Způsob granulace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 217284

Dátum: 15.07.1984

Autori: Svěrák Tomáš, Pěnčík Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká kranulace sypkých materiálů. Povrch částic je nataven při průchodu elektrickým obloukem a silnou turbulencí oblouku aglomerován do větších granulí. Zařízení ke granulaci sypkých materiálů je tvořeno elektrickou obloukovou pecí opatřenou chlazenou výústí dávkovacího zařízení s regulační štěrbinou. Tři duté natáčivé a posuvné elektrody třífázového elektrického oblouku jsou umístěny tak, oby se jejich osy protínaly v ose výústí dávkovacího zařízení a ústí obloukové pece.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY(75) , .o . Autor vynález nIVĚRÁK TOMAŠ Lng. CSc., PĚNČÍK BOHUMIL, BRNOVynález se týká kranulace sypkých materiálů. Povrch čústíc je natnven při prächodu elektrickým oblouzem a silnou turbulencí oblouku aglomerovág-do větších granuli. Zařízení ko granulaci sypkých materiálů je tvořeno elextrickou obloukovou pecí opatřeou chlazenou výústí dávkovaciho zařízení a regulační štěrbinou. Tři duté natáčivě a posuvné elektrody třífúzového elektrického oblouku jsou umístěny tak, aby se jejich osy protinaly v ose výúatí dávkovauihoxzařízení a ústi obloukové pece.Vynalez se týká způsobu granulace sypkých látek, například posypových materiálů.Úpravy materiálů chemického posypu zúžením jejich rozměrové distribuce při součaeněm posunu velikosti jejich častíc směrem k větší zrnitosti zatím není běžná, takže při posypu komunikací jednoduchýmí nebo komhínovanými chloridy v zimním období dochází nejen k velkým ztrdtam jemnozrnného posypového materiálu při nevyužité kapacitě mechanismů, ale je též ve větší míře nehodnocovana zemědělské půda a je ohrožováno zdraví obsluhy. Všechny známé» navržené způsoby zvětševání zrnitosti posypových materiálů byly vedený cestou nabalovací granulace. Nejlepších výsledků zde bylo dosaženo na fluídním loži a při peletizací na granulačním talíři. Výrobní postupy na principu nabalovací granulace lze aplikovat, avšak vesměs mají velkou nevýhodu v dlouhých pobytových dobách zpracovavanćho nteriálu v granulačním zařízení a z nich vyplývající velké rozměry těchto zařízení a tedy i-investiční nároky nu 7realizaci úpraven, a dále pak v přísných požadavcíöh na udržování výrobního režimu v granulac W ních zsřízeních. Z těchto důvodů granulovaní pesypových materiálů nepřerostlo zatím rámecprovozních pokusů. Výše uvedene nevýhody nabalovací granulace odstraňuje způsob dle tohoto vynálezu.Podstata zpüsobu granulace sypkých materiálů dle vynálezu spočívá v tom, že povrchíástic sypkého materiálu je natavovňn a aglemerován při průchodu elektrickým obloukem.Podstata zařízení k provádění způsobu granulace sypkých materiálů dle vynálezu tvořeného elektrickou abloukovou pecí spočívá v tom, že mezi chlazenou výústí dávkovacího zařízení s regulační ětěrbinou a ústím obloukové pece jsou umístěny alespoň tři duté natáčivé a posuvné elektrndy třífázového elektrického oblouku tak, že jejich osy se protínají v ose výústí dávkovacího zařízení a ústí ebloukové pece.Výhodou technologie dle vynálezu je, že na relativně velmi malém zařízení lze granulavat jennozrnuý materiál s enormně vysokým prosazením při nízkých energetických.náŕocích vztaženýchVýhoda zvolené konstrukce granulačního zařízení spočívá v účelnćm uspořádání radiačního prostoru pece, ktere zaručí tepelnou expozici maximální časti povrchu jednotlivých částic suroviny při průchodu pecí, která je podmínkou efektivní aglomerace v