Bezpečnostné paralelogramové zariadenie na zdvíhanie poliehavých porastov

Číslo patentu: 215651

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šabík Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je zamedzenie poškodzovanie a havárií paralelogramových zariadení na zdvíhanie poliehavých porastov pri nabehnutí na vyčnievajúce alebo v zemi zapustené prekážky. Uvedený účel sa u paralelogramového zariadenia, ktorého zadné svislé rameno je nesené na prstoch žacej lišty a na ktorého zadnom zvislom ramene je čapovite uchytený zadný koniec horného zdvíhacieho ramena paralelogramu, dosiahne tým, že na prednom konci zdvíhacieho ramena paralelogramu (3) je čapovite uchytená horná časť sklopnej hlavice (6), ktorá tvorí predné zdvislé rameno paralelogramu a má v spodnej časti kopírovaciu pätku (9) a v prednej časti zahlbovací nos (7) s nábehovou hranou nosa (8), pričom vzadu nad kopírovacou pätkou (9) má čapovite uchytený predný koniec teleskopického ramena (4), ktorého zadný koniec je čapovite uchytený v spodnej časti zadného zvislého ramena (l). Vzájomné zasunutie častí teleskopického ramena (4) je zaistené dopružovaným poisťovacím elementom (5) pre vymedzenie pracovnej dĺžky a umožnenie skrátenia a tým zdvihnutia paralelogramu pri nabehnutí na prekážku.

