Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat

Číslo patentu: 220601

Dátum: 15.12.1985

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatoplik

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat, při němž za účelem vysrážení rozpuštěných a koloidních látek z kejdy a její desinfekce se do kejdy přidává hydroxid vápenatý a je použito od separování pevných látek z kejdy a jejich termofilní kompostace, vyznačující se tím, že kysličník uhličitý, vznikající při termofilní kompostaci, je přiváděn do odseparovaných pevných látek.

Text

Pozerať všetko

MNS vvmtw Mmóm K AUTORSKÉMU GSVĚĚČEM54 Způsob výroby pevného nrganíckěho substrátu vhodného jako humnsové hnojivu z kejdy hospodářských zvířatvynález se týká způsobu výroby pevného orgoniclkého substrátu, vhodného jako humusové hnojivo, z kejdy hospodářských zvířat, při němž za účelem vvsrážezní rozpuštěných a koloidních látek z kejdy a její desinfekce se do kejdy přidává hydroxid váapena-tý a je použito odseparování pevných látek z kejdy a jejich termoiilní komypos~ tace, U modernízch velľkochovů hospodářských zvířat, zejména prasat a skotu, je produkoväno velké množství tekutých odpadů, obecně inazývainýtth kejdou, .které způsobłuje značné problémy jak s manipulaci, ta-k i s její-m ekonomicky únosným využitím.Z hlediska ĺhnojivářisnkého využití představuje kejlda velmi zředětné hnojívo, tj. S nadměrným obsahem vody. Velké objemy kej dy, způsobené tímto faktorom, vedou při vyšší koncentraci zvířat k vysokým nákladům na skladování a přepravvu kejcly.Kromě těchto ekonomických taktorů při-stupuje ještě ta skutečnost, že prima aplikace kejdy ke hnojeni je hygienioky závadná.Vzhledem k těmto okolnostem je kejrda často spíše likvidována nežli využívána ke hnołjení.Z hlediska vodohoopodäřokého kejuda je enorinně znewčištěnou odpadní vodou, jejížvy-čištětní na stupeň, postačujíci pro vypouštění do veřejný-ch toků, představuje značné problémy. Kromě dostatočného snížení.koncentrace znečištěmn přistupuje Jde i problém -desinfekceVzhledem k těmto potížím se proto v posledni doibě zavčínají uplatňovat komlbinova~ né způsoby zpracování kejdy, při kterých se z kejudy odstraňují látky, které lze snadno odstranit a využít při hnojení V koncentrovanem stavu. Kejda, zbývající po odotraně~ ni těchto látek se potom čistí jako odpadní voda.Nezbytnou součástí tohoto čištění jsou biologické z-půooby čištění. odstranění části látek z kejdy snižuje při-tom zatižení čísticích procesů.Nejvíce látek lze z kejudy odstranit chemickým zpracovánim, při .kterém odpadají látky v pevném stavu, ktere jsou potołm vhodnými separavčzními procesy odděleny od kapaliny. Separované látky lze potom využít jako koncentrované hnojivo, se kterým je další manipulace, sklá-oka, transport a aplikace opro-ti kejdě znočně ekonomičtětjší. Nejvhodnějším zjaracovánim těchto látek se jeví kotmpotstace, kterou se tento materiál zihodmocuje a hygienioky zabezpečuje.Task je například známý způsob zipracovä~.iní kejdy mechanickými separátory s pridá-vváním polykoagulentů. Vysoké náklady na vysokoúčinné mechanické separátory a na polykoagulenty však činí tuto technologii značně neekon-omíckou. Další nevýhoda je v tom, že přidané polykoagulenty nejen že nepřispívají k hodnotě produkovaného substráitu, ale naopak, poměrně vysoký potřebný přídavelk těchto syntetických