Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu

Číslo patentu: 217268

Dátum: 15.07.1984

Autor: Hladký Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve odpadní vody odfenolují extrakčním činidlem obsahujícím 2-methylpentanon-4, n-butylacetát a benzol nebo jeho homology, vyextrahované fenoly se separují od extrakčního činidla a takto odfenolovaná voda se odčpavkuje při zkoncentrování čpavkových par a při současném odstranění kyselých složek, jako je kysličník uhličitý, sirovodík, případně kyanovodík, a těkavých organických látek se čpavková páry zpracují k výrobě kapalného bezvodého čpavku za tlaku 1 až 2 MPa, přičem se odfenolování vod využije k odčpavkování kyselých plynů, dasorbovaných z vodných roztoků čpavku, vznikajících při výrobě kapalného bezvodého čpavku, a organická látky, která jsou oddělitelné od nasycených vodných roztoků čpavku, se využijí k odfenolování vod.

Text

Pozerať všetko

§.°§°Ląg POPIS vv NÁLEzU 217 253 M(75) - Autor vynâlezu HLADKÝ VÄCLAV ing., KAmsovy VAKY(54) Způsob čištění průmyslovýcn fenolových a čpząžtkovýoh vod. se součaanou výrobou bezvodého kapalného čpavłcu a fenolováho koncentrátuVynález se týká způsqbu čištění průn ymyslowích fexolových a čpavkových vo/d se aoučasaou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenoluváho Lconcentrátu. Podstata vynálezu. spočívá v tom, že se nejcłříve odpadmi vody odfenolují extrakčním činídlem obsahujícím E-methylpentanon-Är, n-butyl V dcetit a benzol nepo ,jeho homology, vyextra havané fenoly se separují od oxtrakčního činidla a takto oáfenolovaná voda se odčpavkuje při zkonoentrování čpavkorýon par ą při součaaném odstranění kysálých složek, jako je kysliúník uhličitý sirobvodík, případně Kyanovodík, a těkavých b orgąnicxých látek se čpavkové páry zpra cují k výrobě kapalného bezvodého čpavkuvání vod využije K odčpavkování kyselýchčýavku, vznikajících při výrobě kagalné hó bezvodáho čpavku, ą organické látky, které jsou oddělítelně od nasycených vod ných roztokůčpavku, se využijí k adrena lování vod.vynález so zgbývá nový způsobem čištění průmyslových odpadních vos fenolického o čpavkového charakteru s výrobou bezvodłho kupalaćho čpsvku o fenolového koncentrátu v chemic kéu n palivářském průmylu. X Odpadní průmyslové vody fenołového a čpavkavéno charakteru, vznikají nopř. tepelným zpraco váním uhlí nebo v chcmickém průmyslu se pŠćŤůüýpuštěníu do vořcjnć vodoteče z hkaúłüko odstranění fenolů, ostatníhi orgnnického znečištěhi u dusíkatých látek. ř AuFenolítické látky se nejčastěji odstnoňuji extrakčníni způcby za použití orguniskk u s vhodnými distríbučnimi rezdělovocíni koe§ipienty. Organické látky s méně vhodnými distŕiuučnímikoefícienty~ss k dosnžoní požedovąné účinnosti použivají ve zvětšeném množství. NV koksochemickém průmyslu se nejüostčjí používá exťrnkěuí zpüssb zn použití benzalu, přągšàhsromatidkých uhlovodíků. V pn 1 ivářskěioohsüäckšü růmyslu se používaji tzv. fenololvínová zp so by za použití n - buiylasotátu s jiných oxtrokčn 1 ďHĚgài 3 qĽ. Pro dokonalé odfenolování a odstraněsí dalších složek ergsnického znečiätění bylo pro pófřhby palivářského průmyslu ověřsnó použití 2 - metylúentanonu -4. ĽDusíkaté lát y sřevážně amoniokálního charakteruse zfskávají nejčastěji destilačnim způsobem za využitI~čpsvku k výrubě siranu lmonného a čpuvkovć vuayk V palivářsxém průmyslu bylo ověřeno využití čpuvku z oąpaänioñvedk.vý§s§č kspainého bssšadéągěgpsvku..