Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktanu, popřípadě jeho směsí s laktany w -aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby polymidů xeho kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho směsí s laktamy (-aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů je použitelný pro kontinuální aktivovanou aniontovou polymeraci laktamů nad teplotou tání směsi monomeru a polymeru za adiabatických a kvasiisothermních podmínek a dopolymerací pod teplotou tání polymeru. Postup je charakteristický tím, že se provádí ve čtyřech stupních. V prvém stupni se laktam odvodní, obvykle ve filmovém reaktoru s vnitřní stíranou plochou, ve druhém se za míchání uskuteční předpolymerace a odplynění reakční směsi, polymerace se dokončí opět v míchaném zařízení ve třetím stupni a v posledním, čtvrtém stupni proběhne dopolymerace pod jeho teplotou tání.

Text

Pozerať všetko

PV 1197-80 ÚŘÁD PRO VYNÄLEZYing. CSO. , doc. ing. CS 3. , KRA LUP NAD VLTAVOU NERATOVICEZpůoeb výroby polyanidů nebo kopolyomidů na bázi ô-kąproloktonu, popřípadě jehoZpůsob výroby polymidů nebo kopolyamidů no bázi 6-kaprolaktamu, popřípadč jeho umění o laktonuo-aminokyselín so 4 až13 tony uhlíku a jejich modifikovaných typů jo použitolný pro kontinuální aktívovlnou anionsovou polynoraoi laktamů nad teplotou tâní umění moàomeru a polye moru sa ndiabatíckých a kvuoiioothernních podmínek 3 dopolýmorací pod tćplotou tíní poíynoru. Postup je charakteriotický tím,žo se provádí vo čtyřech atupních. V prvém stupni so laktam odvodní, obvykle ve fílnovém roaktoru o vnitřní otíranou plochou, vo druhém oo za míchúní uokuàočn pí přodpolymoraąo a odplyněni roakční omäoi, polymoraca so dokoàčí opět v míelanón zařízení ve třetím stupni 3 Ý posledním, čtvrtén stupni proběhne dopolyneraco pod jeho teplotou táníPřodmčtem vynálozu Je způsob výroby pelyomídů nebe kopelyamldů na bísi 6-kapreloktunu, pcpřípedě jeho směsí s laktlny go-ominokyselin.se 4 až 13 otony uhlíku o jejich modifikovaných typů kontinuální aktivovoneu onientoveu polynerací loktomů ned teplotou tdní směsi moneneru o polymeru zo odiobatických o kvosiisethernních podmínek 8 dopolymerocí ped teplotou tísí polymeru.Speleöným znakom dosud známých procesů je, že byly jednestupievě 1 pracovaly především pod teplotou tćmí polymeru, nebe maximálně dvoustupiové, procujíeí jen nad teplotou tiní směsi momemeru a pelyneru (A.0. 127 660). Hlavní nevýhodou Jednostupievých procesů Je, že získaný pelymor obsahuje rovnovížný sbytkevý menenpr, ktorý zhoršuje fyzikálně-chemická vlastnosti produktu. Nevýhodou dvoustupíevěhe procesu prooujícího nad teplotou tání pelymeru je skutečnost,že zbytkevý obsah mnnomeru je ąatolik vysoký, že Je nutne Jej společně o těkovými monomsry a Ibytky katolytiekóhe systému z polymeru edstroiovot v plynnő fíci, tzv. demonomerooí, at již ve vskuu nebe exponaí toveniny. Tyto systémy jsou prevezně nssnadno ovlodatelně, těkející podíly uepívají části zařízení pre odvod plynných a kopnlnýcb podílů s komplikuje se grunuloco.Nevýhody tskto vedesých procesů sdstroíuje předložený vynález způsebu výroby polyomidů a kepelyomídů na bili 6-kaprolektomu, pepřípsdě jeho směsi s loktamy ua-aminokyselín se 4 až l 5 otemyuhlíku a jejich modifikovaných typů-kontinuální aniontoveu oktivovaneu polymerací nad teplotou tíní směsi mesemeru o pelyneru so odiobotických