Hydraulické zapojení krytu štěrbiny

Číslo patentu: 219345

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rosenberg Harry, Weirich Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patří do oboru hornictví a důlního strojírenství. Řeší problém spolehlivého zakrytí štěrbiny mezi stropnicemi, případně závalovými štíty ve všech fázích manipulace s mechanizovanou výztuží při zachování možnosti vyrovnávat směr přesouvání mechanizované výztuže. Problém je řešen tak, že při upínání hydraulických stojek je stavěcí válec (16) v krytu (13) štěrbiny (21) spojen pomocí hydraulicky ovládaného přepínacího ventilu (23), řízeného servopístem (29) napojeným na tlakový prostor hydraulické stojky, s nízkotlakým přívodním potrubím (ND) tlakového média o tlaku 3 až 8 MPa, čímž je zajištěno přizpůsobivé, překrytí štěrbiny (21). Při odlehčení hydraulických stojek po dobu přesouvání mechanizované výztuže přepne vratná pružina (30) přepínací ventil (23) do blokovací polohy, takže kryt 13 je udržován ve své dřívější poloze. Vyrovnání polohy stropnice (11) vzhledem k sousední stropnici (10) se provádí pomocí třípolohového ručního ventilu (22), který podle potřeby spojuje stavěcí válec (16) buď s vysokotlakým přívodním potrubím (P) tlakového média o tlaku 25 až 40 MPa, nebo s vratným potrubím (R) a po provedeném vyrovnání se přepíná do neutrální polohy.

Text

Pozerať všetko

E 21 D 23/15 22 Přihlášeno 10 (11 79 21 rv 2416-79 32 .31 i 36 Právo prednosti od 25 i 12 78 P 28 D 8 205.5 Německá Spolková republika i 410 Zveřejněno 25 us az MA» no vvNALIIv ,A 0 mm 45 Vyddno 15 O 7 85 i 72 . Autor vynálezu WEIRICH WALTER mg., DORTMUND, ROSENBERG HARRY ing.,LUNDUNGSHAUSEN NSR 73 Majitel patentu GEWERKSCHAFT EISENHUTTE WESTFALIA, LUNEN NSR54 Hydraulické zapojení krytu štěrbinyvynález patří do oboru hornicvtví a -důlnĺho stro-jírenství. Řešĺ problém spolehlivého zatkrytí štěrbiny mezi ~stropnicemi, případně závalovými štíty ve všech fázích manipulace s mechanizovanou výztuží při zachování možnosti vyrovnávat směr př-esouväní mechanizované výztuže.Problém je řešen tak, že při upínání hydraulických stojek je stavěcí iváieic 16 v krytu 13 štěrłbiny 21 spojen pomocí hydraulícky ovládaného přepínacíh-o ventilu 23,řízeneho -serv-opíłstem 29 napojeným .na tlakový prostor hydraulické stojky, s nízkotlakým přĺv-odnírn piotrubím ND tlakoivého média o tlaku 3 až 8 MPa, čímž je zajištěno přizpů-sobivé překrytí štěrbiny 21. Při odlehčení ľiydraulických stojek po dobu přesouvání mechanizované výztuže -přepne vratná pružina 30 přepinací ventil 23 do blokovacĺ polohy, takže kryt 13 je udržován ve své dřívější poloze. Vyrovnání polohy stropinice 11 vzhledem ksousední Stropnící 10 se provádí pomoci třípol-ohového ručního ventilu 22, který podle potřeby spojuje stavěci válxec 164 buď s Vysokotlakým přívodním po-trubím P tlakového média o tlaku 25 .až 40 MPa, nebo s vratným potruibím R .a po prvovedeném Vyrovnánĺ se přepiná do neutráiní polohy.vynález řeší hydraulické zapojení krytu štěr-biny na stropnici nebo závalovêm štítě imechanizované výztuže, stavitelného příčně na směr přesouvání pomocí hydraulických stavěcích válců, které jsou napojený na zdroj tlakového média pomocí přepínacího a říclicího venitilového ústrojí.Mechanizovaná výztuž, jejíž stropnice a/nebo závalové štíty jsou opatřeny kryty štěrbiny, je známa. Kryty štěrbiny lze pomocí hydraulických stavěcích válců vysouvat