Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušení

Číslo patentu: 218767

Dátum: 15.04.1985

Autor: Rathuský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušení, které sestává z otočného a axiálně nehybného vřetena uloženého v nosných ložiskách v základu, přičemž jeden konec tohoto vřetene je připojen k ústrojí pro vyvozování otáčivého pohybu a druhý konec je opatřen trnem, který je určen pro uchycení zkušeného ložiska za otvor a zasahuje do dutiny souosého pouzdra, ve kterém je vytvořen úložné místo pro uložení zkoušeného ložiska za vnější obvod, přičemž k pouzdru je zpravidla připojen dynamometr, vyznačené tím, že pouzdro (5) je svou úložnou částí (6) vytvořenou jako díra nebo jako čep uloženo otočně na nejméně jednom pomocném ložisku (7), přičemž pouzdro (5) je uloženo axiálně suvně a pomocné ložisko (7) spočívá na vnější válcové ploše nebo ve vnitřní válcové ploše úložného dílu (8) připojeného k základu (18).

Text

Pozerať všetko

Autor vynaiezu RATHUSKÝ IIŘÍ, BRNO54 Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušenlvynález se týká zařízení k upnutí ložiska při jeho zko-ušeni, zejména radiälního valivého ložiska s tésiíěním při zjišťování jeho momentu tření.Na zařízeních ke zjišťovaní třecího momentu se obvykle zkoušeji valivá ložiska,která jsou jedním kroužkem uložena na otáčejícím se trnu, zatímco druhým kroužkem ložiska spočíva v pouzdře. Trn je upnut V rowtujícím vřetenu. Pouzdro je připojeno na jeden konec pružného členu, jeho-ž druhý konec je ukovtven. Při zkoušení se za otáčení jednoho~ ložislça s trnem indikuje zejmé« na snímačom změna polohy pouzdra, tedy jeho natočení, což je únlěrné deformaci pmužného členu a způsobené třením ve zk-oušeném ložísku. Výsledky měření jsou však zatíženy chybou, nebol vlivem radiálního a axiálního házení r-otujícího knoužku zkoušeného ložiska dochází ke kmitaní pouzdra a tím i celého systémLL-Zjištění měřaenétro parametra je pak nepřesné a závisí na odhadu obsluhy. Zařízení s obvyklým výměnným příslušenstvím -obsáhne poměrně značný průměrný rozsah ložisek, přičemž chyby jsou rozdílné pro různé průměry zkoušených iožisek a různé otáčky vřetena. Opa« kovaná měření pak skýtaji rozdílné hodnoty a zkoušky pak nejsou reprodukovatelné.Uvedené nevýhody jsou ve značné mířeodstraněny u zařízení podle vynáiuezu, jehož podstata spočíva v tom, že pouzdro je svou úlo-žnoo částí vytvořen-ou jako díra nebo jak-o čep uloženo otočné na nejméně jednom pomocném ložiska, přičemž pouzdro je uloženo iaxiálně suvně a pomocné ložisko spočíva na vnější váicoxré plošve nebo ve vnitřní váloové pioše úložného dílu připojeného k základu. Další podstata vynále-zu spočíva v tom, že pomocné ložisko je souose s trnem. Další. podstata vynálezu spočíva -v tom, že úložný díl je pevně spojen s pomocným ložiskem a pouzdro je úlo-žnou částí axiálně suvné po vnějším nebo vnitřním kronžku pomocnéhvo ložiska. Další podstata vynálezu je v tom, že pouzdro je pevně spojene s pomocným i-ožiskem a je pro» střednictvím tohoto pomocného ložiska axiálně suvné po vnitřní nebo vnější váloové pioše úložného dílu. Další podstata vynalezu je v tom, že pouzdro je pevně spojeno s vnějším nebo vnitřním knoužkem pomocného ložiska a úložný díl je pevně spojen s vnitřním nebo vnějším kroužkem pom-oonéh-o ložiska, které je Vytvořeno zpravidla jako axiáině volné, valivé nebo kluzné, zejména hydro-3 tatické.Další podstata vynálezu spočíva v t-om,že pouzdr-o a úložný díl jsou pevně spojeny s pomocným ložiskem, přičemž pouzdroje prostřednictvím pomocného ložiska a úložného dílu suvně uspořádáno zpravidla V nosných loži-skách. Další podstata vynálezu j-e v tom, že úl-ožný díl je vůči trnu axiálně p-osuvný a zařízení j.e opatřen-o aretačním