nebo kvnsiisethermních podmínek. depolymerocí pod teplotou tíní polyneru. Podstata vynílecu spočíví v tom, že se výrobe provádí vo čtyřech stupních, přičemž V prvům stupni se loktem odvední ve filmu se stírsneu plochou,ve druhém stupni so uskutoční po nodňvkevšní složek ketalytického systému předy polymerace a edplynění reakční směsi v míchanćn polymerátoru při zdržoní 10 si 40 celkově polymernční doby, puk se ve třetím stupni dokonč polymersco v míohnněm zařízení, např. se inekovým, pdsovým, üreubovým nebo listovým míehodlem, s ve čtvrtěm stupni se provede depelynersse tuhéhe polymoru pod jeho teplotou tíní při teplatě 413 až 483 K. ľrvý stupeň výroby se provádí například ve filmovém reokteru s vnitřním stíraným filmem, kde se laktam zbsvuje nejekononičtěji zbytkovćho obsahu vody. Óptímilní obsah vedy čimí maximálně 0,02 hmetnostmí. Odparka pracuje na principu diterenciilního kontaktu fizí.Ve druhém stupni výroby dochází ke smíchání uonemeru s oktivitoremo iniciáterem za zvýšené teploty 453 až 485 K. současně jsou odstraiovány těkavé pedíly pochizející z katalytickóho systému. Vhodné voleneu teplotou Je možno regulovst při dané době zdržení Itupei předpolymerace a tak mnximälní mčreu využít polymeračníbe teplo ve třetím stupni. Součástí tohote vynílezu je možnost výroby modifikovaných pelysmidů, nepř. semozhášivých nebo oditivovaných. Pedmínkou úspěšněho výsledku modifikooe je snúšenlivost modifikoční složky s katąlytiekým systémem. Přidívané látky obsahující vlhkost se dívkují do prvého stupně, látkysinhí Jo nošno vníiot už vo druhé stupni. Přodpolyàorovłní roakční směsi vo druhá stupni podstotnč ulohčí proeos vo třetím stupni s hlodiska strojního provodoní (zpracování gnpnliny o vyšší viskozitů). Jako nojvhodnčjší o javí horizontílní dvoušnokový systőnOptínílníoh výsloćků při- roslizaci způsobu vynúlozu u doiíhno, jostližo so vo druhém stupni aim. bis (ž-notoxyotoxy) dikaprolaktnnohlinítu nudný. Výhodné je divkovnt inlciibor v množství 0,2 už 0,3 ui 15. Dile je vhodná, aby polynorační prosos prohönl v an. od 2 do 10 minut padlo toplotního režimu, ktorý so pohybujo v toplotnín -intorvnlu 483 si 51.8 K. Po skončonć polyneraoi jo výhodné ochlni 11 polynuj nn teplotu 41,3 si 433 K I v pooledním atupni v tçąhóm stavu. dopolymoran vnt v průbĺhą 1 oi 3,5 hodin při toplotč 41.3 až 483 K. vOplynčnzhrookőní snäsi přodpslynorncí podstatnč zlapšąujp výstup tunningpolynorulà roakťorša o. usnniííuao jojí další zpracování po převodem( do tuháho stnvu. Dopolynorssoĺpousmidů v tuhég stnvupod Josieh bodom tání prodloušením působení topln mi proti oxtrskčnínu odstrviování těąksvýoh podílů výhodu v lepším využití Ivýchozí suroviny při nininilnín vytěkanőn množství n »přináší významné onoggotiokő úspory onnínseí suioní prnnőho polynoru. Při domenomoraci Jsou po»tížo s rogonoracuí oďstrnnůněho nononeru a oligomerů, stejně tak s údržbu zaří osí .Podstata vynilozu jo obaąsnčn nisludujícíni. příklndyprovadoníS-ksprolnktnn o výehozín obsahu vody 0,05 i hmotnostních byl odvodaěn ve filmom vőn rosktoru na obsah 0,01 hnotnontních vody při 358 až 361 K a 666 až 1333 Pa.Po přodehřšfív tovsniny na 468 K bylo přidino 0,25 mo 1. bia-(Z-notowotoxyhłihydri-hohlinitanu sodněho a 0,5 mal. B ąyklickćno trineru fonyĺizokynnítu n po premíchíní po dobu 60 s snů vtólyzsln io dvouěnekcu Worner Pfloidoror ZSK, kdo při teplotnín profilu 493 až 503 K vstup, A 503 až 513 K střod A 388 sš 498 K výatup prohčhno pslynoraöní proces. ro vytlačení s oohlszení toveniny. polymoru v podobě pásku při 413 až 433 Kso pások nnsoki ns grmzulo, ktoré so dálo ve fluidnín ronktoru podrobí dopoly nos-su při 433 n 453 K po dobuhodin. Potć je polymor poneohín volně chlad nout v zísobníoíoh pod inorton. získaný polynor obsahoval 1,7 Fa hmotnoatníoh vodou oxtrobovntoluých podílů byl dossžon viskozitní polynoi-ační stupoí npři 1333 až 1600 Pa a 363 až 368 K odvodnčma ma filmové reaktoruma obsah vooiy 0,005 76 Lmotmostních, -předehřáta na 473 K s smísoma s 0,20 93 mel. bis-(E-metoxyotoxw-diksprelsktamohlimitenu sedhőhe e. s 0,7 93 mol. sylclielcćho trimeru fenylinolcyamâtu. re 45 s vtéksla do dvojämeku Werner Ptleiderer-ZSK, kdo při topletním profilu 493 aš 503 Řvstup, 508 až 518 I( střed, o 483 si 488 výstup, bylo polymoraee dohončen. Po onhlazemí na kovové pisu pod. imertenn byly struny polymsrue tsplotě 413 až 4-23 K nnsekímy u. grsnulit. .Dopolymornee byla provedens v nettoru s pobyblivým leiem při 443 si 458 K po dobu 1 si 3,5 h. výsledný kopolymer obsahoval 1,8 f» hmetnostnihe vedou extrnhevatelnýoh podilů a P 1177.Postup stejný Jako v přitlmdě l, s tim rezdilem, äebyln použito 0,31 mel. kat»lynítom a 0,8 93 mel. Aktivátoru. Nevie bylo přidůvíno 0,5 hmot červeného . testu-u v homogenni směsi s lmktamem, e to současně s přidavkem obou složek V Icatalytiekěbo systému. I odvednäněmu ö-keprolaktamu. výsledný pŕodukt .obsahovalcca 2 hmotnestni vodou extrahovatslných »pedílů a ř 5 165. Bylo dossžono uehořlově úpravy.rännušm VYNKLÉZU l. Způsob výroby polyamidů nebo bepolymidů na. bázi G-luproIaktsmu, popřípądč jeho směsi s laktnmy ul aminokyselín se 4 už 13 atemyuhlikuů a. jejich mołifikove ných typů. kontimuílni ektivovenou amiontovou pelymernei med. teplotou tými směsi ~moumeru s. polymeru za ediebątiekýeh nebo kvasiisotornmieh podmínek m dopolymersei pod teplotou táni polymeru. rynečeiý tím, že so výrobe. provádí vov čtyřech etupmich, přičemž v prvóm stupni so lektuołvodnifvev filmustínnou plochou. ve druhém stupni se uskutoční po medâvkevámi sloñektbtełytiolćh systému předpolymoraoo o. odplynöwi roskčni smäai v míchsnćm polymeifátoru při zdržení 10 aš 4-0 73 celkové pelçymorąömi doby, pak se va třetím stupni dokončí polymoreee v michaněa zařízení u ve čtvrtém stupni se prevode dopolyuorooe takého polymevu pna jeho teplotou taxi při 413 už 483 K, u 32. Způsob podle bodu l vyznsčený tím, že- se vo dnměm stupmi dávkuge jako inieiítor bis (2-mrav-zxyotozy) dikeprelektemehliniton sedmi. x3. způsob podle bodů l .s 2 vyznačený tim, že se polymerace provádí při koncentra ei imiciíteru v rezmszí 0,2 až 0,3 mel. fi, 4. Způsob podle bodů l až 3 vytuačený tím, že se palymerseeíprevidts-při- teplotách

MPK / Značky

Značky: laktany, polyamidů, 6-kaprolaktanu, popřípadě, typů, bázi, jejich, směsi, modifikovaných, kopolyamidů, aminokyselin, výroby, uhlíku, atomy, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217251-zpusob-vyroby-polyamidu-nebo-kopolyamidu-na-bazi-6-kaprolaktanu-popripade-jeho-smesi-s-laktany-w-aminokyselin-se-4-az-13-atomy-uhliku-a-jejich-modifikovanych-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktanu, popřípadě jeho směsí s laktany w -aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů</a>

Podobne patenty