Zariadenie na skúšanie torzných vlastností výrobkov

Číslo patentu: 218190

Dátum: 15.09.1984

Autori: Haninec Ignác, Zvirák Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je možnosť korigovania veľkosti otáčivého momentu na konštantnú hodnotu pre rôzne pootočenia skúšaného výrobku. Pevné spojenie ukazovateľa skrútenia zabezpečuje správne odmeranie hodnoty skrútenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním zariadenia tak, že polohovač je pripojený k tyči a k posúvadlu a určuje potrebnú vzdialenosť polohovadla na páke pre zachovanie rovnakej veľkosti krútiaceho momentu. Uloženie podložiek a opory v elementoch dosky je riešené tak, aby sa otáčaním jedinej skrutky dosiahlo upnutie predmetu v troch paralelných polohách. Ozubenie segmentu zabezpečuje správne odmeriavanie hodnôt.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY I j(54) Zariadenie na skúšanie torzných vlastností výrobkovÚčelom vynálezu je možnosť korigovania veľkostí otáčivého momentu na konštantnú hodnotu pre rôzne pootočenia skúšaného výrobku. Pevné spojenie ukazovateľa skrúte.níą zabezpečuje správne odmeranie hodnoty skrútenía. .Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadarním zariadenia tak, že polohovač je pripojený k tyči a k posúvadlu a určuje potrebnú vzdialenosť polohovadliana páke pre zachovanie rovnakej veľkosti krútiaceho momentu. Uloženie powdložiek a, opory v elementoch dosky je riešené tak, aby sa otáčaním jedinej vskrutky dosiahlo upnutie predmetu V troch paŕalelných. polohách. Ozubenie seg~ mentu zabezpečuje správne odmeriavanie hodnôt.Autor vynálezu HANINEC IGNÁC ing., BŘATISLAVA, ZVIRÁK JÁN ing., STUPAVA, Vynález sa týka zariadenia na skúšanie torzných vlastností výrobkov z dreva a umelých hmôt, najmä lyží.Známe zariadenia .na torzné skúšky lyží, a podobných výrobkov nemajú schopnosť kompenzácie veľkosti krútiaceho momentu so stúpajúcim skrútenim výrobku. V dôsledku toho, platnosť Vyvodeného momentuje obmedzenána rozsah skrútenia cca i 6 °. Nad túto hodnotu veľkosť Vyvodeného momentu sa začína zmenšovať, čo má. negatívny dopad na presnosť meranej hodnoty torzie. Uchytenie skúšaného predmetu V troch miestach je u súčasných zariadeni riešené .najmenej dvomi skrutkami, čo vyžaduje väčší čas na upnutie skúšaného predmetu. Prevod medzi segmentom a ukazovateľom je u jestvujúcich zariadení riešený trecími prvkami, ktoré môžu počas merania prekĺznuť a skreslit výsledok skúšky.Uvedené nedostatky ,do značnej miery odstraňuje zariadenie podľa vynálezu pozostávajúce zo stojanu, upínania a zaťažovania,ktorého podstata spočíva V tom, že k stojanu opatrenému vedením je pevne pripojený držiak a konzola, na šmýloadlo posuvné pripojené k vedeniu je pripevnená základňa so strmeňom a skrutkou kolíkom napojcnou na dosku, V ktorej sú na. sedlách uložené podložky opatrené čapmi, v drážke dosky je uložená opora s pruži-nami, konzola je opatrená tyčami s posúvačmi a polohovačmi, V držiaku uložený segment je ozubením pripojený na ozubené koleso pripojené k ukazovateľu a bežec napojený pákou k segmentu je opatrený polohovadlom.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je schopnost korekcie veľkosti otáčivého momentu na konštantnú hodnotu pre rôzne pootočen-ia skúšaného výrobku. Polohovač pripojený k tyčí a posúvadlu určuje potrebnú vzdialenosť polohovadla na páke pre zachovanie rovnakej velkosti krútiaceho momentu. Uloženie podložiek a opory V elementoch dosky je riešené tak, aby sa otáčaním jedinej skrutky dosiahlo upnutie predmetu v troch paralelných plochách. Ozubenie segmentu zabezpečuje pevné spojenie ukazovateľa skrú tenia atým i správne odmeranie hodnoty skrátenia.Príklawdsné usporiadanie zariadenia je znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. l je pohľad na zariadenie spredu, na obr. 2 bočný pohľad. na segment, páky a závažia s vynechaným zobrazením upínania Výrob ku, na obr. 3 čiastočný rez upnutým výrob kom a na obr. 4 bočný pohľad na dosku a podložku.Základnou časťou zariadenia je stojan l z hornej strajny opatrený vedením 2, na ktorom je posuvne uložené šmýkadlo 3 s pevne pnipojenou základňou 4. K stojanu 1 je pevine pripojený držiak 5 a konzola 6. Na základňu 4 »nesúcu skúšaný výrobok 7 sú pevne pripojené dva svorníky 8 so strmeňom 9, do ktorého je naskrutkovarná skrutka 10, kolíkom 11 napojená v spodnej časti výkyvane na dosku 12. Na svorníkoch 8 sú V strednej časti vytvorené vodiace plochy 13, do ktorých zapadwajú vybran-ia 14 vytvorené V doske 12. Skrutka 10 je opatrená kolieskom 15. V doske 12 sú umiestnené dve sedlá 16 a jedna drážka 17 opatrená dvomi lôžkami 18. V sedlách 16 sú uložené podložky 19, oválinymi otvormi 20 a čapmi 21 .pripevtnené k doske 12.»V drážke 17 je posuvné uložená opora 22, opatrená lôžkami 18 tak, ako drážka 17. V lôžkaoh 18 sú uložené pružiuny 23, cez ktoré prechádzajú poistlné skrutky 24. Ku konzole 6 sú obojstranne pripojené tyče 25 s prestaviteľnýnii posúvačmi 26, (na ktorých sú na vzperách 41 pevne uložené polohovače 27. V držiaku 5 je otočme uložený segment 28 v spodnej časti opatrený ozubemím 29, do ktorého zapadá ozubené koleso 30 s pripojeným ukazovateľ-om 31. Obojstranné sú k segmentu 28 pevne pripojené páky 32 s posuvinými bežcami 33, ina ktoré sú nosnými čapmi 34 pripojene závesy 35 nesúce závažia 36.K závesom 35 ,sú cez výstupky 37 pevne pri pojené polohovadlá 38. K skúšianému výrobku 7 je segment 28 pripojený priložkou 39 a upínacími skrutkami 40. Skúšaný výrobok- 7 sa pripája na základňu 4 a honnú plochusegmentu 28. Otáčaním kolieska 15 skrutka 10 pritlačí dosku 12 na skúšaný výrobok 7 a upne ho na základňu 4. Pri dosiadaní dosky 12 na skúšaný Výrobok 7 oprú sa o skúšaný výrobok podložky 19 .a cnatočia sa V sedlách 16 tak, aby dosadli po celej šírke povrchu skúšamého výrobku. Súčasne pružiny 23 pritlačía na »povrch skúšalného výrobku 7 oporu 22. Čapy 21 .a poistné skrutky 24 držia podložky 19 a oporu 22 V doske 12 a po vybrainí skúšaného výrobku 7 zabraňujú ich vypadnutiu. Lôžka, 18 zabezpečujú správnu polohu pruží-n 23 V doske 12 i opore 22. Vodiace plochy svonníkov 8 vedú vybralnia 14 dosky 12 a držia ju V potrebnej polohe. Kolik 11 drží dosku 12 mna skrutke 10. Dotiahinutim upínacích skrutiek 40 priložka 39 pnitlačí skúšaný výrobok ina segment 28. Pružiny 23 sú nadiunenzovamé ina tretinu prítlačnej sily, čím sa dosiahlne rovinomerné uchytenie skúšaného výrobku 7 na všetkých troch upíinacích miestach. Bežce 33 a s nimi i závesy 35.5 na oboch pákach 32 4 nastavia do rovnakej vzdialenosti odpovedajúcej ramenu žiadaného krútiaceho momentu, a udržujú segment 28 vo vyvážehej polohe. Do rovnakej polohy sa presunú posúvače 26 na tyčiach 25. Kontrolu rovnakej vzdialenosti bežcov 33 a posúwačov 26 ukazujú polohovadlá 38 a polohovače 27. Záves 35 na tej strane, kde má krútiaci moment pôsobiť, sa zaťaží závažím 36, čím sa vyvolá krútiaci moment, ktorý skrúti skúšaný výrobok 7 a s mím i segment 28. Ozubenie 29 segmentu 28 otočí ozubeným kolesom30 i ukazovateľom 31, ktorý indikuje veľkosť skrútenia. Pri krútení skúšaného výrobku sa zmenšuje ramecno pôsobenia momemttl a tými veľkost momentu. Pri väčšom skrúteni tre- .ba veľkosť krútiaceho momentu korigovať..Korekcia-sa robí presunutím oboch bežcov 33po pakąch 32 tak, aby polohovadla 38 boli v jedinej rovine s po 1 ohovačmi 27, Zariadenie je určené trva skúšky krúteäriną úzkych a dlhých výrobkov Využívat sa bude V skúšoktniach drevárskeho priemyslu na skúšanie všetkých druhov lyží.Zariadenie na skúšanie torzných vlastností výrobkov z dreva a umelých hmôt, majmä lyží pozostávajúce zo stojanu, upinacieho a zaťažovacieho» zariadenia, vyzrmaičujúce sa tým,že k stojanu (1) opatreqnému vedením (2) je pevne pripojený držiak (5) a konzola (6), na šmýkadlo (3) posuvme pripojené k vedeniu(2) je pritpevmená základňa (4) so strmeňom(9) a skrutkou (10) a kolíkom (11) hapojemou na dosku (12), v ktorej sú na sedlách (16)uložené podložky (19) opatrené čapmi (21),v drážke (17) dosky (12) je uložená opora (22) s pružinami (23), konzola (6) je opatremá tyčami (25) s posúvačmí (26) a polohovačmi (27),V držiaku (5) uložený segment (28) je ozubernínu (29) pripojený na ozubené koleso (30) pripojené k ukazovateľu (31) a bežec (33) na. pojený pákou (32) k segmentu (28) je opatre ný polo-hovadlom (38).

MPK / Značky

Značky: zariadenie, výrobkov, skúšanie, torzných, vlastností

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-218190-zariadenie-na-skusanie-torznych-vlastnosti-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na skúšanie torzných vlastností výrobkov</a>

Podobne patenty