Směs pro výrobu rukavic máčením

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká směsi na bázi polyvinylchloridu k výrobě rukavic, zejména rukavis s vnitřní textilní vložkou, máčením. Dosud se jako základ těchto past používá vysoce viskózní polyvinylchlorid, příp. s malým množstvím polymeru o nízké viskozitě. Jeho solvatace je tak rychlá, že znemožní nežádoucí proniknutí směsi textilem. Dosažení dostatečně rychlé solvatace u polymerů o nízké viskozitě je možné při použití větších množství rychle solvatujících změkčovadel, což se však projeví jejich zvýšenou migrací ve výrobku. Tyto nedostatky nevykazují směsi k máčení na bázi nízkoviskózního polyvinylchloridu, jejichž podstatou je, že obsahují na 100 hmotnostních dílů polymeru 100-130 hmotnostních dílů změkčovadel a 1-20, s výhodou 3-10 hmotnostních dílů účinného solvatačního činidla, kterým je glykoléter obecného vzorce HO-(CH2)X-OR, kde x je celé číslo od 2 do 6 a R je alkylová skupina s 14 atomy uhlíku. Příkladem použitelných solvatačních činidel je etylénglykolmonoetyléter, etylénglykolmonoetyléter a etylénglykolmonobutyléter.

Text

Pozerať všetko

(403 Zveřejněno an 07 32 OMI mo WNMHV (45) Vydáno 15 06 85 A ONE(75) , . - Antol. vynálezu VARHANIK IIRI 111 g., KROMERIZ, OTEPKA LUBOMIR, MA-CIHACEK(54) Směs pro výrobu rukavlc máüenímvynález se týká směsi na bázi polyvínylchloridu k výrobě ruvkavic, zejména rukavíc s vnitřní textilní vlo-žkou, máčením.Dosud se jako základ těchto past použí-Vá vysoce vřskóznĺ polyvínylchloríd, přĺp. s malým množst-vím Ipolymeru o nízké viskozítě. jeho solvćrtac-e je tak rychlá, že znemožní nxežájdoucí proniknutí směsi cext 1 ~lem. Dosažení dostatečně «rych 1 é .solvatace u poIymerů o nízké viskorzttě je možné při použití větších množství rychle solv-atujících změkvčovadel, což se však projeví jejich zvýšenou mígraoí Ve výrobku.Tyto nedostatky nrevýkazují směsi k máčení na bázi nízkovisvközního polyvinylchloridu, jejichž podvstaďou je, že obsahují na 100 hmotnostních »dílů po-lymoru 100 ~ 130 hmotnowstních ldílů změk-čovadel a 1-20, s výhodou 3-10 hmotnostních dílů účinného solvatačnĺho čínidlva, kterým je gvlykoléte-r obecného vzorce H 0 ~CH 2 xOR, kde x je celé číslo od 2 do 6 a R je alkylová skupina s 1-4 atomy uhlíku. Příklandem použi-telných solvatačních činídel je etylénglykolmonoetýléber, e|ty 1 énglykolmownoetylétor a notylénglykolmonoubutyléjbe-r.vynález se týka složení směsi pro výrobu rukavic z polyvinylchloridu máčením.Rukavice z polyvinylchloridu vyrobené máčením nalézají uplatnění převážně jako pracovní rukavice pro mokré a chemické provozy, kde .se os-vědčujue jejich výborná odolnost vůči vroztokům kyselín -a něktuerým typům organických rozpouštědel. Vzhledem k -dlouhodobémuv používání je nutné z hygienických důvodů vyrábět tyto rukavice s podkladovou textilní vložkou na bázi bavlny. Konstrukční skladbě ruk.a-vic je pak přizpůs-obena technologie máčení.Pro výrobu irukavic je známa a používána technologie teplého máčení, která spočíva v tom, že kovová nebo jiná porcelánová, dřevěná forma s nasazenou textilní podší-vkou .se vyhřejwe na 150-180 C a pak se bezprostředně rychle ponoří do připravrené polyvinyichloridové směsi a pomalu »se vysouva ~tak, aby postupně docházelo ke stékání a odkapání přebytečně pasty. Při ponoření vyhřáté formy s textilní podšívkou nastáva v bezprostředním okolí formy