příčně na směr přesouvání mechanizované výztuže a tak utěsnit štěrbiny mezi sousedními stropnicemi, nebo závalovými štíty. Rovněž je známo používat krytů štěrbiny k vyrovnání sekce mechanizované výztuže při přesouvání, případně k vedení sousední sekce.je zname hydraulické zapojení krytu štěrbiny, opatřené hydraulický řízenými dvoucestnýmřventily a ručními řídicími ventily. Hydraulické zapojení je Vytvořeno tak, že stavěcí válce krytu štěrbiny jsou při odlehčení hydraulických stojek automaticky spojený s vysokotlakým přívodním potrubím tlakového média a při upínání hydraulických stojek se automaticky napojí na vratné potrubí. Aby bylo možno mechanizovanou výztuž vyřizovat, jsou stavěcí válce krytu štěrbiny vytvořeny jako dvojité válce, jejichž jeden prostor je napojen na hydraulícky řízený dvouoestný ventil, kdežto druhý je napojen na ruční řídící ventil pro vyřizování sekce mechanízované výztuže. Protože při upínáni hydraulických stojek jsou stavěcí válce krytu štěrbiny odlehčeny, není záruka, .že nedojde k samovolnému posunutí krytu štěrbiny a tím k odhalení štěrbiny. Při přesouvání sekce mechanizo-vané výztuže jsou stavěcí válce krytu štěrbiny pod plným provozním tlakem, nemůže se kryt štěrbiny. .přizpůsobovat měnícím se podmínkáxm, což ztěžuje přresouvání sekce a může způsobit i její zablokování.Účelem vynálezu je odstranit tyto nedostatky a umožnit použití jednoduchých stavěcích válců, místo válců dvojitých.Úloha je řešena vytvořením hydraulického zapojení krytu štěrbíny na -stropnici nebo závalověm štítě mechanizované výztuže,stavitelného příčně na směr přesouvání pomocí hydraulických stavěcích válců, které jsou napojený na zdroj tlakového média pomoci přeàpínacího a řídiciho ventilového ústrojí, jež .se od známých provedení podle vynálezu liší tím, že vysouvací prostor stavěcího válce je potrubím spojen s přepínacím a řídicím ventilovým ústrojím, které obsahuje hydraulický ovládaný přepínací ventil, jehož vstup je napojen na nízkotlaké přívoclní potrubí tlakového média a jeho výstup je spojen s vysouvacím prostorem stavěcího válce, přičemž hydraulický ovládaný přepínací ventil je v pracovní poloze při upnutých hydraulických stojkách mechanizované výztuže.Avby se zabránilo samovolnému nežádou 4címu pohybu krytu štěrbiny při upínání hydraulických stojek, jež by mohl způsobit odkrytí štěrbiny, je podle vynálezu hydraulicky ovládaný přepínací ventil opatřen servoválcem, napojeným na tlakový upínací prostor hydraulické stojky.Pro zajištění nastavené polohy krytu štěrbiny je podle vynálezu hydraulický ovládaný přepínací ventil opatřen vratnou pružinou, zapojenou proti servoválci, pro přepnutí hydraulický ovládaného přepínacího ventilu do blokovací polohy.Pro vyřizování odlehčené sekce výztuže obsahuje přepínací řídící ventilové ústrojí podle vynálezu třípolohový ruční ventil a hydraulický ovládaný přepínací ventil, jejichž výstupy jsou spojeny s vy-souvacím prostorem stavěcího válce a jeden vstup třípolohového ručnílh-o ventilu je spojen s vysokotlakým pří-vodním potrubím tlakového média, kdežto jeho druhý vstup je spojen s vratným potrubím, přičemž v první krajní poloze třípolohového ručního ventilu je vysouvací prostor spojen s vratným potrubím,v druhé krajní poloze s vysokotlakým přívodním potrubím a ve střední poloze je odpojen jak -od vyvsokotlakého přívodního potrubí, tak i od vratného potrubí.Pro zabránění vniknutí tlaku