Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu

Číslo patentu: 218078

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mozola Peter, Oroszlán Tibor, Surma Ján, Pálenský Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je vylúčenie ručnej obsluhy pri vkladaní, zasúvaní a vysúvaní dýhových súborov do lisu, čo zároveň zvyšuje produktivitu práce, bezpečnosť a hygienu pri práci a znižuje spotrebu elektrickej energie. Uvedeného účelu spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa dopravujú k lisom v špeciálnych kazetách, ktoré sa posúvajú a zasúvajú do úrovne káps plniaceho zariadenia a pomocou zasúvadiel sa zasúvajú do etáží lisu, pričom sa súčasne hotové výlisky vysúvajú z lisu pomocou vysúvadiel. Podstata zariadenia spočíva v tom, že kapsy plniaceho zariadenia nie sú navzájom pevne spojené a sú uložené pohyblivo smerom hore a dole vo vedeniach, kde zarážky zabezpečujú kapsy oproti etážam lisu.

Text

Pozerať všetko

(75) 4 . Autor Vynálezu OROSZLÁN TIBOR ing., MOZOLA PETER ing., SURMA JÁN ing., BRATISLAVA, PÁLENSKÝ ZDENEK, BRNO(54) Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisuÚčelom vynálezu je vylúčenie ručnej obsluhy prí vkladaní, zasúvaní a vysúvaní dýhových súborov do lísu, čo zároveň zvyšuje produktivitu práce, bezpečnosť a hygienu pri práci a znižuje spotrebu elektrickej energie.Uvedeného účelu spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne tým, že dýhové sú bory sa dopravujú k lisom V špeciálnych ka zetách, ktoré sa posúvajú a zasúvajú do úrovne káps plniaceho zariadenia a pomocou zasúvadiel sa zasúvajú do etáží lísu, pričom sa súčasne hotové výlisky vysúvajú z lísu pomocou vysúvadiel. Podstata zariadenia spočíva V tom, že kapsy plniaceho zariadenia nie sú navzájom pevne spojené a sú uložené pohyblívo smerom hore a dole vo vedeniach,kde zarážky zabezpečujú kapsy oproti etážam lisu.Vynález rieši zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do etáží lisu a vysúvanie hotových výliskov z etáží lisu pri výrobe tvarových preglejok.V súčasnosti sa pri výrobe tvarových preglejok zasúvajú dýhové súbory do etáží lisu ručne a tak isto aj hotové výlisky sa z lisu vyberajú ručne. Táto práca je fyzicky pomerne namáhavá, riziková a zdraviu škodlivé. Neumožňuje zvyšovať produktivitu práce. Doposiaľ nie je známe zariadenie na zasúvanie dýhových súborov a ich vysúvanie z lisu.Nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zariadenie podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva V tom, že za kapsami, ktorých spodné a horné dosky sú k sebe pripevnené vymeniteľnými rozperkami, sú umiestnené zasúvadlá, na ktorých sú pripevnené vymeniteľné vidlice zasúvadiel, na ľavej strane káps sú vysúvadlá, ktoré sú na jednom konci opatrené vymeniteľnými výkyvnými ramenami, pričom zasúvadlá a vysúvadlá sú pripevnené na spoločné sane a pohyblivo uložené na dráhe zasúvadiel a vysúvadiel, vedľa plniacej a vyprázdňovacej časti zariadenia je umiestnený vertikálny podávač,za ktorým sú presúvadlá s pripevnenými vymeniteľnými vidlicami presúvadiel pripojenými k saniam, ktoré sú pohyblivo uložené na dráhe presúvadiel.Výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa zvyšuje bezpečnosť a hygiena pri práci, pretože potreba vkladania dýhových súborov do lisu ručne je úplne vylúčená. Zvyšuje sa tým aj produktivita práce a znižuje sa spotreba tepelnej