Zariadenie na kontinuálne meranie hrúbky stien vytláčaných plastických rúr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na kontinuálne meranie hrúbky steny vytláčaných plastických rúr. Účelom vynálezu je kontinuálne meranie hrúbky steny rúr z plastov vyrábaných vytláčaním. Tento účel spĺňa zariadenie, ktoré pozostáva z ložiska, nosnej časti, držiaka snímača s nosičom a ovládania reverzačného chodu. Zariadenie je znázornené na obr. 1. Možno ho využiť pri výrobe rúr z plastov na zabezpečenie kontroly hrúbky steny rúr v pozdĺžnom i priečnom smere.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu FOGLTANC MARTIN ing., SÁRAZ JOZEF ing., MOJTO FRANTIŠEK ing., SZABO PAVOL ing., TRÚCHLY MARIÁN ing., OSUSKÝ MARIÁN ing.,PETRÁŠ PETERing., ŠUGRA PAVOL, KONČ JURAJ ing., HUPKA LADISLAV ing., KRIVOŠÍK TOMÁŠ íng., NITRA i(54) Zariadenie na kontinuálne meranie hrúbky stien vytláčaných plastických rúr vZariadenie na kontinuálne meranie hrúbky steny vytláčaných plastických rúr. Účelom vynálezu je kontinuálne meranie hrúbky steny rúr z plastov vyrábaných vytláčaním. Ten- to účel spĺňa zariadenie, ktoré pozostáva z 1 ožiska, nosnej časti, držiaka snímača s nosičom a ovládania reverzačného chodu. Zariadenie je znázornená na obr. 1. Možno ho využiť pri výrobe rúr z plastov na zabezpečenie kontroly hrúbky steny rúr V pozdĺžnom i priečnom smere.Vynález sa týka zariadenia na kontinuálne meranie hrúbky steny vytláčaných plastických rúr, ktoré pozostáva z ložiska, nosnej časti, držiaka snímača s nosičom a ovládania reverzačného chodu.Doteraz známe zariadenia na kontinuálne meranie hrúbky steny vytláčaných plastických rúr pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch. Najznámejšie sú radiačné a ultrazvukové. Pri ultrazvukových meraný objekt a snímač sú ponorené V tekutom médiu, čím sa konštrukčne značne líšia od zariadení radiačných. Známe radiačné zariadenia používajú k meraniu radiačný snímač, ktorý pri meraní hrúbky steny vytláčaných rúr pracuje väčšinou princípom spätného odrazu Usporiadanie zariadenia zabezpečujúce otáčanie radiačného snímača okolo meranej rúry môže byť rôzne. U známych zariadení je radiačný snímač upevnený na ložisku s vnútorným ozubením, pričom snímač je upevnený pohyblivo pomocou zariadenia, ktoré pozostáva z dvoch trubiek pevne spojených s pohybli vou, t. j. vnútornou časťou ložiska a posuv ného elementu, ktorý je pevne spojený s držiakom snímača. Pritlak snímača k meranej rúre zabezpečuje pero uložené vodorovne s meracou hlavou. Celé meracie zariadenie je umiestnené na ráme tvaru hranola, pričom reverzácia chodu zariadenia je vykonaná pomocou koncových vypínačov pevne spojených s nepohyblivou časťou ložiska a zarážky, ktorá je pevne spojená s pohyblivou častou ložiska.i Takto usporiadané zariadenie má rad nevýhod, a to v tom, že vnútorné ozubenie, a tým vnútri ložiska umiestnený pastorok zmenšuje vnútornú svetlosť, čim sa znižuje možnosť merania rúr väčších priemerov, resp. zväčšujú sa rozmery zariadenia. Posuvné uloženie snímača pomocou dvoch trubiek a posuvného elementu rozširuje zariadenie V smere vytláčania rúr, čím zvyšuje nároky na zabudovanie do vytláčacej linky. Pevné zabudovanie zarážky pre ovládanie koncových vypínačov k reverzácii chodu znemožňuje voľbu ľubovoľnej polohy reverzácie, pričom prevádzka zariadenia bez vyrovnávajúceho závažia zvyšuje požiadavky na výkon pohonného zariadenia a V dôsledku reverzácie znižuje životnosť prevodových mechanizmov. Tiež riešenie prítlaku meracej hlavy k meranej rúre pomocou mechanizmu ovládaného perom nezaručuje možnosť plynulého nastavenia prítlaku, čim prichádza k zbytočnej deformácii meranej rúry.Uvedené nedostatky znižuje alebo úplne odstraňuje usporiadanie zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pevná časť ložiska je spojená s nosnou časťou,ktorá