Zařízení šicího stroje pro regulaci šířky klikatého stehu

Číslo patentu: 216080

Dátum: 15.05.1984

Autori: Rouha Josef, Hrda František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Šířka klikatého stehu je vymezena smýkadlem, jehož držák obsahuje válcovou část kluzně zavedenou do průchozího otvoru vytvořeného v kostce kluzně zavedené do vedení vytvořeného v pouzdru pevně uchyceném v ramenu šicího stroje, přičemž mezi tímto pouzdrem a držákem smykadla je vytvořen třecí styk bránící za chodu stroje samovolné změně jejich polohy.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynâlezu nom JOSEF, BOSKOVIGE, 1 mm mmxšnx ing., svmlm(54) Zařízení šiczího stroje pro regulaci šířky klikatěho tehuŠířka klikatého stuhn je vymezena mr kadlen, jehož držák obsahuje válcovou čáat kluzně zavedenou do phľchozípo otvoru vytvořenóho v kostce kluznč zavedeně do vedení vytvořenáho v pouzdru pevně. mezi tímto pouzdrenn n dršáken snykadln jevytvořen třecí styl bráníçí za chodu stroje aamovolné zněriä jejich polohy.Vynález se týká zařízení šicího stroje pro regulaci šířky klikstého stehu.K vyvozování stranového pohybu jehelní tyče se používá bud trojbokě vačky, jejíž po- hyb je přenášen přes táhlo a vrstně posuvně uložený člen na držák jehelní tyče, nebo dvou výstředníků, jejichž pohyb je na držák jehelní tyče přenášen soustavou pák přes táhlo a vratnä«posuvný člen. Druhý konec táhla je opatřen smykadlem nasazeným na čepu smykadla s neetevitelnou ühlovou polohou, jíž je spoluvymozena šířka klikatého stehu.Nsstsvitelnost úhlově polohy čepu emykadla se u známých zařízení dosahuje poměrně složitým konstrukčním uspořádáním. Smykadlo, do něhož je čep smykadl. zasezen, je samo nasezeno netáčivš V mezičlenu, ktorý je kluzně nssezen na šikmo uloženém čepu pevně uchyoeném v pouzdru, které opět je pevně uçhyceno v ramenu šicího stroje, přičemž na mezičlenu jsou vytvořeny dorszové členy spolupracující s dorazovým čepem pevně spojeným se smykad lem a vymezujícím při deném nastavení maximální šířku klikatěho etehu.V mezičlánku je dá 1 e vytvořen nastavitelný svěrný prvek zajištující erotovanou úhlovou polohu smykadle a tímJiné známé zařízení dosahuje regulace šířky klikatého stehu úhlovým natáčením soustavy pák s jejich erotaeí ve zvolená úhlovš poloze. I toto zařízení je konstrukčně značně složitá. VÚčelom vynálezu je vytvořit zařízení pro regulaci šířky klikatého stehu, kteřá by bylo jednodušší nežli dosud známá zařízení e přitom stejně spolehlivá.Podstata zařízení ěieího stroje pro reguleci šířky klikatého stehu podle vynálezu,obsehujíoího jednak smykadlo naeszené kluzně na čepu emykedle uchyceném v natáčivě uspořádeném držáku smykadle a svou nestsvitelnou úhlovou polohou spoluvymezujíoí šířku klikatého stehu. jednak ovládací člen regulace šířky klikatěho stehu, např. päku vyvedenou ven z tělesa stroje, spočívá v tom, že držák smykadle obsahuje váleovou část kluzně zsvedenou do průchozího otvoru vytvořeněho v kostce kluzně zavedená do vedení vytvořeného v pouzdru pevně uchyoenám v ramenu äicího stroje, přičemž mezi pouzdrem pevně uchyceným v ramenu šicího stroje a držákem smykadle je vytvořen třecí styk za účelem zabránění eamovolné změny jejich polohy.Na připojenýoh vyobrazeních značí obr. 1 schematický nárysný pohled v řezu na rameno.ěioího stroje cpatřeného zařízením podle vynálezu, e obr. 2 axonometrický pohled na sou části zařízení podle vynálezu v rozloženém stavu. VV ramene. l šicího stroje je v ložiskách g uložen hůvníhřídel à, jemuž je za chodu šicího stroje udílen známým způsobem otáčivý pohyb od neznázorněného slektromotoru přes řemenici 1. Na hlavním hřídeli 1 je pevně nesazeno ozubená kolo 2 zabírajíoí trvale s ozuw beným kolem Q kluzně nesezeným na příčněm čepu 1, který se v nárysném pohledu na obr. 1 javí jako bod a je pevně uchycen v ramena 1 äicího stroje. Jako jeden kus s ozubeným kolem Q je vytvořena trojboká vučka § nasazení do objímky 2, která je vytvořena jako jeden kus s táhlem lg objímky, které je čepem 11 kyvně spojene s táhlem lg držáku li jehelní tyče li Konec ggp táhla lg je spojen s neznázorněným čepem kyvně a objímkou gg, která