energie.Príklad vyhotovenia zariadenia je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. l je nárys zariadenia v reze, na obr. 2 pôdorys zariadenia a na obr. 3 bokorys zariadenia v reze.Na nosníkoch 1 je hore uložená doska 2,na ktorú sú zavesené vedenia 3, V ktorých sa pohybujú kapsy 4 za pomoci lán 5 navíjajúcich sa na bubny 6. Kapsy 4 sú v potrebnej polohe držané zarážkami 7 uchytenými na vedeniach 3 Spodné a horné dosky káps 4 súk sebe pripevnené vymeniteľnými rozperka mi 8, ktoré sú vymeniteľné podľa hrúbky dýhových súborov, ktorá je závislá od počtu dýh, t. zn., že vzdialenosť medzi spodnými a hornými doskami káps 4 je podľa potreby meniteľná. Podľa hrúbky dýhových súborov sú vymeniteľné aj vidlice 9 zasúvadiel na zasúvadlách 10, ktoré sú umiestnené za kapsami 4. Vymeníteľné sú aj Výkyvné ramená 11 na vysúvadlách 12, ktoré sú umiestnené po stranách káps 4. Počet káps 4, zasúvadiel 10 a vysúvadiel 12 je možné meniť podľa počtu etáží lisu 21 a ich poloha je prestaviteľná. Zasúvadlá 16 a vysúvadlá 12 sú upevnené na spoločných saniach 13, pohybujúcich sa po dráhe 14 zasúvadiel a vysúvadiel. Veľkosť zdvihu spoločných saní 13 je meniteľná podľa veľkosti dýhových -súborov. Vedľa plniacich a vyprázdňovacích časti zariadenia, podľavynálezu je umiestnený vertikálny podávač 15, vedľa ktorého sú presúvadlá 17, opatrené na koncoch vymeniteľnými vidlicami 18 presúvadiel. Presúvadlá 17 sú pripevnené k saniam 19, ktoré sa pohybujú po dráhe 20 presúvadiel. Zdvih saní 19 je meniteľný. Počet presúvadiel 17 je meniteľný a riadi sa počtom etáži lisu 21.Kazeta 16, ktorá je naplnená dýhovými súbormi sa zasúva na vertikálny podávač 15,ktorý zdviha kazetu 16 do polohy pred presúvadlá 17. Pred začatím presúvania dýho. vých súborov z kazety 16, musia byť kapsy 4zdvihnuté do hornej polohy tesne k sebe, tak ako je to vidno V bokoryse na obr. 3. Po pre sunuti dýhových súborov z kazety 16 do káps4 pomocou presúvadiel 17 sa kapsy 4 spúšťajú nadol a postupne sa rozmiestňujú v polohách oproti etážam lisu 21 pomocou zarážok 7. Potom zasúvadlá 10 zasunú dýhové súbory z káps 4 do etáží lisu 21 a súčasne vysúvadlá 12 vysunú hotové výlisky z lisu 21 pomocou vymeniteľných výkyvných ramien 11, ktoré sa pri návrate späť vyklopia, aby nevytiahli dýhové súbory z lisu 21. Pri vychádzaní z 1 isu 21 sa vymeniteľné Výkyvné ramená 11 zase sklopia do pôvodnej polohy. Medzitým vertikálny podávač 15 posunie kazetu 16 nahor, prípadne prisunie ďalšiu kazetu 16. Po návrate vysúvadiel 12 a zasúvadiel 10 do pôvodnej polohy sa zdvihnú kapsy 4 znova do hornej polohy a znova môže začať presúvanie dýhových súborov z kaziet 16 do káps 4. Medzitým prebieha lisovanie tvarových preglejok. Po vyprázdnení sa kazeta 16 odsunie z vertikálneho podávača 15.V inom prevedení zariadenia podľa vynálezu môžu byt kapsy 4 navzájom pevne spojené v rozostupoch etáži lisu 21 a takto vytvorená klietka je pohyblivá smerom hore a dole. Pritomto prevedení sa každá kapsa 4 plní po stupne. Za vertikálnym podávačom 15 je na saniach 19 pripojené len jedno presúvadlo 17 a vertikálny podávač 15 posúva kazetu 16 vždy len o jednu prepážku 22.Pri ďalšom vyhotovení zariadenia sú kapsy 4pevne pripevnené oproti etážam lisu 21 a ver tikálny podávač 15 presúva kazety 16 postupne okolo káps 4 a presúvadlo 17 presúva dýhové súbory z kazety 16 do káps 4. V tomto prípade sa presúvajú dýhové súbory len jedným presúvadlom 17, ktoré sa pohybuje aj vertikálne aj horizontálne.