je pevne spojená s vodorovnou doskou a fixovaná nosníkmi, pričom vonkajšia pohyblivá časť ložiska má vonkajšie ozubenie spojené s pohonom cez prevodovku a ozubené kolo a na vonkajšej časti ložiska je upevnená jedna časť rybiny, ktorej druhá časť je fixovaná stavacou skrutkou a zaistovacou skrutkou, na ktorej je umiestnený držiak me racieho zariadenia s meracím zariadením a nana pohyblivej časti ložiska upevnené protizávažie.Dalším znakom zariadenia podľa vynálezu je, že na jednom stojane nosnej časti je upevnený držiak koncových vypínačov s koncovými vypínačmi ovládaných ovládačom, upevneným s jedným stupňom voľnosti na koliku pevne spojenom s držiakom, pomocou zarážky pevne upevnenej na skrutke umiestnenej v príslušnom otvore pohyblivej časti ložiska,pričom na druhom stojane nosnej časti je upevnený koncový vypínač s ramenom, ovládaný zarážkou, pevne spojenej so skrutkou umiestnenej v príslušnom otvore pohyblivej časti ložiska, pričom koncové vypínače sú spojené s neznázorneným ovládacim zariadením.Okrem toho meracie zariadenie uložené k ložisku s jedným stupňom voľnosti, má pritlak k meranej rúre pomocou pätky a pružiny umiestnenej v puzdre, ktoré je pevne spojené cez rameno s držiakom meracieho zariadenia,pričom veľkosť prítlaku je daná polohou skrutky a zaisťovacej matice a kludová poloha bez meranej rúry polohou skrutky a zaisťovacej matice, ktoré sú umiestnené na opačnom konci ramena. Zariadenie podľa vynálezu je schematicky znázornené na priložených výkresoch, kde je naobr. 1 usporiadanie zariadenie podľa vynálezuob. 2 usporiadanie koncových vypínačov.snímača Na nosnej časti 2, ktorá pozostáva z dvoch nosníkov pevne spojených s vodorovnou doskou 3 a fixovaných nosníkmi 4 je pripevnená ložisko l. Ložisko 1 má vonkajšie ozubenie a obe jeho časti majú po obvodev určitýchčasť ložiska 1 je pripevnená pomocou skrutiek na nosnú časť 2. Na vonkajšej, pohyblivej časti ložiska 1, je upevnená rybina 8,,u ktorej Vnútorná časť je posuvná pomocou skrutky 9 a V nastavenej polohe fixovanáskrutkou 10. Na opačnej strane, vzhľadom k meraciemu zariadeniu 12, je na pohyblivej častí ložiska 1 upevnené závažie 13. Vonkajšie ozubenie ložiska 1 je cez ozubené koleso 7 a prevodovku 6 spojené s pohonom 5. Na vnútornej časti rybiny 8 je upevnený držiak 11 meracieho zariadenia, v ktorom je pohyblivo uložené meracie zariadenie 12. Prítlak k me ranej rúre je zabezpečený pomocou ramena28, ktoré je pevne spojené s pevnou časťou držiaka 11 meracieho zariadenia. Na jednom konci ramena 28 je pevne pripojené puzdro 27, V ktorom je umiestnená pružina 26, ktorá tlači cez pätku 25 na meracie zariadenie 12. Veľkosť pritlaku je nastavená predpätím pružiny, ktoré zabezpečuje skrutka 29. Kľudová poloha meracieho zariadenia 12, bez meranej rúry, je nastavená skrutkou 31 a zaistené maticou 32, ktoré sú umiestnené navdruhom konci ramena 28. Reverzácia chodu zariadenia jezabezpečená koncovými vypínačmi 15, 16, 17,ktoré súumiestnené na držiaku 14, pevne spojenom s jednou časťou nosnej časti 2. Ovládanie koncových vypínačov je pomocou ovládača 18,ktorý je otočne upevnený kolíkom 19 a kolik 19 je pevne spojený s držiakom 14. Pohyb ovladača 18 zabezpečuje zarážka 20 upevnená na skrutke 21. Skrutka 21 je umiestnená v príslušnom otvore pohyblivej časti ložiska 1. Na druhom stojane nosnej časti 2 je upevnený koncový vypínač s ramenom 22, pre centrálne zastavenie zariadenia, ktorý je ovládaný zarážkou 23. Zarážka 23 je pevne spojená so skrutkou 24. ktorá je umiestnená na opačnej strane V otvore pohyblivej časti ložiska l. Výhodou tohto usporiadania je, že jednoduchým premíestnením skrutiek 21 a 24 zmeníme východziu polohu meracieho zariadenia 12.Os meranej rúry prechádza stredom ložiska 1. Pred začiatkom merania sa prisunie meracie zariadenie 12 k meranej rúre. Prisun sa