resistentních organických látek představuje určité riziko pro kontaminaci životního prostředí.Dále je známý a používaný způsob chemiclkého zpracování kejdy přidáváním hydroxldu vápenarteho a separací vysrážených látek. Tato separace je obvykle prováděna sedimentací s přípandným následným odvodněním sedimentu, například odistředivlkou. je známo, že množství látek, odseparovanýdh z kejdy přitom roste s rostoucí dávkou hyIdroxidu vâpenatého, Velikost dávky hydroxi-du vápenatého je běžně omezena tím, že zvýšení pH nad 8,5 v biologických procesoch působí na tyto procesy inhibiłčně. je rovlněž známo, že při dosažení vyšších hodnot pH, nad 9,5 nejlépe až nad 10,5, je účinnost procesu odstraňování látek z kejdy největší. V posledním případě pak ke srážecím účinkůím přístupuje účinná CÍBSÍJIIÍBRCG.S ohledem na nutnost následného biologického čištění je však při použití tohoto způsobu nutno snížit pl-l kejdy před vstupem do blologiokého čištění tak, aby hodnota pH při biologickém čištění byla pod 8,5. Pokud má být pevná látka, separovaná z kejdy, ještě dále biologicky zpracovávána,například kompostací, je rovněž nutno, aby i u této látky byla hodnota pH upravena tak, aby biologické pocthody nebyly vysokou aikall-tou inhibovány, podobně jako u kapalíny.Použití kyselín pro potřebné snížení pH je příliš nákladné. Proto bylo již jako výhodné pro potřebné snížování pl-I navrženo použití kýsliiěníku uhličitého z kouřových plymů.Tento způsob neutralizace není však pro zpracování kejdy prakticky využitelný, neboť na farmách hospodářských zvířat neexistuje celcroční zdroj kouřových plynů a výroba kouřových piynů pouze za účelem zajištění potřebného kyusličníku uhličitého vzhledem ke stále se zvyšující ceně paliv prakticky nepříchází v úvahu. Proto tento penspektiívní způsob zpracování kejdy nebyl dosud prakticky využít.Iikalzuje se rovněž, že v neseparovanýcch pevných látkach je nežadoucí nedbytek vápna V podobě vápenných kalů majících annorfní strukturu, která zhoršuje jejich odvodlnitelniost, čímž se snižuje účinnost a výsledná ekonomičnost celé čistící soustavy.vynález si klade za cíl odstranění uvede.ných potíží při výrobě pevného organického substrátu z kejdy hospodářských zvířat,vhodného jalko humwsorvé hnojivo a podobně.Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že -kýsliačeník whličitý, vznikajĺcí při termofilní kompostaci, je přiváděn do odseparovaných pevných látek.Příklaid zařízení k provádění zipůs-obu podle vynálezu je schemati-cky znárzouněn na výkrese.Zařízení sestává z vyrovnávací nádrže 1,saturátoru 2, separačního reaktoru 3, mechanického odvodňovače 5 kalu, kompostovacího reaktoru 8 pro kontinuální provoz a ze zařízení 7 problologioké čištění kejdy.Vyrovnáivací nádrž 1 je opatřena při-vedení 11 surové kejdy, zadstěunýxm do kanálu 47 a míchaďlem 45. čerpadlo 13 je svou sací stranou napojeno na výrovnávací nádrž 1 a výťlalčnou stranou. potrubím 15 na regulátor 14 průtoku a dále na mechanický separátor 8 hrubýoh pevných látek z kejdy,jehož odpad kapalné části kejdy je zaústě.n do jímky 9. Pevné látky .jsou odebíráiny dopravníkem 48, zaústěným do dopravníku 31.Na jímku 9 je sací stranou napojeno čerpadlo 17, jehož výtlačné potrubí 18 je napojeno přes regulátor 14 průtoku na koagulační prostor 19 separavčního reaktoru 3. V koagulačním prostoru 19 je míchadlo 20. Ve své horní části je separační reaktor 3 opatřen odvodem 22 kejdy po separaci ka lu, který je potrubím 23 napojen přesse parátor 2 na zařízení 7 pro biologické čištění kejudy. Oedvod 24 .separovaného kalu je propojen potrułbím 25 přes objemové čerpadlo 28 na mechanický odvodňovač 5 kalu. Do od-selparovuaného kalu je na výtlačné potrubí 28 objemo-Véh-o čerpadla 28 propojen výtlak dmyxchaudla 43 potrubím 46. 