Způsob výroby vrstvených plošných útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká výroby vrstvených plošných útvarů nepřímým nanášením vrstev směsí polyvinylchloridu, laminováním ztužovacích materiálů a želatinací. Dále se vynález týká zařízení k provádění tohoto způsobu. Dosud se nepřímé nanášení více vrstev směsí polymerů provádí na ocelových nebo papírových pomocných podložkách. Nevýhodou je u papírových podložek omezená životnost a z toho vyplývající vysoké náklady, u ocelových podložek vysoké investiční náklady a energetická náročnost. Nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, kde se nanáší více vrstev polymeru na jednom bubnu dvěma nanášecími ústrojími v obvodové vzdálenosti 0,8 - 3,5 m.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY ,(40) Zveřejněno 31 12 8 L Aomavv (45) Vydáno 01 1 o 54° vwámĺ PETŘÍK STANISLAV RNDr. OŠICERA EMIL ing., GoIrwALDov VRATISIAVSKÝ vÁcLAv, mmm mená emma mnam. JAROSLAV, czmommG 4) Způsob výroby vrstvených plošných útverů a zařízení k piováděniVynález se týká výroby vrstvených ploäných útvarů nepřimým nanášenim vrstev směsi polyvinylchloridu, lamino.váním ztužovacich materíůů a želatinaci. Dále se vynález týká zařízení k provádění tohoto způsobu.Dosud se ñepřimé nanáěeni vice vrstev směsi polymerů provádí na ocelových nebo papirových pomocných podložkách. Nevýhodou je u papirových podložek omezená životnost a z toho vyplývajici vysoké náklady, u ocelových podložek vysoké investiční náklady a energetická náročnost.Nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, kde se nanáši vice vrstev polymeru na jednom bubnu dvěma nanášacimi ústrojími v obvodové vzdálenosti 0,8 - 3,5 m.Vynález se týká výroby vrstvených ploänýoh útvsrůnspřímým nanášením vrstev směsí polyvinylchloridu, laminováním ztužovacích materiálů a želatinací. Dále se vynález týká zařízení k provádění tohoto způsobu.Podstatou nepříméno způsobu výroby plošných útvarů Je nanáäení vrstvy směsi,např. termoplastického materiálu, na pomocnou podložku, která není součástí hotového výrobku a sejmutí této vrstvy jakmile se tepelným procesem nebo Jinak dosáhne dostateč ná mechanická pevnost. Pomocnou podložku obvykle představuje ocelový nebo pepírovýpás nebo ooelový válec.Je známa výrobní linka pro nepřímé natírání na povrch ooelového válce, která používá Jeden válcový nanášeč pro nanásení natěracícn směsí. Výhoda zařízení spočívá v menší investiční náročnosti ve srovnání se zařízením například s pomocným ocslovým pásom a zařízením se separačním papírem tím, že nevznikají další trvalé náklady na použití separačního papíru.Nevýhodou tohoto zařízení Je, že pro každý nános je třeba použít válcový nanášeč,tedy kompletní sestavu válce a nanáäecí předlohy. Tím se při větším počtu požadovaných nánosů tzvyšují investiční náklady, nároky na zastavěnou plochu i spotřeba energieDosud běžné v praxi používané výrobní linky pro nepřímou technologii natírání jsou vybaveny pro použití pomocné papírová podložky, která není součástí hotového výrobku. Do vytvořsného nánosu se laminuje bez napětí podkladový textil, jako Jsou tkaniny, úplety, vláknité rouno aj. Po vysuěení nánosu či želatinaci se výrobek od pomocné podložky separuje a ploäný útvar se navíjí na samostatné navíjecí stanici. Tato technologie nspříméhe nanáěení umožňuje zpracování průtažných podkladových mate riálů o relativně nízké pevnosti v tahu.Na doöasnou papírovou podložku je možno postupně nanášet i více vrstev směsi plastické hmoty. Postupy s papírovou podložkou jsou však nevýhodné pro omszenou pevnost a životnost této podložky. l× Podle praktických zkušeností lze ji použít do pěti průchodů. Ibtřeba papírováseparační podložky je tedy značná a produkuje velké množství odpadu. Další nevýhodou při využívání papírová podložky v technologii výroby Jsou značné nároky na skladovánía manipuloční prostory pro rozpracované množství papíru, které Jsou identické s nároky na vlastní výrobní prostory. Použití papíru zvyšuje kalkulační náklady hotováho . výrobku a snižuje produktivitu práce v manipulsci, přípravě a kontrole papíru s násled nou likvidací znehodnoceného papíru.Náklady natrvalý nákup papírová podložky Již za 1,5 až 2 roky provozu se rovnají inveatičním nákladom nového výrobního zařízení. Při nánosování většíno počtu nátěrů je nutno plošný útvar po každé operací ochladit na normální teplotu a tím se zvyšuje energetická náročnost.Způsob výroby na lince s ocelovým pásem vyžaduje speciální ocelovrj pás s pořizovací hodnotou, která činí asi 8 pořizovací hodnoty investice, přičemž cena zařízení je 2 až 3 x vyšší než linka pro použití separačních