Kovová komora pro fluidní spalování tuhých částic

Číslo patentu: 216077

Dátum: 15.05.1984

Autor: Mikoda Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je navrhnout konstrukci fluidní komory na spalování tuhých paliv, vhodnou pro diskontinuální provoz. Tohoto cíle se dosáhne u kovové komory na fluidní spalování tuhých paliv, která má vyústění přívodů paliva na rošt tak, že plášť je oddělen od fluidní vrstvy hořícího paliva svislým plamencem. Prostor mezi plamencem a pláštěm je vyplněn fluidizovanou vrstvou popela, přičemž odvod odplynů a spalin z této vrstvy a z fluidního spalovacího prostoru je společný. Část bez propadového roštu vymezená plamencem je opatřena jednotlivými přívody vzduchu a směsi paliva se vzduchem, zatímco část roštu vymezená pláštěm a plamencem je opatřena pouze přívody vzduchu. Přiváděný vzduch a směs paliva se vzduchem jsou usměrňovány do roviny bezpropadového roštu. Kovovou komoru lze použít jako zdroj tepla pro bubnové sušárny.

Text

Pozerať všetko

2 °rra Imláls VYNÁLEZU 21 s 077Autor vynum krkom .mít ing. GSo., úsmí sum mm(54) Kovová komora. pro fluidní spalování tuhých částiÚčelom vynálezü je navrhnout konstrukcí fluidní komory na spalování tuhýchpaliv,vhodnou pro diskontinušlní provoz. Tohoto cíle ao doaáłme u kovová komory na. fluidní spalování tuhých paliv, ktorá má vydatění přívodů paliva, na rošt tak, že pléšt lo oddělen od fluídni vrstvy hořícího po~ 11 m svialým plomencem. Prostor mezi pl,amonoom a pláštäm je vyplněn fluidizovonou vrstvou popla, přičemž odvod odplynů o spalín z táto vrstvy a z rluidního apa-ě lovacího prostoru Jo spoločný. Část bozpropodovóho roštu vyuezená plamenoom je opatřona -Jednotlivými přívodg vzduchu a směsi paliva sa vzduchom, zatímco část roštu vymezeoá pláštěm s plaiuencem je opatřona pouze přívody vzduchu. ľřiváděñý vzduch a měn paliva se vzduchom Jsou u-a směrňovány do roviny bezpropadového roštu. Kovovou komora, lzev použít Jako zdroj tepla pro bubnové sušárny.Vynález seytjřki konstrukce kovové komory pro fluidní spalování tuhých částio, zejména uhlí. vStěny spalcvací komory s fluidním spalováním uhlí jako zdroj spalín pro suiírnyvjsou obvykle vytvořenyvyzděným pláütőmkterý omszuje periodiokó provozování topeniätě na minimumnzhledemĺłcšĺřyohlć destrukoivyzdívky při tepelných nárazooh, spojených e najíłdänín aPokud by stěny topeniätä byly provedeny pouze kovová, javí se jejich chlazení vnější orukováním vzduchom jako neofektivní, nebot sonöinitel prestupu tepla na straně tluidní spalovací vrstvy je zhruba 260 W 121 i, zatímeo na straně ohlazeně proudicím vzduchom je tento součinitel řádová menší. To znamená, že takovou stěnu achladit na teplotu pod 500 °G je velice obtížné.Použití membránově stěny s ohladioí vodcu. obvyklé u energetických toponišt je v pří- ą kpadě, kdy spalovací komora slouží jako zdroj hcrkýoh spalín například pro suäárnu je nepravděpodobne, nebot lze jen obtížnä zajistit nívazne využití značného množství teple vody.Jako zdroje horkých spalín se jeví výhodnějším kovová spalovaoí komora pro fluidní spalování tuhých části. zejména uhlí podla předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pm kovová komory je od příměho styku s fluidní vrstvou hořícího paliva oddělen svislým plamencem, odvod popola je uspořádán v prostoru mezi plamenoem a pláštöm kovové komory, prostor vymazaný pláätän kovové komory nad horní hranou plamence je uzpůsobený pro spoločný odvod spalin nebo odplynu z fluidního spalovaoílio prostoru a z chladícího moziprostoru mezi pláštäm kovové komory a plamenoem, přičemž přívody vzduchu jsou uspořádány jak v části bozpropadoveho roitu vymezenê pláštěm kovová komory a plamoncem tak i v části bezpropadovćho roštu vymszene plamenoem.Konstrukční řešení podle předpokládanćho vynálezu má řadu výhod. vložením plamenoe s přepadem popola zo spalovací do chladící fluidní vrstvy so dosihno toho, že v prostoru mezi pláštěm kovové komory a plamonoem se shromaäduje popol a poprípade žáruvzdorný inort ve fluidním stavu. Jeho teplotu je poohopitolnä podstatne nižší než teplota vo vlastním spalovaoím prostoru, nebot tento materiál je fluidizován studeným vzduchom. Teplota plamence je pak zhruba v polovině mezi teplotou ve vlastním spalovaoím prostoru a teplotou fluidizovanćho popela, ktoré je mezi 