Hemokompatibilní sorbent a způsob jeho přípravy

Číslo patentu: 217253

Dátum: 15.07.1984

Autori: Horák Jiří, Tlusťáková Marie, Kálal Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podstatou vynálezu je hemokonpatibilní ní sorbent, sestávající z vlastní syntetické pryskyřice a 0,1 až 20 hmot. % hemokompatibilního polymerního povlaku akrylátového nebo methakrylátového typu. Způsob přípravy tohoto sorbentu spočívá v tom, že se na pryskyřici nanese vhodné srážedlo polymeru a poté se na pryskyřici nanese roztok polymeru, nebo se na povrchu pryskyřice s naneseným srážedlem radikálově zpolymerizuje monomer či jeho oligomery. Výhodou materiálu připraveného postupem dle vynálezu je jeho výborná hemokompatibilita a tím možnost použití pro vlastní lékařské účely.

Text

Pozerať všetko

OMI mo muuzv .(75) Autorvmlm mzusmcovl man prom. chcu. asc., KÄLAL JAROSLAV pro. ingmrsc., HORÁK JIRI MIDnGSc., 2 mmPodstatou vynálezu je hemokompatibilní ní sorbent, seitávající~z vlastní syntatické pryskyřice a 0,1 až 20 hmot. hemokompatibilního polymerního povlaku akrylâtového nebo methakrylátového typu.Způsob přípravy tohoto sorbentú spočívá V tom, že se na pryakyřici nanese vhodné srážedlo ýolymeru a putá se na pryskyřici nanese roztok poLymaru, nebo se na povrchu pryskyříce s naneaeàým arážbdlom radikálově zpolymerizuje monomor čijeho oligomery.Výhodou materiálu připraveného postupem dle vynálozu je jeho výborná hemokompatibilità a tím možnost použití pro vlastní läkařské účely. Ľ-L vynález se týká henokompntilního oorbontu a způsobu jeho výroby.Vo vnitřním lćkořetví je řada situací, při nichž je nutná z krve nenocného odstranit toxické látky at užeoxo či endogenního původu. Volmi jednoduchou metodou pro tyto účely je henoperúze, při níž prochází krov pucionto přes vhodne zvolony sorbont.V.současné době se k henoperfúzín používá hlavně dktivní uhlí, jehož povrch je povlečen různýui henokoopotibilníni polyuery, která potločují sorpci fornofoných krevních elenentů,zejléns krevních destičok ( Walker J.M., DEntí E., Von Wsgonen R., Andrsde J.D.Kidney Intern.l 0, 320, 1 § 7 §). V poslední době se its zočínají pro plniní henoperfúzních ko len používat e ayntetickŕ pryskyŕíce, které na rozdíl od aktovního uhlí nezpůeobují enbolízuco(Rooonbau J.L., Winston S., Kramer M.S., Moros J., Hljl R. Trans.Anor.Boc.Artif. Int.0 rgnn 1 1970, 134). Z neiontových pryskyřic so používá zejména Anberlite XAD-2 oXLD-4, ktoré jsou schopné oorhovat látky typu barbituronů, sslicylanů, tricyklických sntídeprooàv ná. Z iontových pryskyŕíc byl použit Dowox 1. Na rozdíl od oktivního uhlí není vłok jejich povrch pokrwt honokoňpotihilní polylorní vrstvou, nanajvýš je upruven alvbunínen. Při průchodu-krve kolonou pak olo dochází na povrchu eorbentu k hohgeovlnš ol90 krevních dosticok a více nož 10 1 eukocytů(Rosenboun J.L., Kroner I.s., inj R.,Winston S., Dolol F. ňldnoy IternJn, 341, 197 pWilloon R.L., Horlann A.