je pevně spojená s čepem 32 držáku 12 jehelní tyče li.Ne druhém konci 125 táhls lg držáku 12 jehelní tyče lg je vytvořeno smykedlo 12 uložené kluzně na čepu lá. který je pevnäCelé toto uspořádání patří do známého stavu techniky až na tvar držáku u, který je podrobněji znázorněn na obr. 2. Držák l obsahuje dvě patky L 7 s otvory 1 Z 1, do nichž je zasazen čep lg smykadla 15, který je v nich zajištěn proti vypsdnutí jednak svou hlavou§ 53, jednak šroubem Lg zašrouboveným do leho závitu É Součástí držákuu je dále vál cová část u zavezdená kluzně do přůchozího otvoru łíą v koetce 12, která je kluzně ve směru šipek g, g zesezena do vedení 23 g vvtvořeného v pouzdra 32 pevně uchyceném v rąmenu ł ěicího stroje. Další součástí držáku LL .le závitový čep LE, ne. nšjž ,1 e mezi páku á s pouzdro 20 nosazeno pojištovací matice g s přítlačná, matice 3 L, jejíž polohou ,1 e zajištěn vzájomný dotyk jednak k sobě přivrácených plech držáku Ľ a pouzdra 20, Jednak k sobě přivrácsných ploche pouzdra gg a přitlačné matice 21, e to se silou vytvářející tření dostatečně velké k zabránění samovolné změny úhlové polohy systému- šířky stehu tvořeného pákou gén držákem .7, kdežto ručně lze úhlovou polohu páky á měnit a tím 1 šířku klikatého stenu nastavovat. V držáku,1 e dále vytvořen hladký otvor LH, do něhož je narsžen osàzený čep 2 §, ktorý je dále svou osazenou čátí § 25 zaveden do vedení 32 g pouzdra 29, a to přestavitelně ve směru šípok C 2-, to le příčně k podélné ose vedení 20 g. Na závit)-v vou část 1 h držáku 11 navazuje jako jeden kus s ni hladká válcová část ý na níž je nasazena páka g 6 svým otvorom gág, přičemž pomocí ššroubu 21, dalšího otvoru ě a zďvitového otvoru gěg je známým způsobem vytvořen svěrný spo) mezi pákoua sladkou váloovou částí Lg držáku L 1. Konec § 23 páky 2 § je známým způsobem vyveden z ramene l šioího troje a tvoří ovládací člen regulace šířky klikatého stehu. Natáčením konce id páky ve směru šipek g, 2 se tedy souhlasně natáčí i držák L 1 s čepem já a smykadlem ý, na jehož úhlové poloze je závislá šířka klikatého stenu. T kořstce 12 ,1 e vytvořen průchozí závit)vý otvor m, do něhož ,1 e zasazena vložka dj dotlačovsnák válcové části u držáku g pružinou 24, která ,1 e stločováns šroubem g zsšroubovsným do průchozího závitového otvoru 11 g. Účelom tohoto uspořádání je zebránit samovolnému natáčení držäku ll okolo podélně osy válcově části 13 g.Za chodu šioího stroje ,1 e od hlavního hřídale g udílen otáčivý pohyb trojboké vačce 8, který se přes objímku 2, táhlo QLQ objímky 2 a ćep l přenáši na táhlo 12 držáku LL Jehelní tyče L 1, Jemužje takto známým způsobem v závislosti na uhlová poloze čepu á smykadla łâ udílen bud nulový nebo větší či menší stranový pohyb ve směru šipek E, E.1. Zařízení šlcího stroje pro reugulaci šířky klikatého stehu obsahující Jednak smykadlo nasazené kluzně na čepu emykadla uchyceném vmtáčivě uspořádaném držáku smykadls s svou nastavitelnou úhlovou polohou spoluvymezující šířku klikstého stehu, jednakíovládsci člen regulace šířky kliketého stehu, např. páku vyvedenou ven z tělesa šicího stroje, vyznačené tim, že držák (17) smykadla (15) obsahuje válcovou část 1170) kluzně zavedenou do průchozího otvor 19 a vytvořeného v kostoe (19) kluzně zavedené do vedení (Na) vytvořeného v pouzdru (20) pevné uchyceněm v ramena (1) šiciho stroje, přičemž mezi pouzdram (20)va držákem, (17) smykadla (15) ,1 e vytvořena třeci styk pro za bnánňní samovolně změny jejích polohy.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačená tím, že na válcovou část (170) dgžáku (17) smykadla(15) navazuje závitový čep 1 Ťd), na nejž Je našroubována-přítlačná matice 21) a pojišřovací matice (22) pro vytvoření a udržení třecího styku mezi pouzdrem (20) pevně ubhyoenýn v ramena (1) šicího stroje a držákem (17) smykadla (15).

MPK / Značky

Značky: stehu, stroje, šicího, šířky, klikatého, regulaci, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-216080-zarizeni-siciho-stroje-pro-regulaci-sirky-klikateho-stehu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení šicího stroje pro regulaci šířky klikatého stehu</a>

Podobne patenty