Způsob výroby metohxykarbonylhydrazonu 2-formylchinoxalin- 1,4-dioxidu

Číslo patentu: 217278

Dátum: 15.07.1984

Autori: Lupínek Vladimír, Sova Milan, Hebký Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby methoxyrkarbonylhydrazonu 2-formylchinoxalin-l,4-dioxidu tak, že se na vlhký, surový benzofuroxan působí methylglyoxalem nebo jeho funkčně obměněným derivátem, jako acetalem, ve vodě v přítomnosti vodného amoniaku, z reakční směsi se destilací s vodní párou odeženou o-nitroanilin, nezreagovaný benzofuroxan a methylglyoxal, nebo jeho funkčně obměněný derivát, jako acetal, a amoniak a ke zbytku v reakční nádobě se přidá anorganická nebo organická kyselina a methylkarbazát a vyloučený výsledný produkt se isoluje. hátka působí jako stimulátor růstu hospodářských zvířat, popřípadě v kombinaci se sulfanoamidy jako veterinární léčivo při salmonelosách a dysemteriích.

Text

Pozerať všetko

rr.~. po PIS VYNÁLEZU 217 27 s(75) - , . Autor vynáłezu HEBKY J AROAIR dr. ing.CSc . , LUPÍNEK. VLADIJIÍR,SOVA łvIlLAN, PRAHAZpůysob výroby methoxykarbonylhydraz onu Z-formylchinoxalin-l , ÍL-dioxidutak, že se na vlhký, surový benzoŕuroxan působí methylglyoxalem nebo jeho funkčně obměněným derivátem, jako acetalem, ve vodě v přítomnosti vodného amoniaku, 2 reakčni směsi se destilací s vodñí párou odeženou o-nitroanilin, nezreagovaný benzofdroxan a methylglyoxal, nebo jeho funkčně obměněný derivát, jako acetal, au amoniak a ke zbytku v reakční nádobě se přidá anorganická nebo organické kyselina a methylkarbazát a vyloučený výslednýLátka působí jako stimulátor růstu hospodářských zvířat, popřípadě v kombinaci se sulfanoamidy .jako veterinární léčivo při salmonelosáeh a dysémteriich.Způsob výroby metohxarkarbonylhydrazonu Z-formylchinoxalin- lgl-dioxidgvynález ee týká způeobu výroby methosykarbonylhydrazonu 2-formylchinoxalin-1,4 GHNHHGOOG 3 ,o / (I)-dioxidu vzorce I, genaricky nezývaněho Garbadoz, který ee V praxi používá jako stimulátor růstu hospodářäcýchzvířat, popřípadě v kombinaci se sulfonamidem jako veterinární léčivo při selmonelosách a dyeenteriích. uPříprava této látký reakcí 2-formylčhínoxalin-l,4-dioxídu vzorce IIje v literatuře popeáne řadou způsobů. Íedním z nich je reakce benzofurcxanu IVviz zvcřojnäná nizozemekí patentová přihláäke 67, 14882 , čímž se získá dimethylacetel 2-rormylchinoxelin-1,4-dioxidu. který kyeelou hydrolysou poskytne příalušný volný aldehyd.Nyní bylo zjištěno, že oba uvedené stupně, tj. příprava 2-formylchinoxalin-l,4-dioxidu nebo jeho funkčné obmänänšho derikátu, např. acetelu, a příprava jeho methoeykarbonylhydrezonu lze spojit dohromady e obe stupně provádět v jedné reakční nádobě bez ieolaca 2-formylchinoxalin-l,4-dioxidu. Přitom se výsledný produkt ziská ve vysoké čietotě a ve vftěžku 80 až 85 , počitáno na žreagcvaný benzofuroxen. Tento výtěžek jedo 5 až 10 vyšší než v případě, kdy se 2 reakčního prostředí 2-formylchinoxalin-1,4-dioxid nebo jeho funkčnéobměněný derivát, např. acetal, ieoluje, protože jmenovaný meziprodukt se v reakěnímprostředí částečně rozpoüští a ísolace podílu rozpuštěného v matečných louzích, doprováze ného pryskyřicemi, není ekonomická. Naproti tomu, když se reakce e methylkerbazátem provédí bez ieolace přímo v reakční směsi, zreegujeVýeškerýobaažený 2-formyl-chinoxalin-1,4-dioxid,nebot táto reakce prcbíhá prakticky kvantitativně a výsledný produkt je v reakčním prostředíprakticky nerozpuatný. Je proto způsob podle vynálezu technologicky, ekonomicky i z hlediskabezpečnosti výhodnější než dosud známý opůsob přípravy.Spojení obou reakcí v jeden stupeň se podle vynálezu provádí tak, že se ve vodě nebo ve směsi vody s organiokým nebo anorganickým rozpouětědlem nebo zředovaďlem uvede v reakci benzofuroxan s methylglyoxalem nebo jeho funkčně obměněným derivátem,např. acetalem, V přítomnosti basického katalysátoru, po proběhnutí kondensace se z reakční směsi přaháněním s vodní párou odstraní jednak olnitroanilin obsažený v surovém benzofuroxanu, jednak nezreagovaný henzofuroxan a methylglyoxal nebo jeho funkčně obměněný derivát, načež se k reakční směsi přidá přebytek organické nebo anorganioké kyseliny a methylkarbazát a vyloućený konečný produkt se isoluje, např.Kondensace benzofuroxanu s methylglyoxalem nebo s jeho funkčně obměněným derivátem, např. acetalem, se při způsobu podle vynálezu provádí s výhodou ve vodě. Benzofuroxan má totiž v bezvodém stavu povahu výbušiny a proto z bezpečnostních důvodů je výhodné používat k reakci ještě