ľ., Kueter G. G.R. Gostroonterology 66, 95, 1974). někteŕí autori pozorovalí dokonce růst tlaku v koloně a vznik krevních srsženin (Gooney D.0.,Infuntolino W., »une R. Bionnt., Med.Dev. Art.0 rg. 1979, 443). Při tak značných úbytcích formooonych krevních elenentu, s niniž se organismus musí vyrovnut, nehíąmožně léčení chronických stavu opakovanymi perfútení upři hemoperfúzních akutních je znnčné riziko krvícivých komplikocí.Předměten vynálezu je henokonpotibilní sorbent, seetávající z vląstní syntetické pryakyřice o 0,1 už 2 Ó hmot. hemokoputibilníhopolyuerního povloku okrylátového nebo methskrylítovéhm typu.Způsob prípravy tohuto sorbotu spočívá v ton, že se no pryekyřici nenese vhodné srážedlo polyneru u poté se nn pryskyřici nanoáe roztok polyneru, nebo so na povrchu pryskyřice e nnnosenym srňžodlen rudilnlově zpolymerizuje nonomer ci jeho oligomery. uPolymerizato monomeru musí probíhnt rychlo, aby byl zaručen vznik homogenní, tenkea dostatečně propuetnć polymerní blány na povrchu částic eorbetu. Čo prpto nutné používat rychle se rozpgilĺĺhích iniciátoru polynerizace, e výhodou redox-iníciačního systému,který je sälopen iniciovat radikálovou polymerizoci i za normální teploty.Ze syntetických pryokyřic lze e výhodou použít styren - divinylbenzenovć kopolynery s různou.poroaitou (Anberlite XAQ-2 n XAD-4,Servnchron XAD-2 n XAD-4, Option SP-1, psů.) kopolynery esterů kyseliny akrylově či methakrylovo e divinylbenzenen (Anberlite XAD-Z 1 XAD-8, Servachron XAD-7 a XAD-8, či jiná). Z iontove výněnných-materiálů lze o výhodou pouzít pro povlečení popolynery styrenu s divinylbehzenen oubstituovoné nnpŕ. kvnrterními nminoskupinnmi s různyn stupně sítování a v různých formách (Dowex 1 x 4, Dole 1, stdJ),chlormetłrylovnné kopolymery styren-divinylbenzen (Ostion ATP, Option ADP, apod), kopolynery kyseliny okrylové či methnkrylovć s dívinylbenzenem (Ostion KM, Amberlite IRC, či jiné).Joko srážedlo polymeru je možné a výhodou použít uhlovodíkovâ rozpeuštědln jakVýhodou materiálu připraveného postupem dle vynálezu je jeho výborná hemokompatibilita. Navíc je popeaná metoda přípravy àorbentu značně univerzální, neboĺ volbou vhodného srážedla polymeru lze přípravít polymerní povlaky na celé řadě syntetických prxskyřic s vhodnými velikostmi částic.Množství polymeru, tvoňící p°vLak serbetu, závisí pouze na velíkeäti částíc dané pryakyřice. Polymeru nuaí být na povrchu pryskyřice takové množství, aby tvořil tenkou, zcelaaouvíalou vrstvu, jak je zřejmě za snímků z elektronového rastrovacího mikroskopu. Množství polymeru v sorbentu byla zjišřována jako přírůstky hmotnosti pryskyřice po vysušení tepresentačního vzorku do konstaníní hmotnosti.Pro vlastní lékařské účel byl povlečený sorbent umístěn v polypropylenové koloně vhodného tluru do mímotělního krevního oběhu. zkoušky prokázaly, že sorbenty pevlečené metodou dle vynálezu mají výbornou hemokompotihilitu. Ke konci Ětyřhodinové plnamaperñúze činil počet bílých krvinek v průměru 94,1 ľ 18,1 A počet krevních destiček 95,2 Í 23,3 výchozí hodnoty (n 10). U hemoperfúze byla odpovídající čísla 67,6 É 25,2 pro leukocyty a 103,1 Í 12, pro trombocyty (n 10). Krevní tlak se během perfúze nikdy nezmenil více,než o 10 torrů Cl,33 kPo), hemolýza ani srážení krve nebyly pozorovány. H žádným klínickým» komplíkncím výkonu nedošlo a subjektivně byla perfüze ve všech případech tolerována velmi dobře. Povrch sorbentu byl po rozebrání kolony prost krevních sraženin či zachycených krevních elementů.Vynález je blíže pepsán v příkladech provedení, níž se na ně omezuje.Na 100 g pryekyřice Amberlite KAD-2 o velikoati čňstic zhruba 0,3 mm bylo nslíto tolik pentanu, aby byla pryekyřice zcela překryta rozpouštědlem. Po odlití přebytečného pentnnu bylà na pryekyřici nalite aměs lo g 2-hydroxyethylmethakrylátu o roztokem 1 g peraírnnu anonného a l g pyrosířičitonu sodného. Suapenze byla důkladně protžepánn. Po asi oeuihedinovém stání