Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kalcium-bisulfitovým způsobem

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kalciumbisulfitovým způsobem, vyznačený tím, že suspenze z odsiřování spalin mokrým vápencovým nebo vápnovým způsobem, obsahující siřičitan vápenatý, síran vápenatý, uhličitan vápenatý a částečné i neodloučený popílek ze spalin, se zavádí do reaktoru společně s kysličníkem siřičitým, přičemž siřičitan vápenatý a uhličitan vápenatý reagují s kysličníkem siřičitým na kyselý siřičitan vápenatý, přičemž inertní složky obsažené v nastřikované suspenzi, jako síran vápenatý a popílek, resp. saze, se ze vzniklého roztoku oddělí sedimentací nebo filtrací, popřípadě sedimentací a filtrací.

Text

Pozerať všetko

zzssritrširâ POPIS VYNÁLEZU 215 399(75) BRYGHTA MIROSLAV ing., ČESKÉ BUDĚJOVICE,Autor vyná|ezu BEČKA LADISLAV ing., VĚTŘNÍ,vEJvom JOSEF ing.,ČERNOCH MILAN ing.,JÍLEK PAVEL ing., PRAHA(50 Způsob přípravy roztoku k získáváni varné kyseliny pro výrobu buničiny kalcium bisulfitovým způsobemvynález se týká způaobu přípravy roztoku k ziskávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kelciumbisulfitovým způsobem a řeší zároveň problém využití odpadového materiálu.Dosavadní způsoby zíekávání varné kyseliny kalciumbisulfitovőho zpâsobu výroby buničinyjsou založeny na reakci mezi kysličníkem siřičitým a uhličitanem vápenatým, při níž Ľ vzniká roztok kyselého siřičitanu vápenatého, z kterého se pak dále vyrábí varná kyselina. ro přípravu roztoku kyselého siřičitanu vápenatého se používá kysličnik siříčitý, který se získává epalováním elementární síry nebo praženim pyritů, a dále uhličiten vápenatý, at již ve formě přírouního vápence nebo jako keustifíkační kal. S ohledem na neregenerativní charakter kalciumbieulfitového způeobu výroby buničiny se spotřebují pro přípravu varné kyseliny značná množství vápence a zejména kysličníku siřičitého, získávaného V převážně míře spalováním siry. Tím je příprava varné kyseliny značně nákladná.Nevýhodu odstraňuje postup podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že suspenze z odsiřování spalín mokrým vápencovým nebo vápnovým způsobem, obsahující siřičitan vápenatý, síran vápenatý, uhličitan vápenatý a částečně i neodloučený popílek ze spalím, ee zaą vádí do reaktoru společně s kysličníkem siřičitým, přičemž siřičiten vápenatý a uhličitan vápenatý reagují 9 kysličníkem sířičitým na kyselý siřičitan vápenatý, který je záklädní složkou pro přípravu varné kyseliny, přičemž inertní složky obsažené y nastřikované snàpbn zi, jako aíran vápenatý a popílek resp. saze, se ze vzniklého roztoku oddělí sedimentaciZpůsob příprevy roztoku k získávání varnékyeeliny podle vynálezu nahrazuje vápenec kalem odpadajícím při odeiřování spalín vodní suspenzí vápence nebo vápno. Kal z odeíření obsahuje siřičitan vápenatý, eíran vápenatý, nezreagovaný uhličitan vápenatý e dále menší množství popílku či sazí ze spalovaného paliva, který se nepodařilo odloučit při mokrém chlazení spalin před absorbcí kýsličníku siřičitého v odsiřovací technologii. Síra a vápník v odpadním kalu jako siřičitan vápenatý představují hodnotnou surovinu pro přípravu varné kyseliny. Použití této odpadové suroviny nahradí částečně kysličník siřičitý a rovněž uhličitan vápenatý.Při reakci kyeličníku eiřičitého e kolem odpadajícím z odeiřování spalín vodní sus penzí vápence probíhají takto CeS 03 S 02 H 20 Ca(HS 03)2 C 3003 2 S 02 H 20 àCa(HS 03)2 002Vzniklý roztok kyseláho siřičitanu vápenatého se zbavuje inertních látek jako je síran vápenatý, popílek, seze filtrací nebo sedimentecí, popřípadě filtrací i sedimentací,a čirý roztok se dále použije pro výrobu varné kyseliny známým způsobem.Využití kalu z odsiřování spalín vápencovou nebo vápnovou metodou vedle úspory na vetupních-materiáloch, tj. kyeličníku eiřičitém, uhličitanu vápenetém v provozu výroby buničiny má rovněž tu výhodu, že se využívá odpadní produkt, jehož ukládání může být zaurčitých podmínek obtížné e hygienicky závodné. Vedle prostorových nároků na skladováníkalů může nastat prüsak rozpustných složek kalu složištěm do podzemních vod, což je v mís tech e v užíváním nodzemních vod ro ří ravu nitné vod nežádoucí a v žedu,e speciální Y A P A Y Yopatření proti průsaku, vedoucí k snížení propustnoeti skládek, snížení rozpustnosti kelů fixací a pod. Tam, kde je možné zavést tento způsob využítí kelu z odsiřování spalin ve výrobě buničiny, tam lze hovořit o hospodárném využití tohoto odpadu a v případě úplného využití kalu v provozu celulozy pak lze hodnotit odsiřování spalín vápencovou metodou jako bezodpadovou technologii.Na obr. 1 je znázorněna výrobní linka pro výrobu tzv. věžové kyseliny, v podstatěroztoku kyselého eiřičitanu vápenatého, z nějž se pak dále vyrábí varná kyselina. Linkaeeetává z pece 1 spojené ee ekrubrem Q propojeným dále chladičem 34 a absorbérem Ž. Síra se epaluje se vzduchem v peci l, plyny se ochlazují a částečně zbavují kyeličníku eiřičitého ve skrubru Q, dále ee ochlazují v nepřímém chladiči à a v mokrém elektro filtru 5 se zbavují mlhy kyseliny sírová. Plyny poté vstupují do abeorbéru 2, v němž jeobeažena keramická výplň a shore se nastřikuje kaustifikační kel nebo alternativně obsa huje ebsorbér kusový vápenec ekráoěný vodou. Vzniklý roztok, někdy nazývaný jako věžová kyselina, se použije jako základ pro výrobu varné kyseliny.Při řešení podle vynálezu je k absorhéru 5připojeno zařízení Š pro sedimentaci e zařízení 1 pro filtraci. Příprava kysličníku siřičitěho probíhá obdobně, do absorbéru 2s keramickou výplní se nastřikuje místo kauetifikačního kelu odpadní kal z odeiřování spalin vápencovou euspenzí. Roztok opouštějící abeorbér se podrobí sedímentaci v zařízení 6dále se filtruje v zařízení 1, čímž se zbaví vyloučeného eíranu vápenatého, popílku a eazía vede se dále rovněž do výroby kyseliny varné.Pro řešení podle vynálezu lze využít libovolného typu abeorpční kolony, např. bezvý~plšové nebo patrovêvkolony se štěrbinovými patry, s koulemi jako pohyblivou výplní na pat- ~V závodě vyrábějícím buničinu kaloiumbieulŕitovým způsobem je instalován kotel spalující uhlí o výkonu 75 t . h 1 páry. Spaliny z kotle v množství 115 000 Nm . h 1 a průměrné konc. kysličníku siřičitého 0,2 obj. se vedou do odsiřovací jednotky, kde se nejprve ochladí ve skrubru, současně se zbaví 98 až 99 popilku a vstupuji do absorpoe, která se provádí vodní suspenzi vápence s účinnosti 80 . 0 dsířenéspa 1 iny se vedou do komína a zreagovaná suspenze se nastřikuje do absorbéru, kde reaguje s kysličníkem siřičitým vzniklým spalováním síry. Průtokově množství kysličníku siřičitého v suspenzi je 527 kg. h 1, složení kalu ňapř. 50 sířičitsnu vápenatého, 30 uhličitanu váoenatého, 10 síranu vápenatého s 10 popílku v sušině. Siřičitan a uhličitan ~ 4 p 2 natý se průohodem kolonou přemění na kyselý siřičitan vápenatý, vzniklý roztok se zbavuje balastních látek jako síranu vápenatého, popilku nejprve sedímentací a potě filtrací a vzniklý čirý filtrát se vede do přípravy varné kyseliny, zatímoo sediment a filtrační koláč se přidává k popílku dopravovanému na složiště závodu. Celulozka orodukující 68 000 t buničiny za rok spaluje hodinově 800 kg siry, což představuje 1 600 kg kyslíčuíku sičíčítého za hod. Úspora na spalování siry, pokud se nebere v úvahu síra vázaná na síren vápenatý, činí cca 420 kg kysličwíku siřičitěho za hod., tj. cca 25 . Příklad 3. h a o průměrné koncentraci kysličuíku siříčitého 0,2 obj. - jsou odsířovány vodná suspenzí vápna s účinnosti90 . Vyšší hodñota pH směrem do alkalické oblasti v absorbéru a reakční nádrži odsiřova~ ci technologie působí příznivé v tom směru, že je v maximální míře potlačena oxidace siřičitanového iontu na síranový a převážn část zachyceného kysličníku siřičítého je v suspenzi obsažena ve formě siřičitanu vápenatého. Příklad složení sušiny suspeuze je 86 siřičitanu vápenstého, 4 sírànu vápenatého, 4 kysličníku vápenatého a 5 popílku ze spalín. Množství zachyceného kysličníku siřičitého v suspenzi činí 591,5 kg . h 1, z nějž se cca 95 (551 kg . h 1) nachází v suspenzi ve formě siřičitenu vápenatého, který lze využít pro výrobu varné kyseliny. Zcelkového množství zpracovaného kysličníku eiřičitého 1 600 kg . h 1 pro výrobu buničiny podle příkladu č. 2 lze tedy ušetřit cca 35 kyslič níku siřičitého.. Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kolciumbisul ~fitovým způsobem, vyznačený tim, že suspenze z odsiřování spalín mokrým vápencovým nebovápnovým způsobem, obsahující siřičitan vápenatý, síran vápenatý, uhličitan vápenatý a částečně 1 neodloučený popílek ze spaiimse zavádi do reaktoru společně s kysličníkem siřičitým, přičemž siřičitan vápenatý a uhliěitan vápenatý reagují s kysličníkem siřičí tým na kyselý siřičitan vápenatý, přičemž inertní složky obsažené v nastřikované suspen zi, jako síran vápenatý a popilek, resp. saze, se ze vzniklého roztoku oddělí sedimentací

MPK / Značky

Značky: způsobem, kalcium-bisulfitovým, buničiny, roztoku, varné, způsob, přípravy, získavání, kyseliny, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-215899-zpusob-pripravy-roztoku-k-ziskavani-varne-kyseliny-pro-vyrobu-buniciny-kalcium-bisulfitovym-zpusobem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kalcium-bisulfitovým způsobem</a>

Podobne patenty