elektrlckém-obloukus minimálním vratným padílem nezaglemerované suroviny.Na obrázku 1 je zařízení k provádění způeobu granulace sypkých materiálů dle tohote vynálezL v bokorysu a na obrázku 2 v püdorysu. V zařízení je uapořadána chlazená výüst l dávkovacího ze»řízení, regulační ětěrbína g, chlazený plášř ebloukové pece j, elektrcdy 1 třífázového elektrického oblouku a ústí 5 obloukové pece.Při granulaci dle vynálezu je sypký materiál termícky zpracován průchodem elektrickým obloukon tak, že povrch jeho jednotlivých částic je nataven a silnou turbulencí tohste oblouku a přítomností kohezních síl natavených povrchových částí vznikají shluky, které po zatuhnu tí mají destatečneu pevnest pro běžné způsoby manipulace.chlazení výúst l dávkovacího zařízení směřuje paprsek částic zpracovávaného materiálu do prostoru mezi elektrody 3 třífázového elektrického eblouku jehož průtočný profil je zojiäten tím, že elektrody 4 jsou natáčivé, duté, posuvné, válcevé, je řízena množstvím přisé vaného vzduchu regulační štěrbinoug v hlavě pece a výkonem sacíha ventilátoru pneudopravy, do které úetí elektrická pec ústím 1. Část energie oblouku pohlcená vyzdívkou jeodváděna chlezením pláště obloukové pece à.-Natavováni paprsku zpracovávaného materiálu, který kontinuálně prochází elektric kým oblcukem, vychází z principu využití nepřimého oblouku v metalurgickýoh pecíche z kontinuálního způecbu výroby kovů v rudně termických pecích, ovšem e tím, že peprsek materiálu je veden e výhodou do troj-nebo více úhelníkovitého prostoru mezi paprekovitě ee sbíhající elektrody třifázového elektrického oblouku Q, kde prostor mezi elektrodami pro průchod zpracovávaného materiálu je nejlépe zejištěn použitím natáčivých dutých posuvných válcovýcn elektrod. Průchodem materiálu vlastni pracovní částí pece jsou čáetice natevovány a turbuleutnimi silami oblouku e fluktuačními efekty odpeřování vlhkosti intenzivně promioháväny za současné tvorby ehluků, při níž se uplatňují silné kohezní vazby natavených čáetic. Pro rüznou zrnitoet a různé typy materiálu lze stupeň natavení a tím také i zrnitoet oroduktu volit časom průchodu expoziční zőnou oblouku, pracovním napätím oblouku, uspořádáním elektrod v pecia tvarovánim a regulováním papreku zpracovávaného materiálu. Aglomerát V peci jev další fázi výroby chlazen v pneudopravě pod bod táni zpracovávané soli a dál tříděn v obvyklé emyčce e vírovými články e filtrem a na straně větších čáetíc sitem a mlýnem,takže 2 technologického cyklu vychází pouze grenulát o požadované distribuci částic. Při zpracování částic materiálu v peci se velmi příznivě prejavuje použití elektrického oblouku jako tepelného zdroje, poněvadž intenaivní radiací oblouku je rychlým průchodem čáetic pracovní části pece předáno jen takové množství tepelné energie, které neteví pouze povrch čáetic, takže neni nutno vyhřívat všechen zpracovávaný materiál nateplotu tání a celý proces se tak dostává do energeticky výhodných mezi.Tohoto způsobu granulace je možno použít ve všech případech, kdy je zprácováván eypký materiál, ktorý je schopen při možných časových intervaloch expozičnich dobohřevu elektrickým obľoukem dosáhnout stavu povrchového natąvení čáetic materiálu.Zařízení k provádění způeoou je elektrická oblouková pec 1 válcovitého tvaru,vybavená chlazeným pláátěm. Na jedné z podetav je vybavena cnlazenou výáetí l dívkovacího zařízení, která umožňuje dávkovat sypký materiál do prostoru elektrického oblouku V peci. Elektrický oblouk v peci hoří minimálně mezi třemi elektrodami i,které jsou v zařízení umíštěny