Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží

Číslo patentu: 218071

Dátum: 15.06.1984

Autori: Chalabala František, Bezák Jaroslav, Pál Barnabáš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží najmä obdĺžnikového tvaru s využitím pohyblivého mosta preloženého medzi brehmi vyznačujúce sa tým, že pozostáva z rovného plávajúceho mosta (10) uloženého po celej svojej dĺžke na pontónoch (11) a svojimi koncami opretého medzi pozdĺžnymi bočnými vedeniami (20) prostredníctvom vertikálnych operných valcov (12), ďalej z ťažného ústrojenstva (30) so samonavíjacími pohonmi (31) umiestnenými na koncoch mosta a opatrenými lanami presúvania (32), laná sú svojimi koncami ukotvené po oboch čelách nádrže a sú vedené v žľaboch (22) bočného vedenia, nad ktorými je súčasne umiestnené trolejové vedenie (23), ďalej z prestaviteľných plávajúcich plošín (40) výkyvne navesených aspoň na jednej strane mosta, so samostatnými pontónmi (41) a vybavených čerpadlom (42), ktorého sacie hrdlo je zaústené do priestoru úkosovito vytvorených ponorených zhrnovacích radlíc (43) a jeho výtlak je napojený na príslušnú prípojku (53) odvádzacieho potrubia (52) umiestneného po celej dĺžke na konštrukcii (13) mosta a zaústeného do zberného žľabu (51) umiestneného na brehu súbežne s pojazdovou osou mosta (10), pričom na oboch koncoch mosta sú umiestnené páry koncových vypínačov skríženia (36 a 37), napojených na samo navíjacie pohony (31) na jednotlivých koncoch mosta.

