Způsob přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu

Číslo patentu: 217256

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vlk Josef, Kunčický Jiří, Šrámek Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu reakcí 1-fenyl-3-metyl-5-pyrizolonu a acetonem a hydrogenací vodíkem na palladiovém katalyzátoru za přítomnost kyseliny fosforečné nebo jejích amonných solí, které se přidávají v množství 5 až 50 % hmot., počítáno na množství použitékatalyzátoru. 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolon je meziproduktem pro výrobu léčiv.

Text

Pozerať všetko

PD PIS VYNÁLEZU 217 256 K AUTORSKÉMU osvěnćeníÚRAD PRO VYNÁLEZYAutor vyhanezu KUNČICKÍ .uší, ing. eso., cmcnü šaćmx KABEL, PARDUBICE, 2 v 1.1( JOSEF, BmnvíVynáloz so týká způaobu přípravy 1-fonyl-3-nntyl-4-inopropymn 5-pyrožolonu roakci 1-fenyl~ 3-motyl-5-Pyruzolonu 3 ncetonen a hydrogenocí voaíken na polls» díovćm kotalyzátoru za přítomnost kyaolíny fonforečné nebo jejích amoànýćh ao 11, které so přiiúvají v množství 5 .z 50 hmot, počítáno na množství použitékntalyzitoru.l-fenyl-3-mety 1-4-iaopropyl-5-Pyrazolon je nezíproduktem pro výrobu léčiv.Vynúlez se týká způsobu přípravy 1-fenyl-3-motyl-4-ísopropyl-5-pyrozolonu íookeí 1-fonyl-3-letyl-5-pyrazolonu I ocetonen a Hdrogenscí vodíken na palloâiovćn katalyzútoru sa prítomnosti kyoelíay íhmforočné nobo jejích anonných oolí, jejichž přítomnost eliminuje vliv katalyzútorových jedu.Hydrogenoce voiíkon za přítonnooti kovů VIII. skupiny perioiícké soustavy prvků,pro jejich selektivitu poto přeievšíl pallodia a platiny, je proces, ktorý nachází stále větší použití. Klaien tohoto způsobu je předoväíu ekologickł čistotu procesu,nebot asvytváří žádné veiiejěí produkty a nečistoty. Naopak částečně inhibujícím faktorom proti ještě vyšěínu rozšíření tohoto způsobu redukce je vysokú ceno kotolyzítorů, vyžaduje-li chemická povaha děje použití nopř. palladio nebo platiny. Jo proto důležité, aby bylo možná použít tyto katalyzätory v co nejuonším množství vůči hyirogenované lňtcs a aby je bylo možné používat co nejićle. Tato kritéria vytvářejí vysoké nároky na kvalitu vetupních konpooat, ktoré nesmí obsahovat látky, ktere svou chomíckou povohou nebo fyzikálne-chemickýni vlastnostmí způsobují ztrátu životnosti nebo úplnou ztrátu katalyticke aktivity katolyzňtorů. To však zhuoto nebývá spiněno a tak přítomuost katolyzátorových jedů v ourovinách bývá nnohdy nepřekonatelnoupřekážkou zavedení tohoto uoderního procesu.s acetonem a redakcí vodíken na pallodiovćn katalyzátoru probíhá podle následujícíhoschenntu ca cu GH GH 3 3 3 3 C 0 CH 2-C c-c-c 0 x 43 I e 143/ I u C N C y x 0/ T 047., ca CH . CH CH 3 / 3 3 / 3 A cc-c cH-ç-c l u P 170 ca/ c u H 011/ ° H 3 / 2 3 /W o/N/ . t. o uo kvantitotivhě bihon vyhřití omčoi na roakční teplotu hydrogenace, ktoré činí 90 C, takže reakční sněs Io chová, jako by so přeàsládal k hyirogonaci příao 1 ~feny 1-3-motyl-4-isopropylidenpyrazolon. Při hydrogenoční alkylaci řady konerčníeh vzorků 1-fenyl-3-uetyl» pyrazolonu však bylo zjištěno, že 50 vzorků braných 2 různých äorłí so k hyirogonaci nohodí, protože pollaiiový kotalyzátor ztrňcí aktivitu vliven nečistot V surovinč, která jeji nok svou kvalitou no dobré úrovni. Koncontroce nečietot byla tok nízká, že se aepodąřilootonkvit povahu kotalyzltorových joiů a vhodnoat k hydrogenocí ae oepodařilo dáto do koroíuco oni o žádnou fysíkílní vlootnootí ouroviny, jako je obaoh hlavní aložky,obooň kovů, teplota tání nobo ovčłolnň propuatnoat roztoku.