Text

Pozerať všetko

irsritzzrsrêz Po PIS VY N ÁL E z u 315 65~ tech žecej lišty a nn ktorého zadnom zvielomÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverejnené 30 10 31W 5 Autor vynálezu ŠABÍK JÁN ing., HRA59 Bezpečnostné peralelogremove zariadenie ne zdvihanie poliehevých porastovÚčelom vynálezu je zamedzenie poškodzovanie e havárii perelelogremevých zariadení ne zdvíhenie poliehhvých porastov pri nebehnuti na vyčnievajúce e 1 ebev zemi pepuetené prekážky. Uvedený účel ee u perelelogremového zariadenie,ktorého zadné eviele rameno je neeené ne preremene je čapovite uchytený zednýkoniec horného zdvihaciehe ramene perelelogremu, dosiahne tým, že na prednom konci zdvihecieho ramene pe- 1 .p relelogremu (3) je čepovite uchytená horná čeet eklopneá hlavice (6), ktorá tvorí predné zdvielé rameno perelnlcgramu e má v epodnej čeeti kopiroveciu pőtku (9) e v prednej čeeti zehlbovecí nos (7) e nábehovou hranou nose (8),pričom vzadu nad kopírovecou pőtkou (9) má čepevite uchyteny predný koniec teleekcpickehe ramene (4), ktorého nedný koniec je čepovite uchytený v spodnej čeeti zadného zvielěho ramene (1). Vzájomné neeunutie čeetí teleskopickeho ramena (4) je zeietená dopružovanyn poietoveeim elementom (5) pre vymedzenie pracovnej d 1 žky e umožnenie ekrútenie e tým zdvihnutia peralelogremu pri nebehnuti na pre kážku.vynález sa tyka bezpečnostného paralelogramového zariadenia na zdvihanie polehavych porastov tenkoatebelných rastlín, napr. strukovin, ktoré sa montuje a je neaeně na pratoch žacej lišty.Doteraz sú známe räzne typy zariadeni na zdvihanie porastov poliehavých plodín. Sú to zdvihače pevná, výkyvná, teleskopické a parelelogramová. Ich spoločným nedostatkom je, že sa na pevných prekázkachdeformuju alebo lámu. Pevné zdvíhače nekopírujú terén e zaryvaju sa do pôdy, nedvihajú pravidelne porast a spôsobujú straty nepodkosenim. Výkyvné zdvihače sú čiastočne schopná kopirovat povrch, ale natáčaniu pracovných časti, t.j. hrotu, plazu s ramena okolo čepu dochádza k ich nepriaznivých sklonom voči povrchu pola a tým aj k nadmerněmu zahlbovaniu a destrukcii. Teleskopické zdvihače spĺňajú uspokojivo svoju funkciu oba pri práci na dostatočne tvrdom povrchu najmš v u suchých tažkých pôdach. V opačnom prípade se zahlbujú a lámu. Najlepšie výsledky z hladiska zberu dosahujú paralelogremové zdvihače cpatrená pevnou hlavicou s pätkou s vyrývacim hrotom. Majú vysoký zdvih. Špic hrotu majú čiastočne zahĺbený, v dősledku čoho ve 1 mi dobre zbieraju ležiaci porast, ale hrot je zdrojom porúch, hlavne pri predchádzani väčších nerovnosti a kamenných prekážok v tažkých půdach, kde sa zdvihač deformuje alebo láme. Každou poruchou zdvihačov sa v d 8 sledkuvynütených prestávok znižuje výkonnost zberového stroja a zvyšujú náklady naopravy. Kritický pripad nastáva,ked aa odlomeny zdvihač dostane do pracovného mechanismu stroja, kde spôsobuje vážne poruchy. kUvedené nedostatky odstraňuje bezpečnostné paralelogramová zariadenie na zdvihanie poliehavých porastov, ktorého zadné zvislá rameno je neeenána.pretoch žacaj lišty, pričom na zadnom zvislom ramene.je v hornej časti čapovite uchytsny zadny koniec horného zdvihacieho ramena paralelogramu, ktorého podstata spočíva v tom, že na prednom konoij zdvihacieho ramena paralelogramu je čapovite uchytená horná čaet ek 1 opnejhlavica,ktorá tvori predná svislé rameno psralelogramu, pričom eklopná hlavice je opatrenáv spodnej časti kopirovacou pőtkou a v prednej časti dopredu vyeunutým zahlbovacim nosom, ktorý má v spodnej časti nábehovú hranu nosa. Špiç dopredu vyeunutěho zahlbovacieho nosa a kopírovacie pâtka sú na úrovni zeme. Na spodnej časti eklopnej hlavice je vzldu nad kopirovacou pštkou čapovite uchytený predný koniec spodného teleekopickáho ramena. Zadný koniec teleskopickáho ramena je čapovite uchytený v spodnej časti zadného zvialého ras mena, pričom vzájomné zasunutie časti teleekopického ramena je polohove zaistené dopruąą zovenym poiatovacim elementom pre vymedzenie dlzky teleekopiokáho ramena pri vysunutom zahlbovacom nose a pre umožnenie skrátenia teleekopického ramena e tým zdvihnutiask 1 op~ nej hlavice-po narazeni zahlbovacieho nosa sklopnej hlavice na vystúpnutd prekážku ev jeho aklopenú smerom dole a dozadu. y i j i Ľ A j Výhoda bezpečnostného peralelogramováho zariadenia podlła vynáleou spočíva V tom, že dopredu vysunuty zahlbovaci nos má nábehovú hranu čiastočne zahĺbenú, pričom pomocou paralelogramováho usporiadania si zachováva rovnaký sklon v každej polohe zdvihu, t.j. aj pri zdvihnuti po narazeni nábahovej hrany na gapuetené prekážky, napr. menáie kamene,tvrdá hrudy pâdy spod. Pri narodeni zahlbovacieho nosa na vysoku vyetdpnutuprekátku,ktorá sa nárazom neporuši, pñeopi prekážka cez zahlbovaci nos silou na te 1 eekopická.trameno, ktoré aa po prekročení odporu dopruäoveného poietovacieho elementu akráti,ekldpná hlavice aa eklopí e horné hrane zahlbovacieho noaa vytvorí vysokú nábehovú hranu,ktoré napomáha zdvihnutiu prednej čaati paralalogramu nad vyetúpnutú prekážku, čím ee-zamedzuje možnoet poškodenia alebo odlomenia zdvíhača. Po vyklopení zahlhovacieho nosadopredu je zdvihač