Zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů válcovaných za studena

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů, válcovaných za studena, které zaručuje dodržení teploty spásu v požadovaném rozmezí na výstupu ze stolice. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých bloků zařízení, které sestává z řídicího bloku, čidel teploty pásu, čidla rychlosti válcování, čidel tlaku média v tryskách, ovládacích prvků regulačních ventilů v přívodních vedeních, ovládacího prvku střídacího ventilu rozváděcího a přepouštěcího vedení, čidla teploty a čidla tlaku média v rozváděcím vedení. Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že funkční vztah mezi válcovací rychlostí a množstvím přiváděného chladicího a mazacího média se neustále upravuje podle měřené teploty pásu, čímž se soustava přizpůsobuje veškerým změnám, jako je např. změna úběru, změna teploty okolí, apod.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLÍV A OBJEVYBRABEC IIŘÍ. Ing., SEDLÄČEK ALOIS, SKRZISZOWS-KI AMANDUS ing., 54 Zařízení pro regulacitepelného režimu pásů válcovanýchvza studenavynález se týká zařízení pro regulacl tepelného režimu pásů válcovaných za studena, které zartlčuje dodržaní teploty pásu v požadovanérn ro-zmezí na výstupu ze stolice. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých blokü zařízení, které sestává z řídícího bloku, čídel teploty pásu, čídla rychlosti välcování, čldel tlaku média V tryskách,ovládacích prvků regulačních ventilů v příVDdIlĺCh vedeních, ovládacího prvku střídacího ventilu rozváděcího a přepouštěcího vedení, čidla teploty a čidla tlaku média v rozváděcím vedení. Zařízení podle vynále zu pracuje tak, že funkční vztah mezi válcovací rychlostí a mnowžstvím příváděnéhochladícího a mazacího média se neustále upravuje podle měřené teploty pásu, čímž se soustava přízpůsobuje veškerým změnám,jako je např. změna úběru, změna teploty okolí, apod.vynález se týká zařízení. pro regulacif tepelhého režimu pásů valcovaných za studema.Při válc-oväní kovových pásu za studena vzniká v důsledku přetvâřeně práce značné množství tepla, což vede k nutnost-l intenzív ního chlazení. válců i válcovaného pásu kapalnými chladicími médií, což jsou zpravidla emulse ve vodě nebo oleje, aby teplota válců či pásů nepřestoupila dovolené technologické meze. Z hlediska stability technologlckého procesu a konečných vlastností válcovaného pásu je žádoucí, aby se pracovní teplota v zóně dleformace a teplota válcovaného pásu měnila co nejmeně. Proto je nutné přiváděné množství chladicího a mazacího média regulovat, což se provádí ručně, poloautomaticky a automaticky. Ruční regulace se používá zejména u valcovacích tratí, kde se nevyžaduje vysoká přesnost tolerancí vývalku- U moderních válcovacích tratí na válcování päsů za studena se používá poloautomatická a automatická regulace. U poloautomatické regulace se provádějí ručné pouze, některé z úkonu, nap-ř. nastavení počtu přípínaných sekci tryskových kolektorů, apod. Náběh tlaku chladicího a m.azacího média ve výtlačné větvl při rozběhu stolice a jeho- u-držová-ní- na požadované konstantní hodnotě se pak již provádí automaticky. Pro válcování tenkých pásů svysokou přesností výstupní tlouštkyga velkýníĺ rychlosjtmi váľcaovänr se pak pre. vážně používá automatická regulace. V tomto případě zařízení reguluje bez zásahu obsluhy přívod chladlcího a mazacího média na válce a pás tak, že přiváděné množství tohoto média se reguluje v závislosti na teplotě povrchu válců, která se měří kontaktnimi či bezkontaktníml čidly teploty.Nevýhody ruční regulace a poloautomatické regulace přlváděného množství chladlcího a mazacího média na válce .a pás jsou zřejmě. Použití těchto řešení je totiž pro jednotlivé válcovací tratě limitováno omezenýml možnostmi obsluhy. Nevýhodou stávající automatické regulace je to, že dosažení potřebné rychlosti a současně stability regulace brání skutečnost, že je obtížné instalovat dostatečně přesně měřiče průtoku chladicího a mazacího média do všech jeho přívodů na válce a válcovaný pás Těchto přívodů bývá zpravidla větší počet a regulační zásah V každém z nich ovlivňuje průtok tohoto media ve všech ostatních přívodech. Další nevýhodou je to, že měřiče teploty válcü pracují ve velmi těžkých podmínkách a snadno se poškozují. Automatická regulace, pracující podle měření teploty válců, neumožňuje pak reagovat dostatečně rychle na změny tepelného režimu, vznikající při změně rychlostí válcování.