Zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku

Číslo patentu: 220491

Dátum: 15.11.1985

Autor: Papadopulos Spiros

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku, který se používá k místnímu železničnímu posunu, zejména na závodových vlečkách i výrobních a skladových halách. Podstatou vynálezu je to, že k volnému konci tažného lana je rozpojitelně připojeno pomocné lano, které je vedeno přes koncovou kladku k pomocnému lanovému bubnu, jenž je k hlavnímu lanovému bubnu spřaženému s hnanou hřídelí připojen výsuvnou kolíkovou spojkou, která sestává z přírub naklínovaných na hnací a hnané hřídeli, přičemž na náboji příruby opatřené unášecími otvory je otočně uložen pomocný lanový buben, v jehož cívkovém tělesu jsou vytvořeny úložné díry pro zásuvné kolíky a na přírubě opatřené vodicími dírami je suvně uloženo spojovací těleso s vetknutými unášecími kolíky.

Text

Pozerať všetko

°.t.°. P 0 P IS VYN ÁlE ZU 329423,ono no vvmuuv 45 Vydáno 15 11 as A cum54 zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanováhu vrñtku1 I vynález řeší zařízení pro zpětnou manipulvaci .stažnýul lanem lanovéh-o vrátku, který se používá k nüstnímu. železničnímu posnnu, zejména na závodových Vlečkách i výrobních a skladových halách.Podstatou vynálezu je to, že k volnému konci tažného lana je rozpojítelně připojeno pomocné lano, které je vedeno př-es koncovou kladkn k pomocnému lanovému bubnu, jenž je k hlavnímu lanovému bub~ nu spřaženému s hnanou hřídelí připojen výsuvnou kolíkovou spojkou, která sestává z přírub naklínovaných na hnací a hnané hřídeli, přičemž na náboji příruby opatřené unášecími otvory je otočně uložen pomocný líanový buben, v jehož cívkovém tělesu jsou vytvořeny úložné díry pro Zásuvné kolíky a na přírubě opatřené vodicími dírami je suvně uloženo spojovací těleso s vetknutými unášecĺmi kolíky.vynález se týka zařízení pro Zpělílüll inanipulaci s tažným lanem »lanového vrátku,který se používa k místnímu železnrčiíímu posunu, zejména na závodových vlečkách i výrobních a skladových halách.Krátký posun železníčních vozů po kolejiští se provádí za pom-oci tavžného lane,které se navíjí motorícky na buben lanového vrátku. Zpětné navíjení odvínutého tažného lana se provádí reverzním chodem elektromotoru lanového vrátku, přičemž tažné lano musí být manuálne přitahováno a vedeno k výchozí pozici podél usmerňovacích kladwek. Délka dopravy tažného lana mezi konoovou a výchozí pozicí přesahuje často vzdálenost sto metrů a hmotnost silného ocelového iana si při smýkání po půdě vyžaduje při značném úsilí spolupráci několika pracovníků..Uvedené nedostatkypdstraňuje zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanověho vrátku, sestávající z motoru, převodovky, lanového bubnu a kde je tažné lano vedeno přes soustavu koncových a vodicíclí kladek podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že k valnému konci tažněho lana je rozpojítelně připojeno pomocné lano, které je vedeno přes konc-ovou kladku k pomocnému lanovému bubnu, jenž je k hlavnímu lanovému bubnu spřaženému s hnanou hřídolí přípojen výsuvnou kolíkovou spojkou,která sestava z přírub naklínovaných na hnací a hnané hřídelí přičemž na náboji příruby opatřené unášecími otvory je otočné uložen pomocný lanový buben,v jehož cívkovém tělesu jsou vytvořeny úložné díry pro Zásuvné kolíky a na přírubě opatřene vodicími dírami je suvně uloženo spojovací těleso s vetknutými unášecími kolíky.Zařízení podlc vynálezu využívá s výhodou základní motorický pohon lanové-ho vrátkn k tažení rozvinutého tažného lane pomocným lanem a umožňuje zpětné navíjení tažného lana na buben lanového vrátku bez potřeby namáhavé a nebezpečné 1 n-anuální práce.Zařízení podle vynálezn je v dalším popisu blíže objasněno s odvolaním na připojcné výkresy, na nichž představujeobr. 