Dopravní a ukládací zařízení plechů

Číslo patentu: 216079

Dátum: 15.05.1984

Autori: Musálek Vladimír, Šigut Jaroslav, Gibl Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je dopravní a ukládací zařízení plechu, které sestává z ukládacího stolu opatřeného pevnými zarážkami, nad nímž jsou ve výchozí poloze zařízení uspořádána ukládací ramena. Volné konce ramen jsou ustaveny ve výchozí poloze u vnitřní čelní plochy pevné zarážky. Druhé konce ramen jsou opatřeny vodícími kladkami, které jsou uloženy v zahnutém konci vodorovného vedení. Zařízení dále tvoří soustava pevných roštů pod nejž zasahují konce drah ustavených na zvedacím ústrojí. Na drahách jsou uloženy vozíky opatřené ramenem s tlačným palcem. Úroveň nosné plochy přepravních vozíků v horní poloze drah je nad úrovní horních hran kladek pevných roštů. Vedení kladek ukládacích ramen jsou uspořádána v nárysném pohledu pod pevnými rošty.

Text

Pozerať všetko

Dopravní ad ukzládací zařízení plechůPředmětem vynálezu je dopravní a ukládaoí zařízení plechú, kte-rě eeetává z ukládecího stola opstřeného pevnými zsrážkąmi, nad nimž jsou ve výcehozí poloze zařízení uspořádáns ukládaoí ramena Volně konce roman Jsou dstsveny vo výohozí poloze u vnitřní .čelní plochy pevné urážky. Druhékonce roman jsou opsatřsny vodíoími klad kąmi, ktoré jsou uloženy v zahnutěm konci vodorovného vedení. Zařízení dále tvořísoustava pevných roätů pod nejž zasahují konce drah nstsvenýceh na zvedscín ústrojí. N drahách jsou uloišeny vozíky opstřeněplochy přepravníoh vozíka v horní polozedrąh je. nad úrovní łxorníoh hrsn. kladokpevných roštů. Vedení lclsdek ukládscíoh s ramen jsou uspořádéna v nárysném pohleduVynález se týká dopravního a uklňdacího zařízení plechů z válečkových dopravníků a řeší Jejich dopravu k ukládacím prostorům, kde Je možno provést stchování, resp. ukládání do hram podle požadavku expedice. .Pro odbavování v ose podělnć dopravy Jsou dosud užívané elektromagnetickó válečkově dopravníky, ktere však neumožšují odbavování nemagnetických materiálů a navíc jejichpoušitím je limitován i počet cdbsvovacích míst na jediná v toku podělnédopravy.Pro odbavování v příčné cse pcdálně dopravy jsou poušívány Jeřábově manipulátcry vybavené zavěěenymi elektromagnety, které však rovněž neumožnují odbavování magnetických materiálů nebo jeřábově msnipulátory opetřené vakuovými přísavkami které Jsou v náročných provozních podmínkách válcovenlehce poškcditelnó. Gelkově je však doprava Jeřäbovými manipulátory omszena délkou odbsvcvaných plechů, Pro příčncu dopravu plechů jsou známá zařízení seetavsjící z výsuvných kladiökových ramen budtq pevně nastavených pod úhlem zaručujícín sjetí plechu do ukládacího prostoru (kapes), nebo remen vysouvsjíoích se ve vodorovné poloze a v koncové fázi sklépěných dalším pohcnem do polohy zajištující skluz dopravovaných pleohů do ukládacího místa.Nevýhodou je to, že v prvém případě získa plech po najetí na eeěikmený skluz zryehlení vyvozující nekontrclcvatelnbu a ničím neovladatelnou rychlost, která způsobuae kinetickou energií, jež se negativně projevuje při najetí plechů na srovnávací zařízení (zarážky), Jednak poškozování hrsn plechů a jednak nadměrným namáháním pevných zarášek zařízení. která musí být dimenzovány na maximální energií. Hmotnost tek musí být poměrně značná a tomu musí odpovídat i kotvení celého zařízení. VObdobne nevýhody vykazuje i zařízení opstřené remeny vysouvajících se ve vodorovnépo 1 oze, kdy rychlost cdsuvu (tzn. i manipulační čas) přímo ovlivnuje dimenzi zarážek. Rov něž Je známa zařízení, kde Jsou plechy dopravovány t 1 ačenímpalce vlečníkověhc vozíku po pevněm kladkcvém poli které na svém konci navezuje na vykloněný k základu připevněný skluz I kladkami Jakmile Je plech vlečníkem dctlačen svou větší polovincu šířky nad