0 dvod 3 D kapaliny z mechanického odvodňovače 5 kalu je napojen na jĺlľľlkll 9 » Mechanický odvodňovalč 5 kalu je propojen doprevníkem 31 s horní častí kompostovacího reaktoru B, která je opatřena mísicím zařízením 32 a rozhrnovacím zařízením 33. Ve spodní části je kompostovací reaktor 8 opatřen vyklízecí frérzou 34, která je opatřena odváděcím dopravníkem 35, jednak zaústěným do již zvmíněnéiho clopnavníku 31,jednak vyvedeným k dopravnímu prostředku 33 pro odvoz ongarnického suybsttrátu.Kompostovací reaktor B je pod vyklízecí fvrézou 34 opatřen porézním mezldnem 37,pod které je zaüistěn vývod 38 dmyohadla 39.Kormpostovarcí reaktor B je hermeticky uzavřen víkem 40 opatřeným odvodem 41 plynu, který je napojen potrubím 42 na sání dmychaldla 43, jehož výtlačná strana je potrubítm 46 spojene s TOZČĚIOVHJČGHI 44 ve spodní části saturáItoru 2 a s výtlakem 29 objemového čerpadla 28.Popsané zařízení pracuje nasledovné. Surová kejda je shromaždována v kanálu 47,odkud je přivárděna přívodem 11 do vyrovnávací nádrže 1. čerpadlem 13 je výtlaičnýlm potrułbím 15 přes regulátor 14 průtoku čerpána surová kejda na mechanický separá 220601tor 8 hrubýich látek z kejdy, přičemž odseparované pevné látky jsou dogpravníkem 48 dopravovány do kompostovacího reaktoru 6 a kapalná část kejdy odtéka do jímky 9. Do této jímky 9 je přidáván hydroxid vápenatý dáłvkovačem 12, aby pH kejdy přesalhoval-o hodnotu 10,5. Působením hydroxidu vápenatéiho a vysokého pH dochází k vysrážení rorzjpušltěuných a koloídaní-oh látek z kejdy a k její desinfekci.Kejda je z jímky 9 čerpadlem 17 přes regulátor 14 průtoku rovnoměrině čerpána p 0 trubían 18 do koagulavčního prostoru 19 se.paračního reaktoru 3..koagulaci pevne látky, která se ve formě kalu separuje od kejdy do spo-dní části separačního reaktoru 3.Kejda po vyjsráužení a separaci pevné latky je ze separačního reaktoru 3 odváiděcna odvodem 22 do saturátoru 2, kde je sycena.kysličníkem uhličitýlm, přiváděným z konti.nuálního kompostovacího reaktoru 6 potrubím 46 a uvedeným rozdělovačem 44, a to na hodnotu pH okolo 7. Ze saturátoru 2 odÍěłká kejcla do zařízení 7 pro biologické čištění kejldý.K-al, Separovaný z kejdy, se odebírá potrubím 25 a čerlpá oxbjemovým čerpadlem 28 na mechanický odvoudňova-č 5 kalu, přičemž je kal syceąn lkysličníkem uhličitým, přiváděným z k-ontinuálního kompostovacíłho reaiktoru 6 potrulbím 46.Na mechani-ckém odvodňovači 5 kalu je kal dále odvodlněním koncentrován. U popsaného příkladu je odvodň-ování kalu značně usnadlněno strukturou kalu, která vzniká preparací kalu vysráženým uhličitainem vápenatým.Kalpaiína odstraměná z kalu při ondvodňování je vracena oldvodem 30 do jímky 9.Odvoudněný kai, který má již hodnotu pH vhodnou pro kompowstaci, je dopralvován dopraêvlníkem 31 do komposstovacího reaktoru 6, pracujícího kontinuállně.Před vstupem do kompo-stovacího reaktoru 6 je k odvodněnému kalu přimícháväna ve vhodném poměru například 11 část