prvkem polohy úložného dílu vůči trnu. Další podstata vynálezu je v tom, že úložný díl je uspořádán neot-očně. Další podstata vynälezu je V tom, že úložný díl je uspořádátn otočně, přičemž je připojen k reverzačnímu náhonnému ústrojí k vyvozoväní otáčivého pohybu. Další podstata vynálezu spočíva V tom, že úložný díl je uchycen ve stojanu přesuvném podél osy trnu a opatřeném fixačním pr-vkem polohy stojanu vůči trnu.Zařízení podle vynalezu znavčně omsezuje kmitání celé soustavy a umožňuje spolehlivé a reprodukovatelné měření. Axiální souosost pouzdra vůči trnu a jeho otočné uložení na pomocném ložisku při zabranění jeho další plohybliv-osti zajišťuje optimální usazení oběžných drah kroužků zkoušeného ložiska, omezení vzájemného vyklopení kro-užků a tím též optimální podmínky chodu, nutné k objektivnímu měření. Zařízení podle vynálezu může být použito pno zkoušení různých typů valivých ložlsek, zejména kuličkových s ltěsněním, a též přezkoušení axiálně volných valivých ložlsek .a kluzných ložlsek.Zařízení je dále vysvětleno na příkladných prvovedeních zařízení podle vynálezu,která jsou na obr. 1 a na obr. 2 znázorněna v nárysněm řezu.Zařízení na -obr. 1 je určeno k zjišťování momentu tření a sestava z otočného vřetena 2, které je na jednom konci ropatřen-o řemenicí 16, kterou je zařízení připojeno k nezakresl-enému náhonnému ústrojí k vyvozování otáčivého pohybu. Na druhém konci vřetena 2 z ně souose vystupuje trn 3,který je na vřeteni 2 naražen svou kuželovou stopkou a upnut šroubem. Vystupující konec trnu 3 je opantřen opěrným nákružkem a válcovou úložnou plochou, na níž je svým vnitřním kroužkem nalisováno zkoušené ložiskol, v. tomto případě je~dno~řadé radiální kuličkové s těsněními. Vnějšíkroužek zkoušeného ložiska 1 je nalis-ován v dutině 4 pouzdra 5. Toto pouzdro 5 je otočně uložteno na pomocném ložisku 7, které je svý-mi rozměrypodstatně menší než zkoušené ložisko 1. Pomocné ložisko 7 je v tomto případě jednořadé radialní kuličkové 1 ožisko, které je svým vnějším kroužkem axiálně suvně uloženo V úložné části B pouzdra 5, vytvořené v tomto případě jako díra. Pomocné ložisko 7 je nalisováno vnitřním kr-outžkem na úložném »dílu B, který je šrouby upevněn na stojanu 11, který je pře 4suvný podél osy trnu 3, ajehož poloha je .tixována pomocí fixačního prvku 17, napříkla-d šroubu, k základu 18. Na pouzdře 5 je dále upevněno rameno 13. jeden jeh-o konec je ve styku s pružným členem 14 ve tvaru ploché pružiny a druhý se sní-mačem 15,který s pružným členem 14 tvoří dynamometr.Zařízení na obr. 2 se od předchozího liší tím, že rameno 13 je jedním koncern ve styku s pružným členem 14 a snímačem 15. Pomocné l-ožisko 7 je v tomto případě jednořadé válečk-ověho typu NU, které dovoluje axiální změnu p-olohy kroužků tím, že je axiálně volně, rozebínatelné. jeho vnější kr-oužek je nalísován v úložné části B pouzdra 5, vytvořené v tomuto případě jako díra a vnitřní krouižek na úložném dílu 8. Úložný díl 8 je otočně uložen v nosných ložiskách 9 pomocného vřeteníku 10, který je ve stojanu 11 .axiálně přesuvný a jeho. poloha je fixována aretačním prvkem 19, například šroubem. Konec úložného dílu 8 odvráoený pomocnému ložisku 7 je opatřen jinou řemenicí 12, kterou je úložný díl B spojen s nezakresleným reverzačním nahonným ústrojím k vyvozování otáčivého pohýbu.Při zk-oušení na plopsaných zařízeních je utřením vznikajícím při otačení ve funkčních plochách zkoušeného ložiska 1 .a případně v třecích plochách těsnění unášeno pouzdro 5 s ramenem 13 ve směru rotáčení. Snímačem 15 jsou změny polohy pouzdra 5 snímány, signál je přiváděn na indikační přístroj a jeho průběh je případně registrován zapisovačem. Při měření na zařízení podle obr. 1 je vyloučeno