vykoná posúvaním vnútornej časti rybiny 8, otáčaním skrutky 9. Meracie zariadenie 12 sa k meranej rúre prisunie tak, že dištančné kladka sa dotýka rúry, čím je zabezpečený konštantný odstup meracieho zariadenia 12 od meraného objektu. Po prísunutí meracieho zariadenia 12 sa jeho poloha fixuje zaisťovacou skrutkou 10. Nastavenie prítlaku meracíeho zariadenia 12 k meranej rúre sa vykoná pomocou skrutky 29 a pružiny 26. Veľkost prítlaku sa nastaví tak, aby meracie zariadenie 12 malo konštantný odstup od meranejrúry v každej polohe v rozsahu 0-360 °. Vo východzej polohe je ovládač 18 zatlačený zho ra zarážkou 20 a tým sú zapnuté koncové vy pínače 15 a 17. Pohonom 5 sa otáča pohyblivé časť ložiska 1, čím prichádza k otáčaniu meracieho zariadenia 12 okolo meranej rúry. Výstup meracieho zariadenia 12 je spojený s neznázorneným Vyhodnocovacim zariadením,čím prichádza ku kontinuálnemu meraniu hrúbky rúry. Pri otočení meracieho zariadenia 12 o 3602 zarážka 20 zatlačí ovládač 18 zdola, čim príde k zopnutiu koncového vypínača 16 a pomocou neznázorneného ovládacieho zariadenia k reverzácii chodu pohonu 5 a tým k reverzácii chodu meracieho zariadenia 12. V prípade zlyhania niektorého z reverzných koncových vypínačov 15, 16, 17 príde zarážkou 23 k stlačeniu koncového vypinača 22, ktorý V neznázornenom ovládacom zariadení zabezpečí centrálne zastavenie otáčania. Pri správnej funkcii reverzácie k zapnutiu koncového vypínča 22 nepríde, z dôvodu jeho veľkej hysterézie, ktorá je daná dĺžkou ramena koncového vypínača.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje kontinuálne meranie hrúbky steny rúr ako v pozdĺžnom, tak V priečnom smere, čím zabezpečuje kontrolu jedného z rozhodujúcich kvalitatívnych parametrov. Jeho konštrukcia zabezpečuje jednoduché zariadenie, dobrú spoľahlivosť chodu zariadenia, pri minimálnych nárokoch na obsluhu a údržbu zariadenia.1. Zariadenie na kontinuálne meranie hrúbky stien rúr, pozostavajúce z nosnej časti, ložiska a meracieho zariadenia vyznačujúce sa tým, že pevná. časť ložiska (1) je spoje ná s nosnou časťou (2), ktorá je pevne spo jená s vodorovnou doskou (3) a fixovaná nosníkmi (4), pričom vonkajšia pohyblivé časť ložiska (l) má vonkajšie ozubenie spojené s pohonom (5) cez prevodovku (6) a ozubené koleso (7) a na vonkajšej časti ložiska (1).je upevnená jedna časť rybiny (8),ktorej druhá časť je fixovaná stavacou skrutkou (9) a zaistovacou skrutkou (10) a na ktorej je upevnený držiak (11) meracieho zariadenia s meracím zariadením (12), pričom na protilahlej strane k meraciemu zariadeniu (12) je na pohyblivej časti ložiska2. Zariadenie podľa bodu l vyznačujúce sa tým, že na jednom stojane nosnej časti (2)je upevnený držiak (14) koncových vypínačov s koncovými vypínačmi(l 5, 16, 17),ovládanými ovládačom (18), upevneným s jedným stupňom volnosti na kolíku (19) pevne spojenom s držiakom (14) pomocou zarážky (20) pevne upevnenej na skrutke(21), umiestnenej v príslušnom otvore pohyblivej časti ložiska (1), pričom na druhom stojane nosnej časti (2) je upevnený koncový vypínač s ramenom (22) ovládaný zarážkou (23), pevne Spojenej so skrutkou(24) umiestnenej V príslušnom otvore po hyblivej časti ložiska (l).3. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že meracie zariadenie» (12) uložené k ložisku (1) s jedným stupňom voľnosti,má prítlak k meranej rúre pomocou pätky(27), ktoré je pevne spojené cez rameno (28) s držiakom (11) meracíeho zariadenia.

MPK / Značky

Značky: plastických, zariadenie, hrúbky, kontinuálně, stien, vytláčaných, meranie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-218086-zariadenie-na-kontinualne-meranie-hrubky-stien-vytlacanych-plastickych-rur.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontinuálne meranie hrúbky stien vytláčaných plastických rúr</a>

Podobne patenty