Ventil pro střásací zařízení

Číslo patentu: 217274

Dátum: 15.07.1984

Autor: Teichmüller Horst

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká ventilu pro střásací zařízení pro řízení střásacího pochodu zejména u střásacích formovacích strojů, zejména střásacích formovacích strojů s dolisováním, používaných především ve slévárenském průmyslu. K úspoře energie a materiálu při střásacím pochodu je na řídicím šoupátku, volně pohyblivém mezi střásacím stolem a kovadlinou, uspořádána přídavná těsnicí příruba, která během pohybu kovadliny směrem dolů umožňuje velké a časově dlouhé prosazení tlakového média, avšak po změně směru pohybu kovadliny zabraňuje předčasnému proudění tlakového média pro nový pohyb kovadliny směrem dolů a teprve krátce před dopadnutím kovadliny na střásací stůl uvolní přívod tlakového média. Ventil je upevněn jako kompletní konstrukční skupina na střásacím stole centricky ke kovadlině.

Text

Pozerať všetko

(32)(31)(33) Právo břednoeti od 11 06 7664) ventil pro střáaací zařízenívynález se týká ventilu pro střásacízařízení pro řízení střáaacího pochodu zejména u střáaacíoh formovaoíoh strojů, zejména střásacích formovacích strojů e doliaováním, používaných především vo slévárenskěm průmyslu. K úspoře energie a materiálu při střásaoím pochodu je na řídioím šoupátku,volně pohyblivém mezi atřásacím stolom a kovadLinou, uspořádána přídavná těsnicí příruba, která během pohybu kovadliny àmšrem dolů umožňuje velká a časově dlouhé prosazení tlakového média, avšak po změně směru pohybu kovadliny zabraňuje přádčasnému proudění tlakového média pro nový pohyb kovadlíny směrem dolů a teprve krátce přéd dopadnutím kovadliny na střásací stůl uvolní přívodtlakového média. Ventil je upevňěn jako kompletní konatrukční skupina na otřáaacím stole centríoky ke kovadlině.Vynález se týká ventilu pro střásscí zařízení pro řízení střáeacíhc pochodu,zejména u střásaoích formovscíoh strojů, resp střáseoích formąvscích strojů s doli sováním.účinku střásacích mechenismd se dosahuje při vzájemném nárazu střáseoího stolu s kovadlin. Jelikož jakost ahutnění závisí mimo jiné na střásací energií, existuje požadavek řízení této energie. Tak je.např. ve vykládscím spies NSR DE-AS 2038504 navrhováno, aby byla za účelom řízení amplitudy střásání výtoková řídící část přsstsvitolná oproti vtokové řídící části s lisovacímu pístu. ľřívod a odvádění stlačenéhomédia se provádí kanály zhotovenými ve střásscím stole, případně ve střásscím váloi.V hospodářském patentu HDR č. DD-WP 75 598 se kromě jiných opatření navrhuje,aby byl výtok stlačoněho vzduchu do volná atmosféry řízen jednou nebo několika škrticími klapksmi nebo aby bylo vyrovnávání tlaku dosehováno prostřednictvím Jednoho nebo několika výfukových vrtání, která Jsou v dolní poloze kovadliny zakryta.Ve výlučněm patentu NDR č. DD-AP 82538 se stlsčené médium přivádí a odvádí rovněž kanály, uspořádsnými ve střássoím stole, kovadlině s/ nebo střásscím pístu.Dále Jsou známa ústrojí pro řízení střásccího pochodu, u nichž je střássoím stolem s/ nebo kovsdlinou uvádän v činnost ventil. jehož prostřednictvím se do příelušněnc prostoru střásscíoh mechanismů vpouští tlakové médium. Tsto řešení zanrnují vedle prostředků pro etřásaoí pochod přídsvně pomocné prostředky,Jako např. ponorně píety, řídicí píety - včetně nutných kanálů - s jsou v důsledku toho příslušně sloäitější s nšklsdnčjäí.známi ústrojí pro řízení střáseoího pochodu mají dále tu nevýhodu, že nastává tzv. předoäžný vtok, ta. vtok tlokověho média do prostoru zo üćelem vzájomného oddělení stříssoího stolu o kovadliny před tím, než na sebe střásecí stůl s kovodlina narazí. Tím dochází ke ctrátä energie. která musí být kompenzována velkými hmotemi kovadltny.Cílem vynálesuje zeruöit.prostřednictvím ventilu pro střáeecí zařízení optimální využití energie při menších hmotách kovadliny.