ýpüsoby čišyění odpačňgcą sú as vyznnčujIvysohĚů ekoàgääcibu náŕąšndššg, ąsjméua z hlediskaNevýhody zpusobülčištěnłodpsiních vod spočiväjł v oddělsném zpàsobu oćř olovâní a odćpsvko vání feuolovýeh vod 5 vysokých enfngotiekhñ příkąnu odstraňuje způsob čištění prumyslovýcu fonolových A čřivkových vod se součnonou výrskćübĺołądçgovkapalného čpnvku a fenolového koncentrůtu podle vynálozu, jehož podstata sočivú v tom, ie odpadní vody se nejdříve odfanolují extrskčním činidlem abonnújicím 2-ootylpentdhon~ 4,n-butylncatát a benzol nebo jeho homology, A§gospdFuji ąa ojłsikěnhoľäąggnlo a f§§g oarnnolovsá voda se odčpavkujevyextrahovnhá fog při.zkoncentrovänfčpuvkovjch por o při současně odatgoąý i kyselych složok, jako jsou Wyaličník uhličitý, sirovodík a připadąi.kyoggvgdýkjľgtökávýohorâsñiskysä~łłtok noÉpnvkové páry zprasují k výrobě knpnlnáho hozvoó§§půüqvku I tluku i à 2.2 MP 1, přičonž odfenolováni vod sa využijek edčpavkováni kyàolých plynu, dooorbovànych z vodných rozfókůčpnvku, vznikajícich při výrobě. kupalného bszvodýko čpovku oor 5 onickćľútky, staré jsou oddělitelhć od nasycených vodných reztoků čpnvku as využiji k odfonolováni vod. Zkapnlňováni čpsvku sezajiäřujs při tlaku1 už 2 MPa zpracováním čpuvková voçy u čpuvkovýshsgar. Gdfenoloviní vod může být zojiěřsváno oxtrakcí samotným 2-motolpentanonnm-§ nebe nbutylosąvátom. VZpůsob podle vynálezu je zaměŕannà oástnnuění nàostatků dosudŠužIvaných fenosolvánových zpfx sobů, jako je snížení ztrát n-butylacetátu vzniklým chomickýu-mouhladem s fonolovou vodou s předcházení vzniku emulzních amiii, htorýfsnenoäĺüäí dosąžqn 1 pý§àpok 1 ćdiněsxťmokshi účidnosti. Význam n účinek způsobu čiłjgnšksrĺüàslsvýzh-fenolovýćň o čpñvkových vod se souěuinou výrobou bezvadého kapalného čpávku o iénolovóho koncentrítu-je zaměřen především na 1 ikvídasia využití odpadních látek použitelných k výrobě průmyslové důležítých produktů. Odstraňování a vy~ užití odpadníchylátak z fenolových a čpavkovýsh vod se uskutočňuje s vysokou výtěžnosti A SuĺVE srovnání e jinýml způaoby čistících stanic fenolových a čpavkevých vodpepsaný způsob výhodný tim, že zkapalřaoćáni čpavku je víceúčelne a uplatňuje se ten způsůb, který vyhovuje lenorgetícző aituaei. l APodstata pfćdnětu vynález byla ověřeno v paliváŕském průmyslu při čištění edpadních plynu-m-x-enekých vod a je použitelnáprůmyàlu tepelného zpracování uhlí a chemickéhe průmyslu, kde . vznikají odpadmi fenolové a čpavkové vady. p AZpůsob podle vynáleeu je blíäe objvasněn na příkladí provedení znázaměném na přípejeném výkreeu. ą AOdpamm voda fenolíckéhe a čpavxevého charakteru se