1 schematícké uspořádání vedení tažného a pomocného lana na hlavní a pomocný lanový buben aob. 2 zjednodušený podéluý osový řez pomocným lanovým bubnem a výsuvnou kolíkovou spojkou z obr. 1.Při železničním posunu je tažné lano 1 převáděno přes vodicí kladku 2 a koncovou kladku 3 na hlavní lanový buben 4 lanového vrátku, který je přes převodovky 5 poháněn elektromotorem B, přičemž mezi převodovku 5 a hlavní lanový buben 4 je vřazen pomocný lanový buben 7 svýsuvnou koiíkovou spojkou 8. Hákovou spojkou 9 je k tažnému lanu 1 připojeno pomocné lano 10, které je převedeno přes vodicí kladku 2. a koncovou kladku 3 do pomocného lanového bubnu 7.Hnací hřídel 11 na výstupu z převodovky 5 je .opatřena přírubou 12, na jejímž nábojí 13 je otočné uložen pomocný lanový buben 7, jehož cívkové těleso 14 je opatřeno úložnými. dírami. 15, 15., v, nichž jsou suvně uložený Zásuvné kolíky 16, 16 a příruba 12, je opatřena unášecími otvory 17,17. Na hnaném hřídeli 18 spřaženém s hlavním lanovým bubnem 4 je naklínovâna příruba 19, opatřená vodicími dírami 20, zn a nábojem 21, na němž je suvně uloženo spojovací teleso 22, do něhož jsou vetknuty unášecí kolíky 23, 23. , Má-li být tažné lano 1 odvíjeno pomocným lanem 10 z hlavního lanového bubnu 4, jak je na obr. 1 nazn-ačeno šipkou, musí být pomocný lanový buben 7 spřažen s otáčivým pohybem hnacího hřídele 11 a hlavní lanový buben 4 se musí otáčet volnoběžně. To se děje vysunutím spojovacího tělesa 22 na náboji 21 příruby 15, při kterém se unášecí kolíky 23, 23 vysunou z unášcecích dtvorů 17, 17 příruby 12 hnací hřídele 11. Do uvolrněných unášecícb otvorů 17, 17 se nyní úplně zasunou Zásuvné kolíky 18, 16 ° pomocného lanového bubnu 7. iP-o ukončeném odvíjení tažného lana 1 z hlavního lanového bubnu 4 se pomocné lano lll hákovou spojkou 9 odpojí a pomocný lanový buben 7 se odpojí ze záběru obráceným sledem popsaných úkonů do stavu znázorněného na obr. 2, kdy při navíjení tažného lana 1 na hlavní lanový buben 4 zůstává pomocný lanový buben 7 na otáčejícím se náboji 13 příruby 12 ve v 0 l-noběžné poloze.Zařízení pro zpětnou manípulacl s tažným lanem lanového vrátku, sestávajĺcĺ z motoru, převodovky, lanového bubnu a kde tažné lano je převáděno přes soustavu koncových a vodicích kladek, vyznačující se tím,že k valnému konci tažného lana 1 je rozpwojitelně připojeno pomocné lano 10,které je vedeno přes koncovvou kladku 3 k pomocnému Lanovému bubnu 7, jenž je k hlavnímu lanovému bubnu 4, spřaženěmu s hnanou hřídolí 18, připojen výsuvnou kolíkovou spojkou 8, která sestává zpřírub 12, 19 naklívnovaných na hnací hřídelí 11 a na hnané hřídeli 18, přičemž na nábojí 13 přírúby 12 opatřené unášecími otvory 17, 17 je otočné uložen pomocný lanový buben 7 v jehož cív-kovém tělesu 14 jsou vytvoňeny úložné díry 15,15 pro Zásuvné kolĺky 16, 16 a na náboji 21 příruby 19 opatřené vodicími díramí 20, 20 je suvně uloženo spojovací

MPK / Značky

Značky: zpětnou, vrátků, lanem, zařízení, lanového, manipulaci, tažným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-220491-zarizeni-pro-zpetnou-manipulaci-s-taznym-lanem-lanoveho-vratku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku</a>

Podobne patenty