200 až 400 °G. Další výhodou pak je, že vzduch. který se ohřejo průchodom přes fluidizovarj popol se v dalším opätovne mísí vlastními spalinami, takže tepelne ztráty jsou minimalizovány. Chladicí vrstva slouží zároveň jako ohladiő žhsvćho popela. kPřívod paliva lze zabozpečit pnoumatioky přímo do fluidní spalovaeí vrstvy nebo v případě hrubäího materiálu šnekcvým podavačem na vrstvu.Vyhořelé palivo přeohází z fluidní palovsoí vrstvy do prostoru mezi pldštčm kovová komory a płamenoem bud přepadem na horní hraní plamonce neho níše pclošeným otvorom nebo otvory ve stänä plamenoe.Odvod popela z prostoru mezi pláitěm kovové komory a plamenoem lze provőst pomocípřepadovó trubky proohizejíoí roätem kovové komory, pcpřípadä jinak. Je vhodne ji situo vst v místě co nejvzdálenějiím od přepsdu nebo přepedů. Spalovseí i chladící vrstve jsou nsvíc opstřeny epodními vyústěmi v úrovni roštu, aby bylo možno úplně vyprásdnit chledicí i epsloveoí prostor kovové komory podle vynálezu.Kovovou komora pro rluidní spalování podle vynález lze používat jako zdroj tepla pro tepelne spotřebiče -jakými jsou například bubnové sušárny s provozovat ji v kontinuálním nebo diskentinuílním, režimu. Spnlovet lze uhlí s výhřevností okolo 10 IJ/kg obsahující i více než 6 i síry. Pre účely odsiřování lze do spalovacího prostoru dávkovat tuhé odsiřovecí látky, jsko je například uhličitsn vápenstý. Vzhledem ke konstrukcí kovové komory se jeví optimłlním provozovot fluiduí spalování uhlí při teplotě 750 až 850 00 a teplota nesmí přestoupit 950 °G.Při spalování hrubě drceného uhlí a některých podobných látek je účelne, aby fluidní spolovscí vrstve ohsehovele vedle popele I. příměs inertního žáruvzdorněho materiálu, jako je například křemičitý píeok. zV kovové konozře podle vynález lze spelovst jemné i hrubé drcené nízkokslorické uhlí. dřevěné piliny atd.Jedno z možných ztěleenění kovové komory podle vynálezu jeev podélném řezu snázorněno nm přiloženäm obr. V dalším je obrázek popeán spolu s objasněním funkce.ľroetor vlastní fluidní epslovací vrstvy je vymezen plamencem 1 s. bezpropadovým roš ten g e čtveroovým průřezem, Plamenoem l, bezpropadovým roštem g a pláštčm kovové komory 2 je vymezena chladící zone s fluidizovanou vrstvou popela. Hrdlem j je do podroštověho prostoru přlváděn vzduch, který přes bezpropadový rošt g vstupuje do rluidní epslovací i-fluidní chladící vrstvy. Odplyny z chladící fluidizovaně vrstvy popela a z vlastního flu idního spelovecího prostoru se míeí v prostoru vymezenćm pldštěm kovové komory g nad pla-.v kmenccm 1, s opouštějí kovovou komoru hrdlom g. Vyhořelá palivo, tj. popsl, opcuětíą tląidníspslovscí prostor přepodem § v plamenci 1 s mísí se s obsahom chladící fluidizovaně vrstvy popels. Výška chladící tluidní vrstvy je určena polohou přepedově trubky 1, kterou zchlazev ný popel opouití kovovou komorou, do shěrně nádoby n, kom rovněž ústí spodní popelová vy pust 1,2. smerovaní proudu plynněho médiu ne bezpropsdovém roštu 2 a .nastavení jeho rych losti zajiětují kuiäelovć klobouöky g s otvory. Drceně hnědá uhlí je dotluidního spalovacího prostoru přiváděno šnekovým podsvaěem 2. k Teplota ve spulovací fluidní vrstvě uhlí je 900 °C, v chladící vrstvě popela 300 °Os teplote. spalín na úrovni hrdla i je 530 oc.rñsnužr vznínszu Kovová komore. pro fluidní spalování tuhých částio, zejména uhlí, vyznačená tím, žeplíit kovová komory (3) je od příměho styku s fluidnívrstvou hořícího palivo oddělen svislým plemenoem (l), odvod popele je uspořádán a prostoru mezi plemencem (l) a plágtěm kovové komory (á), prostor vymazaný pláštěm kovové komory (3) nad horní hranou plamenco(l) je uzpůsobený pro spoločný odvod spalín nebo odplynů z rluidního spelovscího prostoru g z chladicího mezíprostoru mezi pliätöm kovové komory (3) o plemancem (l), přičemž přívpdy vzduchu jsou uspořádány jmk v části bespropadcvőho roštu (2) vymezene pláštěm kovovákamery (3) a plamencem (1) ták i v části bezpropaâověho roštu (2) vymezeně plamancen (1).

MPK / Značky

Značky: komora, fluidní, částic, tuhých, spalování, kovová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-216077-kovova-komora-pro-fluidni-spalovani-tuhych-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovová komora pro fluidní spalování tuhých částic</a>

Podobne patenty