tak, že do prostoru mezi tyto elektrody může být chlazenou výúetí l dávkovun zpracovávaný eypký materiál, takže jsou vytvoŕeny podmínky pro maximální využití eálevé energie oblouku pŕi natavování zpracováveného materiálu. Vzhledem k úbytku elektrod v oblouku je pec vybavena regulátorem, který elektrody 1 v peci k sobě kohstantní rychlosti poeunuje. S ohledem na nutnost udržet mezi elektrodami hoříciho elektrického oblouku volný profil pro přiváděný aypký matc riál, jsou použité elektrody A duté a regulátor je též konstantní úhlovou rychlostinntáčí. Množství předané energie jednotlivým částečkám zpracovávaného materiálu atím též stupeň natavení je řízen rychlosti průchodu částic elektrickým obloukem,která je nastavitelná množetvím vzduchu přieávaného regulační štěrbinou g kolem chlazená výústí L, dále je stupeň natevení čáetio e celková distribuce produktu řízena voltáží oblouku,množstvím dávkovaného materiálu a výměnnými profily vstupe ního nástavec, kterými je možno formovat tvar prounu materiálu vstupujíeíhc do elektrického oblouku. Shluky nutaveného materiálu, vytvorené průletem jemnozrnného materiálu obloukem, jsou odváděny výstupním otvorem z elektrické pece do pneudopravy, kde jsou hhlukyochlazeny a dále tříděny známymi způsoby.Vynález osvětlí následující příklad provedení.V třífázové elektrické obloukové peci válcového tvaru o průměru 1450 mm s použitím válcovýcn uutých elektrod o průměru 420 mm a sile Jejich etěn 30 mm Je zpracováváno při příkonu pece 1,2 l MW l 4,5 tun chloridu vápenatáho za hodinuiPoužitá zrnitoet suroviny je 95 hmotnostních menších čáetic než 2.l 04mZíekený produkt má distribuci 97 hmotnostnich částic v rozmezí 5.l 04 - 3.l 03 m při dvoutřetinovém recyklu zpracováveného materiálu pecí. Spotřeba energie při tomto režimu je pouze 87 kWh/t produktu. Stejný druh materiálu zpracovávaného na velkoobjemovém granulačním talíři o průměru 3 m je možno pri optimálním režimu zgranulovat v množstvíl,l t za hodinu, to je jen necelá desetina produkce.Příklad granulace chloridů pro chemický posyp je typická ukázka výhodného použití,kde bod tání zprecovávaného materiálu je poměrně vysoký, tepelná vodivoet je malá a je použita velmi jemná zrnitost materiálu. Požadované expoziční doby jsou pak velmi blízké časům prüchcdu oblastí oblouku pri pádová rychlosti. Pochopitelně aplikaci navržené technologie v příkledu granulace chloridů chemického poeypu velmi usaedňuje velká chemická stabilita zpraoovávaných látek, takže i pri lokálním přehřátí částeček mete riálu nedochází snadno k jeho tepelnému rozkledu.Při postupu granulace dle vynálezu lze provádět granulaci v malých úpravnách s relativně vysokým výkonem. Granulsce není omezena na materiály chemického posypu,ale může být použite v těch případech, kdy granulovaný materiál má vhodné fyzikální1. Způsob granulace sypkých materiálů vyznačený tím, že povrch ěástic sypkého materiáluje netsvován a aglomerován při průchodu elektrickým obloukem.2. Zařízení k provádění způsobu dle bodu l, tvorené elektrickou obloukovou pecí,vyznačené tím, že mezi chlazenou výúetíA(l) dávkovacího zařízení s regulační štěrbinou (2) a ústím (5) oblouková pece jsou umíetěny alespoň tři duté natáčivě e posuvné elektrouy (4) třífázového elektrického oblouku tak, že jejich eey se

MPK / Značky

Značky: způsob, zařízení, provádění, tohoto, způsobu, granulace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217284-zpusob-granulace-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob granulace a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty