Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Chladicí věže, biologické filtry a další obdobná zařízení jsou vybaveny chladicí výplní, na níž se vytváří vodní blána z vody přiváděné do chladicí věže a jež v podobě drobných kapek padá na chladicí výplň. Tato výplň se provádí z vhodně tvarovaných desek z plastické hmoty. Jednotlivé desky výplně se sestavují do samonosných bloků, jež se pak ukládají do chladicí věže a vytváří chladicí výplň. Sestavování desek do bloků se dosud provádělo ručně, pomocí k tomu určených spojovacích elementů. Odstranění této ruční práce a její výrazné zproduktivnění řeší zařízení pro výrobu bloků chladicí výplně, které pomocí vysokofrekvenční energie provádí současné svaření daného počtu desek do bloku chladicí výplně. Toto zařízení se skládá z přípravku pro sestavení desek do bloků, který se pak přisune vysokofrekvenčnímu generátoru, na němž jsou namontovány speciální vícevrstvé elektrody, uspořádané tak, že provedou požadovaný počet svarů tak, aby z jednotlivých desek vznikl homogenní, samonosný blok chladicí výplně.

Text

Pozerať všetko

§g§°.j§(§ Pin PIS VY NÁLEZU 216 K Auronsxévmu osvEnćEuí64) Zařízení pro víoevratvé àvařováníChladicí věže, biologické filtry a další obdobné zařízení jsou vybaveny chladící výplní, na níž se vytváří vodní blána z vody přiváděně do chladící věže a jež v podobě drobhýohkapek padá na chladící výplš. Tato výplň se provádí z vhodně tvarovanýoh desok z plastická hmoty. Jednotlivá dosky výplně se aestavují do samonosných bloků, jež se pak ukládají do chladící včže a vytváří chladící výplč. Sestavování dosek do blokü se dosud provádělo ručně,pomocí k tomu určených apojovacíoh elementůa Odstranění této ruční práce a Její výrezné zproduktívnění řeší zařízení pro výrobn bloků chladící výplnč, ktoré poňooí vyaokofrekvenční energie provádí současnévavaření daného počtu desek do bloku chla dící výplně. Toto zařízení ae skládá z přípravku pro seatavàní doaek do bloků,který so pak přísuno vyaokofrekvenčnímu generátorn, na němž jsou namontovány speciální vícovratvě eloktrody, uepořádané tak, že provedou požadovaný počet svarů tak, aby z jednotlivých desek vznikl homo gonní, aamonooný biok oh 1 odícívýp 1 nš.Vynález ee týká zařízení, jež umožňuje technologii víoevrstváho evařování, zejména desek chladící výplně do bloků, jež Jsou určeny pro chladící věže, pomocí vyeokofrekvenční energie.V chladící věžích se přivádí horké voda rozpráäená pomocí tryeek na chladioí výplŠ,v jež je tvořena soustavou shodně uepořádených s tvarovaných deeek. Přiváděná voda vytvšřína chladící výplní vodní film, z něhoí je potom proudícím vzduohem odebíráno vodě teplo, a dochází tak k jejímu ochlazování.Z důvodu zachování požadované stability, tím i životnosti chladicí výplně, jsou z V jednotlivých desek výplně eeetavovány samostatné stabilní bloky, jež jsou dále oeazovánv do chladicí věže.Doaud se eestavování deshkdo blokü provádí tak, že Jednotlivé desky se vzájemnä epojují ručně, vždy na šesti nebo více místech, pomocí výliekůf jež mají na jednom konci kalibrovený kolík a na konci opačnám kalibrovaný otvor, takže úderem kladiva lze Jednotlivé kolíky vzájemně epojovat, přičemž v jejich spojí dojde k sevření jedné anebo dvou deeek výplně, a tím k jejich fixování. Tímto způsobem spojování se z určitého počtu desek chladicí výplně vytvoří samostatný stabilní blok. Nevýhodou tohoto zpdsobu spojování je značná pracnost, nebot Jde o práci ruční a časové velmi náročnou. Další nevýhodou je poměrně malé pevnoet bloků chladící výplně. VNedostatok výše uvedeného způsobu výroby bloků je odetraněn zařízením podle vynálezu,jehož podstatou Je, že ee skládá z přípravku pro založení deeek mezi polohové kolíky, z horní slošene vyeokofrekvenční elektrody pro vícovrstvébevařování, opatřené elektrodovými svařovacími nástavoi a otvory. Jimiž procházejí evařovací elektrcdové náetavce spodní,eložená vysokofrekvenční elektrody pro vícevretvě svařování, umístäně za horní složenou elektrodou, přičemž horní složení vysokofrekvenční elektroda pro vícevretvé evařování je phipevněna k vyeokofrekvenčnímu lieu pomocí patky a epodní eložená elektroda pro vícevretvá svařování pomocí další patky. Výhodou zařízení podle vynálezu je, že umožňuje evařování ve víoe než dvou vretváeh, přičemž je možno libovolněměnit počet sveřovaných míst Jak v řadě. tak 1 nad sebou. .Príklad provedení zařízení pro výrobu bloků chladící výplnä je znázorněn na výkreeech, kde obr. 1 je příčným řezem přípravku s několika deekami pro složení výplně do bloku, obr.2 je evislý řez e obr. 3 nýrye horní e epodní složeně vysokofrekvenční elektrodyZařízení pro výrobu hloků chladící výplně z deeek 2 a 1, ktoré se naskládají do přípravku 1 mezi polohovací kolíky 3, jež Jsou umíetěny po obvodu přípravku 1. Příprevek 1 se potom zavede k vyeokofrekveněnímu evářecímu zařízení, kde jednotlivé etýkajíoí se dvojice deeek bloku výplně budou sevřeny mezi elektrodově nástavce 2 a Q. Elektrodové svařovecí nástavce iJaou součástí horní elektrody 1,-upevněně na horní desce vyeokofrekvenčního eveřovaoího lieu za patku Q. Horní elektroda 1 je opatřena otvory ll, kterými procházejí elektrodové svařovaoí nástavoe Q spodní elektrody 2. Tuto spodní elektroda 2 Je upevněna na svářecí vysokofrekvenční lie pomocí patky Lg. Otvory 11 v horní elektrodě 1 etvar procházejících evařovacíeh náetavců Q zaručují dostatečnou izolační pevnoet při za- chování dostatočné mechanické tuhostiKuže 1 ové zakončení~avařovacích náetavců 2 a § pohybbem proti těmto kuželůñ tak, že vlastní pohyb elektrod 1, g s nástavoi 2, § je velmi snadný, rychlý B potřebuje velmi málo pohybové energie. Počet elektrod 1, 2 a nástavci 2, § je závislý na počtu evořovanýoh ňíet e lze je upevnit na epolečnou desku. Počet elektrodových svařovaoíoh náetavoů Ž, Q v eleítrodáoh 1, 2 je závislý na počtu evařovaných deaek nebo vrstev.Využití speciálrí zložené elektrody pro vĺcevretvé avařování najde uplatnění nejen při výrobě bloků chlodicí výplnš, ale 1 voba 1 ov 6 vtechníce př 1 výrobě dělicíoh vložek a v dalších přípaąech, kde ae používá víceürstvé spojování termoo 1 aatických~materiálů. rñnnmňm VYNÁLEZUZařízení pro vícevrstvé svařování, zejména pro výroñu bloků chladící výplně z termoplastických 26111. které Jsou avařovány ý jeden kompàktní oelek, blok chladící výplně, vy značující se tím,že se skládá z přípravku (1) pro založení deaek (3,~ 4) mezi polohové ko líky (2) z horní složeně vysokorrekvenöní elektrody (7) pro vícevrstvé svařování, opatřené elektrodovými avařovaoími nástavoi (5) a otvory (11), jimiž procházejí svařovací elektro dové.nästavoe (5) spoâní složeně řyaokofrekvenční elektrody (9) pro vícevratvé svařování, umíetěoě za horní složenou elektroďou (7), přičemž horní eložená vysokofrekvenční elektro da (7) pro vícevrstŕě evařování.je připevnäna k vyeorofrekvenčnímú liau pomocí patky (B)a apodní aložená vyaokofrekvenční elektrode (6) pro víoevretvé svařování pomocí patky (10).

MPK / Značky

Značky: vícevrstvé, svařování, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-216071-zarizeni-pro-vicevrstve-svarovani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vícevrstvé svařování</a>

Podobne patenty