urychlená solvatace pasty, takže nedochází k penetraci pasty podšívkou a přilepení na formu. Po odkapání přebytečné pasty je form-a s lícovým nánosem na textilní podšívce vyst-arvena želatinačním teplotám 180-200 stupňů Celsia, pak ochlazena a rukavice jsou separovány od formy.Používaná technologie je velmi citlivá na složení plastisolu, ale především na druh použitého polymeru. V současné -době se používá vysok-oviskózní polymer s velkou citlivostí na solvataci vlivem zvýšené teploty, případně jeho »kombinace s minimálním množstvím nízakovi-skózního polymeru.Praxe ukazuje, že pro účely máčení lze za nízkovitskózní polyme-ry považovat -ty, jejichž viskózita za daných podmínek je nižší než 10 000 mPa.s, ostatní polymery .se považují ze vysokoviskózní. Tento polymer dává při vysokém měkčení vysokoviskózní pasty, které vykazují nízkou st-abili-tu viskozity.Plestisol pripravený z toho-to polymeru vyhovuje však bez výhľad technologii máčení. solvatace pasty během ponoření předehřáté formy a bezprostředně poté je natolik rychlá, že nedojde k penetraci textilní podšívkou a přitom není nutné používat přídavek wrychlesolvatujících změkčovade-l jako diibutylftalátu nebo butylbenzylftvalätu. Ostatní nízkovisikózní emulzní nebo mikrosuspenzní apolymery v kombinaci S čistým dioktylftalátem dávají sice vhodnou viskozitu pasty pro máčení, .ale solvatace pasty po ponoření formy s textilní podšívkou je pomalé, takže dochází k penetraci p-asty podší-vkou a přilepení na formu.vhodným scložením směsi změkčov-adel, tj. použitím asi 50 Ú/o rychlosolvatujícího dibutylftalátu v kombinaci s dioktylftalátem lze sice nastavit »rychlost solvatace pas-ty tak,-aiby nedocházełlo k penetraci pasty podšívkou, na druhé straně ale dochází k vyso 4kému nárůstu vískozity během skladování pasty, cožyzn-ačně omezuje použití V provozních podmínkách. Mimo to se použití zvýšeného množství těkavějšího drbutylftalátu prejavuje u finálních výrobků zvýšenou migrací spojenou se ztužováním výrobku.Účelem vynálezu je tedy nalézt vhodné složení -směsi polyvinylchloridu pro mäčení při použití běžných nízkoviskóz-ních .polymeru tak, aby byly odístraněny výše uvedené ne-výhody.Bylo zjištěno, že tento požadavek .splňuje směs, jejíž podstatou je, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů poly-vinylchlorídu o viskozitě 500-1500 mPa.s a K hodnotě 65-75, 100-130 hmotnostních dilů změkčovadel ftvalátového typu a dále 1-20, ~s výhodou 3-10 hmotnostních dílů solvatačniho činidl-a, kterým je glykoléte-r obecného vzorce Ho-cHzlx-OR, kde x je celé číslo od 2 do 6 a R je alkylová skupina s 1-4 a-tomy uhlíku.Vhodn-ost laboratorně pripravovaných polyvinylchlo-ri-dových směsi pro máčení byla ověřována srovnáváním měření časového nárůsstu viskozity při teplotě 60 °C a -smykové rychlosti 24,3 -s-i. ako vyhovující srovnávací standard byla použita směs vysokoviskózního polymeru v kombinaci s nízkoviskozním polymerem, která je ověřeno v dlouhodobém provozu. Viskozitní měření byla prováděna v minutových intervaloch po dobu 15 minut.Vzhledem k výše popsané chairaektveristice teplého máčení je rozzhodující dosažení oo možná nejvyšší viskozity v prvé mlnutě měření a pak další strmý nárůst. Při měření viskozlty standardní směsi byl-o dosaženo v první minute hodnoty viskozíty 1100 mPaas a další ~črasový ná~růst vvyjádřený smě-rnicí přímky k 0,7.Hodnota počateční viskozity ~v první minutě aľsmérnicte přímky na-růs-tu viskozity tvoří základní veličiny, které určuji vhodnost směsi pro technologii teplého máčení. Při dosažení stejných nebo vyšších hodnot obou veličín lze s vysokou pravděpodobnosti předpokiádat vhodnos-t směsi pro technologií máčení, tedy skutečnost, že pasta nebude penet-rovat textilní podšívkou.Pomocí této metody byl-o zjištěno, že těkave organické látky na bazi glykoléteru například etylénglykovlmonometyiéter, etylénglyko-lmonoetyléter a etylénglykolmonobu-tyléter vykazuji ve .směsi s p-rimáać-nimi zmškčovadly diok-tylttalátem a dibutylftalátem synergický účinek ve smyslu u-rychnení solvatace polyvi-nylchloridové pasty vlivem zvýšené teploty. Použití některé z těchto glykoléterů, s výhodou však etylénglykolmonoetyléteru v ~pas~tách umožňuje připravit vyhovující směs pro technologii na bázi nizkovisközních polyvinylchloridorvých polymerů s minimalním množstvím dibutylitalátu jako rychle .solvatujícího změkčo 219019vedla, které má jinak -ve -větším množství nlepřízníłvý VIŤV na stabilitu viskozity a v konečném výrobku se projevuje zvýšenou migrací. Část nízkovizskozního polyme-ru lze i při použití .látek na bázi glykoléteru n-ahnadit ve směsi plnicím suspenzním poly~ merem.příkladů složení směsi při použití nizkovis~ kózního polyvinylchloridu a někiterého z glykoléterů a srovnání se standardní recepturou na bázi vysokoviskôzního polymeru. Viskozivta uváděná jako charakteristika jednotlivých poxlymerů je uváděna Vždy jako-viskozita pla-s-tizsolu připraveného ze 100 hmotnosvtních dilů polyvinylchloridu a 100 hmotnostních dílů dioktylftalátu měřena ihned po namíchání při 25 °C a smykové rychl-osti 24,3 s-í, Přĺklad 1»epoxybutylester mastných kyselín ikoanplexní barnatoskademnaitý stabilizátor titaarrová bělobaepoxybu-tylester mastných kyselín komplexní barn-at-okuademnattý stabilizátor titanová bělorbaepoxy-bultylwester mastných kyselín komplexní ba-rnatokademna-tý stabilizátor Ititan-ová bělobaSměsi uvedené V jednotlivých příkladech byly připraveny svtejným způsobem zamicháním všech složek V rychlomíchačce při 500 ot/min. jednu hodinu po namíchání směsi byla výše popsaným .způsobem změřenza viskozita směsi při B 0 °C ~a smykové rychlosti 24,3 s 1 a nárůet lviskozity v minutevých inrterivalech po dobu 15 minut. Rozhodujĺcĺ hodnota lviskozi-ty V prvni minutě měření je dále označována jako viskozita 60/1 a nárůst viskozity jako smernice přímky k hodnoty ve 2. slowpci iv příkladech 2 ~ 9. K porovnání účinnosti jsou uvedeny i hodnoty viskozity stvejných směsi bez solvatačniho činí-dla na bázi glykolěteru hodnoty v 1. sloupci v příkladech 2-9. Uvedená množství složek se -rozumějí vie hmotnostních dĺltech.epoxybutylxester mastných kyselín komplexní barnatokademnatý stabilizátor ti-tanovä bělohía.komplexní barnat-okademnatý stabilizátor ntiłtanoívá bě 1 ob~aepoxybutylaeslter mastných kyselín komplexní barnatoka-demnatý stabilizátor titanorvá bělobauepoxybutyílester mastných kyselín komplexní barnatokąa-demn-atý stabilizátorwepoxybutylestre-r mastných kyselín komplexní bez-rnatokademnatý stabilizátor tivtanová bě-lolba

MPK / Značky

Značky: výrobu, rukavic, směs, máčením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-219019-smes-pro-vyrobu-rukavic-macenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směs pro výrobu rukavic máčením</a>

Podobne patenty