teplotné upravuje v teplesměmám aparátě L a je nastřínkevána do skrňpěcíhe zařízení g, kam je rovněž zavádeno trvalé množství teplotné upravené odfenolavaně a odčpuvkované vody. Skrápěcí znřizěni se využívá) zgchycen( par extrakčníhe čínidla organických látek keranického charakteru a čpavku z deeorobovąných kyselých plynu ą převážně toořených kysličnikem uhličitým, které jsou odváděny i využití nebe likvidaci. V extrakčním zařízení i využívaném k vlashnímu odstauění fenolů z odpadních vod se voda .edfenolevává extkrakčním činidłoi za přítomnosti jených organických látek získaných adfeąolovánínva ädčpuvküvřĺàšüü,ah Potřebná mnozstvi extrakčního činidla se vygeneruje v destilačním zařízení 2 ee suučasnou výrobou fenelového kencentrátu §, které 35 zpracovatelne na finální fenoliçké výrobky. Odfenolovaná voda naeycená extrakčním činídlem ae využívá se kondenzaci par ve sprchovém kondenzátoru 1 a po výměně tepla v tďploaměnných výlněnicích 8 je destílačrxvě zpvacevánà v keletłě 9 se zaměřením odstranění pozpuětěného extrakčzziłso einidla a deearbcikyaelýchkplyrxxlnOdfenolovaná vodu po deeorbci kyselýcn oiežek a rozpvouätědla je ve směsi s eetatnímí r~e~ cyklovanými zložkami zpraenvána v oàčpavkovacim zařízenímrłg. Toto zařízeníppřídavku alkálíi n umožňuje óeeorbci pevné vćzanáhe čpavku. Odčpuvkovaná vovda ,je pe deąorbci nemu využite Á výniěně teple y, a je edváděria k diläimu dečišłovániČpavková páry zakoncentrovane v obohacovaci části odčpavmvucihe zařízení § 59 ,jząou kondenzaoí epracovćrąv v kondenzátoru L 2 za vzniku naxyxcexzého veclného roztoku ćpavkukyselymiIložkami a organickými látkami Z tohoto teztpku čpuvku se v sepľarátoruł odstraňujli organieké látky u, Nové lze využít pro potřebu .způeobu odfonolcvání vodĺza použití sušeného extrakčníhe čínidls nebo v chemíckvém a pulivářakám průnylàu-.b Čpavková pix-y vzniklé vpvkondenzáterulą Jsou zkvalitůovám v rafinačnin zařízení L 5, zahrnujícím stupně jj, 11 jg, .lade ee k rafinačním účelům využívá převážně fizykílně chemických vloetnoeti vodných roztoku ćpłavku. ąVoćnć rovnaky čpavkäg naeycerímkyeelými aložkymí se po odstranění argonlických látek odkyeelují v deacidačním zařízení 39 a koloně g »za využití výměny tepla -eansorbčniho účinkuteplotné upravená pdfenolované vody v chladiči A. Deeorbované plyny ve eměnsi sšvodní parouze. disociačniho zařízeni 20 Ljsoutodčpavkoväxąyłv koloně 2, aprchovém- kondepríąátóru 1 a skŕápěcím zařízení g. Odkyselený vodní roztokke zproeovàn ve směsi s odfenolovanou vodou Číatéčpavkevé pár g nebe čpavkovívedalgg jsou zprĺaącovány v zařízení 32 o 2 §. Zkapslněĺní čpavku se zajłěĺuje v kondenzačním nařízení § 15 za tlaku lož 2 MPa a vyrobený kapalný bezay čpuvek gg vyhovuje kvalitou čsn. 65 13 11. ý Příklaů 1Průmyelová fenelováąedpañnívuvoda vznlkající napřypři ťepelném zpracování hnědéhu uhlí v tlakové-plynárně, která obsahoval 4 353 mg/l jednoeytných fenolů těkajících s vodní pareu a QGSJng/l dvejeytnýchv fenolů, byla oafenolovaina eměsýn oxtrakčnim činidlem obsahujicim 83,05poměru oběnových průtoků extrnučiho čínidla E fenolové vody 1 10,7. Účínnoet odfcnolevání jednosytných fenolů byla nad 99,5 di doeažení jejich koncentrace v.oáfenolované vodě 19 mg/1. Odfenolovaná voda byla s vstupním obsahom 2 954 mg/1 odčpąvkovaná při dosažení výtěžnosti kapalného bezvodého čpnvku 2,8 kg/m 3 oufenolované vouy. Desorbovuná kyselé plyny byly odčpavkoványna obsah pod 50 mg čpavau/m 3 kyselých plynů. Těchto parametrů bylo dosaženo při výkonu zařízení 151,7 m 3 fenolové vody/H. Vyrabený kapnlný bezvodý čpavek obsahoval 99,85 aktivní složky.Fenolová voda z tlakové plynárny, která obsahuje 5 300 mg/1 jeduasytných fenolů byla odřenolována cxtrakčním činidlem obsahujicím 68,0 Ž n-butylacetátu, 16,45 směsi zylenú U 15.5 2-metylpentnnonu-4. Extrakce se uskutočnila při poměru průtcků extrakčního činidla a fenolové voąy 1 11,5. Množstvizpracován 1 fenolů bylo 180 m 3/h a úč-nnost odfenolování jednesytnýct fenolú byla 99,04 při výtěžnoeti 8,2 kg fenolového koncentrátu/m 3 zpracované vody. Specificłá spotřeba n-butylacetátu poklesla z püvodnich 450 g/mi vody nu 240 g/m 3 zpracovanéPlynárenská fenolová voda obsahující 4 95 m mg(l jednosytných fenolů byla odfenolovának n-butylacetátem při poměru objemových průtoků extrakčního čiidla a plynárenské vody 1 10,5. Účinnost odfenolevání byla 99,8 při obsahu 10 mô/1 jednosyfných fenelů v odfenolované vodě a výtěžnost fenolového Koncentrátu byla 8,8 kg/m 3 vody. Odfenolovaná voda se vsýupníu obsahom 4 020 mg/1 čpuvku byla odčpavkována na zbytkové koncentrace 397 m čpavku /1, přičemž výtěžnost kàpulného beavodého čpavku byla 3,6 kg/m 3 a objemový průtok byl 190 m 3 plynárenské vody/h.1. Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se eoučasnouzvýrobou bezvodého kapalnáho čpavku u fenolového koncentrátu, vyznačený tím, že odpadní vody se nejdřive oúfonoluji extrakčním činidlem ebsahujicim 2-metylpentanon-4, n-butylacatát a bonzol nebo jano homology,vyextrahouáné fenoly se aeparují od extraxčního činidia a takto odfenoloveuá voda se oúčpavkuje při zkoncentrováni čpsvaových per a při současném aéstrauěnIAyselých složek, jako jsou Kysličník uhličitý, sirovodik, přípedne kyanovodík, 9 těkavých organických látek se čpavkové pára zpracují k výrobě kapaluéha bezvodého čpavku za tlaku 1 až 2 MPa, přičemž odfeno 1 ování vod se využije k odčpavĺování kyselých pynú, desorbovených z vodných roztokü čpavku a organicxélétky, kteréjsou oddělitelné od nasycených vodných roztoku čpavku, se využiji k odfenolcvání vod2. Způsob podlebodu l, vyznačující se tim, že odfenoiování vod uskutočňuje se samotným

MPK / Značky

Značky: fenolových, kapalného, čištění, způsob, výrobou, bezvodého, koncentrátů, průmyslových, čpavkových, fenolového, současnou, čpavku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217268-zpusob-cisteni-prumyslovych-fenolovych-a-cpavkovych-vod-se-soucasnou-vyrobou-bezvodeho-kapalneho-cpavku-a-fenoloveho-koncentratu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu</a>

Podobne patenty