Text

Pozerať všetko

(54) Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádržíPomocou horeuvedeného zariadenia je riešený problém veľkokapacitného a kontinuálneho čistenia odpadových vôd od sedimentov.Účelom zariadenia je odstrániť usadeniny z každého bodu dna sedimentačnej nádrže,cez ktorú preteká odpadové voda.Odstránenie usadenin sa deje pomocou dvoch čerpadiel, ktoré sú umiestnené na plávajúcich plošinách, ktoré plošiny vykonávajú priamočiary pohyb po dĺžke nádrže pomocou pontónového mosta. Pontónový most ťahá, resp. tlačí plávajúce plošiny a súčasne slúži aj pre priečne nastavenie plávajúcich plo šín po šírke nádrže. Týmito pohybmi sa vy tvorí súradnicňvý systém čistenia dna.Most celý, svojou hmotnosťou je unášaný na vodnej hladine a ťahaný pomocou tažných lán prechádzajúcich cez trecie poháňacie ústrojenstva, ktoré sú uložené na koncoch mosta. Konce lán sú ukotvené na koncoch nádrže a vybavené sú závažím, pritom laná celou svojou dĺžkou sú uložené do bočného vedenia, medzi ktorými je vedený i pontónový most. Kal od čerpadiel je odvádzaný pomocou výtlačného potrubia, ktoré je umiestnene na moste.Zariadenie je možné využít všade, kde je potreba čistenia odpadových vôd.Vynález sa týka zariadenia pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží najmä o veľkých šírkach s -využitím pohyblivého mosta a rieši problém udržiavania presnej pracovnej a presúvacej polohy mosta vylúčením pevnej a pojazdovej dráhy na brehoch nádrže a Vôbec komplexného prečerpávania sedimentov a oleja z odpadných vôd bez prerušovania sedimentačného procesu.Pri veľkých priemyselných objektoch sú budované sedimentačné nádrže obdĺžnikového alebo kruhového tvaru, ktoré slúžia pre sedimentáciu nežiadúcich produktov z vody používanej pri priemyselnej výrobe a hlavne na ich odstraňovanie a na čistenie príslušného prepadu vody do verejných vodných tokov. Odstraňovanie olejov a plávajúcich splodín z hladiny sa musí .robit nepretržite. Rovnako je žiadúce, aby boli súčasne Vyberané a vynášané mimo nádrže všetky sedimenty v pevnom a polotekutom stave usadzované na dne nádrže. Pre malé množstvo a nižšiu koncentráciu sedimentov je toto možné v malých nádržiach občasným vyberaním za pomoci ťažobných strojov napr. bagrov. Väčšie nádrže sú riešené ako obdĺžnikové s prepúšťaním očistenej vody v prepade na jednom čele nádrže »a s použitím pojazdného mosta vybaveného jednak zberačom oleja z hladiny a jednak zariadením pre vyberanie sedimentov a ich Vynášanie do iných priestorov mimo nádrže. Most je riešený klasicky, t. j. s pojazdom po zvlášť upravenom pobreží na jedno alebo na dvojkoľaji a s konštrukciou votknutou do týchto koľajových podpier. Takáto konštrukcia je možná len pre malé šírky nádrží najviac do 15 metrov. Pritom je stále problémom udržiavanie pojazdu, náročná údržba podkladu pre pojazd a pod. Pre väčšie šírky sú známe pokusy uložiť konštrukciu mosta na pontóny pre odlahčenie pojazdu na pobrežnom koľajišti. Okrem toho, že naďalej ostáva problémom údržba kolajišta, vôbec to nie je možné pri nádržiach s vysokými brehmi, pretože by išlo o lomenú mostovú konštrukciu, pričom sa zvyšuje poruchovosť pojazdu zo skríženia konštrukcie s veľkou dlžkou. Takéto zariadenie okrem toho nie je možné použiť pre nádrže s meniteľnou úrovňou hladiny, ktorá býva až 200 mm, pretože byalebo k prehnutiu mosta pri znížení hladiny nehovoriac o konštrukčnej zložitosti uzla mostUvedené nedostatky odstraňuje a problém rieši zariadenie pre uvedený účel s využitím pohyblivého mosta preloženého medzi brehmi nádrže podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že zariadenie pozostáva z rovného plávajúceho mosta uloženého celou svojou dĺžkou na pontónoch a svojimi koncami opretého medzi pozdĺžnymi bočnými vedeniami prostredníctvom vertikálnych operných valcov, ďalej z ťažného ústrojenstva so samonavíjacími pohonmi umiestnenýmí na koncoch mosta a opatrených lanami presúvanía. Tieto laná sú svojimi koncami ukotvené pooboch čelách nádrže a sú vedené v žľaboch bočného vedenia, nad ktorými je súčasne umiestnené trolejové vedenie. Zariadenie ďalej pozostáva z prestaviteľných plávajúcich plošín výkyvne navesených aspoň na jednej strane mosta so samostatnými pontónmi a vybavených čerpadlom, ktorého sacie hrdlo je zaústené do priestoru úkosovito vytvorených zhrnovacích radlic a jeho výtlak je napojený na príslušnú prípojku odvádzacieho potrubia umiestneného na moste a zaústeného do zberného žľabu umiestneného na brehu súbežne s pojazdovou osou mosta. Na oboch koncoch mosta sú umiestnené páry koncových vypínačov skríženia napojené na samonavíjacie pohony na jednotlivých koncoch mosta.Výhody vynálezu voči stavu techniky vosvete sú v tom, že sa zabezpečí komplexné a kontinuálne odčerpávanie sedimentov a prípadne oleja~z hladiny nádrží o takmerných tvarov prípadného jazera, vylúči sa poruchovosť pojazdu a podstatne sa znížia náklady na ich prevádzku, na energie a pod. Zvýši sa účinnosť odčerpávania a pri automatizácii pojazdu a premiestňovani