z Vysokotlakého potrubí do potrubí nízkotlakého, případně úniku tlaku z nízkotlakého potruabí do vratného potrubí je podle vynálezu hydraulicky o-vládaný přepínací ventil spřažen s třipolohovým ručním ventilem, přičemž při první krajní poloze i druhé krajní poloze třípolohověho ručního ventilu je hydraulický přepínací ventil nuceně v blokovací poloze.Pro snadný pohyb krytu štěrbiny je podle vynálezu stavěcí valec opatřen pístnicí,jež je kloubově připojena na kryt štěrbiny,jehož horní rameno je umístěno pod vrohní stenou stropníoe.Hydraulické zapojení krytu štěrbiny, vytvořené podle vynálezu zajišťuje krytí štěrbiny í vyrovnávání sekce výztuže pomocí jednoduchých stavěcích válců. Krytí štěrbiny je zajištěno při všech manipulacích se sekcí mechanizované výztuže a ve všech jejích polohách. Možností připojit stavěcí válce krytu štěrbiny na nízkotlaké přívodni potrubí tlakového média se zajišťuje, že kryt štěrbiny nebráni potřebnému pohybu sekce mechanizované výztuže při jejím přesouvání a upínání, přičemž štěrbina zůstavá trva-le zakryta. Dále je zabráněno tomu,aby tlakové médium z potrubí o vyšším tlaku nepronikalo nežádoucím způsobem do potrubí o tlaku nižším, případně do potrubí vratného.Příklad provedení hydraulického zapojení krytu štěrbiny, vytvořeného podle vynálezu, je znázorněn na výkresu. vStropnice 11 a sousedni stropnice ll jsou proti nadloží 12 vzepřeny na výkrese neznázorněnými hydraulickými stojkami. Do boku každé stropnice je zasunut kryt 13štěrbiný ühelníkovitého tvaru, tvorený svislým ramenem 14 a k němu pravoúhle uspořádaným horním ramenem 15, zasunutým z boku do stropnice 11, případně sousední stropnice 1 D pod její vrchní stěnou. Uvnítř stropnice 11 i sousední stropnice 1 U jsou umístěný stavěcí válce 16, z nichž každý je pĺstnicí 17 pomocí vodicího členu 18 spojen se svislým ramenem 14 krytu 13 štěrbiny 21. Působením tlakového média, přivvedeného do výsouvacího prostoru 19 stavěciho válce 16 výsune se kryt 13 až k narážce na postranní ploše 2 D sousední stropnice 10, čímž je štěrbína 21 mezi stropnici 11 a sousední stropnici 1 I uzavíena.Každá sekce mechanizované výztuže je opatřena přepínacim a řídicím ventilovým ústrojíąm sestávajícím z trípolohového ručního ventiílu 22 a hydraulický ovládaného přepínacího ventilu 23, jehož výstup je pomocí prídavného potrubí 24 napojaen na spojovací potrubí 25, uspořádané mezi výstupem třípolohového ručního ventilu 22 a výsouvacím prostorem 19 stavěcího válce 16 krytu 13 štěrbíny 21.Pracovní vstup 26 třípolohového ručního vventilu 22 je napojen na vysokotlaké prívodní potrubí P tlakového média a jeho Zpětný výstup na vratné potrubí R. Třípolohoľvý ruční ventil 22 je přesta-vitelný do tří poloh, a to první krajní polohy A, střední polohy B a druhé krajní polohy C. V první krajní poloze A je spojovací potrubí 25, vedoucí k vysouvacímu prostoru 19 stavěcího válce 16, propojeno lS vratným potrubím R, kdežto v druhé krajní poloze C s vysokotlakým přívodním potrubím P tlakového média o tlaku 25 až 4 D MPa. Ve střední poloze B je spojovací potrubí odpojeno jak od vys-okotlakého přívodního potrubí P, tak i od vratného potrubí R.Hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 je svým vstupem 28 napojen na nízkotlaké přívodní potrubí ND tlakového média o tlaku 3 až 8 MPa. je ovládán servoválcem 29,spojeným s tlakovým prostorem na výkrese neznázorněných hydraulických stojek. Když