papírů. životnost ocelového pásu je asi 5 let. Po této době je nutno pás obnovit při odstevení linky na dobu 3 až 5 pracovních dnů. Při sušení nebo želatinaci je nutno vyhřát na pracovní teplotu odpovídající technologickému procesu, která činí v případě použití polyvinylohlorídových plastisolů až 220 °C, nejen nános nanesené hmoty, ale i ocelový pás. V místě separace je nutno ocelový pás i s materiálem ochladit na teplotu asi 50 až 70 ° 0 a teplotní proces se znovu opakuje. Spotřeba tepelné energie na želatinaci nánosu činí 1/30 až 1/10 celkové tepelné energie, potřebné na ohřev ocelového pásu. Z těchto důvodů jezařízení i výrobní postup energeticky značné nevýhodný.Popsané nevýhody dosavadních postupů odstraňuje způsob výroby vrstvených plošných útvarů nanášením alespoň dvou vrstev směsi polyvinylchloridu na dočasnou podložku a vložením ztužovací vrstvy podle tohoto vynálezu. Podstatou způsobu je, že se první vrstva směsi polyvinylchloridu nenese na buben o teplotě 140 až 170 °C, druhá vrstve se nenese na první vrstvu v obvodové vzdálenosti 0,8 až 3,5 m od místa nanášení prvnívrstvy, do druhé vrstvy se vloží ztužovací vrstva, celý útvar se želatinuje a sejmeDosud známá zařízení k nanášení více vrstev termoplastů vyžadují pro každou vrstvu vlastní jednotku s válcem a nanášeoím ústrojím a jsou proto nákladnější, rozměrnější a mají vyšší spotřebu energie. K odstranění těchto nedostatků bylo vyvinuto zařízení podle tohoto vynálezu obsahující temperovaný otočný válec a ústrojí k nanášení plastického materiálu na válec, jehož podstatou je, že nanášecí ústrojí představují alespoň dvě nanášecí předlohy, jejichž vzdálenost na obvodu válce je v rozsahu 0,8 až 3,5 m, při čemž zařízení dále obsahuje ústrojí k ukládání vláknité ztužovací vrstvy do poslední vrstvy plastického materiálu na nanášecím bubnu. Zvolený rozsah vzdálenosti obou nanášecích předloh odpovídá při dané teplotě válce době potřebné k želatinaci první vrstvy do stran, který dovoluje nanést další vrstvu pasty.Způsob výroby vrstvených plošnych útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu přináší značné snížení investíčních nákladů, nároku na zastavěnou plochuK bližěímu objasnění postupu a zařízení uvádíme následující příklad provedenípostupu a schematické znázornění zařízení na přiloženém výkrese.Na kovový válec o povrchové teplotě 150 °C se nanáší válcovým ústrojím pastaobsahující 60 hmotnostních dílů emulzního polyvinylchloridu a 40 hmotnostních dílů dioktylftalátu a to v množství 300 g m 2. Při rychlosti otáčení válce 6 m minl se další vrstva téže směsi polyvinylchloridu nanáší v obvodové vzdálenosti 1,2 m od první 2ho nanášecího ústrojí a to v množství 200 g m . Za daných podmínek se do nánosu poklá dá textilní vrstva ve vzdálenosti 0,6 až 0,8 m od druhého nanášecího ústrojí.Po sejmutí vrstveného útvaru a jeho želatinaci se získá materiál vhodny pro oděv níotví nsbo galsnterii.Hlavní-částí zařízení je nanáäecí buben L. Na obvodu bubnu 1 jsou za sebou umístěns dvě válcová nanášecí ústrojí g, 3. K pokládání textilní vrstvy § slouží přítlsčný válec A a dopravní pás 2 k podávání textilní vrstvy Q k válci A. Mezi válcem A e pásem 2 vytváří podávané textilní vrstva § smyěku, jejíž průvěs je kontrolován fotobuňkou 1.Fotobuňka 1 je spojene s elektronickou regulací odvíjení textilní vrstvy Q ze zásobní cívky. Ke snímání vrstveného útvaru z bubnu l slouží vzduchová tryske § a odtshovscí dopravník 2.l. Způsob výroby vrstvených plošných útvsrů nanášením alespoň dvou vrstev směsi polyh vinylchloridu na dočssnou podložku a vložením ztužovací vrstvy, vyznačený tím, že první vrstva směsi polyvinylchloridu se nenese na buben o teplotě 140 až 170 °C,druhá vrstva se nanese na první vrstvu v obvodové vzdálenosti 0,8 až 3,5 m od místa nanášení první vrstvy, do druhé vrstvy se vloží ztužovací vrstva, oelý ůtvar se2. Zařízení k provádění zoůsobu podle bodu l, obsahující temperovaný otočný válec s ústrojí k nanášení plastického materiálu na válec, vyznačené tím, že nenášeci ústrojí představují alespoň dvě nanášecí predlohy, jejichž vzdálenost na obvodu válce je v rozsahu 0,8 už 3,5 m, při čemž zařízení dále obsahuje ústrojí k ukládání vláknitéztužovací vrstvy do poslední vrstvy plestického materiálu na nanášscím bubnu.

MPK / Značky

Značky: výroby, způsobu, zařízení, provádění, způsob, plošných, tohoto, útvaru, vrstvených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-216636-zpusob-vyroby-vrstvenych-plosnych-utvaru-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby vrstvených plošných útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty