Spôsob stanovebia obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi a zariadenie pre vykonávanie spôsobu

Číslo patentu: 218179

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bizoň Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka odboru skúšania stavebných hmôt. Vynález rieši meranie hustoty vodnej suspenzie cementu a prachu s použitím dispergačnej prísady (sulfonanu), ktorá udržuje suspenziu v dispergačnom stave. Rieši spôsob určovania cementu z nameranej hustoty cementu za použitia stanovenej regresnej priamky pre všetky druhy vyrábaných cementov. Vynález je založený na meraní hustoty vodnej suspenzie za použitia ponorného hustomeru. Vodná suspenzia sa vhodnou dispergačnou látkou stabilizuje. Výpočet obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi je špecifikovaný výpočtovým mechanizmom vynálezu. Metóda a celé zariadenie na stanovenie obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi sa môže výhodne uplatniť pri určovaní cementu v cementových maltách a pri určovaní zrnitosti kameniva za mokra.

Text

Pozerať všetko

srri POP|S VYNÁLEZU 218179, REPUBLIKA mi (31ÚŘAD mo VYNÁLEZY A omew(75) Autor vynálezu EIZON PETER, BRATISLAVA(54) Spôsob stanovenia obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi a zariadenie pre vykonávanie spôsobuVynález sa týka odboru skúšania stavebných hmôt. Vynález rieši meranie hustoty vodnej sus penzie cementu a prachus použítím disper gačmej prísady (sulfomahu), ktorá udržuje suspenzíu V dispergačnom stave.Ríeší spôsob určovania cementu z nameranej hustoty cementu za použitia stanove.nej regresnej priamky pre všetky druhy vyrábaných cementov.Vynález je založený na meraní hustotyvodnej suspenzie za použitia ponorného hustomeru. Vodná suspwenzia sa vhodnou dispergačnou látkou stabilizuje. Výpočet obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi je špecifikovaný výpočtovým mechanizmom vynálezu. Metóda a celé zariadenie na stanovenie obsahu cementu V číerstvej betónovej zmesí sa môže výhodne uplatniť pri určovaní cementu v cementových maltách a pri určovaní zrnitosti kameniva za mokra.Vynález sa týka spôsobu stanovenia obsahu cementu V čerstvej betónovej zmesi hustomernou metódou a zariadenie pre vykonávanie spôsobu.Doteraz používaná metóda je založená na princípe vážkového stanovenia. Skúškou sa zisťuje zloženie čerstvej betónovej zmesi, t. j. pomeru hmotnosti kameniva, cementu a vody. Rozbor sa vykonáva tak, že z jedného dielu vzorky betónovej zmesi sa určí obsah vody, z druhého dielu sa za sucha, to je preosievaním, alebo za mokra, to je preplavoVaním, cez sito o veľkosti otvorov 0,25 mm,určí obsah cementu .a prachový podiel z kameniva. súbežne rovnakým spôsobom sa stanoví množstvo zíwn menších ako 0,25 mm vkamenive za účelom korekcie množstva cementu stanoveného V čerstvej betónovej zmesi. Nevýhodou tejto metódy je, že výsledky rozboru betónovej zmesi vylučujú možnosť operatívneho zásahu pre korigovanie zložiek betónu, najmä obsahu cementu, keď už je betónová zmes spracovaná a zatvrdlá. V podmienkach praxe pri jednosmennej prevádzke skúšobných laboratórií výsledky je možné obdržať až na druhý deň od započatia skúšky. Spôsobené je to. tým, že obidva spôsoby stanovenia zložiek betónovej zmesí, či už za mokra alebo za sucha vyžadujú sušenie vzoriek. Keďže citovaná a používaná metóda neumožňuje priamu medzioperatívnu kontrolu dávkovania obsahu cementu betónovej zmesi, nie je možné operatívne pôsobiť na kvalitu a hospodárnosť vyrábanej betónovej zmesi. To spôsobuje, že dochádza často k zbytočnému predávkovaniu, resp. poddávkovaniu cementu s dopadom na hospodárnosť alebo kvalitu betónovej zmesi resp. finálneho výrobku - betónu. Dalšou .nevýhodou je, že citovaná metóda neuvádza presnosť výsledkov s ktorou možno počítať. Citovaná metóda taktiež neumožňuje väčší počet odberov kontrolných vzoriek betónovej zmesi pre jej zdlhavost.Keďže v prevažnej miere skúšky vykonáva obyčajne ten istý pracovník, môže mat dlhodobě premývanie alebo preosievanie za sucha vplyv na jeho zdravie.