Úkolem vynálezu Je novrhncut ventil pro střćssoí zařízení, ktorý řídí ckamžik vtoku tlskovéno média tak, aby bylo zsbrénäno škodlivámu předöasnómuproudäní, s tímPodle vynálezu je tento úkol vyřeäen tím, že vo střásecím stole je uspořádáno skříň s těsněním, přičemž ventil dále obsahuje řídící šoupátko, ktoré so opírá přes první pružina o skříň a je podélně pohyblivé v kovadlině, jež je posuvně uložsna v tělese střásacíhostolu s ve skříni, přičemž na řídicím šoupátku je podélně posuvně vsdons těsnicí příruba, která se opírá přes druhou pružinu o řídící šoupátko a dosedáVýhodou vynálezu je to, že těsnicí příruba během pohybu kovadliny směrem dol§ umožňuje velké a časově dlouhé prosazení tlakového média, avšak po změně směru pohybu kovadliny zabraňuje předčasnému proudění tlakového media pro nový pohyb knvadlíny směrem dolů a teprve krátcé před dopadnutím kovadliny na střásací stůl uvolni přívod tlakového média To vede k úspořo energie a k možnosti pracovat s menší hmotou kovadllny.Částí ventilu lze uspořádat do jedné konstrukční skupiny, která může být kompletněNa výjkresu znázorňuje obr. l řez ventilem v poloze na začátku pohybu .kovadliny směrem dolů., obr. 2 řez ventllem v poloze dolmĺ úvrati kovadliny a obr. 3 řez ventilem v poloze pohybu kovadliny směrem vzhůru krátce před vzájemným nárazom střásacího stolua kovadliny, přičemž je zabráněno předčasnému proudění. Během střásnoího pochodu se pohybuje kovadlínavo střásacím stole g vertikálně směrem nahoru a. dolů. Ve sve horní úvrati naríží kovadlina l na etřásaoí stůl 2 a je po vpuštčui tlakového média do prostoru p hnána opět směrem dolů zatímco kovadlina . je ve své dolní úvrati v případě, kdy v prostoru nepůsobí želaný tlak, působením pružnésíly hnána opět vzhůru. Na střásaoím stole g ,je upevněna ventilová skřiň J.. Ve ventilové skříni 1 l se opírá řídící äoupátko i přes první pružina j o střásapcí stůl g. Na řídioim šoupátku i je s možnostípodólného poauvu uopořádána těsnicí přírubaV otevřeném stavu lobr. l/ tlačí,druhá pružina těsniei přírubu 6 proti nákružku .3 řídlcaího šoupátka i.V nâeladujícím textu je bliže vysvětlłen způsob činností.Obr. l Kovadlina l se nachází ve své horní úvrati. Tlakové médium proudí prostor-em g do prostoru g a tlačí kovądlinu l směrem dolů. Přitom je výtokové vrtánív řídioimšoupátku i uzavřeno působením první pružiny j. Při pohybu, kovadliny l směrem dolů Jeídicí šoupátko 4 tlačeno spolu s ní dolů tak dlouho, dokud těsnicí příruba. § a Žídioí ěoupátko i neproběhnou horní dráhu po a dokud není při dopadnutí těsnioí příruby 6 natěsnění 1 uzavřeno spojeni prostorů g a p.Obr. 2 Kovadlina l se nachází ve své dolní Lívratifľłozpínání tlakového média v prostoru E žene kovadlinu dolů tak daleko, dokud nedojde k uvolnění výtokováho vrtánív řídicím šoupátku i a dokud se nemůže tlakové médium vrtáním 2 a dalšími(neznázox-něnými) kanály rozpínat do prostoru, v němž nepísobí žádný tlak. Když přestąane působit tlak v prostoru p, působí zde blíže nepopsaná pružná sila pod kovsdlinou v tomsmyslu, že je kovadlina opět hnáns směrem vzhůru.Obr. 3 Při svém pohybu směrem vzhůru uząvřela kovadlína výtokové vrtání à řídicího šoupátka 5 a strhla řídící šoupátko proti působení první pružiny Ž směrem vzhůru. Tlak, půaobící permanentné běhen 1 gřásącino~pochodu v prostoru g způsobí,že těsnicí příruba Q je během poaybu řídicího šoupátka A směrem nahoru tlnčenaproti SÍLO druhé pružiny Lg na těsnění 1, čímž tedy zůstává spojení proetorůKdyž řídící šoupátko 1 proběhne spoiní dráhu §, etrhává řídící šoupátko i těsnicí přírubu Q od těsnění 1. Vzniká spojení prastarů 5 a Q. Vztahy mezi rozměry jsou zvoleny tak, aby kovadlina narazila téměř ve stejném okamžiku na sfřásacístůl a dosáhla tudíž své horní úvrati. PŘEDMÉT VYNÄLEZUVentil ro střáeací zařízení ro řízení střáaacího pochodu, zejnéna u střísacích Pformovacích strojů, repektive střásacícn formovacích strojů s dolisováním, vyznačenýtím, že ve střáaacím stole /2/ je uspořádána skŕíň /ll/ s těsněním /7/, přičemž ventil dále obsahuje řídící šoupátko /4/, které se opírí přes první pružina /5/o skříň /ll/, je podélně pahyblívé v kovadlině /l/, jež je posuvné uložena v těleee střásacího stola /2/, a ve skříni /ll/, přičemž na řídicín čoupátku /4/ je podělně posuvně vedena těsnicí příruba /6/, která se opírá přes druhau pružina /12/ o řídícíšoupátko /4/ a dosedá na těsnění /7/.

MPK / Značky

Značky: ventil, zařízení, střásací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217274-ventil-pro-strasaci-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ventil pro střásací zařízení</a>

Podobne patenty