šikmý skluz, plech se překlopí s kladkováho pole na šikmý skluz. po kterém sjíädí eamospádem až na zeražky uchycené na odsuvněm voze. Odeuvný vůz pojíždějící po kolejích se po nárazu plechu na ukládací zaráäku rozjíždí ve směru od skluzu a plech soubäžně s odsunem vozu sjíždí po kladkách skluzu až do okamžiku, kdy jeho zadní hrana přejede přes poslední kladku. V tomto momsntě dojde k vclnému pádu plechu na úlcžnou plochu vozu. Poté se vůz rozJíädí zpětným pohybom do původní plochy, kde se zastavuje v bezprostřední blízkosti před vykloněným skluzem. Vůz je zkcnetruován tak, že umožnuje navrstvení plechů do požadovaneho svazku. svazek je přebírán expedičním jeřábem z odsunutěho od šikmáho kladkcvého skluzu. Nevýhodou zařízení je to, že pohon vozu je třeba dimenzovat na poměrně vysokou hmotnost vozu e nsloženým svazkem plechů, takže instalovaný výkon na pohonu je vysoký. Další potíäe vznikají při brzdění vozu e naloženými plechy. nebct hmotnost v součinu s rychlostí vozu dává vysokou kinetickou energii, kterou není snadné ubrzdit při požadavku poměrně přeeneho zastavení u šikmýchľkladkových skluzů. Také je známa zařízení tvcřeně ukládscím stolem opetřeným pevnými zarážkami nad nímš jsou uspořádána ukládací ramena s kladkami.Volné konce ramen Jsou ve výchozí polcze u vnitřních čelních plcch zarážek. Druhé koncetěohto ramen jsou opstřeny klsdkou, která je uložens ve směrem dolů zahnutém konci vedení.U vnější čelní strany zarážek je ukončens Ésousteva pevných roštü s kladkami, pod nějž zase hují konce drshuloiených na zvedaoím ústrojí. Na drahách jsou ustaveny svými koly přeprav ní vozíky, spojené s lsny Jrsnového pohonu, opatřené ramensm s tlačným paloem na svém konci. Nevýhodou zařízení jsou poměrně značná nároky na využití prostoru, přičemž zařízení je vystaveno možnosti poškození z důvodu pádu plechu přeprnvovçnýcąà z ukládscího stolu elektromagnetickým jeřábenm.Uvedené nevýhody odstraňuje dopravní s ukládací zařízení plechu podle vynález tvořene ukládacím stolom opatřeném pevnými zsrážksmi, nad nimž jsou uspořádáne ukládací ramene., ĺVolné konce ukládsoích ramen jsou ve vvýchozí poloze zařízení ustaveny u vnitřníčelní plo- chy pevné zsrážky u jejich druhé konce jsou zespodu opatřenyľ vodícímí klaądkami, které jsouL uspořádány ve směrem dolů zahnutém konci vedení. Dále zařízení sestává ze soustavy pevnýchroštu s klsdkami, pod nějž zasahují konce drah ustavených na zvedacím ústrojí. Na draháchjsou svými koly uložený přepravní vozíky opstřené rsmenem s tlsčným pslcem na svém volném ikonci. Úroveň nesmí, plochy přepravníoh vozíků v horní poloze drah je nad úrovní horních,bran kladek pevných. roštů. Podstatou vynálezu je to, že vedení vodícíčh kladek ukládacíchrsmen jsou uspořádzína v nárysnóm pohledu pod pevnými rošty. Výhodou zařízení podle vynálezu je, äekaždý z odbavovsnýoh plechu bez ohledu ns šíř ku a hmotnost sjíždí semospádem po ukládsoíoh rsmenech na pevnou zsrá-žku po minimální drá-ze, Nežáądoucí nárszy pleohů na zerážky jsou tímto odstraněnys hlučnost je podststně snížena. Také jsou výhodou menší nároky na využití prostoru v hale, přičemž nebezpečí poškození zařízení je vyloučeno. ąNa přilošeněm výkresu je znázorněno příkledné provedení zařízení podle vynálezu, kde une. obr. l je jeho nárys ve výohozí poloze s na. obr. 2 v krejní pracovní poloze. Obr. 3 znázorňuje půdorys zařízení. vZařízení podle vynálezu je tvořeno ukládecím stolom Q opetřeným pevnými svislými zsrdžkemi 1, nad nimž jsou uspořádáne. ukládsoí ramena i opstřena na svých horních plochách kladksmi. Ve své výohozí poloze jsou volnő konce ukládacích ramen i u čelních plech pevných zsrážek g. Druhé knonce ukládscích remen 1 jsou op třeny konzolou s vodíoí kladkou 12, která je uložens ve směrem dolů zahnutěm konci vodorovného vedení E. Dolní