrupólu, poľa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-220906-pristroj-na-meranie-intenzity-magnetickeho-pola-supravodiveho-kvadrupolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu</a>

Podobne patenty