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob rýchleho stanovenia obsahu cementu čerstvej betónovej zmesi podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že navážená vzorka čerstvej betónovej zmesi uložená na ochrannom site sa súčasne preplavuje a rvibruje. VznikLnutá vodná suspenzie cementu a prachu z kameniva o čiastočkách menších než 90 ,um prechádza cez prepadovú nádobku do odmernej nádobky, kde sa zachytáva. Po kvantitątívsnom preplrachovaní vzorky čerstvej betónovej zmesi pridá sa do vodnej suspenzie cementu a prachu dispergačná prísada za účelom spomalenia sedimentovania cementových a prachových častíc pod 90 m. Takto upravená vodná suspenzia cementu a prachu sa vypustí po predchádzajúcom zamiešaní do odmerného valca, pridá sa odpeňovač a po zamiešaní sa meria husto ta vodnej suspenzie cementu a pnachu. Zmerať treba do 15 sec. od ukončenia miešania. Z nameranej hustoty vodnej suspenzie cementu a prachu určuje sa hustota cementu. Obsah cementu čerstvej betónovej zmesí sa určí podľa priamkykde y značí hustotu suspenzie cementu.Zariadenie pre vykonávanie spôsobu pozostáva z hlavice opatrenej preplachovacími dýzami, pod ktorou sú umiestnené dve ochranné sitá a pod nimi je umiestnené premývacie sito, ďalej pozostáva z nádoby s výpustným otvorom, ktorá je na vibnačnom stole, dialej je tam odmerná nádoba s miešadlom a automatickým spínačom určujúcim vopred stanovenú hladinu vodnej suspenzie cementu a prachu.Výhody, ktorých sa uvedeným postupom a zariadení dosiahlo sú nasledujúce urýchli sa celý proces stanovenia obsahu cementu čerstvej betónovej zmesi oproti doteraz používaným metódam na 5 až 10 minút za predpokladu, že sa pozná predom prachový90 m. odpadne dlhý proces premývania,resp. preosievania a ,hlavne sušenia vzorky.Celý proces vykonávania skúšky je takmerplne automatizovaný. V súvislosti so skrátením stanovenia jednej skúšky na niekoľko minút zvýši sa počet kontrolných odberov betónovej zmesi V priebehu procesu výroby. Ďalšou výhodou je, že vynálezom sa umožní operatívne pôsobiť .na kvalitu betónovej zmesi. Zamedzí sa nadmemému predávkovaniu, resp. poddávkova-niu cementu s dopadom na hospodárnosť alebo kvalitu betónovej zmesi, resp. finálneho výrobku. Pre praktickú potrebu pre všetky druhy vyrábaných a používaných cementov bola experimentálne stanovená na veľkom súbore vzoriek spoločná regresná priamka závislosti-hustoty cementovej suspenzie na navážke a druhu použitého cementu, na vyosiatych vzorkách cementu pod 90 m. Na základe tejto priamky- z nameraných hodnôt hustoty cementovej suspenzie priýsüanovení vzorky čerstvej betónovej zmesi sa vypočíta obsah cementu. Pri určovaní množstva cementu podľa regresnej priamky z hodnôt hustoty cementovej suspenzie výsledok bude zaťaže.ný chybou maximum i 0,35 g pre rozsah navážky 3 až 45 g v objeme 560 cm 5. Pri predpokladanej navážke 3 kg vzorky čerstvej betónovej zmesi pre betón s objemovou hmotnosťou 2400 kg . m 3, to zodpovedá i 6,0 kg cementu na m 3 betónu. Pri rozbore 3 kg čerstvej betónovej zmesi je to presnosť i- 0,25 0/0 hmotnosti cementu. Ďalšou výhodou vynálezu je, že Skúšobné zariadenie na stanovenie obsahu cementu čerstvej betónovej zmesi, sa dá veľmi ľahko presúvať V teréne v stavebných podmienkach. Metóda nemá vplyv na zdnavie pracovníka.Na pnirpojenom výkrese je schematiokyznázornené skúšobné zariadenie na rýchlestanovenie obsahu uzementu čerstvej betóno- jvej zmesí, Na vibračnom stole 11 Skúšobného zariadenia je umiestnená hlavica 1 opat rená dýzami 2 na premývanie skúšanej vzor- .ky betónovej zmesi. Pod hlavnicou 1 je umiestnené ochranné sito 3 s otvormi o veľkosti 1000 m. Pod týmto sitom je ďalšie ochranné sito 4 s otvormi o veľkosti 500 m,ktoré zachytávajú hrubú frakciu kameniva.Pod ochranným sitom 4 je premývacie sito 5s otvorom 90 m. Na vibračnom stole 11 a pod premývacím sitom 5 je umiestnená nádoba 6 na zachytávanie vodnej suspenzie cementu a prachu, mlajúca výpustný otvor 7. Zariadenie ďalej pozostáva z odmernej nádoby 8 V ktorej je umiestnené miešadlo 9 a automatický spínač 10 určujúci vopred stanovenú hladinu vodnej suspenzie cementu a prachu. Odmerná nádoba 8 má na bočnej strane zariadenia umiestnený výtokový ventil 12 na vypúšťanie vodnej