plochy ukládscích remen j jsou opatřeny ozubeným hřebenem, jenž je v záběru s pastorkem 12. Tyto psstorkjĺr n jsou upevněny na průběžném hnsném hřídeli li. Dále zařízení .sestává ze soustavy pevných roštů g s kladkami, pod nějž zssahují konce drah 8 ustsvených na- zvedscím ústrojí 1, ktoré sestévá ze souboru pák ovládaných pohonom l. Na drahách § jsou jednotlive ustavsny svými koly přeprsvnfvozíky 1 spojene s .lsny lsnového pohonu 15, opatřeného vodorovným ramene stlačným palcem 2 na svem volnénr konci. Vedení g vodících kledek n, ukládscíoh romen i jsou uspořádáns v .nárysném pohledu pod pevnými rošty g. Úroveň nosné plochy přeprsvníoh noeníků J, v horní (zvednuté) poloze druhje nad úrovní horních hrsn kladek pevných roštů g.Plech dopravený valníkem á do prostoru odbavovaoího zařízení je převzat přepravníkeml, který je zvednut zvedaoím ústrojím 1 ned uroven valníku á s převezen nad soustavu pev ných roětů 3, kde spuštěním přeprevního vozíku 1 dojde k uložení plechu. Po této opereci je přeprevní vozík 1 přesunut ve spuštěné poloze zpět do výchczí polohy, ttj. do prostoru valníku á. kam již byl přepreven další následný plech. V Opakovéním této operace dojde opět k nedzvednutí následného plechu nad valník § e k jeho přeeunu na eouetevu pevných roštu 3, přičemž však plech. který byl již v předchozí operdci nn pevné rošty 3 uložen je současně tlsčným pelcem 2 přepravního vcoíkuql odsouván na ukládecí ramena 1, která jsou již vysunute ve vodorovné poloze nad ukládecí stůl 0. Rychlost přepravního vozíku 1 je v závislosti ne ěířoe doprevoveného plechu před koncovou polohou přiměřeně enížene tak, aby došlo k valnému najetí dopravoveného plechu na pevné zerážky 2 e tím i snížení kinetické energie na minimum. Ve všech případech cdsunu všek polohe tlnčného.place 2 přepravního vozíku A v jeho koncové poloze je jednoznačnú,pouze dráha započetí brzdění, je odvislá od šířek dopravovených plechů. Plech doprevený na ukládací ramena 1 je ne stůl Q uložen vysunutím ukladích remen 1 zpod plechu při jejich současném neklápění pod úhlem °Č, který je určen vedením gg, které prostřednictvím vodící kladky L 1 zejiätuje stélý sklon ukládacíoh ramen 5 až do doby jeho úplného vyjetí do výchozí polohy, kdy dojde u všech.šířek odbavovených plechů k jejich seeunutí na hranu k jedné strenědsné pevnými zarážkemi 2. Po úplném vysunutí ukládacích rnmcn 1 a tím i po uložení plechu se uklédeoí ramena 5 okamžite vraoejí do výchozí polohy ne stůl 12) stále ve ekloněně-poloze až před doeažením koncové (vyeunuté) polohy dojde k jejich zvednutí do vodorovné vyčkávscí polohy. Opekováním celého cyklu jednotlivých operací dochází k odbevování plechu z vslníku Q včetně ukládání-plechů.Dopravní a uklédecí zařízení plechu je tvořeno ukládacím stolem opatřeným pevnými zaréžkemi, nad nimž jsou uspořádéna uklédecí ramene, jejichž volné konce jsou ve výchozí poloze zařízení uetaveny u vnitřní čelní plochy pevné zarážky a druhé konce ukládecích remen jsou zespodu cpetřeny vodícími kledkemi, které jsou uspořádány ve směrem dolů zehnutém konci vedení e dále soustevou pevných roštů e klsdkami pod nějž zasahují konce drah ustevenýoh na zvedaoím ústrojí, na kterých jsou svými koly uloženy přeprsvní vozíky opetřené remenem s tlečným peloem na svém vclném konci, kde úroveňnosné plochy přepravníoh vozíků v horní poloze drah je nad úrovní horních hren klndek pevných roštů, vyznačené tím, že vedení (12) vodících kladek (11) ukládacích ramen (4), jsou uspořádáns 2 nárysném pohledu pod pevnými rošty (2).

MPK / Značky

Značky: dopravní, zařízení, plechů, ukládací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-216079-dopravni-a-ukladaci-zarizeni-plechu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dopravní a ukládací zařízení plechů</a>

Podobne patenty