vlhký produkt, jak se získá po oxidaci o-nitroanilinu chlornanem sodnýma po promytí vodou. Jako basicky reagujícího katalysátoru se při zpdsobu podle vynšlezu používá s výhodou vodného amoniaku, lze však použít i jiných katalysátorů, uváděných v literatuře pro tento typ reakce. Množství katalyeátoru se pohybuje od katalytiokého množství až do několikanásobku ekvivalentního množství. Způsob přidávání jedné reskční složky ke druhé a katalysátoru není kritický a je možno postupovat v libovolném pořadí. Tato kondensaoe se provádí při teplotě O °C až při teplotě varu reakčního prostředí, s výhodou při 30 až 80 °C. Reakční doba je závislá na teplotě,na prostředí, koncentroci reakčních složek a katalysätoru a pohyhuje se asi od l hodiny až do několika dnů. Po skončení kondensace se reakční směs podrobí destilaci s vodní párou. Přitom se z reakční směsi odstraní o-nitroanilin oosažený v surovém benzofuro~xanu, nezreagovaný benzofuroxan (isoluje se 3 až 8 A množství vzatého do reakce),.methylglyoxal nebo jeho funkčně obměněný derívát a amoniak použitý jako katalyzátor.K následujíoímu okyselení reakční směsi se může použít organické nebo anorganické kyseliny ekonomicky výhodné, jako např. kyseliny mravenčí, octové, chlorovodíkové,sírová apod. nebo jejich směsí. Okyselovst se může do neutrální, slahě kyselé nebo ež silně kyselě reakce.Reakce s methylkarbazátem se provádí tak, že se k neutrální nebo kyselé reakční směsi, po případě zpracované aktivním uhlím nebo i jiným čisticím materiálem, přidá methylkarbazát ve formě vodného roztoku V ekvivslentním množství nebo v mírném přebytku. Reakoe probíhá dostatečně rychle již při teplotě místnosti, avšak je možno ji provádět jak při nižší, tak při vyšší teplotě, jako např. při teplotě varu reakční směsi. Reakční doba je závislá na poušitém reakčním prostředí, pH a teplotě a činí několik minut až několik dnů. Aby se získala požadovaná velikost částic výsledného produktu,je možno k reakčnímu prostředí přidat vhodné pomocné látky, jako dispergátory a s vodou se mísící rozpouštědlaNásledující příklad blíže osvětluje provádění vynálezu, avšak jeho rozsah V žád ném směru neomezuje.Vlký benzofuroxen, obsahující 45,3 5 (0,33 mol) benzofuroxanu, 13 ml vody a 62 ml kon. vodného amoniaku, se za míchání vyhřeje na 50 °C, přidá se 14,25 g methylglyoxaldimethylaoetalu a pak ještě třikrát po 1 hodině vždy 14,25 g, tj. celkem 57 g methylglyoxaldiměthylaoatalu, s míchá se ještě 12 hodin pod zpětným chladičem. Potom sa k reakční nádobě připojí sestupný chladič a do reakčni směsi se uvádí vodní pára,až přejde asi 400 ml destilátu. Ke zbytku po přenánění vodní párou sa přidá lS 0.ml kone vodąě kyseliny chlorovodíkové 2 g aktivního uhlí s míchá se při 60 G 1,5 hodiny,zfiltruje se a k filtrátu se přidá roztok 32,5 g methylkarbazätu v 50 ml vody s michá ae 4 hodiny při teplotě místnosti. Vyioučená sraženina se odssje s promývá vodou do ztráty kyselosti. Produkt se Ještě vyčistí vyvařením 500 ml ethąnolu, odssje s usuší. Výtěžek 66,3 3 methosykarbonyl-hydrnoonu 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu,-tj. 75,8 ,počítáno na benzoturoxan vzstý do reakoe, resp. 79,4 , počítáno gs zraagovaný benzo furoxan(PŘEDMÉT vINÁLEzU 1. Způsob výroby methosykarbonylhydrazonu 2-formylohinoxslin-l,4 Šdíox 1 du vzorpe Ipůsobením methylglyoxalu nebo jeho funkčně obměněnsho~derivátu, jako scetalu vzorce V, CH 3 G 0 GH(0 CH 3)2 Q (V)na bsnofuroxsn vzorce IV gv inertním rozpouštědlo, nebo Jejich směsi., v přítomnosti basického katalysátoru a následu Jícím působením mothylksrbszátu vzorce III,H 2 NNH 000 GH 3 (III)vyznačený tím,.že se reakce benzofurorsnu s methylglyoxaiom nebo s jeho fúhkčně obmšnčným derivátem, jako acetalem. provede ve vodě oebo směsi vody s inertnim orgsnickým nebo anorganickým rozpouštědlaú ného zřečovadleú, Ž rsakční směsi se destilací s vodní párou odeženou,nežádoucí složky a nečistoty a k 2-formylchinoxálin-l 4-dioxidu vzoroe II x GHO ~ . 1 . 3 (ĺľ)9 v/ .nebo jeho funkčně obměněněmu derivátu ss v reakční nádobě přidá anorganická nebo organickékyselina a methylkarbazát a vyloučený výsledný produkt se isoluje.

MPK / Značky

Značky: výroby, 1,4-dioxidu, metohxykarbonylhydrazonu, 2-formylchinoxalin, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217278-zpusob-vyroby-metohxykarbonylhydrazonu-2-formylchinoxalin-14-dioxidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby metohxykarbonylhydrazonu 2-formylchinoxalin- 1,4-dioxidu</a>

Podobne patenty