~Nyní bylo zjištino, žo přiiú-1 ioo do rookční oněsi při hydrogenaci za přítomnosti pkllodiovćho katolyzotoru old Inožatví kyaoliny roaforočnć nebo její ononné soli,odatroní so nejen nogativní vliv katalyzútorových jodů zo skupiny rozpuntných těąkých kovůj slo í vliv kotolyzotorových jodů, jejichž chomickou povohu oo zatím nopooařilo noláět.Tohoto poznotku je využíto při způaobu přípravy 1-fopyl-3-nety 1-4-iaopropy 1-5podlê vynálezua Nový způsob spočívá V reokci 1-fenyl-3-netyl-5-pyrazolonu g ocetonem a 0 současně hydrogenoci vodíkem za přítornosti palladíového katolyzátoru na igortuín no siči. Reakce oo provúdějí v přítomoati kyoelíąv fonroročnć aobo její onozmé soli, ktoré so přidává v množství 5 už 50 hmot., počítáno na množství použitého kntalyzá toru.Příiovok kyooliny fooforečné nebo její ounpnć soli umožňuje nejen využití jinaknovyhovujících typů 1-fenyl-3-netylpyrazolonu, ole přiapívá i ke znaümćuu urychlení rookoo u typů vyhovujících.Přodpoklňdanýn Iechoníameu působení kyseliny foaforočné o foaforcčnaaů je arážení rozpuotnýeh solí iěžkjch kovů hypoteticky přítomných v aurovině ve velmi malých množstvích o ovýn oynergickjn ofoktomýdozaktivujících katalyzátor. Hochaniamua však může být i jiný.S využitím popoonćho vynáležu làe tody nejen bez tochnologickěho riziko využívat 1-fonyl-3-Ictylpyrnzolon k dalším oyntotickýn ruokcín, jejichž ooučáatí je kntalytíekähądrogonoconlo zároveň oaížít opotřobu kotolyzátoru a toiy výrobu dálo ekononizovat. Z 1-fenyl-3-moty 14-isopropyl-5-pyroaolonu lao Iotylocí připrovít 1-fenyl-23-dinotyl-4-ioopropyl-S-pyrozolon, důležité 1 áčívoízookupiny nolgetik o antirsvnntik.- Zpąaob podlo vynálezu je blízo oavětlon V následujících příklaioehg.Příklold 1 u j v i Do h lítrovćho outoklivu, vybuonúho oícnadlen vykonávnjícín 63 zivihü za minutu,pŕívodon voĺíku 3 okolibrovonćho tlokovćho zćoobníkà o roju 1 ocí.přívodu vodíku outonatic kýl zořízonín o vyhřívonýho polocí kopoliąy proudící v tornoototizovaném obvoiu, bylo « přoiloženo 100 g 1-fonyl-3-notylpyrozolonu o obsohu účinné látky 99.1 , teplotě tání127,7 C, oznočenóho číslem oporeco 729. Preperút obsahoval ionty Cu, Co, Mg, Si, Al,Pb, Fe, stanovené spektrofotoaotríeky v celkové koncentraci menší aož 0,01 . Dalobylo přldíno 650 al acotonu n 1,3 g palladíového katalyzátoru oboahujícího 3 palladia aa aktivní uhlí ve 40 vodné poetč. Autokláv byl uzavřen, proplúchnut dueíken, poté vodíkeu, a tlak vodiku byl uetaven na 0,5 MP. Na této hodnotě potom byl tlak automaticky udržováa regulační oyetáaon. Směo byla vyhřâta na reokční teplotu 90 C a průbůh reakce byl eleâován polocĺ poklesu tlaku vodíku v zásobníku, 2 něhož byl vodik doplňovún do outoklúvu. Za 180 ainut po doaažoní roukčni teploty odpovidal pokleo tlaku úbytku etechíometrickěho anožotví vodíku a dále již nekleeal. Bylo tedy za tuto dobu dooažoao 100 konverze hydrogenace. Průběh reakce byl potvrzen po vyjnutl reakční eněai z autoklúvu akižolocí produktu kryetolizací chromatografickýl atanovením na tenké vretvč.Produkt byl jednotnú látka ehoduň se otandardom o teplotě túní 118 °C.Pokus popaaný v příkladu 1 byl opakován à tim rozdílem, že do 1-fenyl-3-mety 1 pyrazolonu ze stejně operace jako v příklodu l bylo přidáno 0,2 g (NH 4)2 HP 04 rozpuštěného vo 2 ml vody. Reokco byla v tento případě ukončená za 30 minut po doeažoní reakčni teploty 90 C.Příklid 3 Pokus popeaný v příkladu 1 byl opakovún I tím, že k reakci bylo vzato 100 g l-fenylnež 0,0 l kovů vyplaných v přikladu 1. Po šesti hodinách míchňní reakćní oměel za standardnich podmínek reakce (tlak 0,5 MP 90 CĎ reakce ani zčáetí noproběhla. QN Pokus popeaný v přiklndu 3 býl opakovín, k 1-fonyl-3-metylpynazolouu však bylo přidáno před reakcí 0,4 g NH 4 H 2 P 0 rozpuštěneho ve 2 nl vody. Hydrogenace bylo ukončeua po 210 minutách po doeažení reakční teploty. Kvalita produktu byla poeouzona stejným způsobem jako je popeäno v přikladu l e byla hodná e produktom zíekanýn v pokusu podle přiklodu l.Pokus popeaný v přiklndu 3 byl opakován e tim rozdílon, že odváženó množství 100 g 1-fenyl-3-netylpyrezolonu bylo ouopondováno ve 100 5 0,5 (NH 4)3 P 04. Sueponzo byla zfíltrovina o bez sušení vzdto k roakci. 100 konverze bylo dooažono 220 minut po vyhřátí,oněoi na 90 c. Příklad 6byl vzat 0,35 roztok kyseliny foeforočaě. Hydrogenoce probehla za 240 minut. Reakční produkt byl identifikován jako hodný e produktom zíokonýl podle příkladu 1.

MPK / Značky

Značky: přípravy, 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217256-zpusob-pripravy-1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu</a>

Podobne patenty