okamžite pripravený k ďalšej práci bez potreby opráv a preetojovýParalelogwamové zariadenie pod 1 a vynalezu je pritom jednoduché a nevyžaduje ai úpravy žacích mechanizmov. Jeho životnoat je ve 1 mi vysoké. Umožňuje vyššie pracovné rýchlosti aj pri koaení~huetých polahnutých porastov,napr. hrachu, obilovín apod.,kedy by obsluha nestačila včas zareagpvat na prekážky a žací stroj zaetavit. Skrátením preatojov a umoznením vyšších pracovných rýchlostí aa zvýši produktivita práce ako aj výkonnoet a využitie žacích strojov, najmä pri práci v tažkých a kamenitých pädach.Na pripojenom výkrese je achematicky znézornené zariadenie pod 1 e vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje bokorye zariadenia podla vynálezu v základnej pracovnej polohe a obr. 2 bokorye zariadenia po narazení na vyatúpmutú prekážkuBezpečnostné paralelogramové zariadenia podla vynálezu pozostáva zo zadného zvielěho ramena l, upevneneho na prate žacej lišty g, dalej horného zdvíhacieho ramena 3, ktoré ho zadný koniec je čapovite uchytený v hornej časti zadného zvielého ramena 1 a predný konec je uchytený v hornej čaeti aklopnej hlavice Q, tvoriacej predné zvialé rameno peralelogramu, pričom v nkpodnej čaati eklopnej hlavice Q je vzadu čapovite uchytený predný koniec teleekopického ramene 1, ktorého zadný koniec je čapovite uchytený v spoddnej časti zadného zvielého ramena l. Sklopné hlavice § je v apodnej časti pod uchytenímA predného konca teleakopického ramena 1 opatraná kopírovacou pőtkou g a v prednej častidopredu vyaunutym zahlbovecím noeom 1, ktorý má v epodnej čaeti nébehovú hranu noea § tak, že špic zahlbovacieho noea 1 a kopírovacie pätka 2 ad v pracovnej polohe na úrovni zeme. Dĺžka teleakopioklhocremena 3 je vymedzení po 1 ohovým.zaiateníu vzájomného zaaunutia častí teleekopického ramena 1 dopružovanýmpoietovacím elementom 2, napr. lietovou pružinou e výatupkom na prednej čaeti teleekopického ramena 1, ktoré v pracovnej polohe zariadenia dopružuje výetupok do vybrania v zadnej časti teleakopického ramena 1. Pre zabezpečenie zahĺbenia zahlbovaoieho noea 1 pri práci, najmä v tvrdých pôdach je paralelogremové zariadenie opatrené etabilizačnou pruzinou lg, ktorej predný koniec je uchytený na prednej časti horného zdvihacieho ramena 1 a zadný koniec na zadnej časti teleskopického ramena 1. vPri narazení nábehovej hrany § zahlbovacieho nosa 1 na zapuetenú prekážku ll, alebo ikmo dopredu čiastočne vyatñúpnutu, ee predná čaat paralelogramového zariadenia nadvihne a prejde ponad zapuatenú prekážku ll. Po jej prejdeníü pőaobením vlastnej hmotnosti pohybových čaetí paralelogramoveho zariadenia a etabilizačnej pružiny aa nábehová hrana noea § znovu vryje do zeme do hĺbky vymedzenej kopírovecou pätkou 2 a celé zariadenie pokračuje v normálnej práci, t.j. nadvihuje po 1 ahnutý porast.Pri narazení na vyetúpnutú prekážku gg, ktoré ea nárazom zahlbovacieho nosa 1 neporuäi alebo aa nad ňu sklopné hlavice nenadvihne, eklopí aa aklopná hlavice Q smeromdole po prekročení odporu pružného poiatovacieho elementu §te 1 eakopického ramena 1.Horná hrana zahlbovaoieho noea 1 vytvorí aklopenim dozadu po akráteni teleekopickeho ramena 3 vyaokú nábehovü hranu, ktora napomáha zdvihnuťiu prednej čaati paralelogramověho zariadenia nad vyetúpnutú prekážku gg. Po preddeni vyetúpnutej prekážky gg treba žaci stroj zgatavit a vyklopenim zehlbovacieho noea dopredu uviest paralalogramově zariade nie do zakladnej pracovnej polohy.Bazpečnoatné parelelogremové zariadenie podla vynáleeu možno a výhodou použit ajako zberacia zariadenie nariadkovaneho poreetu, ak aa zdvihače namontujú zhuetene vedla .1. Bezpečnoetná paralalogramove zariadenie na zdvihanie poliahavých porastov,-ktorého zadne svislé rameno Je neaené na pratoch žacej lišty, pričom na zadnom zvialom ramena Je v hornej časti čapovite uchytený zadný koniec horného zdvihacieho ramena paralelogramu, vyznečujúce ee tým, že na prednom konci zdvihacieho ramena (3) paralelogramu je čapovite uchyťená hornú čaat eklopnej hlavice (6), tvoriaoaj predná avielé rameno peralelogramu, apodna čaet eklopnej hlavice (6) je opatrena kopírovacou pštkou (9) a v prednej čeati dopredu vyeunutým zahlbovaoim noeom(7) e nabehovou hranou (8) pričom na zadnej apodnej čaati aklopnej hlavice (6) je čapovite uchytany predný koniec epodneho telaekopiokého ramena (4) paralelogramu, ktoréhozadný koniec je čapovite uchytený v apodnej čaati zadného evialeho ramena (1) paralelogramu. n-2. Bezpečnostné paralelogrlmové zariadenie na zdvihanie poliehavychporaatov podlabodu l,.vyanaču 5 dee aa tým, že apodne teleakopické rameno (4) paralelogramu je opatrená poietovacou prułinou (5) pre vymedzenie dĺžky a zdvihnutia eklopnej hlavice(6) po naraaeni zahlbovacieho noaa (7) na vyetúpnutú prekážku.

MPK / Značky

Značky: zariadenie, poliehavých, porastov, paralelogramové, bezpečnostné, zdvíhanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-215651-bezpecnostne-paralelogramove-zariadenie-na-zdvihanie-poliehavych-porastov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostné paralelogramové zariadenie na zdvíhanie poliehavých porastov</a>

Podobne patenty