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro regulacl tepelného režimu pásů valcovaných za studena podle vynálezu, sestávající z řídícího bloku, čidel teploty pásu, čldla rychlosti válcování, čidel tlaku média v tryskách, 4ovládacích prvků regulačních ventilů v přívodních vedeních, ovládací-ho prvku střítlacího ventilu rozváděcího a přepouštěcího vedení a čidla teploty a čidla tlaku média v rozvádrěcím vedení.Podstatou zařízení. podle vynálezu je to,že výstupy čidel teploty pásu a výstup čidla rychlosti válcování jsou zapojeny na korespondujíci. informační vstupy řídiľciho bloku,k jehož. zpětnovazebním vstupů jsou připojeny odpovídající výstupy čldel tlaku mědia v tryskách. K druhému informačnímu vstupu řídicího bloku je pazk připojlen výstup čidla tlaku média v rozváděcím vederuí a k. pátému. informačnímu vstupu výstup čidla teploty média v rozváděcím vedení. První řídící výstupy řídicího bloku jsou spojený s. príslušnými. ovládacími vstupy ovladacích prvků regulačních ventilů v přívodních vedeních a druhý řídící výstup s ovládacímh vstupom ovlád-acího prvku střídacího ventilu rozváděcího a přepouštěcího vedeníPokrok dosažený vynálezem lze spatřit v tom, že zařízení podle vynálezu nekomplikuje prostorové pomery uvnitř valcovací stolice, kde zejména u víceválcových stolic je minimální prostor a uspořádání čidel teploty pracovních válců- by v tomto prostoru bylo velmi obtížné. Další výhodou zařízení podle vynâlezu je to, že kontinuálně reaguje na změnu podmínek při válcovaní, přičenrž zaručuje dodržaní teploty pásu v požadovaném rozmezí na výstupu ze stolice. Čidlo teploty pasu na vstupní straně stolíce může při reverzním válcování dát samo lmpuls k chlazení pásu na vstupu do stolice,se zlepšují celkové port-mmm chlazení pasu. Při změně druhu valcovanéhao materiálu lze pakvelmi snadno změnit program regulace chlazení pásu pouhou výmě programu v řídtcím bloku.Zařízení pro regulaci tepelného režimu pasu valcovaných za. studena podle vynálezu je při-kladne schematícky znázorněno blokovým schěmatem na výkresu.jak patrno z blokověho schématu sestava zařízení podle vynälezu v daném případě z řídicího bloku. 17, což je např. minipočítač, dvou čidel 15, 15 teploty pásu B, což jsou např- fotoelektrické teplomery, čidla 18 rychlosti válcování, realizovaného např. tachodynamem a čtyř čidel 12, 12, 12, 12 tlaku media v tryskách 1 D, 10, 10, 10,což jsou v danom případě tenzometrickě snímače. Dále pak zařízení podle vynálezu sestava ze čtyř ovládacích prvků 13, 13, 13,13 regulačních ventilů 9, 9, 9, 9 v přívodních vedeních 11, 11, 11, 11, ovládacího prvku 19 střídacího ventilu 4 rozvaděcího a přepouštěcího vedení 6, 21, čídla 14 teploty média v rozváděcím vedení B, což je v daném případě odporový teploměr a čidla 18 tlaku média v rozváděcím vedení G,což je např. tenzometrický snímač. Zařízení podle vynálezu je součástí celého chla 219757dicího systemu válcovací trati, kde karter 20 váloovací stolice 7 je zpětnýínvedením 5 propojen s nádrží 1, jejíž výstup jepřes čerpadlo 2 spojen výstupním vedením 22.88 Vstupem chladiče 3. jednotlivé bloky zařízení podle vynêllezu jsou pak zapojeny tak,že výstupy čidel 15, 15 teploty pásu B a výstup čidl.a 16 a rychlosti válcování jsou zapojeny na korespondující informační vstupy h, ch, d řídícího bloku 17, k jeh-ož zpětnovazebním vstupům c, 0, c, 0 jsou připojeny odpovídající výstupy čidel 12, 12,12, 12 tlaku Inédia v tryskách 19, 10, 10,10. K druhemu informačnímu vstupu g řídicího bloku 17 je pak připojen výstup čidla 18 tlaku média v rozváděcím vedení 6 a k pátému informačnímu vstupu i výstup čidla 14 teploty média v rozváděcím vedení 6. První řídící výstupy b, b, b, 11 řídicíhobloku 17 jsou spojený s příslušnými ovlá-l, dacímí vstupy n, a, a, 3 ovládacích prvků 13, 13, 13, 13 regulačních ventilů 9,9, 9, 9 v přívodních vedeních 11, 11, 11,11, a druhý řídící výstup f s ovládacím Vstupem e ovlêídacího prvku 19 střídacího ventilu 4 rozvárlěcího a přepouštěcího vedení 6, 21 Funkce zařízení podle vynalezu je následující.Chladicí a mazací