jsou hydraulické stojky pod tlakem,ustaví servoválec 29 hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 do polohy, v níž vysouvací prostor 19 stavěcího válce 16 je pomocí spojovacíh-o potrubí 25 a prídavného potrubí 24 spojen s nízkotlakým přívodním potrubím ND. Při odlvehčení stojek .se odlehčí i servoválwec 29 a vratná pružina 39 přepne hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 do polohy, V níž je prídavné potrubí 24 zablokováno. Na vzájemné propojená spojovací potrubí 23 a prídavné potrubí 24 je napojen přetlakový ventil 31, který spojí vyisouvací prostor 19 s vratným potrubím R,když tlak ve vysouvacim prostoru 19 překročí povolrenou mez.Prstencove prostory 32 stavěcí-ho válce 16 jsou spojený s vratným potrubím R pomoci na výkrese neznázorněných spojek.Hydraulické zapojení krytu štěrbiny, vytvorené podle výnálezu, pracuje taktoPři upínání na výkrese neznázorněných hydraulických .stojek působí upínací tlak na servoválrec 29, který přesune hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 do polohy,v níž je vysouvací prostor 19 stavěcího válce 16 spojen s nízkotlakým přívodním potrubím ND.Tím je kryt 13 štěnbiný 21 vysunut a přitvlačen k narážce na postranní ploše 20 sousední stropnice 11, čímž je štěrbina 21 bezpečně překryta horním ramenem 15 krytu 13. Kryt 13 zůstává v této poloze po celou dobu, po kterou jsou hydraulické sto-jky upnuty. Při pleněni mechanizované výztuže se tlaik v hydraulických stojkách sníží. Tím klesne i tlak v servoválci 29. Vratná pružina 3 D, působící proti v-servoválcí 29,přesune hydraulický ovládaný přepíznací ventil 23 do druhé polohy, v níž je přídavné potrubí 24 zablokováno. Pokud je t-řípolohoavý ruční ventil 22 ve střední poloze B, je zablokoväno i spojovací potrubí 25,kryt 13 je stavěcím váloem 16 udržován v dřívější poloze. Kryt 13 tvoří tak pri přesouvání sekce mechanizované výztuže vedení stroptnice 11 podél postranni plochy 20 sousední str-opnice 1 U.Protože stavěcí válce 16 krytu 13 jsou pod tlakem 5 až 8 MPa, kdežto přesouvání sekce se děje pod tlakem 25 až 40 MPa, nemůže kryt 13 způsobit zpříčení sekce mechanizouvané výztuže při jejím přesouvání. Pokud by z nějakých mimořádných důvodů vznikl mimořádný boční tlak na kryt 13,takže by ve vyąsouvacím prostoru 19 Stavěcího- válce 16 vzlnikl tlak, překračující povolsenou mez, umožní přetl-akový ventil 31 přiměřené zasunuti krytu 13 do stropnice 11. Při následujícím upínání hydraulických »stojek se servoválec 29 opět uvede v činnost, jak dříve popsáno.Pokud je nutno změnit -vyrovnání stropnice 11 vzhledem k sousední stropnici 10,učiní se tak při odlehčených hydraulických stojkách pomocí třípolohowvého ručního ventilu 22. e-li třeba zvětšit vzdálenost mezi stropnici 11 a sousední stropnici 10, přesune se třípolohový ruční ventil 22 do druhé krajcní polohy C. Tím se do vysouvacího prostoru 19 stavěcího válce 16 přívede z výsokotlakého přívodního potrubí P tlakové médium o tlaku 25 až 40 MPa, což vyvolá dosta-tečnou sílu, aby se vypleněná sekce mzechanizované výztuže odtlačil-a od upnuté sousední stropnioe 1 D směrem vzhůru proti sklonu sloje. Protože hydraulické stojky jsou vypleněný, je serivováluec 29 bez tlaku a vratná pružina 39 udržuje hydraulický ovládaný přepílnací ventil 23 v blokovací poloze. je-li tňeba zmenšit vzdálenost mezi stropnici 11 a sousední stropnici 10, prepne se třípolohový ruční ventil 22 do první krajní