Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor

Číslo patentu: 217217

Dátum: 15.03.1985

Autori: Batík Jan, Hejtman Jiří, Novotný Luděk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší automatický diskontinuální fotometrický analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydrometalurgickém zpracování uranových rud. Analyzátor obsahuje jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí jednotku, reakční jednotku, fotometr, hlavní čerpadlo, měnič vzorků, pomocné čerpadlo, volič vzorků, první čerpadlo, první zásobník standardu, druhé čerpadlo, druhý zásobník standardu, první dávkovač, třetí zásobník maskovacího činidla, čtvrtý zásobník stínicího činidla, třetí dávkovač, pátý zásobník ředicího roztoku, čtvrtý dávkovač, šestý zásobník reakčního činidla, hlavní dávkovač, odsávací čerpadlo, odpadní jímku, ovládací panel a zapisovací jednotku.

Text

Pozerať všetko

Autorvynálezu EATIK JAN ing., PŘÍBRAM, HEJTMAN JIŘI RNDr. CSc., PRAHA(54) Automatický diskontinuální iotometrický analyzámrvynález řeší automaticlw diskontinuální fotometrický analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydrometalurgickém zpracování uranových rud. Analyzátor obsahuje ,jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou řadící.jednotku, reakční .jednotku, fotometr, hlavní čerpadlo měnič vzorků, pomocné čerpadlo volič vzorků, první čerpadlo, první zásobník standardu, druhé čerpadlo, druhý zásobník standardu, prvni dávkovač, třetí zásobník maskovacího činidla, čtvrtý zásobník stínícího činidla, třetí dávkovač, pátý zásobník ředicího roztoku, čtvrtý dávkovač,šestý zásobník reekčního činidla, hlavní dávkovač, odsávací čerpadlo, odpadmi 511 mm,ovládací panel a zapisovecí jednotku.vynález řeší automatický diskontinuální fotomstrickçý analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydromatalurgickém zpracování uranových rud.Nalezaní nově metody stanovení uranu, která již nevyžaduje předbčžné oddělení uranu od doprovodných prvků, vytvořilo předpoklad pro automatizaci celého postupu.V současné době se stanovení uranu provádí na jednoduchých poloautomatických zařízeních. Jejich nevýhodou je malý rozsah měřiteląých koncentrací, nízky počet vzorku měřsných v jednom cyklu a standardní vzorky je nutno zařazovat mezi vzorky měřené. Maměřoné hodnoty se odečítají z registračního přístroje. Provozování těchto zařízení vyžaduje téměř stálou přítomnost obsluhy.Uvedená nedostatky odstraňuje automatický diskontinuální fotometrický analyzátor podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že na vstup automatické ředicí jednotky je připojen přes hlavní čerpadlo měnič vzorku, přes pomocné čerpadlo volič vzorku, přes první čerpadlo první zásobník standardu, přes druhé čerpadlo druhý zásobník, přes první dávkovač třetí zásobník maákovacího činidla, přes druhý dávkovač čtvrtý zásobník stínícího činidla, přes třetí dávkovač pátý zásobník ředicího roztoku. Na hlavní výstup automatická řadící jednotky je připojsn hlavní dávkovač upraveného vzorku, který je napojen na vstup reakční jednotky. Její výstup je připojen na fotometr, který je prostřednictvím odsávacího čerpadla spojen s odpadní jímkou. Na vstup reakční jednotky je pře čtvrtý dávkovač připojen šestý zásobník reakčního činidla. Vyprazdřxovací výstup automatické ředicí jednotky je přes odsávací čerpadlo připojen na odpadní jímku. Elektrickými propojovacími cestami je jednotlivé propojena jednotka řízení a vyhodnocování s měničem vzorku, hlavním čerpadlem, voličem vzorku, pomocným čerpadlem, prvním čerpadlem, druhým čerpadlem, odsávacím čerpadlem,automatickou ředicí jednotkou, reakční jednotkou, fotomstrem, hlavním dávkovačem, prvním dávkovačem, druhým dávkovačem, třetím dávkovačem s čtvrtým dávkovačem. Na jednotku řízení a vyhodnocování může být připojen ovládací panel a zapisovací jednotka.Analyzátor podle vynálezu umožňuje automatické stanovení uranu ve velkém počtu vzorku a má několikanásobně vyšší rozsah měřitelných koncentrací než dosud používaná zařízení. Do meniče vzorků se zakládají pouze měřené vzorky, nebot analyzátor je vybaven automatickým