Briketovací lis se svislou osou a deskovou matricí

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Briketovací lis se svislou osou a deskovou matricí je určen k výrobě tvarovaných krmiv nebo topných briket z dřevních či textilních odpadů. Je vytvořen neotočnou deskovou matricí s vložkami, spojenou s rámem lisu nejméně třemi silnými hydraulickými válci. Matrice má svislou osu a je přitlačována ke kuželovým rolnám. K hlavě rolen je připojena rozmetací vrtule a přihrnovací ramena. Těleso matrice je spojeno s komorou lisu, jejíž vnitřní povrch je ve tvaru vícechodé šroubovnice. V prostoru pod matricí je umístěn vyhrnovač briket tvořený mezikruhovým dnem s výsypkou a otočnou soustavou bezedných komůrek.

Text

Pozerať všetko

(54) Brikeťorvncí 11 a do svialou oaou n doukovou natrieíkrmív nebo temných brikct z dřevníoh čitoxtilníeh odpadů. JI tytvořen ncotočnou daakovou mtricí a rvložkami, spozlĺonou I rámom 11 m. nejmóně třomi nilnými hydraulickýmipváąci. llatrioo má svialou osu n je přítlačovándke kuželovým ro 1 nán.K hlavě rolon je připodcną rozmotací vrtulo a přihrnovací rameno. Täleso matrice je spojene s komorou nan, jejíž vnitřní po- vrch je vo tvaru víccchodě üronbovnicc.V prostoru pod matrrlcí je umíutěn vyhrnovač briket tvořoný mezikruhovým dnom a výaypkou a otočnou ssonetavou nesedných komůrdlt.Vynález řeší provedení briketovsoího lisu pro výrobu tvsrovenýoh krmív. příp. briket m topení.Dossvsdní briketovsoí lisy jsou vybaveny rotsčníni natricemi s vrtnnými kenálky. Jsou přiepůsobeny k lisování sypkých a šrotovených materiálů. Pokud »se poušijí na lisování zemšdělskýoh brikst, podetstnš klesne Výkonnost lisů z důvodu malé průohodnostivnitřního lisoveoího ústrojí. Další nevýhodou je rotující metrice, od níž vylisovsně brikety odletují e při nárazu se drobí. Uvedená lisy jsou nevhodné i pro výrobu komplexních krmiv pro skot, nebot na mdetoích mezi kruhovými ksnálky se delší částice objemového materiálu z velké části rozdrtí. iDalší známe řešení jsou pretencová tvaroveeí lisy na vzečdělekó hrikety vybavená ateoionární natricí e vodcrovnou nebo svislou osou. Nevýhodou tohoto typu je, že lze použít pouze malé rolny, menší než je poloviční průmšrvmatrioe. nebo jen jednu větší rolnu. Další nevýhodu spečívá v různé svislé poloze jednotlivých kanálkd, e tín v ,jejich nerovnoměrnćm zsplnovšní. N VDále je známá řešení pístovýoh tsbletovaoích lisůkrmiva l ne brikety z uhelného nouru, jejichž nevýhodou je malá výkonnost. VUvedené nedostatky řeší briketovscí lie- podle vynálezu opetřený deskovou metricí se svislon osou. Podstata vynálezu spcčívá v tom, že tšleso matrice s vložksmije spojene s ráme lisu nejměně třemi šikmými hydrsulickými válci. Dále je těleso matrice spojene s komorou lieu, jejíž vnitřní povrch je ve tvaru víoechodé šrouhovice. K hlavě rolen je připojena rozmetçoí vrtule e přihrnovací ramene. e v prostoru pod těleeem mstrioe je umístčn vyhrnovaš briket tvorený mezikruhovým dnem s výsypkou s otočnou souetevou bezednýoh komůrek. Vzájomné polohe rolen, přihrnovecích remen o rozmetací vrtule je nastavitelná. Tšleso metrice je vybavena vodítky, proti ktorý jsou na rámu lieu umístšny tvarované příložky.Plnící šschta je volně spojene s komorou lisu espirsöním filtrom s ve Ivő epední části je opstřeno hledinovým detektorem. Náhon lieu může být proveden dvěma elektromotory e dvšneVýhody briketoveeího lisu podle vynálezu jsou následující svislý přísun materiálu. « lieování využívá přirozená guravitece e roznetscí vrtule zejištuje rovnomšrněv plnění všech lisovaoíoh ksnálků, což přiepívd k mechanická kvalitě briket s ke .zvýšení mšrnć produkce. Přitlsöování neotočnć mtrice k rolnán pomocí šikmýoh hydraulických váloů