Výsleudlného organíckého subrstrátu z kompostovacího realktoru 6, která je takto recirkulována a mísena s odvodněným kalem v mísicím zařízení 32. Takto vytvořena sxměs je pak rołvnnorněrně rozmistována po celé ploše koznrpostovacího reakvt-oru 6 rozhrnovacím zařízením 33.B probíhá V termofílním režimu při vysoké teplote 7 D až 8 D °C, při které jsou pochody koumpostování velmi rychlé. Pro aerobní tenmvofilcní kompostovací procesy je vháněn dmychajdlem 39 do prostoru mezi dnem a porézním mezidnem 37 vzduoh, který po projití vrstvou kompostolvaneho substrátu je odsáván dmychadlem 43 z hermeticky uzalvřené honní části kompostovacího reaktoru B a vháněn přes potrubí 46 do rozdělovače 44 v separátoru 2, a do výtlačného potrubí 29. Tento odsáłvaný vzduch prošlý kompoetovacím realktorern 6 obsahuje značne množství kysličníku uhličitého, cca 8 0/0,vzlniklého aerobmími procesy kornrpostování. Toto množství C 02, vzniklěho kompuostováním, plně postačuje pro neutvralizaci kejndy v saturátoru 2 a .saturaci kalu.Po projiltí kontinuálním kompostov-acím reaktorem 6 je pevný organický - huminový - surbsträrt vybírán vyklízecí frézou 34,která se pohybuje nad porezním mezildinem 37, kterým je vháněn vzduch pro aerobní vkompostování. Rovnoměnně odebíraný sulbstrát je palk odvákiě-cím dopravnílkem 35 dopravován jednak k dopravxnímu prostředrku 36, poupřípadě do vhodného zásobního sila pro vyzrávální, jednak na dopravník 31,čímž dochází k recirkulaci. Recirkulovanä část substrátu zlepšuje funkci kompostovacího reaktoru 6.Popsané příklad-ne zařízení a způsob jeiho práce samozřejmě »nevyčenpava všechny možnosti použití způsołbu podle vynálezu. jsou možné i jiné kombinace, které odpovídají podstatě vynálezu. e možno například Zařazení jíimky pro zpracování kalu mezi sećparalčmí reaktor 3 a mechanický odvojdñ-ovač 5 kalu. Část kysliłčuníku uhličitého z kompostovacího reaktoru do této jílmky může být pak zavedena, takže tato slouží k slaturaci separovaného kalu kysličyníkem uhličitýsm a tím ke snížení jeho pH a k jeho preparaci uhličitanerm vápenatým.Účinný komjpostovací proces vyžaduje kromě teploty 70 až 80 °C i neutralizzaci kyselín, vznikajících při kompoxstaci. Uhličitan vápenatý zabudovaný při popsaném procesu do ondvodněmého kalu, toto svou putrovací kapacitou právě zajišťuje. Nerozložený uhličitan vápenatý příznivé ovlivňuje struktura produktu a přispívá i k jeho hnojivé hodnotě. je tedy prakticky Veškerý hydroxid väjpenatý, použitý při procesu, plvně využít a promíta se do hodnoty produlktu.Způsob výrotby pevného organlokého sub~ strátu vhodného jako humusově hn 0 jiv 0 z kejdy hospodářských zvířat, při něsmž za účelem vysrážemí rozpuštěných a koloiwdních látek z kejdy a její desinfekce se do kejdy přidává hydroxid vápenatý a je použito od separování pevných látek z kejdy a jejich termofilní kormpostace, vvznačujícĺ se tím,že kysliáčník uhličitý, vzniJkající při termofil-ní kompostaci, je příváděn do odseparova-ných pevných lártek.

MPK / Značky

Značky: kejdy, organického, substrátů, výroby, způsob, hnojivo, zvířat, vhodného, humusové, hospodářských, pevného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-220601-zpusob-vyroby-pevneho-organickeho-substratu-vhodneho-jako-humusove-hnojivo-z-kejdy-hospodarskych-zvirat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat</a>

Podobne patenty