Ďalšie prevedenie zariadenia je podobné ako .v predchádzajúcom príklade s tým rozdielom,že dýhové súbory sa presúvajú do káps 4 samostatným presúvadlom 17, t. zn., že počet presúvadiel 17 sa rovná počtu káps 4. Využitie zariadenia podľa vynálezu je možné pri výrobe tvarovaných preglejok, ako aj rovinných preglejok, tzv. padosiek.1. Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu, pozostávajúce z plniacej a Vyprázdňovacej. časti zariadenia a vertikálneho podávača, vyznačujúce sa tým, že spodné a horné dosky kaps (4) sú k sebe prípevnené vymeniteľnými rozperkami (8), pričom za kapsami (4) sú umiestnené zasúvadla (10), na ktorých sú pripevnené vymeniteľné vidlice (9) zasúvadiel, na ľavej a pravej strane káps (4) sú vysúvadlá (12),ktoré sú na jednom konci opatrené vymeniteľnými výkyvnými ramenami (11), pričom zasúvadlá (210) a vysúvadlá (12) sú pripevnené na spoločné sane (13) a pohyb lívo uložené na dráhe (14) zasúvadiel a vy-súvadiel, vedľaplniacej a vyprázdňovacej časti zariadenia je umiestnený vertikálny podávač (15), za ktorým sú presúvadlá (17) s pripevnenýmivymeniteľnými vidlicami(19), ktoré sú pohyblivo uložené na dráhe.Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov ~z lisu, podľa bodu 1., vyznačdjúce sa tým,že kapsy (4) plniacej časti zariadenia sú vo vertikálnom smere voľne uložené vo vedeniach (3), na ktorých sú zarážky (7)..Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu, podľa bodu 1., vyznačujúce sa tým,že kapsy (4) plniacej Časti zariadenia sú navzájom pevne spojené v rozostupoch etáží lisu (21) a takto vytvorená klietka je. pohyblivo uložená vo vertikálnom smere.Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výliskovz lisu, podľa bodu 1., vyznačujúce sa tým,že kapsy (4) plniacej časti zariadenia sú pevne uložené oproti etážam lisu (21)..Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu, podľa bodu 1, 2 a 4, vyznačujúce sa tým, že počet presúvadiel (17) je rovný počtu etážam lisu (21)..Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu, podľa bodu 1, 3 a 4, vyznačujúce sa tým,.že sane (19) sú opatrené len jedným presúvadlom (17)..Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu, podľa bodu 1, 2 a 5, vyznačujúce sa tým, že presúvadlá (17) sú navzájom pevne spojené a pripevnené len k jedným saniam (19) pohyblivo uloženým V horizontálnom smere..Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu, podľa bodu l, 3 a 6, vyznačujúce sa tým, že sane (19) sú pohyblivo uložené V horizontálnom smere..Zariadenie na zasúvanie dýhových súbo rov do lisu a vysúvanie hotových výlis kov z lisu, podľa bodu 1, 4 a 6, vyznaču júce sa tým, že sane (19) sú pohyblivo uložené V horizontálnom i vertikálnom smere.Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu, podľa bodu l, 4 a 5, vyznačujúce sa tým, že každé presúvadlo (17) je pripevnené k samostatným saniam (19), ktoré sú pohyblivo uložené v horizontálnom smere na samostatných dráhach (20) presúvadiel.

MPK / Značky

Značky: dýhových, výliskov, vysúvanie, hotových, súborov, zariadenie, zasúvanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-218078-zariadenie-na-zasuvanie-dyhovych-suborov-do-lisu-a-vysuvanie-hotovych-vyliskov-z-lisu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu</a>

Podobne patenty