médium se přivädí z nádrže 1 prostřednictvím čerpadla 2 výstupním vedením 22 přes chladič 3, zajišťující přibližně konstantní teplotu média při různé intenzitě válcování, ke střídacímu ventilu 4 v rozváděcím a přepouštěcím vedení 6,21. Střídací ventil 4 je ovládán ovládacím prvkom 19, řízeným výstupním signálem řídlcího bloku 17 v závislosti na rychlosti válcování tak, že při nulové válcovací rychlosti se chladící a mazací médium přivádí do zpětného vedení 5 a vrací se zpět do nádrže 1. Při jakékoliv rychlosti válcování, rozdílné od nuly, je stříd-ací ventil 4 přepnut tak,že médium se přívádí do rozváděcĺho vedení G a dále přívodními vedenímí 11, 11, 11,11 na válce válcovací stolice 7 a pás B. Před válcováním je pak do programu řídí cího bloku 17 zapsán vztah mezi válcovací rychlostí a tlakem chladicího a m-azacího média v jednotlivých tryskách 10, 10, 19,10, např. rfunkční závislostí nebo tabulkou. Řídící blok 17 prostřednictvím ovládacích prvků 13, 13, 13, 13 reguluje polohu regulačních ventilů 9, 9, 9, 9 v přívodních ved-eních 11, 11, 11, 1 tak, aby v trys-kách 10, 10, 10, 10 bylo dosaženo takových hodnot tlaku, měřeného čidly 12,12, 12, 12 tlaku, jaké jsou předepsány pro každou konkrétní válcovací rychlost,měřenou čidlem 16 rychlosti válcování. Současně je čidy 15, 15 teploty měřena vstupní a výsledná teplota válco-vaného pásu 8 a podle vyhodnocené odchylky od žádané hodnoty, jsou řídicím bl-okem 17 opravovany vztahy mezi váloovací rychlostí a požadovaným tlakem V jednotlivých tryskách 10,10, 10, 10. Korekce žádaných hodnot tlaku v tryskách 10, 19, 10, 10 při změně teploty chladicího .a mazacího média se provádí řídícím blokem 17 a regulačními ventily 9, 9, 9, 9, na základě údajů čidla 14 teploty média V rozváděcím vedení 6. V případě poklesu tlaku média v rozváděcím vedení B vyšle čidlo 18 tlaku signál do řídícího bloku 17, který podle nastaveného programu určí, ve kterém z přĺvodních vedení 11, 11, 11, 11 bude potlačen tlak, které převezme hlavní úlohu a na jakou maximální válcovací rychlost bude omezen provoz válcovací stolice 7. Zařízení podle vynálezu může pracovat též tak, že při nižších rychlostech válcoväní, např. do rychlosti 3 m . s 1,je m-ožno regulovat tlak na tryskách 10, 10,10, 19 pouze v závislosti na rychlosti válcování, tzn. na základě údajů čidla 16 rychlosti válcování. Při vyšších rychl-ostech se začíná uplatňovat korekce v závislosti na údajích čidel 15, 15 teploty pásu 8 a čldla 14 teploty média v rozváděcím vedení G.Zařízení podle vynálezu může být s výhodou použito nejen u reverzních valcovacích stolic, ale i u nereverzních válcovacích stolic a válcovacích stolic uspořádaných v tandemu, aniž by se podstata vynálezu měnila.Zařízení pro regulací tepelného režimu pásü válcovaných za studena, sestävající z řídicího bloku, čtdel teploty pásu, čidla rychlosti váleoväní, čidel tlaku média v tryskách, ovládacích prvků regulačních venztilů. v přívodních vedeních, ovládacího prvku střídacího ventllu rozváďěcíího a přepouš těcí-ho vedení a čídla teploty a čidla tlaku média V rozváděcím vedení, vyznačující se tím, že výstupy čidel. 15, 15 teploty pásu 8 a výstup čidla 16 rychlosti válcovàní jsou zapojenry na odpovídající informační vstupy h, ch, di řídícího bloku 17, k je hož zpětnovazebním vstupům c, 0, c, c- jsou připojeny odpovídající výstupy čidel12, 12, 12, 12 W tla-ku média. v tryskách 210, 10, 10, 10 a k druhému informačnímu- vstupu g výstup čídla 18 tlaku média v rozváclěcím vedení 6 a k pátěmu iniormačnímlw vstupu i výstup čidla 14 teploty média- V rozváděcím vedení 6, pří~ «čemž první řídící výstupy b, b, b, b řídícího bloku 17 jsou spojený s přísľušnými ovvlácliacímí vstupy a, aľ, sr, am ovládacích prvků 13, 13, 13, 13 regulačních ventilů 9, 9, 9, 9- V přívodních vedeních 11,11, 11, 11 a druhý řídící výstup f s ovládaním vstupom e ovládacího. prvku 19 střídacího vantilu 4 rozváděcího a přepouštěcího vedení 6, 21.

MPK / Značky

Značky: studena, tepelného, regulaci, režimu, pásu, válcovaných, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-219757-zarizeni-pro-regulaci-tepelneho-rezimu-pasu-valcovanych-za-studena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro regulaci tepelného režimu pásů válcovaných za studena</a>

Podobne patenty