byla na sorbent nalita voda u euepenze byla pruháněna vodní párou až do vypuzení zbytků pentnnu. Pak byl sorbent důkladně extrohován vodou. Obsah polymeru činíl asi 8 .Příklod 2 100 g Servnchronu KAD-2 o velikosti čáatic 0,4 až 1,0 mn bylo přelito vedou a po odkapání pŕebytečné vody byl no Servochrom XAD-2 nalit roztok 1 g poly(2-hydrexyothylmethakry 1 átuLve eměei methonol - voda. Po protřepání byl povločený eorbent opakované extrahovňn vroucívodou. Množství polymeru v sorbentu je žhruby 1 m100 g vstionu SP-l o velikosti čáatic 1,5 až 3411, nosvconéhe benzenem, nylo přelito roztokem 1 g 2-hydroxyethylmethakrylňtu, 0,1 g persíranu amonného a 0,1 g pyrosiříčítanueodného ve vodě. Po desetíhodinovén stání zo laboratorní teploty byl benzen ze sorbentu odohnún vodní párou. Po opakované extrakci sorbentu vodou činil obsah polymeru 0,2Příklad 4 Na 100 g pryakyřice tmberlite XIIF 4 p.ve 1 ikosti častíc 1 an byla ve vakuu nasáknuta vodaA v takovén množství, aby byla prxakyřice zcela překryta. Po odliti přebytečné vody bvl naaorbent nalit roztok 1 g polyš 2-hydroxyethylmethakrylátub v ethanolu. Po protřepáni byl serbent ponochan 12 hodín za laboratorní teploty a pak extrahovân opakovaní vrouci vodou.50 g Vationu SP-1 o velikosti čústic.0,2 mm bylo ve vakuu noaáknuto toluenem. a pryekyřicibyla nalita eněo 10 g Z-hydroxyethylmethakrylátu, 0,1 g peroxiďu vodiku, 0,2 g pyroaiřičítanu sodného a vody. Suepenze byla zahřívana na 50 C v inertní atnoafáře za míchánĺ 8 hodia.Toluen byl pak odetraněn probubláním auspenze vodní parou. Obsah polymeru činíl zhruba 10 59.200 g Servachremu XAD~ 4 o vilikodti části 0,3 až l mm hýlo vo vakuu naaáknuto vodou a po přiliti roztoku 4 g poly(2-hydroxyethylmethakrylatu) ve saěaí ethanol - voda byla auepenze ponechána stát 4 hodiny. Opakovanou extrakci vrouci vodou byl zíekán aorbeàt se zhrubaNa 50 g vetionu KM byl nalit deetilovaný aceton a pak roztok 5 g 2-hydroxyethylmehakrylátu,V,L g peroxidu vodíku a 0,01 g eíranu zeleznatého ve vodě. Suepenze byla po protřepání ponechána 24 hodín stát za laboratorní teploty. Aceton byl za orbentu odetraněn opakovanou extrakcí vodou. Množství polymeru v aorbentu činilo asi 18 .Stejného výsledku bylo-dosazeno pči použití etheru jako sražedla polymeru.20 g pryekyřice Servachrom XAD-7 bylo ve vakuuupřelito vodou. Po odlití pŕebytečné vedy byla na pryakyřici nalita amöa 2 g.ř-hydroxyethylakrylňtu, 0,1 g methylnethokrylâtu,0,05 3 persíranu amonného, 0,05 5 pyroaiŕíčítanu draaelného a vody. Po opatrnám zamicháai byla suepenze polymerována za laboratorní teploty la hodin v tnertni atmoeféře. Po vyvaření eorbentuvodou byl zjíětěn obsah polymeru aaí 5 .Přiklad 9 N V 156 g etyren-ethylendimethakrylátoveho kopolymepu hylo.pŕelito takovýmzmnožstvim horké vody,aby byla pryakyřice zcela překryta. Pak byl přilít v atmoaféře argonu roztok 0,15 5 pyroeiřičitanu amonnĺho ve vodě. Po asi 10-ti mlnutovemľetání byla přllíty aměe roztoku 0,15g pereíranu amonnáho a 15 g dr hydroxy ethylmethakrylçtu s 0,2 othyldimgthakrylátu.Směs byla 20 minut míchána a poté ponec.ána stát za laboratorní teploty 7 hodín. Povyprání obsahoval eorbent 5 hmot. pnlymeru.

MPK / Značky

Značky: hemokompatibilní, způsob, sorbent, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217253-hemokompatibilni-sorbent-a-zpusob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hemokompatibilní sorbent a způsob jeho přípravy</a>

Podobne patenty