čerpáním standardních vzorku. V průběhu měření vzorku osazených v měniči, kterých může být i 00 i více, nevyžaduje analyzátor obsluhu. Pro případ okamžitého stanovení uranu ve vzorku je analyzátor uzpúsoben k přednostnímu měření vzorku mimo pořadí. Výpis naměřených hodnot se děje automatický, přičemž ks každému označení vzorku je jednoznačně přiřazena vypočtená hodnota koncentrace uranu. Přínos analyzátoru je ve zvýšené produktivitä práce,ispoře chemikálií a lidské práce a praktickém vyloučení chyb způsobaných obsluhou.Na přiloženém výkrese je znázorněno blokově schéma příkladněho uspořádání automatického analyzátoru podla vynálezu.Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor obsahuje jednotku g řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí jednotku gg, reakční jednotku Ag, fotometr i), hlavní čerpadlo l menič vzorku Qmouocná čerpadlo u, volič vzorku Lg, první čerpadlo 11,první zásobník li standardu, druhé čerpadlo 41, druhý zásobník g standardu, první dávkovač 33, třetí zásobník 19 maskovacího činidla, druhý dávkovač 31, čtvrtý zásobník g stínicího činidla, třetí dávkovač 32, pátý zásobník ji ředicího roztoku, čtvrtý dávkovač 31, äestý zásobník 36 reakčního činidla, hlavní dávkovač 12, odsávací čerpadlo § 9, odpadní jímku g, ovládací panel n, zapisovací jednotku lg.Na vstup automatické řadící jednotky gg ,je připojen přes hlavní čerpadlo i měnič lg vzorku, přes pomocné čerpadlo u volič Ľ vzorků, přes první čerpadlo 12 první zásobník u standardu, přes druhé čerpadlo 1,1 druhý zásobník já standardu, přes první dávkovač l třetí zásobník Q maskovacího činidla, přes druhý dávkovač j čtvrtý zásobník g stínicího činidla, přes třetí dávkovač 12 pátý zásobník i řodicího roztoku.3 217217 Na hlavní výstup a automatické ředicí jednotky L 0 je přípojen hlavní dávkovač 12 upraveného vzorku, který je napojen na vstup reakční jednotky 32, jejíž výstup je připojen na fotometr 53, ktorý je prostřednictvím odsávacího čerpadla 60 spojen s odpadní jímkou Q. Na vstup reakční jednotky 33 je přes čtvrtý dávkovač 31 připojen šestý zásobník já reakčního činidla. Vyprazdňovací výstup ga automatické řadící jednotky gg je přes odsávací čerpadlo 60 připojen na odpadní jímku 3 L. Elektrickými propojovacímí cestami je jednotlivé propojena jednotka g řízení a vyhodnocování s měničem 1 o vzorku, hlavním čerpadlem g, voličem lg vzorku, pomocným čerpadlem Q, prvním čerpadlem i 5, druhým čerpadlem g, odsávacím čerpadlem Q, automatickou ředicí jednotkou go, reakční jednotkou 39, fotometrem x, hlavním dávkovačem 32, prvním dávkovačem ji, druhým davkovačem 31, třetím dávkovačem 32 a štvrtým dávkovačem 31. Na jednotku g řízení a vyhodnocování je připojen ovládací panel 71 a zapisovací jednotka 12, Měřené roztoky jsou umístěny v měniči Q vzorku, odkud jsou postupně čerpany hlavním čerpadlem g do automatické řadící jednotky gg, kde se objemové normalizují. K objemouě normalizovanému vzorku v automatické ředicí jednotce 22 se pridá prvním dávkovačem jz třetího zásobníku 32 maskoveoí činidlo konstantního objemu a druhým dávkovačem Ľse přidá ze štvrtého zásobníku g stínicí činidlo konstantního objemu. Vzorek se s maskovacím a stínicím činidlem v. automatické řadící jednotce gg promíchá atakto upravenýse z hlavního výstupu 21 automatické ředicí jednotky gg davkuje pomocí hlavního dávkovače 32 do reakční jednotky L. čtvrtý dávkovač 31 pridá do reakční jednotky 32 odměřený objem reekčního činidla ze šestěho zásobníku já. V reakční jednotce go se upravený vzorek promíchá s reakčním činidlem a dojde k vybaxvvovací reakci. Vybarvený vzorek je podtlakově pomocí odsávacího čerpadla 60 nesáván do fotometru 53 a promšřsn. Naměřená hodnota je přenáäene do jednotky g řízení a vyhodnocovéní, kde je zpracována a potom vypsána zapisova cí jednotkou lg. Homme-li koncentrace měřeného vzorku určitou hraniční mez dojdek opakovaní uvedeného postupu pro tentýž vzorek, ale s tím rozdílem, že po objemové normalizaci v automatická řsdicí jednotce Q dojde klředění přidáním ředicího roztoku z pe tého zásobníku 51 pomocí dávkovače jj. Po promíchání se zředěný