ssjištuje tlumení rásů při eventuálním nirszověm vpádu ynsteriálu, odskočení natrice od -plny při vpádu oižího tšlees, likvideoi havarijních stavu při zehletí lieu bez nutnosti práce obsluhy. bšh lisu bez materiálu e nepřitlsćovenou matricí, plovouoí uložení natrice, e tím rovnoměrně osovő ntížení lisu, semoöinnć vymezení opotřebení lisoveoího ústrojí. Bye droulická-válce ddleumošňují při zdvihu snadnou montáž s demontáž rolen a metrice. Po- v kroku proti součesnýu lisůn s rotační matrioí je vytvoření neotočnő matrice. od ktoré odpadivljí mškkš vylisovenć hrikety šetrnš do vyhrnovače e. do nsvezujíeího chladiče. K vylehčení uvedeného nařízení přispívi jednoduchý převod hnecí síly klínovýmiřemeny a pouiití dvou elektromotorů eymetricky uložených podle eey lieu. Příklad provedení briketovaeího lieu podle vynález je sohemtioky snázorněn na výkresoch, kde ne obr. l je nárysnýřez zařížením, na ohr. 2 je půdorysný pohled a na obr. 3 je detail matrice a vyhrnovačo britet. V rámu Q lieu je otočnä uloäen axiální hřídel 6, ke kterému je připojena hlava 1 rolen 8 a vo spodní části lieu velká řemenice 21. K hlavě 1 rolen Q je. pevne, ale naatavitelnä. připevněna rozmetaoí vrtule à a přihrnovaoí ramena 4. Hlava 1 rolen 8 unáěí volně otočné rolny g. Rámam QQ liau je volně, ale neotočně vedono těleaoàg matrice a vložkemi g matrice. 3 těleoem 2 natrioe ,je spojene. komora g lieu s vnitřním povrchem vo »tvaru víeeehodé šroubovioe i. Nad lisem le inatalována plnící šaohta 1 volně spojená s komorou g lisu aspiračním filtruTěleso 2 natríoo je opatřeno vodítky 1,2, proti kterým jsou na rámu 32 115 m tvarovaná ąpřílošky E. V prostoru pod těleaem g natrice je uložen vyhrnovač brikat. ktorý ee skládá a mezikruhového dna Já s výypkou 1,1, otočnou aouatavou. bezedných komůrek á a pohiněcího systému gąyľětleao 2 matrioe je s- rámom 32 liau apojeno~ třemi šikmými hydrauluíckými válci 1 L. Na rámu. 22 lisu jsou uloženy dva elektromotory 32a malými řemenieamž. u. Velká řemenice g le epojena s malými řamenieami u aadou klinových řamenñ 34 s napínacím zařízením ĺneznázorrxänol. Ve apodní části plnící šachty je ve stěně namontovan hladinový »detektor 12. v vBriketovací lite podle vynálezu lze použít při výrobě tvarovaných krmív, zvláätě a vyšším podílem vlálmitýoh a stébelnatých materiálů, ,jejiohžudélkové struktura má být v briketách zaohovánn. Další vhodné použití je při tvarování pilin, dřevních a toxtilních odpadů na topné brftkety spod.l. Briketovací 11 a ae avialou osou a daakovou matricí, vyznačený tím, že neotočné těleao. /9/ matrice a vĺloškami /10/ matrice je pojeno a rámom /20/ liau nojméně třemi šikmými ľhěydrauliokými váílci, /11/ a je vybaveno vodítky /l 3/, proti kterým jsou na rámu /20/ li au umíatěny tvarovaná příložky /12/, dále ie těleao /9/ matrice spojene a komorou /2/ liau, jejíž vnitřní povrch ,je ve tvaru víceohodě šroubovice /5/ , přičemž k hlavě /7/ rolen IB) je připojena rozmetací vrtule /3/ a přihrnovací ramena /4/, a v prostoru pod těleeem /9/ matrioe je umíatěn vyhrnovač briket, tvořaný mozikruhovým dnem /15/ a výsypkou /17/ a otočnou eouetavou bezedných lcomůrek /16/.2. Briketovaoí lis podle bodu l, vyznačený tím, že plnicí äaehta /l/ je volně spojene skomoron /2/ liau aapiročním filtrom 118/ a ve své apodní části je opatřena hladinovýmdetektoron /19/. 3. Etiketovací lis podle bodu l, vyznačený tím, že vzájomná poloha rolen /8/. přihrnova.

MPK / Značky

Značky: matricí, deskovou, svislou, briketovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-216090-briketovaci-lis-se-svislou-osou-a-deskovou-matrici.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Briketovací lis se svislou osou a deskovou matricí</a>

Podobne patenty