zkreslení vzniklé deformacemi a chvěním systému za otáčeni a hodnota naměšeného třecího momentu,která je úměrnü velikosti natočení pouzdra 5, je pouze nepatrně zmenšena o tření v pomocném ložisku 7. Tato drobná nepřesnost je však pro převažující většinu zkoušených ložlsek prakticky zanedbatelná. V uspořádání podle obr. 2 je však i tato nepřesnost měření odstraněna, nebot tření v pomocném ložisku 7 se eliminuje měřenim za střídavého pomalého otáčení úložného dílu 8 jedním a druhým směrem a tedy i vnitřního kroužku pomooného ložiska 7,když ze dvou takto naměřených hodnot je vypočítána střední hodn-ota. Pro větší použitelnost se trn 3 a pouzdro 5 zhotovují jako záměnné, takže je m-ožno zkoušet široký rlozměrový rozsah až do maximálního průměru o-hraničeného rozměrem ramene 13. Zařízení je možno použít i pro jiné druhy zkoušek, například na únik plastického maziva z ložlsek s těsněními.1. Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušení, které sestává z -ot-očného .a axiálně nehybnéh-o vřetena uloženého V nosných 1 ožiskách v základu, přičemž jeden koneotohoto vřvetene je připojen k ústrojí pro vyviozování otářivého pohybu a druhý konec je -opatřen trnem, který je určen pro uchycení zkoušeného ložiska za otvor a zasahuje do dutiny souosého pouzdra, ve kterém je Vytvořeno úložné místo pro uložení zkoušeného ložiska za vnější obvod, přičemž k pouzdru je zpravidla připojen. dynamometr,vyznačené tím, že pouzdro 5 je svou úl-o-žn-o-u částí 6 vyrtvIořen-ou jako díra nebo jak-o čep uloženo otočzně na nejméně jednom pomocném l-ožisku (7), přičemž pouzd-ro 5 je uloženo axiálně suvně a pomocné ložisko (7) spočívá na vnější váloové pl-oše nebo ve vnitřní válc-ové ploše úložného dílu 8 připovjenéh-o k základu 18.2. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že pomocné ložisko 7 je souosé s trnem 3.3. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že úložný díl 8 je pevně spojen s pomocným ložiskem 7 .a pouzdro 5 je úložnou částí 6 ~axiálně suvné po vnějším neb-o vnitřním kroužku pomocněho ložiska 7.4. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že pouzdro 5 je pevně spojene s pomocným ložiskem 7 a je prostřednictvím pom-ocného ložiska 7 axiálně suvné po vnitř ní nebo vnější válco-vé pl-oše úložného dílu 8.5. Zařízení podle »bodu 1 vyznačené tím,že pouzdro 5 je pevně ąpojeno s vnějším nebo vnitřním kroužkem pom-ocnéhuo ložiska 7 a úložný díl 8 je p-evłně sp-ojen s vnitřním nebo vnějším kroužkem pomocného ložiska 7, které je Vytvořeno zpravidla jako axiálně volné, valivé n-ebo kluzne, zejména hydr-ostatické.6. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že pouzdro 5 a úložný díl 8 jsou pevně spojený s pomocným loži-skem 7, přičemž pouzdro 5 je prostřednictvím pomocného ložiska 7 a úložného dílu 8 suvně uspořádäno zpravidla v nosných ložiskách (9).7. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že úložný díl 8 je vůči trnu 3 -axiálně posuvný a zařízení je opatřeno ařetačním prvkem 19 polohy úložného dílu 8 vůči ~tr~nvu 3. , 8. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že úl-ožný díl 8 je uspořádán neotočně.S. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,e úložný díl 8 je uspořädán .otočné, přiemž je připojen k reverzačnímu náhonné-mu ústrojí k vyvorzování otáčivého pohybu.10. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že úložný díl 8 je uchycen ve stojanu 11 přesuvném p-odél osy trnu 3 a opatřeném fixaíčním prvkem 17 polohy sto~ ĺanu 11 vůči trnu 3.

MPK / Značky

Značky: ložiska, zařízení, zkoušení, upnutí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-218767-zarizeni-k-upnuti-loziska-pri-jeho-zkouseni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušení</a>

Podobne patenty