suspenzie k meraniu hustoty v odmernom valci.Zariadenie na skúšanie obsahu cementu V čerstvej betónovejłzmesi pracuje tak, že sa na ochranné sito 3 uloží skúšana vzorka čerstvej betónovej zmesi. D 0 prevádzky sa dá vibračný stôl 11 a súčasne sa dá do prevádzky premývacie zariadenie, opatrene hlavicou 1 s premývacími dýzami 2 na hlavici 1. Hrubá frakcia kamenných súčiastok sa zachytáva na ochranných sitách 3 a 4 a na premývacom site 5.Vodná suspenzia cemntu a prachu o čiastočkách menších než 90 um prechádza cez premývacie sito 5 do nádoby 6, ktorá je opatraná výpustným otvorom 7, cez ktorý sa vodná suspenzia cerrientu a prachu zhromažďuje V odmernej nádobe 8. Po kvantitatívnom prepltavení vodnej suspenzie vypne sa vibračný stôl 11 a premývacia hlavica 1. Súčasne sa zapojí miešadla 9 nachádzajúce sa V odmernej nádobe 8. Do odmernej nádoby 8 sa pridá známy objem dispergačnej prísady, napnsulfonu, za účelom udržiavania to je spomaľovzania, sedimentovanía cementových a prachových častíc menších než 90 um V roztoku. Odmerná nádoba 8 sa doplní na predom známy objem, ktorý zabezpečuje automatický spínač 10. Po dôkladnom zamiešaní vodnej suspenzie cementu a prachu satát-o vypustí cez výtokový ventil 7 do~ predom pripravenéh.o odmerného valca v ob jeme 560 cm 3. Pred meraním hustoty vodnej suspenzie sa pridá odpeňovač a zmeria hus tota suspenzie ponorným hustomerom. Korekcia na prach pod 90 m vzoriek kameniva sa stanoví rovnakým spôsobom. Výpočet množstva cementu spôsobu podľa vynálezu. Množstvo cementu v kg príwpadajúce na l m 3 čerstvej betónovej zmesi sa vypočíta podľa vzorcap c.k. kg . m 3 - hustota suspenzie cementu a prachuk 21,43 - - prepočítavaciav konštanta množstva cementu z 560 cm .na objem 12 l0/0 c - percentuálny zlomok hrubej frakcie cementu (nad 90 m) ,zbytok na site 4 0/0 sa píše 0,04 5 sa píše 0,05 atď.0,8856 a 0,555 - konštanty priamky výpočtu množstva cementu z husto-ty suspenzieM kg - hmotnost vzorky čerstvej bet. zmesi i yo kg.m 3 ~ objemová hmotnost skú šanej vzorky čerstvej betónovej zmesi.Ak vodná suspenzia cementu a prachu má inú teplotu ako 293 K, nameraná hustota sa korigvuje .na 293 K.Korekcia na hrubú trakciu cementu, to je zbytok na site 90 m, 5,0 0/0 0,05.yo predpokladané objemová hmotnost čerstvej betónovej zmesi 2400 kg . m 3420,4 kg cementu na m 3 betónu.1. Spôsob stanovenia obsahu cementu V čer stvej betónovej zmesi hustomernou metódou, vyznačený tým, že vzorka čerstvej betónovej zmesí uložená na ochranné sitá sa preplachuje a vibruje súčasne, vznikiá premývacia vodná suspenzia cementu a prachu z kameniva o čiastočkách menších ako 90 um prechádza cez nádobu s výpustným otvorom do odmernej nádoby,kde sa zachytáva a pridáva sa do nej dispergačná prisada, a takto upravená vodná suspenzia cementu a prachu sa vypustí po predchádzajúcom premiešaní do odmerného valca, kde są meria jej husto-ta, z nameranej hustoty vodnej suspenzie cementu a prachu sa určuje obsah cementu v čerstvej betónovej zmesi podľa priamky 0,8856 y - 0,555 kde y značí hustotu suspenzie cementu.2. Spôsob podľa bodu 1, vyznačený tým, žedo vodnej suspenzie cementu a prachu sa pridá pred meraním hustoty odpeňovač.. Zariadenie pre vykonávanie spôsobu podľabodu 1, vyznačené tým, že pozostáva z hlavice (1) opratrenej premývacími dýzami (2),pod ktorou sú umiestnené ochranné sitá(3 a 4) a pod nimi je ďalej umiestnené premývacie sito (5) a pod ním je umiestnená nádoba (6), majúcą výpustný otvor (7),ktorá je uložená na vibračnom stole (11),pričom k nádobe (6) je priradené odmernánádoba (8), v ktorej je umiestnené mie šadlo (9) a automatický spínač (10) určujúci vopred stanovenú hladinu vodnej suspenzie cementu a prachu. V

MPK / Značky

Značky: spôsob, cementů, zmesí, čerstvej, vykonávanie, obsahu, stanovebia, spôsobu, zariadenie, betónovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-218179-sposob-stanovebia-obsahu-cementu-v-cerstvej-betonovej-zmesi-a-zariadenie-pre-vykonavanie-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovebia obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi a zariadenie pre vykonávanie spôsobu</a>

Podobne patenty