pojazdných plošín s radlicami v oboch smeroch pojazdu sa zabezpečí takmer stály stav úrovne dna a kvalitné čistenie bez ohľadu na množstvo pretekajúcej vody znečístenej a odvádzanej. Zariadenie je V skúšobnej prevádzke podniku prihlasovateľa na sedimentačnej nádrži o vodnej ploche 17 000 m s dĺžkou mosta 71 m a vykazuje všetky uvedené výhody, pričom sa predpokladá dodatočný odber hustých sedimentov nahromadených za dlh šie obdobie.Príklad uskutočnenia zariadenia podľa vy nálezu je znázornený na priložených výkre soch, pričom obrázky 1 a 2 znázorňujú schematicky pohľad a pôdorys celého mosta v profile nádrže a obr. 3 znázorňuje jeden koniec mosta s ťažným ústrojenstvom a bočným vedením a rozmiestnením koncových vypínačov.Pojazdný most 1 D s rovnou mostovou konštrukciou 13 je položený na pontónoch 11 rovnomerne rozmiestnených na hladine a upevnených na konštrukciu 13. Nad čelami mosta 10 sú v strede umiestnené vertikálne operné valce 12 opreté o pozdĺžne nosníky 21 bočného vedenia 20, usadeného V šikmine brehu na stĺpkoch. Dlžka vertikálnych operných valcov 12 voči šírke pozdĺžnych nosníkov 21 je väčšia najmenej o rozdiel kolísania hladiny nádrže. Na koncoch mosta 10 sú umiestnené samonavíjacie pohony 31 tažného ústrojenstva 30, na ktoré sú navinuté laná presúvania 32 s ukotvenými koncami na oboch čelách nádrže napnuté pomocou závažia, ku ktorým sú vedené prostredníctvom kladiek 34 a sú uložené v žľaboch 22. Elektrické napojenie pohonu tažného ústrojenstva 30 čer padiel kalu 42 prípadne ostatnej inštalácie jezabezpečené prostredníctvom trolejového vedenia 23 upevneného na bočnom vedení 20 a vozíka zberačov prúdu 33. Prestaviteľné plávajúce plošiny 40 sú rozmiestnené na samo umstatných pontónoch 41 a sú navesené výkyvne na jednej strane konštrukcie 13 mosta. Plošiny 40 majú ponorné zhrnovacie radlice 43, úkosovito sústredené, medzi ktoré je zaústenésacie potrubie čerpadla kalu 42, ktorého vý tlak je napojený na príslušnú prípojku 53 od vodu kalu 30 na odvádzacom potrubí 52, ktorého koniec je zaústený s výtokom do Zberného žľabu 51. Na každom konci mosta sú umiestnené páry koncových vypínačov skríženia 36 a 37, ktorých ramená sú na úrovni nosníkov 21 bočného vedenia, pričom pár uhlopriečne umiestnených koncových vypínačov 36 je napojených na jeden a ,ďalší pár 37 na druhý samonavíjaci pohon 31 na jednotlivých kon coch mosta. Okrem toho je na každom koncimosta umiestnené po jednom koncovom vypínači 35, krajnej polohy mosta a to v úrovni koncových dorazov 38.Po zapojení oboch samonavíjacích pohonov 31 so zhodným výkonom sa most 10 pohybujeurčeným smerom, pričom sa vertikálne odvaľovacie valce 12 odvalujú po nosníkoch 21 bočného vedenia 20 a súčasne zhrnovacie radlice 43 prestaviteľných plávajúcich plošín 40 zaberajú do sedímentu na dne nádrže a sústreďujú ho do sacieho potrubia čerpadla kalu 42. V prípade jednostranného preťaženia záberu mosta alebo pri vzniku skríženia mosta z iných dôvodov sa pritlačia ramená páru uhlopriečne uložených koncových vypínačov napríklad 36 na nosniky 21 bočného vedenia,čím sa odpojí samonavíjací pohon 31 na konci mosta, ktorý je v predstihu a súčasne ostáva V zábere pohon zaostávajúceho konca, a to až po dobu vyrovnania, t. j. po dobu uvoľnenia ramien príslušných koncových vypínačov,Koncové Vypínače 35 majú funkciu zastavenia chodu a V prípade zapojenia automatiky funkciu reverzácie -chodu mosta a to po dotyku na koncové dorazy 38.1. Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží najmä obdĺžnikového tvaru s využitím pohyblivého mosta preloženého medzi brehmi vyznačujúce sa tým, že pozostáva zrovného plávajúceho mosta (10)uloženého po celej svojej dĺžke na pontó-Vnoch (11) a svojimi koncami opretého medzi pozdlžnymi bočnými vedeniami (20) prostredníctvom vertikálnych operných valcov(12), ďalej z tažného ústrojenstva (30) so samonavíjacími pohonmi (31) umiestnenými na koncoch mosta a opatrenými lanami presúvania (32), laná sú svojimi koncami ukotvené po oboch čelách nádrže a sú vedené V žľaboch (22) bočného vedenia, nad ktorými je súčasne umiestnené trolejové vedenie (23), ďalej z prestaviteľných pláva júcich plošín (40) výkyvne navesených aspoň na jednej strane mosta, so samostatnými pontónmi (41) a vybavených čerpadlem(42), ktorého sacie hrdlo je zaústené do priestoru úkosovíto vytvorených ponorených zhrnovacích radlíc (43) a jeho výtlak je napojený na príslušnú prípojku (53) odvádzacieho potrubia (52) umiestneného po celej dĺžke na konštrukcii (13) mosta a zaústeného do zberného žľabu (51) umiestneného na brehu súbežne s pojazdovou osou mosta (10),pričom na oboch koncoch mosta sú umiestnené páry koncových vypínačov skríženia (36 a 37), napojených na samonavíjacie pohony (31) na jednotlivých koncoch mosta.

MPK / Značky

Značky: nádrží, čerpanie, zariadenie, sedimentov, vodných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-218071-zariadenie-pre-cerpanie-sedimentov-z-vodnych-nadrzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží</a>

Podobne patenty