vzorek opět objemově normalizuje a teprve potom se dávkuje maskovací a stínicí činidlo.Před zahájením analýzy daläílholvzorku se automatická řadící jednotka 29 vypz-azdňuje přes vyprazdňovací výstup gg a reakční jednotka Lg přes fotometr 53. Odpadní roztoky jsou odsávacím čerpadlem 60 stahovány do odpadní jímky 61. Vzorky měřené PŤBČDOBÝ-ně mimo pořadí se zakládají do voliča g vzorku a jsou dopravovány pomocným čerpadlem g do automatické řadící jednotky Q. Informaci o měření vzorku mimo pořadí je nutno zadat jednotce g řízení a vyhodnocování přes ovládací panel LL. Po analýze určitého počtu vzorku, obvykle deseti, proběhne automaticky kalibrace. Nejdříve je pomocí prvního čerpadla ü dopravován z prvního zásobníku g standard nízke koncentrace do automatické řadící jednotky 20. Po analýze se naměřená hodnota uloží do paměti jednotky 2 Q. Po analýze se naměřená hodnota uloží do paměti jednotky g řízení a vyhodnocování. Po analýze standardu nízke koncentrace následuje analýza standardu vysoké koncentrace, umístěného v druhém zásobníku lg a dopravovaného druhým čerpadlem u. Hodnoty standardu nízke a vysoké koncentrace, uložené v paměti jednotky g řízení a vyhodnocování jsou podkladem pro výpočet skutečných koncentrací následujících vzorku.chod mäničů 33 vzorku, hlavního čerpadla 11, voliče 12 vzorku, pomocného čerpadla 13,automatické řadící jednotky 22, prvního dávkovače 3 L, druhého dávkovače n, třetího dávkovače jj, čtvrtého dávkovače 31, hlavního dávkovače 12, prvního čerpadla jj, druhého čerpadla i , reakční jednotky Q, fotometru 29, odsávacího čerpadła Q, a zapisovací jednotky lg je programové řízen jednotkou g řízení a vyhodnocování.Analyzátor umožňuje rychlé laboratorní zpracování velkých sérií vzorku -z výluhů, aluátů, odpadů a ostatních roztoků, vznikajících při hydrometalurgickém zpracování uranových nad. 217217 4 rñenutr vxuttnzu1. Automatický diekontinnální fotometricld enallyzator, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydronetalurgiokém zpracování uranových rud,obsahující ,jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí Jednotkou, reakční jednotku, fotometr, pit čerpadel a pět dávkovačů, vyznačený tím, že na vstupautomatické ředicí Jednotky (20) Je připoJen přes hlavní čerpadlo (11) mänič (10) vzorku, kpřes pomocné čerpadlo (13) volič (12) vzorku, přes první čerpadlo (15) první zásobník(14) standardu, přes druhé čerpadlo (17) druhý zásobník (16) standardu, přes první dávkovač (31) třetí zásobník (30) maskovacího činidla, přes druhý dávkovačl(33) čtvrtý zásobník (32) stínicího činidla, přes třetí dávkovač (35) pátý zásobník (34) ředicího roztoku, přičemž na hlavní výstup (21) automatické řadící ,jednotky (20) je připoáen hlavní dávkovač (39) upraveného vzorku, který je näpoden na Vail-IP reäkční Jednotky (40),jejíž výstup Je připojen na fotometr (50), který je prostřednictvím odeávacího čerpadla(60) spojen s odpsdní jímkou (61), přičemž na vstup reakční Jednotky (40) ,je přesčtvrtý dávkovač (37) připoJen äeetý zásobník (36) reakčního činidla, zatímco vyprazdňovací výstup (22) automatické ředicí Jednotky (20) Je přes odsávací čerpadlo (60) připojenna odpadní .jímku (61), přičemž dále elektrickými propojovacími cestami je Jednotlivá propojena Jednotke (70) řízení a vyhodnocování s měničem (10) vzorků, hlavním čerpadlem(ll), voličom (12) vzorků, pomocným čerpadlem (13), prvním čerpadlem (15), druhým čerpadlem (17), odaávacím čerpadlem (60), automatickou ředicí jednotku (20), reakční jednotkou (40), fotometrem (50), hlavním dávkovačem (39), prvním dávkovačem (31), druhým dávkovačem (33), třetím dávkovače (35) a štvrtým dávkovačem (37).2. Automatický diskontinuální fotometriclqí snalyzátor podle bodu 1 vyznačený tím,že na jednotku (70) řízení a vyhodnocování .je připojen Jednak ovládací panel (71),.jednak zapieovací Jednotka (72).

MPK / Značky

Značky: diskontinuální, analyzátor, automatický, fotometrický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-217217-automaticky-diskontinualni-fotometricky-analyzator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor</a>

Podobne patenty