polohy A, v níž je vysouvací prostor 19 stavěcího válce 16 spojen s vratnýmpotrubím R. Vyjpleněiná sekce se přisune půvsobením gravitace. I V tomito případě je hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 lv blolko-vací poloze.Pro zvýšení elpolehlivosti funkce hydraulického zapojení je třípolohový ruční ventil 22 a hydraulický ovládaný přiepínací ventil 23 spřažen tak, že v první krajinĺ poloze A V druhé krajní poloze C třípolohovéhoručního ventilu 22 je hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 nuceně V blokovací poloze.Ve lslojích vodorovných, nebo jen mírně sklenených, kde nelze spoléhat na gravitační působení, lze kryty 13 umístit po obou stranách stropnice 10, případně sousední etropnice 10.1. Hydraulické zapojení krytu štěrbiny na stropnici nebo závalovém štítě mechanizované výztuže, staviteliného příčně na směr přesouvání pomocí hydraulických stavěcích válců, které jsou napojený na zdroj tlakového média pomocí přepínacího a řídicího ventilového ústrojí, vyznačené tím, že vysouvací prostor 19 stavěcího valce 16 je potrubím spojen s přepínacím a řídicím ventilovým úlstrojím, kiieré obsahuje hydraulicky ovládaný přepínací ventil 23, jehož vstup je napojen na nízkotlaké přívodní potrubí ND tlakového média a jeho Výstup je spojen .s vysouvacím prostorem 19 stavěcího válce 16, přičemž hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 je v pracovní poloze při upnutých hydraulických istojkach mechanizované výztuže.2. Hydraulické zapojení podle bodu 1,vyznačené tím, že hydraulický ovládaný přepínaci ventil 23 je opatřen servoválcem 29, napojeným na tlakový upínací prostor hydraulické stojky.3. Hydraulické zapojení podle bodů 1 a 2, .vyznačené tím, že hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 je opatřen vratnou pružinou 30, zapojenou proti servoválci 29, pro přepnutí hydraulický ovládamého přepínalcího ventilu 23 d-o blokovací polohy.4. Hydraulické zapojení podle bodů 1, až 3, vyznačené tím, že přepín-ací řídící ven tilové ústrojí obsahuje třípolohový ruční ventil 22 a hydraulický ovládaný přepínací ventil 23, jejichž výstupy jsou paralelně .spojený s lvyisouvacím prostorem 19 a pracovní vstup 26 třípolohového ručního ventilu 22 je spojen s vysokotlakým přívodním potrubím P pracovního média,kdežto jeho druhý vstup je napojen na vratné potrubí R, přičemž v první krajní poloze A třípolohového ručního ventilu 22 je vysouvací prostor 19 spojen s vratným potrubím R 1, V druhé krajní poloze C s Vysokotlakým přívodním poItrubím P a ve střední poloze B je odpojen jak od vysokotlakého přívodního potrubí P,tak i od vratného potrubí (R).5. Hydraulické zapojení podle bodů 1 až 4, vyznačené tím, že hydraulický ovládaný přepínací ventil 23 je spřažen s třípolohovým ručním Vesrrtílem 22, přičemž při první krajní poloze A i druhé krajní poloze C třípolohového ručního ventilu 22 je hydraulický ovládaný přeipínací ventil 23 nuceně V blokovací poloze.6. Hydraulické zapojení podle bodů 1 až 5, vyznačené tím, že -stavěcí válec 16 je opartřen pístunixcí 17, jež je kloubově připojena na kryt 13 štěrbiny, jeholž horní rameno 15 je ufnístěno pod vrchní stěnou stropnice.

MPK / Značky

Značky: štěrbiny, krytu, hydraulické, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-219345-hydraulicke-zapojeni-krytu-sterbiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulické zapojení krytu štěrbiny</a>

Podobne patenty